HOMING

Finansowanie projektów o charakterze staży podoktorskich realizowanych przez młodych doktorów przyjeżdżających do Polski z zagranicy.

 

Aktualności w programie:

Opis programu

Cele

Celem programu HOMING jest rozwój kadr sektora B+R w ramach finansowania przełomowych projektów o charakterze staży podoktorskich realizowanych przez młodych doktorów z całego świata (niezależnie od ich narodowości), ze szczególnym uwzględnieniem powrotów do kraju wybitnych naukowców polskiego pochodzenia, w jednostkach naukowych lub przedsiębiorstwach w Polsce, pracujących w najbardziej innowacyjnych obszarach, z udziałem partnera naukowego.

Adresaci

Wnioskodawcą w konkursie może zostać młody doktor (niezależnie od narodowości) posiadający stopień naukowy doktora nie dłużej niż przez okres 5 lat, przy czym początek tego okresu wyznacza data roczna uzyskania stopnia, a koniec – rok poprzedzający termin składania wniosków w konkursie. Terminu 5 lat może zostać przedłużony do maksymalnie 9 lat od uzyskania stopnia naukowego, zgodnie z warunkami opisanymi w dokumentacji konkursowej.

Równocześnie wnioskodawca w konkursie musi spełnić łącznie następujące warunki:

  • przebywał poza Polską nieprzerwanie przez co najmniej 9 miesięcy w celu prowadzenia badan naukowych;
  • ma zamiar przyjechać do Polski nie później niż w terminie rozpoczęcia projektu lub przyjechał do Polski nie wcześniej niż w roku poprzedzającym termin składania wniosków w konkursie.

Kierownik projektu na czas jego realizacji będzie zatrudniony w jednostce co najmniej w wymiarze 60% etatu na rzecz projektu.

Oferta

W ramach programu finansowane będą projekty trwające do 24 miesięcy.

Maksymalna kwota budżetu projektu, o którą można wnioskować nie jest określona przez Fundację, przy czym dla celów szacunkowych średni budżet projektu HOMING, trwającego 24 miesiące wynosi ok. 800 000 zł. Przedkładany we wniosku budżet projektu powinien być zaplanowany przez Kierownika projekty w taki sposób, by odzwierciedlał wszystkie koszty niezbędne do realizacji projektu na dzień składania wniosku.

W kolejnych edycjach programu nieprzekraczalnym terminem realizacji projektów i ewentualnych przedłużeń w projektach jest 31 grudnia 2023 r.

W programie HOMING finansowane będą projekty zgodne z tematami wskazanymi w wykazie Krajowych Inteligentnych Specjalizacji, przy czym w wyjątkowych przypadkach, stosując preferencję dla KIS, Fundacja może przyjąć do finansowania projekty dotyczące tematyki niewymienionej w KIS, jeśli posiadają one znaczny potencjał aplikacyjny lub znaczenie dla rozwiązania istotnego problemu społeczno-gospodarczego.

Projekty w ramach programu mogą być realizowane w dwóch wariantach:

  • przez jednostki naukowe w zakresie, w którym nie prowadzą działalności gospodarczej (bez udzielania pomocy publicznej);
  • przez przedsiębiorstwa (na zasadach udzielania pomocy publicznej na działalność B+R).

W programie HOMING obligatoryjny jest udział co najmniej jednego partnera naukowego z kraju lub z zagranicy.

Pobierz ulotkę informacyjną

Procedura

Wnioski złożone w konkursie będą oceniane pod względem formalnym i merytorycznym. Po uzyskaniu pozytywnej oceny formalnej wniosek zostanie skierowany do oceny merytorycznej złożonej z trzech etapów:

W pierwszym etapie wniosek zostanie oceniony merytorycznie przez grono ekspertów (panel naukowo-gospodarczy, PNG) posiadające adekwatny dorobek naukowy lub doświadczenie we wdrażaniu innowacyjnych rozwiązań w sektorze B+R.

W drugim etapie wniosek będzie oceniany przez co najmniej dwóch recenzentów zewnętrznych.

W trzecim etapie konkursu zakwalifikowani do niego wnioskodawcy zostaną zaproszeni na rozmowę z interdyscyplinarnym panelem ekspertów (IPE). W składzie panelu znajdą się eksperci reprezentujący różne dziedziny nauki oraz, fakultatywnie, ekspert pełniący funkcję obserwatora.

