HOMING

Finansowanie projektów o charakterze staży podoktorskich realizowanych przez młodych doktorów przyjeżdżających do Polski z zagranicy.

Uprzejmie informujemy, że zaktualizowane zostały wzory umów o imienne stypendium naukowe w programie HOMING. Nowe wzory umów obowiązują stypendystów w projektach realizowanych przez laureatów pierwszego i drugiego konkursu (oraz kolejnych) w programie HOMING.

W nowych dokumentach wprowadzona została zmiana w § 4 ust. 3 dotycząca zasad wypłaty stypendium. Zgodnie z nowym zapisem stypendium będzie wypłacane od miesiąca, w którym do Fundacji zostanie dostarczona podpisana umowa wraz z zaświadczeniem, a nie – jak w dotychczas obowiązującym wzorze – od miesiąca następującego po miesiącu, w którym umowa zostanie dostarczona do Fundacji. Warunkiem wypłaty stypendium również za miesiąc, w którym umowa została dostarczona do Fundacji, jest dostarczenie umowy do Fundacji nie później niż do 14 dnia kalendarzowego miesiąca, od którego stypendysta ma otrzymywać stypendium.

Fundacja wyraża nadzieję, że wprowadzone zmiany ułatwią grantobiorcom realizację projektów.

Nowe wzory umów są dostępne w dziale Pliki do pobrania.

Informujemy, że od lipca 2016 r. obowiązuje zaktualizowana lista Krajowych Inteligentnych Specjalizacji. Aktualny dokument jest dostępny w dziale Pliki do pobrania. Dodatkowe materiały dla wnioskodawców.

Uprzejmie informujemy, że zaktualizowane zostały wzory umów dla grantobiorców programu HOMING. Nowe wzory umów obowiązują laureatów pierwszego i kolejnych konkursów w programie HOMING.

W nowych dokumentach wprowadzone zostały następujące zmiany:

– rozszerzono i doprecyzowano postanowienia dotyczące sprawozdawczości oraz ochrony danych osobowych i ewaluacji;

– poprawiono przejrzystość struktury dokumentów;

– ujednolicono terminologię;

– we wzorach umów obejmujących grantobiorców otrzymujących pomoc publiczną zaktualizowano nazwy dokumentów i aktów prawnych (w tym w szczególności nazwy procedur obowiązujących w instytucji pośredniczącej).

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej wyraża nadzieję, że wprowadzone zmiany ułatwią grantobiorcom realizację projektów i przyczynią się do wyeliminowania ewentualnych wątpliwości interpretacyjnych związanych z umowami.

Nowe wzory umów są dostępne w dziale Pliki do pobrania.

 

Aktualności w programie:

Opis programu

Cele

Celem programu HOMING jest rozwój kadr sektora B+R w ramach finansowania przełomowych projektów o charakterze staży podoktorskich realizowanych przez młodych doktorów z całego świata (niezależnie od ich narodowości), ze szczególnym uwzględnieniem powrotów do kraju wybitnych naukowców polskiego pochodzenia, w jednostkach naukowych lub przedsiębiorstwach w Polsce, pracujących w najbardziej innowacyjnych obszarach, z udziałem partnera naukowego.

Adresaci

Wnioskodawcą w konkursie może zostać młody doktor (niezależnie od narodowości) posiadający stopień naukowy doktora nie dłużej niż przez okres 5 lat, przy czym początek tego okresu wyznacza data roczna uzyskania stopnia, a koniec – rok poprzedzający termin składania wniosków w konkursie. Terminu 5 lat może zostać przedłużony do maksymalnie 9 lat od uzyskania stopnia naukowego, zgodnie z warunkami opisanymi w dokumentacji konkursowej.

Równocześnie wnioskodawca w konkursie musi spełnić łącznie następujące warunki:

  • przebywał poza Polską nieprzerwanie przez co najmniej 9 miesięcy w celu prowadzenia badan naukowych;
  • ma zamiar przyjechać do Polski nie później niż w terminie rozpoczęcia projektu lub przyjechał do Polski nie wcześniej niż w roku poprzedzającym termin składania wniosków w konkursie.

Kierownik projektu na czas jego realizacji będzie zatrudniony w jednostce co najmniej w wymiarze 60% etatu na rzecz projektu.

