HOMING

Finansowanie projektów o charakterze staży podoktorskich realizowanych przez młodych doktorów przyjeżdżających do Polski z zagranicy.

Uwaga! Zmiana terminu składania wniosków w programie HOMING

Z uwagi na przejściowe problemy techniczne w funkcjonowaniu bazy wniosków FNP, które miały miejsce w godzinach popołudniowych 22 marca 2016 r., termin składania wniosków ulega przedłużeniu do 25 marca 2016 r. do godz. 12:00.

Wniosek w formie papierowej należy przesłać pocztą, przesyłką kurierską lub doręczyć osobiście w ww. terminie na adres:

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej
ul. I. Krasickiego 20/22

02-611 Warszawa

Decyduje data wpływu wniosku w wersji papierowej, a nie data nadania, przy czym w dniu 25 marca 2016 r. wnioski będą przyjmowane wyłącznie do godziny 12:00 (czasu lokalnego).

Wnioski przekazane do Fundacji po tym terminie nie będą rozpatrywane.

Uwaga! Zmiana z dnia 27.02.2016 r.

We wzorze umowy dla grantobiorcy HOMING nie będącego beneficjentem pomocy publicznej poprawione / uaktualnione zostały odesłania, ujednolicono pisownię i wskazano, że obowiązki wynikające z § 1 ust. 13, § 6 ust. 5 oraz § 8 ust. 6 dotyczą kierownika projektu.

Opis programu