FIRST TEAM

Finansowanie pierwszych zespołów badawczych kierowanych przez doktorów na wczesnym etapie kariery naukowej.

Aktualności w programie:

Opis programu

Cele

Celem programu FIRST TEAM jest rozwój kadr sektora B+R, wsparcie pierwszych zespołów badawczych prowadzonych przez doktorów na wczesnych etapach kariery naukowej (niezależnie od narodowości) i zachęcenie do powrotu do kraju wybitnych naukowców polskiego pochodzenia lub powrotu do pracy B+R osób po przerwach w pracy badawczej. Wsparcie w ramach programu będzie udzielane zespołom prowadzącym badania w jednostkach naukowych lub przedsiębiorstwach w Polsce, pracujących w najbardziej innowacyjnych obszarach i posiadających partnera naukowego.

Adresaci

Wnioskodawcą w konkursie może zostać naukowiec (niezależnie od narodowości) posiadający stopień naukowy doktora nie dłużej niż przez 5 lat, przy czym początek tego okresu wyznacza data roczna uzyskania stopnia, a koniec – rok poprzedzający termin składania wniosków w konkursie. Termin 5 lat może zostać przedłużony do maksymalnie 9 lat od uzyskania stopnia naukowego, o ile wnioskodawca będzie spełniał warunki opisane w dokumentacji konkursowej.

W ramach realizacji projektu jego kierownik powinien być zatrudniony w jednostce co najmniej w wymiarze 50% etatu na rzecz projektu. W swym zespole zatrudni młodych uczonych: studentów, doktorantów lub młodych doktorów.

Kierownik w czasie realizacji projektu będzie zatrudniony w jednostce co najmniej w wymiarze 50% etatu na rzecz projektu.

Oferta

W ramach konkursu przyjmowane będą projekty trwające do 36 miesięcy.

Maksymalna kwota budżetu projektu, o którą można wnioskować nie jest określona przez Fundację, przy czym dla celów szacunkowych średni budżet projektu First TEAM, trwającego 36 miesięcy wynosi ok. 2 000 000 zł. Przedkładany we wniosku budżet projektu powinien być zaplanowany przez Kierownika projekty w taki sposób, by odzwierciedlał wszystkie koszty niezbędne do realizacji projektu na dzień składania wniosku.

W ramach realizacji programu Fundacja planuje konkursy wewnętrzne dla grantobiorców na przedłużenie okresu realizacji projektów o maksymalnie 12 miesięcy, przy czym przedłużenie realizacji projektu związane jest z poszerzeniem zakresu rzeczowego wniosku i niesie ze sobą możliwość zwiększenia finansowania projektu.

W kolejnych edycjach programu nieprzekraczalnym terminem realizacji projektów i ewentualnych przedłużeń w projektach jest 31 grudnia 2023 r.

W programie FIRST TEAM finansowane będą projekty zgodne z tematami wskazanymi w wykazie Krajowych Inteligentnych Specjalizacji. W wyjątkowych przypadkach, stosując preferencję dla KIS, Fundacja może dofinansować projekty dotyczące tematyki niewymienionej w KIS, jeśli posiadają one znaczny potencjał aplikacyjny lub znaczenie dla rozwiązania istotnego problemu społeczno-gospodarczego.

Projekty w ramach programu mogą być realizowane w trzech wariantach:

  • przez jednostki naukowe w zakresie, w którym nie prowadzą działalności gospodarczej (bez udzielania pomocy publicznej),
  • przez przedsiębiorstwa (na zasadach udzielania pomocy publicznej na działalność B+R),
  • przez konsorcja naukowo-przemysłowe, z udziałem jednej jednostki naukowej i jednego przedsiębiorstwa (dla jednostki naukowej bez pomocy publicznej – w zakresie, w jakim nie prowadzi działalności gospodarczej, oraz dla przedsiębiorstwa zgodnie z zasadami udzielania pomocy publicznej na działalność B+R).

W programie FIRST TEAM obligatoryjny jest udział co najmniej jednego partnera naukowego z kraju lub z zagranicy.

W programie First TEAM Fundacja ogłosi w późniejszym terminie konkursy wewnętrzne dla grantobiorców na zakup specjalistycznej aparatury badawczej (ponad limit 5% kosztów kwalifikowanych projektu), przy czym rozpatrywanie wniosku będzie uwzględniało m.in. analizę dostępności aparatury tego typu w kraju oraz informacje na temat inwestycji w podobną aparaturę w jednostce realizującej projekt.