Panel ekspertów następnie porówna rozpatrywane wnioski i ustali ich ranking oraz dokona oceny w oparciu o kryteria opisane w dokumentacji konkursowej.

Warunki udziału są jednakowe dla wszystkich uczestników i zostały szczegółowo opisane w dokumentacji konkursowej do programu.

Termin aplikacji

Rozpoczęcie: 1 sierpnia 2017, termin składania wniosków: 2 października 2017

Terminy kolejnych naborów

Rozpoczęcie: początek stycznia 2018, termin składania wniosków: 5 marca 2018

Pliki do pobrania

Dokumentacja konkursowa

[ Program HOMING_Dokumentacja_konkursowa_4 2017 - 661 KB ]

Załączniki do Dokumentacji konkursowej dla jednostek niebędących beneficjentami pomocy publicznej

[ 0-Przewodnik kwalifikowalności-4.4 POIR-Ogólne zasady - 1 MB ] [ 1-Przewodnik kwalifikowalności-4.4 POIR-Katalog kosztów kwalifikowanych - 822 KB ] [ 2-Przewodnik kwalifikowalności-4.4 POIR-Katalog kosztów niekwalifikowanych - 563 KB ] [ Kryteria oceny wniosków w Programie HOMING - 43 KB ] [ Lab_equipment_HOMING - 4 MB ] [ Project_Indicators_HOMING - 4 MB ] [ Project_Schedule_HOMING - 4 MB ] [ Statement of the project manager_HOMING - 429 KB ] [ Statement of the unit_research unit_HOMING - 429 KB ] [ Statement of the unit_enterprise_HOMING - 428 KB ]

Załączniki do Dokumentacji konkursowej dla jednostek będących beneficjentami pomocy publicznej

[ 0-Przewodnik kwalifikowalności-Działanie 4.4 POIR_pomoc publiczna-Ogólne zasady - 1 MB ] [ 1-Przewodnik kwalifikowalności- 4.4 POIR_pomoc publiczna-Katalog kosztów kwalifikowanych - 735 KB ] [ 2-Przewodnik kwalifikowalności-4.4 POIR_pomoc publiczna-Katalog kosztów niekwalifikowanych - 564 KB ] [ Formularz_inf_przedstawionych_przy_ubieganiu_sie_o_pomoc_publiczna - 87 KB ] [ Kryteria oceny wniosków w Programie HOMING - 43 KB ] [ Lab_equipment_HOMING - 4 MB ] [ Project_Indicators_HOMING - 4 MB ] [ Project_Schedule_HOMING - 4 MB ] [ Statement of the project manager_HOMING - 429 KB ] [ Statement of the unit_enterprise_HOMING - 428 KB ] [ Statement of the unit_research unit_HOMING - 429 KB ]

Wzory umów wraz ze wzorami załączników dla grantobiorców

[ HOMING_wzór umowy dla jednostek niebedacych beneficjentami pomocy publicznej - 352 KB ] [ HOMING_wzór umowy dla jednostek niebedacych beneficjentami pomocy publicznej - 426 KB ] [ HOMING_wzór umowy dla beneficjentów pomocy publicznej - 475 KB ] [ HOMING_wzór umowy dla beneficjentów pomocy publicznej - 332 KB ] [ Załącznik nr 4 - oświadczenia_kwalifikowalnosci podatku VAT_aktualny - 326 KB ]

Wzory umów o stypendium naukowe

[ umowa o stypendium naukowe HOMING_PO IR - 3 MB ] [ umowa o stypendium naukowe HOMING_PO IR - 128 KB ]

Dodatkowe materiały dla wnioskodawców

[ Homing_Reviewers_form_ - 214 KB ] [ Homing_Reviewers_form_ - 344 KB ] [ Wykaz_krajowych_inteligentnych_specjalizacji_KIS_20160712-2 - 468 KB ]
Kontakt
M_Bilas

dr Monika Biłas-Henne

Koordynator Programu

tel.: 22 845 95 17  

Dodatkowe Informacje

Przedmiotem realizacji projektu w ramach programu HOMING mogą być badania, które przyczynią się do rozwiązywania bieżących lub zmieniających się problemów naukowych mających znaczenie dla rozwijającego się rynku globalnego lub wniosą znaczący wkład do rozwiązania istotnych wyzwań stojących przed społeczeństwem.

