FIRST TEAM

Finansowanie pierwszych zespołów badawczych kierowanych przez doktorów na wczesnym etapie kariery naukowej.

Uprzejmie informujemy, że zaktualizowane zostały wzory umów o imienne stypendium naukowe w programie FIRST TEAM. Nowe wzory umów obowiązują stypendystów w projektach realizowanych przez laureatów pierwszego i drugiego konkursu (oraz kolejnych) w programie FIRST TEAM.

W nowych dokumentach wprowadzona została zmiana w § 4 ust. 3 dotycząca zasad wypłaty stypendium. Zgodnie z nowym zapisem stypendium będzie wypłacane od miesiąca, w którym do Fundacji zostanie dostarczona podpisana umowa wraz z zaświadczeniem, a nie – jak w dotychczas obowiązującym wzorze – od miesiąca następującego po miesiącu, w którym umowa zostanie dostarczona do Fundacji. Warunkiem wypłaty stypendium również za miesiąc, w którym umowa została dostarczona do Fundacji, jest dostarczenie umowy do Fundacji nie później niż do 14 dnia kalendarzowego miesiąca, od którego stypendysta ma otrzymywać stypendium.

Fundacja wyraża nadzieję, że wprowadzone zmiany ułatwią grantobiorcom realizację projektów.

Nowe wzory umów są dostępne w dziale Pliki do pobrania.

Uprzejmie informujemy, że od lipca 2016 r. obowiązuje zaktualizowana lista Krajowych Inteligentnych Specjalizacji. Aktualny dokument jest dostępny w dziale Pliki do pobrania. Dodatkowe materiały dla wnioskodawców.

Uprzejmie informujemy, że zaktualizowane zostały wzory umów dla grantobiorców programu FIRST TEAM. Nowe wzory umów obowiązują laureatów pierwszego i kolejnych konkursów w programie FIRST TEAM.

W nowych dokumentach wprowadzone zostały następujące zmiany:

– rozszerzono i doprecyzowano postanowienia dotyczące sprawozdawczości oraz ochrony danych osobowych i ewaluacji;

– poprawiono przejrzystość struktury dokumentów;

– ujednolicono terminologię;

– we wzorach umów obejmujących grantobiorców otrzymujących pomoc publiczną zaktualizowano nazwy dokumentów i aktów prawnych (w tym w szczególności nazwy procedur obowiązujących w instytucji pośredniczącej).

Fundacja wyraża nadzieję, że wprowadzone zmiany ułatwią grantobiorcom realizację projektów i przyczynią się do wyeliminowania ewentualnych wątpliwości interpretacyjnych.

Nowe wzory umów są dostępne w dziale Pliki do pobrania.

 

Aktualności w programie:

Opis programu

Cele

Celem programu FIRST TEAM jest rozwój kadr sektora B+R, wsparcie pierwszych zespołów badawczych prowadzonych przez doktorów na wczesnych etapach kariery naukowej (niezależnie od narodowości) i zachęcenie do powrotu do kraju wybitnych naukowców polskiego pochodzenia lub powrotu do pracy B+R osób po przerwach w pracy badawczej. Wsparcie w ramach programu będzie udzielane zespołom prowadzącym badania w jednostkach naukowych lub przedsiębiorstwach w Polsce, pracujących w najbardziej innowacyjnych obszarach i posiadających partnera naukowego.

Adresaci

Wnioskodawcą w konkursie może zostać naukowiec (niezależnie od narodowości) posiadający stopień naukowy doktora nie dłużej niż przez 5 lat, przy czym początek tego okresu wyznacza data roczna uzyskania stopnia, a koniec – rok poprzedzający termin składania wniosków w konkursie. Termin 5 lat może zostać przedłużony do maksymalnie 9 lat od uzyskania stopnia naukowego, o ile wnioskodawca będzie spełniał warunki opisane w dokumentacji konkursowej.

W ramach realizacji projektu jego kierownik powinien być zatrudniony w jednostce co najmniej w wymiarze 50% etatu na rzecz projektu. W swym zespole zatrudni młodych uczonych: studentów, doktorantów lub młodych doktorów.

Kierownik w czasie realizacji projektu będzie zatrudniony w jednostce co najmniej w wymiarze 50% etatu na rzecz projektu.

Oferta

W ramach konkursu przyjmowane będą projekty trwające do 36 miesięcy. Zaleca się, aby budżet projektu nie przekroczył 2 000 000 zł.

W ramach realizacji programu Fundacja planuje konkursy wewnętrzne dla grantobiorców na przedłużenie okresu realizacji projektów o maksymalnie 12 miesięcy, przy czym przedłużenie realizacji projektu związane jest z poszerzeniem zakresu rzeczowego wniosku i niesie ze sobą możliwość zwiększenia finansowania projektu.

W kolejnych edycjach programu nieprzekraczalnym terminem realizacji projektów i ewentualnych przedłużeń w projektach jest 31 grudnia 2023 r.

