muzykologia
Sortuj wg daty publikacji
ABCDEFGHIJKLMNOPRSTUWZ

AUTORZY
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
MONOGRAFIE

 
aaa

Muzyczne narracje o kochankach z Werony. Wprowadzenie do narratologii muzycznej

Małgorzata Pawłowska

Książka opowiada o jednym z podstawowych mitów nowożytnej Europy i jego funkcjonowaniu w muzyce, w szerokim kontekście kultury. Podejmuje zarazem problematykę narracyjności dzieła muzycznego. Jest wynikiem poszukiwania odpowiedzi na dwa pytania: po pierwsze – jak topos Romea i Julii kształtuje się w historii muzyki, po drugie – czy kategoria narracji może być przydatna w badaniu muzyki?
 
 
 
aaa

Muzyka wobec rewolucji druku. Przemiany w kulturze muzycznej XVI wieku

Paweł Gancarczyk

Książka jest próbą całościowego spojrzenia na znaczenie wynalazku druku dla kultury muzycznej XVI wieku. Autor stawia tezę, że dzięki rewolucji druku poszerzył się społeczny i  estetyczny horyzont kultury muzycznej, powstały nowe typy twórczości oraz zwiększył się krąg odbiorców zapisywanej muzyki. Proponuje powiązanie tych zjawisk z narodzinami nowożytności muzycznej, odnajdując niekiedy kontynuację zmian zapoczątkowanych w XVI wieku w kulturze współczesnej.
 
 
 
aaa

Pieśni drzemią w każdej rzeczy. Muzyka i estetyka wczesnego romantyzmu niemieckiego

Marcin Trzęsiok

Oto próba analitycznej estetyki muzycznej, a zarazem historia ewolucji idei piękna w estetyce wczesnego romantyzmu, przedstawiająca proces marginalizacji tej klasycznej kategorii: od subiektywnego piękna formalnego, przez piękno etyczne, aż po całkowite jego przezwyciężenie w egzystencjalnej estetyce ironii oraz romantycznie pojętego symbolu.
 
 
 
aaa

Spór o piękno muzyki. Wprowadzenie do kultury muzycznej XX wieku

Alicja Jarzębska

Książka ma charakter interdyscyplinarny i przystępnie przedstawia spór "wokół piękna" w sztuce ubiegłego wieku. Jest syntezą różnorodnych zjawisk artystycznych i postaw estetycznych kompozytorów, syntezą uwzględniającą kontekst ideowy i społeczny tworzonej w XX wieku muzyki.
 
 
 
aaa

Spór o granice poznania dzieła muzycznego

Maciej Gołąb

Autor podejmuje w swej pracy próbę sformułowania ogólnego metasystemu analizy dzieła muzycznego i całościowego spojrzenia na problematykę teoriopoznawczą z nim związaną. Książka, traktując o związkach analizy dzieła muzycznego z historią, teorią i estetyką muzyczną, wskazuje na miejsce analizy we współczesnej muzykologii, przynosi też przegląd rękopiśmiennych, drukowanych i fonograficznych materiałów heurystycznych.
 
 
Copyright © 2010 Fundacja na rzecz Nauki Polskiej
02-611 WARSZAWA, ul. Krasickiego 20/22 | tel. 22 845 95 00 | faks 22 845 95 05 | e-mail: fnp@fnp.org.pl