Oferta

W ramach programu finansowane będą projekty trwające do 24 miesięcy. Zaleca się, aby budżet projektu nie przekroczył 800 000 zł.

W kolejnych edycjach programu nieprzekraczalnym terminem realizacji projektów i ewentualnych przedłużeń w projektach jest 31 grudnia 2023 r.

W programie HOMING finansowane będą projekty zgodne z tematami wskazanymi w wykazie Krajowych Inteligentnych Specjalizacji, przy czym w wyjątkowych przypadkach, stosując preferencję dla KIS, Fundacja może przyjąć do finansowania projekty dotyczące tematyki niewymienionej w KIS, jeśli posiadają one znaczny potencjał aplikacyjny lub znaczenie dla rozwiązania istotnego problemu społeczno-gospodarczego.

Projekty w ramach programu mogą być realizowane w dwóch wariantach:

  • przez jednostki naukowe w zakresie, w którym nie prowadzą działalności gospodarczej (bez udzielania pomocy publicznej);
  • przez przedsiębiorstwa (na zasadach udzielania pomocy publicznej na działalność B+R).

W programie HOMING obligatoryjny jest udział co najmniej jednego partnera naukowego z kraju lub z zagranicy.

Pobierz ulotkę informacyjną

Procedura

Wnioski złożone w konkursie będą oceniane pod względem formalnym i merytorycznym. Po uzyskaniu pozytywnej oceny formalnej wniosek zostanie skierowany do oceny merytorycznej złożonej z trzech etapów:

W pierwszym etapie wniosek zostanie oceniony merytorycznie przez grono ekspertów (panel naukowo-gospodarczy, PNG) posiadające adekwatny dorobek naukowy lub doświadczenie we wdrażaniu innowacyjnych rozwiązań w sektorze B+R.

W drugim etapie wniosek będzie oceniany przez co najmniej dwóch recenzentów zewnętrznych.

W trzecim etapie konkursu zakwalifikowani do niego wnioskodawcy zostaną zaproszeni na rozmowę z interdyscyplinarnym panelem ekspertów (IPE). W składzie panelu znajdą się eksperci reprezentujący różne dziedziny nauki oraz, fakultatywnie, ekspert pełniący funkcję obserwatora.

Panel ekspertów następnie porówna rozpatrywane wnioski i ustali ich ranking oraz dokona oceny w oparciu o kryteria opisane w dokumentacji konkursowej.

Warunki udziału są jednakowe dla wszystkich uczestników i zostały szczegółowo opisane w dokumentacji konkursowej do programu.

Termin składania aplikacji
17.10.2016
Termin aplikacji

12.08.2016 - 17.10.2016

Terminy kolejnych naborów

rozpoczęcie: 10.01.2017 --- termin składania wniosków: 10.03.2017

Pliki do pobrania

Dokumentacja konkursowa

[ Program HOMING_Dokumentacja_konkursowa_2 2016 - 633 KB ]

Dodatkowe materiały dla wnioskodawców

[ Homing_Reviewers_form_ - 214 KB ] [ Wykaz_krajowych_inteligentnych_specjalizacji_KIS_20160712 - 468 KB ]

Załączniki do Dokumentacji konkursowej dla jednostek niebędących beneficjentami pomocy publicznej

[ 0_Przewodnik_Kwalifikowalności_kosztów_bez_pp - 1 MB ] [ 1_Katalog kosztów kwalifikowanych_bez_pp - 817 KB ] [ 2_Katalog kosztów niekwalifikowanych_bez_pp - 572 KB ] [ 3_Sposób ponoszenia wydatków - 710 KB ] [ Kryteria oceny wniosków w Programie HOMING - 43 KB ] [ Lab_equipment_Homing - 4 MB ] [ Project_Indicators_Homing - 4 MB ] [ Project_Schedule_Homing - 4 MB ] [ Statement of the project manager_HOMING - 424 KB ] [ Statement of the unit_research unit_HOMING - 433 KB ]

Załączniki do Dokumentacji konkursowej dla jednostek będących beneficjentami pomocy publicznej