W programie FIRST TEAM finansowane będą projekty zgodne z tematami wskazanymi w wykazie Krajowych Inteligentnych Specjalizacji. W wyjątkowych przypadkach, stosując preferencję dla KIS, Fundacja może dofinansować projekty dotyczące tematyki niewymienionej w KIS, jeśli posiadają one znaczny potencjał aplikacyjny lub znaczenie dla rozwiązania istotnego problemu społeczno-gospodarczego.

Projekty w ramach programu mogą być realizowane w trzech wariantach:

  • przez jednostki naukowe w zakresie, w którym nie prowadzą działalności gospodarczej (bez udzielania pomocy publicznej),
  • przez przedsiębiorstwa (na zasadach udzielania pomocy publicznej na działalność B+R),
  • przez konsorcja naukowo-przemysłowe, z udziałem jednej jednostki naukowej i jednego przedsiębiorstwa (dla jednostki naukowej bez pomocy publicznej – w zakresie, w jakim nie prowadzi działalności gospodarczej, oraz dla przedsiębiorstwa zgodnie z zasadami udzielania pomocy publicznej na działalność B+R).

W programie FIRST TEAM obligatoryjny jest udział co najmniej jednego partnera naukowego z kraju lub z zagranicy.

W programie First TEAM Fundacja ogłosi w późniejszym terminie konkursy wewnętrzne dla grantobiorców na zakup specjalistycznej aparatury badawczej (ponad limit 5% kosztów kwalifikowanych projektu), przy czym rozpatrywanie wniosku będzie uwzględniało m.in. analizę dostępności aparatury tego typu w kraju oraz informacje na temat inwestycji w podobną aparaturę w jednostce realizującej projekt.

Pobierz ulotkę informacyjną

Procedura

Wnioski złożone w konkursie będą oceniane pod względem formalnym i merytorycznym. Po uzyskaniu pozytywnej oceny formalnej wniosek zostanie skierowany do oceny merytorycznej złożonej z trzech etapów:

W pierwszym etapie wniosek zostanie oceniony merytorycznie przez grono ekspertów (panel naukowo-gospodarczy, PNG) posiadające adekwatny dorobek naukowy lub doświadczenie we wdrażaniu innowacyjnych rozwiązań w sektorze B+R.

W drugim etapie wniosek będzie oceniany przez co najmniej dwóch recenzentów zewnętrznych.

W trzecim etapie konkursu zakwalifikowani do niego wnioskodawcy zostaną zaproszeni na rozmowę z interdyscyplinarnym panelem ekspertów (IPE).

Panel ekspertów porówna rozpatrywane wnioski i ustali ich ranking oraz dokona oceny w oparciu o kryteria opisane w dokumentacji konkursowej.

Warunki udziału są jednakowe dla wszystkich uczestników i zostały szczegółowo opisane w dokumentacji konkursowej do programu.

Termin aplikacji

12.08.2016 - 17.10.2016

Terminy kolejnych naborów

rozpoczęcie: 10.01.2017 --- termin składania wniosków: 10.03.2017

Pliki do pobrania

Dokumentacja konkursowa

[ Program First TEAM_Dokumentacja_konkursowa_2.2016 - 658 KB ]

Załączniki do Dokumentacji konkursowej dla jednostek będących beneficjentami pomocy publicznej

[ 0_Przewodnik_Kwalifikowalności_kosztów_pp - 2 MB ] [ 1_Katalog kosztów kwalifikowanych_pp - 714 KB ] [ 2_Katalog kosztów niekwalifikowanych_pp - 648 KB ] [ 3_Sposób ponoszenia wydatków - 710 KB ] [ Formularz_inf_przedstawionych_przy_ubieganiu_sie_o_pomoc_publiczna - 88 KB ] [ Kryteria_oceny_wnioskow_FirstTEAM - 218 KB ] [ Lab_equipment_FirstTEAM - 4 MB ] [ Project_Indicators_FirstTEAM - 4 MB ] [ Project_Schedule_First_TEAM - 4 MB ] [ Statement of the project manager_First TEAM - 422 KB ] [ Statement-of-the-research-unit_First-team - 431 KB ] [ Statement of the unit_enterprise_First TEAM - 236 KB ] [ Statement of the consortium member representative_First TEAM - 390 KB ]

Załączniki do Dokumentacji konkursowej dla jednostek niebędących beneficjentami pomocy publicznej

[ 0_Przewodnik_Kwalifikowalności_kosztów_bez_pp - 1 MB ] [ 1_Katalog kosztów kwalifikowanych_bez_pp - 817 KB ] [ 2_Katalog kosztów niekwalifikowanych_bez_pp - 570 KB ] [ 3_Sposób ponoszenia wydatków - 710 KB ] [ Kryteria_oceny_wnioskow_FirstTEAM - 218 KB ] [ Lab_equipment_FirstTEAM - 4 MB ] [ Project_Indicators_FirstTEAM - 4 MB ] [ Project_Schedule_First_TEAM - 4 MB ] [ Statement of the project manager_First TEAM - 422 KB ] [ Statement of the unit_research unit_First TEAM - 431 KB ] [ Statement-of-the-unit_enterprise_First-Team - 236 KB ] [ Statement of the consortium member representative_First TEAM - 390 KB ]

