Pokaż wszystkie dziedziny
Sortuj wg daty publikacji
ABCDEFGHIJKLMNOPRSTUWZ

OSTATNIE PUBLIKACJE


Polityka doświadczenia

Agnieszka Rejniak-Majewska

Stworzona przez Clementa Greenberga wykładnia modernizmu jest do dzisiaj obecna w świecie sztuki jako „negatywny układ odniesienia” dla aktualnych koncepcji...

Historiografia i mitologia kobiecości

Joanna Szewczyk

Książka stanowi próbę odczytania alternatywnych historii kobiet w pięciu najwybitniejszych powieściach Teodora Parnickiego. Zawarte w niej interpretacje zostały przeprowadzone z wykorzystaniem narzędzi wypracowanych na gruncie...


Fundacja na rzecz Nauki Polskiej

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej istnieje od 1991 r. i jest niezależną, samofinansującą się instytucją pozarządową typu non profit, która realizuje misję wspierania nauki. Jest największym w Polsce pozabudżetowym źródłem finansowania nauki.

Statutowe cele FNP to:

    * wspieranie wybitnych naukowców i zespołów badawczych,
    * działanie na rzecz transferu osiągnięć naukowych do praktyki gospodarczej,
    * wspomaganie różnych inicjatyw inwestycyjnych służących nauce w Polsce.

Fundacja realizuje je poprzez:

    * przyznawanie indywidualnych nagród i stypendiów dla naukowców,
    * przyznawanie subwencji na modernizację warsztatów naukowych i ochronę zbiorów naukowych,
    * przyznawanie subwencji na wdrażanie osiągnięć naukowych do praktyki gospodarczej,
    * inne formy wspierania ważnych przedsięwzięć służących nauce (jak np.: programy wydawnicze, konferencje).

Fundacja coraz aktywniej angażuje się także we wspieranie międzynarodowej współpracy naukowej, w działania ułatwiające wymianę myśli naukowej oraz zwiększanie samodzielności naukowej młodego pokolenia uczonych.

Zasady przyznawania wsparcia przez Fundację:

    * główna dewiza: „wspierać najlepszych, aby mogli stać się jeszcze lepsi”,
    * tryb konkursu – wszystkie subwencje, nagrody i stypendia przyznawane są na zasadach konkursu,
    * metoda peer-review – ocena osiągnięć uczestników konkursów Fundacji przez naukowców,
    * doskonałość naukowa - najważniejsze kryterium decydujące o przyznaniu wsparcia
    * zasada "trudnego pieniądza" – wysoka selektywność w udzielaniu wsparcia we wszystkich programach, ścisłe procedury rozliczania przyznanych środków.

Fundacja w szczególny sposób dba także o przejrzystość i jawność swoich działań, uważając to za podstawę budowania zaufania społecznego zarówno do niej, jak i do całego sektora organizacji pozarządowych. Sprawozdania finansowe Fundacji badane są co roku przez renomowane firmy audytorskie. Obszerne sprawozdanie ze swej działalności publikuje ona co roku w Raporcie Rocznym dostępnym w biurze FNP oraz na stronie internetowej. Sprawozdania finansowe FNP przesyłane są do Krajowego Rejestru Sądowego oraz właściwych ministerstw.

Więcej informacji na stronie: www.fnp.org.pl 
Copyright © 2010 Fundacja na rzecz Nauki Polskiej
02-611 WARSZAWA, ul. Krasickiego 20/22 | tel. 22 845 95 00 | faks 22 845 95 05 | e-mail: fnp@fnp.org.pl