[ 0_Przewodnik_Kwalifikowalności_kosztów_pp - 2 MB ] [ 1_Katalog kosztów kwalifikowanych_pp - 714 KB ] [ 2_Katalog kosztów niekwalifikowanych_pp - 648 KB ] [ 3_Sposób ponoszenia wydatków - 710 KB ] [ Formularz_inf_przedstawionych_przy_ubieganiu_sie_o_pomoc_publiczna - 88 KB ] [ Kryteria oceny wniosków w Programie HOMING - 43 KB ] [ Lab_equipment_Homing - 4 MB ] [ Project_Indicators_Homing - 4 MB ] [ Project_Schedule_Homing - 4 MB ] [ Statement of the project manager_HOMING - 424 KB ] [ Statement of the unit_enterprise_HOMING - 438 KB ]

Wzory umów wraz ze wzorami załączników dla grantobiorców

[ WZÓR-UMOWY-dla-grantobiorcy-HOMING-bez-pomocy-publicznej_Konkurs-z-dn.-12.08.2016 - 574 KB ] [ WZÓR-UMOWY-dla-grantobiorcy-HOMING-z-pomocą-publiczną_Konkurs-z-dn.-12.08.2016 - 598 KB ] [ WZÓR załącznika nr 4 do UMOWY - oświadczenie dot. kwalifikowalności podatku VAT - 136 KB ] [ WZÓR załącznika nr 5 do UMOWY- oświadczenie o rozliczaniu kosztów pośrednich - 101 KB ]

Wzory umów o stypendium naukowe

[ Umowa_o-stypendium-naukowe_HOMING_29092016_bez-pomocy-publicznej - 2 MB ] [ Umowa_styp_HOMING_po-ir_28092016_z_pomoca - 2 MB ]
Kontakt
M_Bilas

dr Monika Biłas-Henne

Koordynator Programu

tel.: 22 845 95 17  

Dodatkowe Informacje

Przedmiotem realizacji projektu w ramach programu HOMING mogą być badania, które przyczynią się do rozwiązywania bieżących lub zmieniających się problemów naukowych mających znaczenie dla rozwijającego się rynku globalnego lub wniosą znaczący wkład do rozwiązania istotnych wyzwań stojących przed społeczeństwem.

Przedmiotem projektu mogą być również prace B+R związane z powstawaniem produktu lub proces produkcyjny (technologiczny lub wytwórczy) o dużym znaczeniu dla gospodarki, w oparciu o zidentyfikowany produkt, technologię bądź rynek odbiorców danego produktu lub technologii.

Wsparcie w ramach programu powinno umożliwić osobom rozpoczynającym karierę naukową, w szczególności młodym doktorom, zdobycie doświadczenia w prowadzeniu prac B+R o dużym znaczeniu dla gospodarki i społeczeństwa.

W ramach projektu jego kierownik może zaangażować w realizację prac B+R dodatkowe osoby wyłonione w otwartych konkursach, w szczególności studentów lub doktorantów.

W ramach wynagrodzeń (na podstawie umowy o pracę) kwalifikowane są całkowite koszty wynagrodzeń wraz z pozapłacowymi kosztami pracy. W ramach programu sugerowane są poniższe wynagrodzenia w przypadku pracy na rzecz realizacji projektu w pełnym wymiarze godzin:

  • Kierownik projektu – do 17 500 zł/miesiąc,
  • Doktorant – do 8 000 zł/miesiąc,
  • Student – do 4 000 zł/miesiąc.

Studenci i doktoranci mogą zostać przyjęci do zespołu albo na podstawie umowy o pracę, albo na podstawie stypendium. Sugerowane stawki stypendiów powinny zawierać się w przedziałach:

  • dla doktoranta 3500–4500 zł/miesiąc,
  • dla studenta 1500–2500 zł/miesiąc.

Kierownik projektu zobowiązany jest zapewnić doktorantom uczestniczącym w projekcie adekwatną opiekę naukową oraz zagwarantować im mentoring ze strony drugiego opiekuna naukowego. Mentor w miarę możliwości powinien być osobą zatrudnioną w zagranicznej instytucji partnerskiej lub w krajowej instytucji partnerskiej lub w innej jednostce, niż miejsce pracy wnioskodawcy – jednostce naukowej bądź przedsiębiorstwie prowadzącym działalność B+R.

Program jest współfinansowany w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (PO IR).

zestawienie 2 logotypów_IR i EFRR_kolor