Przedmiotem projektu mogą być również prace B+R związane z powstawaniem produktu lub proces produkcyjny (technologiczny lub wytwórczy) o dużym znaczeniu dla gospodarki, w oparciu o zidentyfikowany produkt, technologię bądź rynek odbiorców danego produktu lub technologii.

Wsparcie w ramach programu powinno umożliwić osobom rozpoczynającym karierę naukową, w szczególności młodym doktorom, zdobycie doświadczenia w prowadzeniu prac B+R o dużym znaczeniu dla gospodarki i społeczeństwa.

W ramach projektu jego kierownik może zaangażować w realizację prac B+R dodatkowe osoby wyłonione w otwartych konkursach, w szczególności studentów lub doktorantów.

Proponowane stawki wynagrodzeń powinny być konkurencyjne w skali europejskiej, dlatego przez analogię zaproponowane wartości przyjmują za punkt wyjścia stawki stosowane w programach Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA).

W ramach wynagrodzeń (na podstawie umowy o pracę) kwalifikowane są całkowite koszty wynagrodzeń wraz z pozapłacowymi kosztami pracy. W ramach programu kwalifikowane mogą być poniższe wynagrodzenia w przypadku pracy na rzecz realizacji projektu w pełnym wymiarze godzin:

  • Kierownik projektu – 17 500 zł/miesiąc,
  • Doktorant – 8 000 zł/miesiąc,
  • Student – 4 000 zł/miesiąc.

Studenci i doktoranci mogą zostać przyjęci do zespołu albo na podstawie umowy o pracę, albo na podstawie stypendium. Stawki stypendiów powinny zawierać się w przedziałach:

  • dla doktoranta 3500–4500 zł/miesiąc,
  • dla studenta 1500–2500 zł/miesiąc.

Kierownik projektu zobowiązany jest zapewnić doktorantom uczestniczącym w projekcie adekwatną opiekę naukową oraz zagwarantować im mentoring ze strony drugiego opiekuna naukowego. Mentor w miarę możliwości powinien być osobą zatrudnioną w zagranicznej instytucji partnerskiej lub w krajowej instytucji partnerskiej lub w innej jednostce, niż miejsce pracy wnioskodawcy – jednostce naukowej bądź przedsiębiorstwie prowadzącym działalność B+R.

Program jest współfinansowany w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (PO IR).