Pobierz ulotkę informacyjną

Procedura

Wnioski złożone w konkursie będą oceniane pod względem formalnym i merytorycznym. Po uzyskaniu pozytywnej oceny formalnej wniosek zostanie skierowany do oceny merytorycznej złożonej z trzech etapów:

W pierwszym etapie wniosek zostanie oceniony merytorycznie przez grono ekspertów (panel naukowo-gospodarczy, PNG) posiadające adekwatny dorobek naukowy lub doświadczenie we wdrażaniu innowacyjnych rozwiązań w sektorze B+R.

W drugim etapie wniosek będzie oceniany przez co najmniej dwóch recenzentów zewnętrznych.

W trzecim etapie konkursu zakwalifikowani do niego wnioskodawcy zostaną zaproszeni na rozmowę z interdyscyplinarnym panelem ekspertów (IPE).

Panel ekspertów porówna rozpatrywane wnioski i ustali ich ranking oraz dokona oceny w oparciu o kryteria opisane w dokumentacji konkursowej.

Warunki udziału są jednakowe dla wszystkich uczestników i zostały szczegółowo opisane w dokumentacji konkursowej do programu.

Informacje dodatkowe: transmisja online ze spotkania informacyjnego w dn. 15 września 2016 r.:

 

Termin aplikacji

Rozpoczęcie: 1 sierpnia 2017, termin składania wniosków: 2 października 2017

Terminy kolejnych naborów

Rozpoczęcie: początek stycznia 2018, termin składania wniosków: 5 marca 2018

Pliki do pobrania

Dokumentacja konkursowa

[ Program First TEAM_Dokumentacja_konkursowa_4.2017 - 656 KB ]

Załączniki do Dokumentacji konkursowej dla jednostek będących beneficjentami pomocy publicznej

[ 0-Przewodnik kwalifikowalności-Działanie 4 4 POIR_pp-Ogólne zasady - 1 MB ] [ 1-Przewodnik kwalifikowalności- 4 4 POIR_pp-Katalog kosztów kwalifik - 735 KB ] [ 2-Przewodnik kwalifikowalności-4.4 PO IR_pp-Katalog kosztów niekwalifik - 564 KB ] [ Formularz_inf_przedstawionych_przy_ubieganiu_sie_o_pomoc_publiczna - 87 KB ] [ Kryteria_oceny_wnioskow_FirstTEAM - 248 KB ] [ Lab_equipment_FirstTEAM - 83 KB ] [ Project_Indicators_FirstTEAM - 86 KB ] [ Project_Schedule_First_TEAM - 84 KB ] [ Statement of the consortium member representative_First TEAM - 207 KB ] [ Statement of the project manager_First TEAM - 235 KB ] [ Statement of the unit_enterprise_First TEAM - 240 KB ]

Załączniki do Dokumentacji konkursowej dla jednostek niebędących beneficjentami pomocy publicznej

[ 0-Przewodnik kwalifikowalności-4.4 POIR-Ogólne zasady - 1 MB ] [ 1-Przewodnik kwalifikowalnosci-4 4 POIR-Katalog kosztów kwalifikowanych - 822 KB ] [ 2-Przewodnik kwalifikowalności-4.4POIR-Katalog kosztów niekwalifik - 563 KB ] [ Kryteria_oceny_wnioskow_FirstTEAM - 248 KB ] [ Lab_equipment_FirstTEAM - 83 KB ] [ Project_Indicators_FirstTEAM - 86 KB ] [ Project_Schedule_First_TEAM - 84 KB ] [ Statement of the consortium member representative_First TEAM - 207 KB ] [ Statement of the project manager_First TEAM - 235 KB ] [ Statement of the unit_research unit_First TEAM - 233 KB ]

Dodatkowe materiały dla wnioskodawców

[ Reviewers_form_final_FT - 96 KB ] [ Wykaz_krajowych_inteligentnych_specjalizacji_KIS_20160712 - 468 KB ]

Wzory umów wraz ze wzorami załączników dla grantobiorców

[ First_TEAM_Umowa_bez_pomocy_publicznej_wzor - 320 KB ] [ First_TEAM_Umowa_z_pomoca_publiczną_wzor - 335 KB ] [ Załącznik nr 4 - oświadczenia_kwalifikowalnosci podatku VAT - 326 KB ]

