Co roku Fundacja na rzecz Nauki Polskiej realizuje kilka programów skierowanych do uczonych na różnym etapie kariery naukowej. Poprzez różne formy ich wsparcia Fundacja stara się możliwie elastycznie reagować na najistotniejsze potrzeby środowiska naukowego. Stypendia, subsydia i granty, które oferuje Fundacja, przyznawane są zawsze w trybie konkursu.

Filtruj programy

Filtruj programy

Adresaci:
Typ Programu:
Nazwa:
Program Międzynarodowe Agendy Badawcze (MAB)
Opis programu Program ma na celu stworzenie w Polsce wyspecjalizowanych, wiodących w skali światowej jednostek naukowych stosujących najlepsze światowe praktyki w zakresie:
• identyfikowania programów i tematów badawczych,
• polityki personalnej,
• zarządzania pracami B+R,
• komercjalizacji wyników prac B+R,
które będą realizować międzynarodowe agendy badawcze – oryginalne programy badawczo-rozwojowe – we współpracy z renomowanymi ośrodkami naukowymi z zagranicy.
Termin składania aplikacji

I część wniosku: do dnia 15 stycznia 2016 r. do godz. 16:00.

II część wniosku: do dnia 26 lutego 2016 r. do godz. 16:00.

III część wniosku: nie wcześniej niż do 7 kwietnia 2016 r. do godz. 16:00.

Pierwszą część wniosku należy złożyć w formie elektronicznej i papierowej. Wersję papierową należy przesłać pocztą, przesyłką kurierską lub doręczyć osobiście do siedziby Fundacji. Decyduje data wpływu.