zestawienie 2 logotypów_IR i EFRR_kolor

[ Informacja z dn. 2.02.2017 o zmianie wzorów umów o stypendium_pl (003) - 433 KB ] [ Informacja ze strony HOMING z dn. 30.01.2017 - 288 KB ] [ umowa-o-stypendium-naukowe-HOMING_PO-IR - 2 MB ] [ Wzor_umowa-o-stypendium-naukowe_HOMING_bez-pomocy-publicznej - 2 MB ] [ Wzor_umowa-o-stypendium-naukowe_HOMING_z-pomoca-publiczna - 2 MB ] [ Wykaz_krajowych_inteligentnych_specjalizacji_KIS_V2.20151203-1-5 - 451 KB ] [ 1-konkurs_homing_reviewers_form - 206 KB ] [ 1-konkurs_wykaz_krajowych_inteligentnych_specjalizacji_kis_v2-20151203-4 - 451 KB ] [ 1-konkurs_program-homing_dokumentacja_konkursowa_1-2016 - 2 MB ] [ 1-konkurs_wzor-umowy-dla-grantobiorcy-homing-bez-pomocy-publicznej_konkurs-_1-2016_v2_z-dn-27-02-2016 - 566 KB ] [ 1-konkurs_wzor-umowy-dla-grantobiorcy-homing-z-pomoca-publiczna_konkurs-1-2016-1 - 586 KB ] [ 1-konkurs_wzor-zalacznika-nr-4_do-umowy-dla-grantobiorcy-homing-bez-pomocy-publicznej_konkurs-1-2016-1 - 188 KB ] [ 1-konkurs_wzor-zalacznika-nr-4_do-umowy-dla-grantobiorcy-homing-bez-pomocy-publicznej_konkurs-1-2016-1 - 188 KB ] [ 1-konkurs_wzor-zalacznika-nr-9_do-umowy-dla-grantobiorcy-homing-z-pomoca-publiczna_konkurs-1-2016-1 - 699 KB ] [ 1-konkurs_wzor-zalacznika-nr-10_do-umowy-dla-grantobiorcy-homing-z-pomoca-publiczna_konkurs-1-2016-1 - 736 KB ] [ 1-konkurs_formularz_inf_przedstawionych_przy_ubieganiu_sie_o_pomoc_publiczna-2 - 130 KB ] [ 1-konkurs_lab_equipment_homing-1 - 2 MB ] [ 1-konkurs_project_indicators_homing - 2 MB ] [ 1-konkurs_project_schedule_homing - 2 MB ] [ 1-konkurs_komunikat-fnp - 14 KB ] [ 2_konkurs_Program HOMING_Dokumentacja_konkursowa_2 2016 - 633 KB ] [ 2_konkurs_0_Przewodnik_Kwalifikowalności_kosztów_pp - 2 MB ] [ 2_konkurs_1_Katalog kosztów kwalifikowanych_pp - 714 KB ] [ 2_konkurs_2_Katalog kosztów niekwalifikowanych_pp - 648 KB ] [ 2_konkurs_3_Sposób ponoszenia wydatków - 710 KB ] [ 2_konkurs_Statement of the project manager_HOMING - 424 KB ] [ 2_konkurs_Statement of the unit_enterprise_HOMING - 438 KB ] [ 2_konkurs_0_Przewodnik_Kwalifikowalności_kosztów_bez_pp - 1 MB ] [ 2_konkurs_1_Katalog kosztów kwalifikowanych_bez_pp - 817 KB ] [ 2_konkurs_2_Katalog kosztów niekwalifikowanych_bez_pp - 572 KB ] [ 2_konkurs_Statement of the unit_research unit_HOMING - 433 KB ] [ 2_konkurs_WZÓR-UMOWY-dla-grantobiorcy-HOMING-bez-pomocy-publicznej_Konkurs-z-dn.-12.08.2016 - 574 KB ] [ 2_konkurs_WZÓR-UMOWY-dla-grantobiorcy-HOMING-z-pomocą-publiczną_Konkurs-z-dn.-12.08.2016 - 598 KB ] [ 2_konkurs_WZÓR załącznika nr 4 do UMOWY - oświadczenie dot. kwalifikowalności podatku VAT - 136 KB ] [ 2_konkurs_WZÓR załącznika nr 5 do UMOWY- oświadczenie o rozliczaniu kosztów pośrednich - 101 KB ] [ 2_konkurs_Homing_Reviewers_form_ - 214 KB ] [ 2_konkurs_Wykaz_krajowych_inteligentnych_specjalizacji_KIS_20160712 - 468 KB ] [ 3_konkurs_Program-HOMING_Dokumentacja_konkursowa_3-2017 - 659 KB ] [ 3_konkurs_Statement-of-the-project-manager_HOMING-1 - 425 KB ] [ 3_konkurs_Statement-of-the-unit_enterprise_HOMING-2 - 443 KB ] [ 3_konkurs_Statement-of-the-unit_research-unit_HOMING-1 - 439 KB ] [ 3_konkurs_Umowa_Homing_dla_beneficjentów_pomocy_publicznej_2017_01_12 - 694 KB ] [ 3_konkurs_Umowa_Homing_dla_jednostek_nie_będących_beneficjentami_pomocy_publicznej_2017_01_12 - 565 KB ] [ 3_konkurs_Wzor_umowa_stypendium-naukowe-HOMING_PO-IR_11012017_ - 2 MB ] [ 3_konkurs_Formularz_inf_przedstawionych_przy_ubieganiu_sie_o_pomoc_publiczna - 87 KB ] [ 3_konkurs_Homing_Reviewers_form_-2 - 214 KB ] [ 3_konkurs_Załącznik-nr-4-oświadczenia_kwalifikowalnosci-podatku-VAT_aktualny - 326 KB ] [ 3_konkurs_załącznik-nr-5-oświadczenie-o-rozliczeniu-kosztów-pośrednich - 288 KB ]