Dla konsorcjum

[ First_TEAM_Umowa_Konsorcjum_wzor - 393 KB ] [ Załącznik nr 4 - oświadczeniakwalifikowalnosci podatku VAT - 328 KB ] [ Załącznik nr 5 - oświadczeniakwalifikowalnosci podatku VAT - 328 KB ]

Wzory umów o stypendium naukowe

[ umowa o stypendium naukowe First TEAM_POIR - 3 MB ]
Kontakt
A_Raiter

dr Anna Raiter-Smiljanic

Koordynator programu

tel.: 22 311 84 42; 513 018 425  

Dodatkowe Informacje

Przedmiotem realizacji projektu w ramach programu FIRST TEAM mogą być badania, które przyczynią się do rozwiązywania bieżących lub zmieniających się problemów naukowych mających znaczenie dla rozwijającego się rynku globalnego lub wniosą znaczący wkład do rozwiązania istotnych wyzwań stojących przed społeczeństwem.

Przedmiotem projektu mogą być również prace B+R związane z powstawaniem produktu lub proces produkcyjny (technologiczny lub wytwórczy) o dużym znaczeniu dla gospodarki, w oparciu o zidentyfikowany produkt, technologię bądź rynek odbiorców danego produktu lub technologii.

Wsparcie w ramach programu powinno umożliwić osobom rozpoczynającym karierę naukową: studentom, doktorantom oraz młodym doktorom zdobycie doświadczenia w prowadzeniu prac B+R o dużym znaczeniu dla gospodarki i społeczeństwa.

Kierownik projektu zobowiązany jest do przeprowadzenia otwartego konkursu na członków zespołu. W wyniku takiego naboru zespół prowadzący w projekcie prace B+R powinien składać się oprócz kierownika projektu z minimum 2 studentów lub doktorantów lub młodych doktorów.

Proponowane stawki wynagrodzeń powinny być konkurencyjne w skali europejskiej, dlatego przez analogię zaproponowane wartości przyjmują za punkt wyjścia stawki stosowane w programach Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA).

W ramach wynagrodzeń (na podstawie umowy o pracę) kwalifikowane są całkowite koszty wynagrodzeń wraz z pozapłacowymi kosztami pracy. W ramach programu kwalifikowane mogą być poniższe wynagrodzenia w przypadku pracy na rzecz realizacji projektu w pełnym wymiarze godzin:

  • Kierownik projektu – 20 000 zł/miesiąc,
  • Przedstawiciel konsorcjanta – 15 000 zł/miesiąc,
  • Młody doktor – 15 000 zł/miesiąc,
  • Doktorant – 8 000 zł/miesiąc,
  • Student – 4 000 zł/miesiąc.

Studenci i doktoranci mogą zostać przyjęci do zespołu albo na podstawie umowy o pracę, albo na podstawie stypendium. Stawki stypendiów powinny zawierać się w przedziałach:

  • dla doktoranta 3500–4500 zł/miesiąc,
  • dla studenta 1500–2500 zł/miesiąc.

Kierownik projektu zobowiązany jest zapewnić doktorantom uczestniczącym w projekcie adekwatną opiekę naukową oraz zagwarantować im mentoring ze strony drugiego opiekuna naukowego. Mentor w miarę możliwości powinien być osobą zatrudnioną w zagranicznej instytucji partnerskiej lub w krajowej instytucji partnerskiej lub w innej jednostce, niż miejsce pracy wnioskodawcy – jednostce naukowej bądź przedsiębiorstwie prowadzącym działalność B+R.

Program jest współfinansowany w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (PO IR).