Dodatkowe materiały dla wnioskodawców

[ Reviewers_form_final_FT - 129 KB ] [ Wykaz_krajowych_inteligentnych_specjalizacji_KIS_20160712 - 468 KB ]

Wzory umów wraz ze wzorami załączników dla grantobiorców

[ 20160809_FIRST_TEAM_Umowa_bez_pomocy_publicznej - 311 KB ] [ 20160809_FIRST_TEAM_Umowa_z_pomoca_publiczną - 328 KB ] [ załącznik nr 4 - oświadczenie dot. kwalifikowalności podatku VAT - 136 KB ] [ załącznik nr 5 - oświadczenie o rozliczaniu kosztów pośrednich - 101 KB ]

Dla konsorcjum

[ 20160810_First_TEAM_umowa_konsorcjum - 378 KB ] [ zalacznik-nr-4-oswiadczenia-lidera-konsorcjum-dot-kwalifikowalnosci-podatku-vat - 136 KB ] [ zalacznik-nr-5-oswiadczenia-konsorcjanta-dot-kwalifikowalnosci-podatku-vat - 136 KB ] [ zalacznik-nr-6-oswiadczenie-o-rozliczeniu-kosztow-posrednich - 100 KB ]

Wzory umów o stypendium naukowe

[ Umowa-o-stypendium-naukowe_FIRST_TEAM_28092016_bez-pomocy-publicznej - 2 MB ] [ umowa_styp_FIRST_TEAM_poir_2809-2016_z-pomoca - 2 MB ]
Kontakt
A_Raiter

dr Anna Raiter-Smiljanic

Koordynator programu

tel.: 22 311 84 42; 513 018 425  

Dodatkowe Informacje

Przedmiotem realizacji projektu w ramach programu FIRST TEAM mogą być badania, które przyczynią się do rozwiązywania bieżących lub zmieniających się problemów naukowych mających znaczenie dla rozwijającego się rynku globalnego lub wniosą znaczący wkład do rozwiązania istotnych wyzwań stojących przed społeczeństwem.

Przedmiotem projektu mogą być również prace B+R związane z powstawaniem produktu lub proces produkcyjny (technologiczny lub wytwórczy) o dużym znaczeniu dla gospodarki, w oparciu o zidentyfikowany produkt, technologię bądź rynek odbiorców danego produktu lub technologii.

Wsparcie w ramach programu powinno umożliwić osobom rozpoczynającym karierę naukową: studentom, doktorantom oraz młodym doktorom zdobycie doświadczenia w prowadzeniu prac B+R o dużym znaczeniu dla gospodarki i społeczeństwa.

Kierownik projektu zobowiązany jest do przeprowadzenia otwartego konkursu na członków zespołu. W wyniku takiego naboru zespół prowadzący w projekcie prace B+R powinien składać się oprócz kierownika projektu z minimum 2 studentów lub doktorantów lub młodych doktorów.

W ramach wynagrodzeń (na podstawie umowy o pracę) kwalifikowane są całkowite koszty wynagrodzeń wraz z pozapłacowymi kosztami pracy. W ramach programu sugerowane są poniższe wynagrodzenia w przypadku pracy na rzecz realizacji projektu w pełnym wymiarze godzin:

  • Kierownik projektu – do 20 000 zł/miesiąc,
  • Przedstawiciel konsorcjanta – do 15 000 zł/miesiąc,
  • Młody doktor – do 15 000 zł/miesiąc,
  • Doktorant – do 8 000 zł/miesiąc,
  • Student – do 4 000 zł/miesiąc.

Studenci i doktoranci mogą zostać przyjęci do zespołu albo na podstawie umowy o pracę, albo na podstawie stypendium. Sugerowane stawki stypendiów powinny zawierać się w przedziałach:

  • dla doktoranta 3500–4500 zł/miesiąc,
  • dla studenta 1500–2500 zł/miesiąc.

Kierownik projektu zobowiązany jest zapewnić doktorantom uczestniczącym w projekcie adekwatną opiekę naukową oraz zagwarantować im mentoring ze strony drugiego opiekuna naukowego. Mentor w miarę możliwości powinien być osobą zatrudnioną w zagranicznej instytucji partnerskiej lub w krajowej instytucji partnerskiej lub w innej jednostce, niż miejsce pracy wnioskodawcy – jednostce naukowej bądź przedsiębiorstwie prowadzącym działalność B+R.

Program jest współfinansowany w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (PO IR).

zestawienie 2 logotypów_IR i EFRR_kolor

Laureaci