zestawienie 2 logotypów_IR i EFRR_kolor

[ Informacja ze strony FIRST TEAM z dn 2.02.2017 o zmianie wzorów umów o stypendium_pl - 433 KB ] [ Infomrmacja ze strony First Team z dn 30.01.2017 dot. zmiany zalacznikow - 605 KB ] [ Wzor_umowa-o-stypendium-naukowe-FIRST-TEAM_PO-IR_11012017_ - 2 MB ] [ Załącznik nr 4 - oświadczenia_kwalifikowalnosci podatku VAT - 326 KB ] [ 20170102_First_TEAM_Umowa_Konsorcjum - 705 KB ] [ Załącznik-nr-5-oświadczenia-dot.-kwalifikowalnosci-podatku-VAT - 328 KB ] [ 20170102_First_TEAM_Umowa_bez_pomocy_publicznej - 558 KB ] [ 20170102_First_TEAM_Umowa_z_pomoca_publiczną - 802 KB ] [ Załącznik-nr-4-oświadczenia_kwalifikowalnosci-podatku-VAT - 326 KB ] [ Reviewers_form_final_FT-2 - 135 KB ] [ Wykaz_krajowych_inteligentnych_specjalizacji_KIS_20160712-1 - 468 KB ] [ 0-Przewodnik-kwalifikowalności-4.4-POIR-Ogólne-zasady - 1 MB ] [ 1-Przewodnik-kwalifikowalnosci-4-4-POIR-Katalog-kosztów-kwalifikowanych - 822 KB ] [ 2-Przewodnik-kwalifikowalności-4.4POIR-Katalog-kosztów-niekwalifikowanych - 563 KB ] [ Kryteria_oceny_wnioskow_FirstTEAM-1 - 218 KB ] [ Statement-of-the-consortium-member-representative_First-TEAM-2 - 416 KB ] [ Statement-of-the-project-manager_First-TEAM-2 - 498 KB ] [ Statement-of-the-unit_enterprise_First-TEAM-3 - 538 KB ] [ Statement-of-the-unit_research-unit_First-TEAM-4 - 507 KB ] [ 0-Przewodnik-kwalifikowalności-Działanie-4-4-POIR_pomoc-publiczna-Ogólne-zasady - 1 MB ] [ 1-Przewodnik-kwalifikowalności-4-4-POIR_pomoc-publiczna-Katalog-kosztów-kwalifikowanych - 735 KB ] [ 2-Przewodnik-kwalifikowalności-4.4POIR_pomoc-publiczna-Katalog-kosztów-niekwalifikowanych - 564 KB ] [ Formularz_inf_przedstawionych_przy_ubieganiu_sie_o_pomoc_publiczna-1 - 88 KB ] [ Kryteria_oceny_wnioskow_FirstTEAM - 218 KB ] [ Lab_equipment_FirstTEAM - 83 KB ] [ Program-First-TEAM_Dokumentacja_konkursowa_3.2017 - 1 017 KB ] [ Project_Indicators_FirstTEAM (1) - 86 KB ] [ Project_Schedule_First_TEAM-3 - 84 KB ] [ Statement-of-the-consortium-member-representative_First-TEAM-1 - 416 KB ] [ Statement-of-the-project-manager_First-TEAM-1 - 498 KB ] [ Statement-of-the-unit_enterprise_First-TEAM-2 - 538 KB ] [ Umowa-o-stypendium-naukowe-FIRST-TEAM_POIR - 2 MB ] [ 2 konkurs_Program-First-TEAM_Dokumentacja_konkursowa_2.2016 - 658 KB ] [ 2 konkurs_Informacja o aktualizacji wzorów umów - 275 KB ] [ 2 konkurs_0_Przewodnik_Kwalifikowalności_kosztów_pp - 2 MB ] [ 2 konkurs_1_Katalog-kosztów-kwalifikowanych_pp-5 - 714 KB ] [ 2 konkurs_2_Katalog-kosztów-niekwalifikowanych_pp-4 - 648 KB ] [ 2 konkurs_3_Sposób-ponoszenia-wydatków-2 - 710 KB ] [ 2 konkurs_Statement-of-the-project-manager_First-TEAM - 422 KB ] [ 2 konkurs_Statement-of-the-unit_research-unit_First-TEAM-2 - 431 KB ] [ 2 konkurs_Statement-of-the-unit_enterprise_First-TEAM - 236 KB ] [ 2 konkurs_Statement-of-the-consortium-member-representative_First-TEAM - 390 KB ] [ 2 konkurs_0_Przewodnik_Kwalifikowalności_kosztów_bez_pp-3 - 1 MB ] [ 2 konkurs_1_Katalog-kosztów-kwalifikowanych_bez_pp-3 - 817 KB ] [ 2 konkurs_2_Katalog-kosztów-niekwalifikowanych_bez_pp-3 - 570 KB ] [ 2 konkurs_3_Sposób-ponoszenia-wydatków-3 - 710 KB ] [ 2 konkurs_Statement-of-the-project-manager_First-TEAM - 422 KB ] [ 2 konkurs_Statement-of-the-unit_research-unit_First-TEAM - 431 KB ] [ 2 konkurs_Statement-of-the-unit_enterprise_First-TEAM-1 - 236 KB ] [ 2 konkurs_Statement-of-the-consortium-member-representative_First-TEAM - 390 KB ] [ 2 konkurs_Reviewers_form_final_FT - 129 KB ] [ 2 konkurs_20160809_FIRST_TEAM_Umowa_z_pomoca_publiczną - 328 KB ] [ 2 konkurs_20160809_FIRST_TEAM_Umowa_bez_pomocy_publicznej - 311 KB ] [ 2 konkurs_Załącznik-nr-4-oświadczenie-dot.-kwalifikowalności-podatku-VAT - 136 KB ] [ 2 konkurs_Załącznik-nr-5-oświadczenie-o-rozliczaniu-kosztów-pośrednich - 101 KB ] [ 2 konkurs_20160810_FIRST_TEAM_Umowa_Konsorcjum-2 - 378 KB ] [ 2 konkurs_Załącznik-nr-4-oświadczenia-Lidera-Konsorcjum-dot.-kwalifikowalnosci-podatku-VAT-2 - 136 KB ] [ 2 konkurs_Załącznik-nr-5-oświadczenia-Konsorcjanta-dot.-kwalifikowalnosci-podatku-VAT-2 - 136 KB ] [ 2 konkurs_Załącznik-nr-6-oświadczenie-o-rozliczeniu-kosztów-pośrednich-2 - 100 KB ] [ 2 konkurs_Umowa_styp_FIRST_Team_POIR_2809.2016_z-pomoca-1 - 2 MB ] [ 2 konkurs_Umowa-o-stypendium-naukowe_FIRST_Team_PO-IR_28092016_bez-pomocy - 2 MB ] [ wzor_umowa-o-stypendium-naukowe_first_team_bez-pomocy-publicznej - 2 MB ] [ wzor_umowa-o-stypendium-naukowe_first-team_z-pomoca-publiczna - 2 MB ] [ Wykaz_krajowych_inteligentnych_specjalizacji_KIS_V2.20151203-1-5 - 451 KB ] [ 1-konkurs_first-team_reviewers_form - 241 KB ] [ 1-konkurs_wykaz_krajowych_inteligentnych_specjalizacji_kis_v2-20151203-41 - 451 KB ] [ 1-konkurs_program-first-team_dokumentacja_konkursowa_1-2016 - 2 MB ] [ 1-konkurs_wzor-umowy-dla-grantobiorcy-first-team-z-pomoca-publiczna_konkurs-1-2016 - 559 KB ] [ 1-konkurs_wzor-zalacznika-nr-4_do-umowy-dla-grantobiorcy-first-team-bez-pomocy-publicznej_konkurs-1-2016 - 188 KB ] [ 1-konkurs_wzor-zalacznika-nr-4_do-umowy-dla-grantobiorcy-first-team-z-pomoca-publiczna_konkurs-1-2016 - 188 KB ] [ 1-konkurs_wzor-zalacznika-nr-9_do-umowy-dla-grantobiorcy-first-team-z-pomoca-publiczna_konkurs-1-2016 - 699 KB ] [ 1-konkurs_wzor-zalacznika-nr-10_do-umowy-dla-grantobiorcy-first-team-z-pomoca-publiczna_konkurs-1-2016 - 736 KB ] [ 1-konkurs_wzor-umowy-dla-grantobiorcow-first-team-konsorcjum_konkurs-1-2016 - 387 KB ] [ 1-konkurs_wzor-umowy-dla-grantobiorcy-first-team-bez-pomocy-publicznej_konkurs_1-2016_v2_z-dn-27-02-2016 - 482 KB ] [ 1-konkurs_formularz_inf_przedstawionych_przy_ubieganiu_sie_o_pomoc_publiczna-21 - 130 KB ] [ 1-konkurs_lab_equipment_first-_team-2 - 2 MB ] [ 1-konkurs_project_indicators_first_team-2 - 2 MB ] [ 1-konkurs_project_schedule_first_team-1 - 2 MB ] [ 1-konkurs_komunikat-fnp - 14 KB ]