Międzynarodowe Agendy Badawcze (MAB)

Środki na stworzenie w Polsce nowych instytucji badawczych (innowacyjnych centrów doskonałości), w których wybitni naukowcy (niezależnie od narodowości) będą prowadzić wysokiej jakości badania naukowe i prace rozwojowe dotyczące aktualnych, dobrze sprecyzowanych wyzwań naukowych.

Uwaga! Dostępna jest już wstępna wersja dokumentacji konkursowej obowiązującej w konkursie nr 4/2017, który rozpocznie się 28 kwietnia br. i zakończy 30 czerwca 2017 r. Wnioskodawców planujących udział w konkursie nr 4/2017 zapraszamy do zapoznania się z wstępną dokumentacją: pobierz.

  • Informacja z z dn. 20.03.2017 r.: Uprzejmie informujemy, że w dokumentacji konkursowej nr 3/2016 w programie Międzynarodowe Agendy Badawcze zmieniony zostaje załącznik nr 3 Wzór umowy o powierzenie grantu w programie Międzynarodowe Agendy Badawcze (Umowa). Więcej informacji o zakresie zmian tutaj.
  • Zmiana w Dokumentacji Konkursowej nr 3/2016. Więcej informacji tutaj.
  • Informacja z dn. 15.02.2017 r.: Uprzejmie informujemy, że od 1 marca 2017 r. w dokumentacjach konkursowych nr 2/2015 i 3/2016 w programie MAB zmienione zostają niektóre załączniki. Więcej informacji o zakresie zmian tutaj.

TERMINY NADSYŁANIA ZGŁOSZEŃ DO KOLEJNYCH KONKURSÓW W RAMACH PROGRAMU:

30.06.2017

30.06.2018

selection proces_jpgPrzewodnik dla wnioskodawcy

Aktualności w programie:

Opis programu

Cele

Celem programu Międzynarodowe Agendy Badawcze jest umożliwienie utworzenia w Polsce nowych jednostek badawczych (struktur organizacyjno-prawnych) kierowanych przez wybitnych naukowców z całego świata, w których zespoły złożone z wybitnych naukowców zagranicznych i polskich reprezentujących różne specjalizacje naukowe będą realizować badania naukowe i prace rozwojowe na najwyższym światowym poziomie.

Wsparcie powinno przyczynić się do stworzenia w Polsce wyspecjalizowanych, wiodących w skali światowej jednostek naukowych stosujących najlepsze światowe praktyki w zakresie:

  • identyfikowania programów i tematów badawczych;
  • polityki personalnej oraz zarządzania pracami B+R;
  • komercjalizacji wyników prac B+R.

Jednostki te będą prowadzić badania naukowe i prace rozwojowe zgodnie z przyjętą agendą badawczą, która zgodnie z definicją musi wskazywać problem naukowy – wyzwanie i sposób podejścia do rozwiązania tego problemu. Zarówno wyzwanie naukowe stawiane przed jednostką realizującą MAB, jak również proponowane metody rozwiązania go, muszą być na tyle ciekawe dla środowiska naukowego na całym świecie i przedsiębiorców, aby wyniki uzyskane w związku z prowadzonymi badaniami były publikowane w najlepszych czasopismach i prezentowane na najbardziej prestiżowych konferencjach a wypracowana własność intelektualna mogła być właściwie wdrażana. Zaproponowany problem badawczy musi wpisywać się w zakres Krajowych Inteligentnych Specjalizacji (KIS) – wykaz KIS jest udostępniony w części Dokumenty do pobrania.

Poziom naukowy prowadzonych badań jest kluczowy dla sukcesu całej jednostki i dla jej rozpoznawalności w świecie naukowym.

Adresaci

Program MAB jest dedykowany wybitnym naukowcom z Polski lub zagranicy o uznanym dorobku naukowym, którzy w związku ze zdobytym doświadczeniem zapewnią sprawne funkcjonowanie jednostki realizującej MAB.

Naukowcy składający wnioski w konkursie powinni reprezentować poziom ERC Advanced Grant i mieć profil podobny do osób starających się o kierownicze stanowiska w czołowych instytucjach naukowych na świecie.

Oferta

Program „Międzynarodowe Agendy Badawcze” jest wzorowany na programie „Teaming for Excellence” ogłoszonym przez Komisję Europejską w ramach Horyzontu 2020. Przewiduje wsparcie wyspecjalizowanych i autonomicznych jednostek naukowych w Polsce, które będą realizować międzynarodowe agendy badawcze we współpracy strategicznej z renomowanymi ośrodkami naukowymi z innych krajów.

Całkowita suma przeznaczona na dofinansowanie projektu Międzynarodowe Agendy Badawcze w PO IR (Działanie 4.3) wynosi ok. 126 mln EUR. Wsparcie otrzyma około 10 jednostek realizujących Międzynarodowe Agendy Badawcze. W konkursie nr 2/2015 wyłoniony został jeden projekt. W konkursie 1/2015 Fundacja zadeklarowała wsparcie dla trzech wniosków, które mają być realizowane razem z projektem w ramach programu Teaming for Excellence Komisji Europejskiej (KE). Te wnioski oczekują na decyzję Komisji Europejskiej.

Kolejny konkurs planowany jest na rok 2017.

Dofinansowanie projektów będzie obejmować koszty badań naukowych i prac rozwojowych prowadzonych przez jednostkę realizującą MAB, koszty związane z efektywnym funkcjonowaniem jednostki, koszty wykorzystania istniejącej infrastruktury, współpracy między partnerami oraz transferu wiedzy. Wsparcie na rzecz infrastruktury będzie jednak ograniczone wyłącznie do zakupu niezbędnego sprzętu i wyposażenia laboratoryjnego.

Dodatkowo w ramach dofinansowania pokrywane będą koszty rozwoju kadry naukowej w zakresie związanym z realizowanymi przedsięwzięciami, np. szkolenia, stypendia i staże.

Pobierz ulotkę informacyjną

Procedura

Wnioski do konkursu mogą być składane przez jednego lub dwóch wnioskodawców – wybitnych naukowców z Polski lub zagranicy.

Wnioskodawca przyjmie na siebie odpowiedzialność za merytoryczną realizację projektu, zostanie kierownikiem jednostki realizującej MAB oraz będzie liderem jednej z grup badawczych w tej jednostce. W uzasadnionych przypadkach wniosek może złożyć dwóch uczonych, wtedy obydwaj wnioskodawcy będą pełnili rolę liderów grup badawczych, a wnioskodawca wskazany we wniosku jako główny będzie jednocześnie kierownikiem całej jednostki.

System wyboru projektów MAB

Wnioski złożone w konkursie będą oceniane pod względem formalnym i merytorycznym.

Po uzyskaniu pozytywnej oceny formalnej wniosek zostanie skierowany do oceny merytorycznej złożonej z trzech etapów:

W pierwszym etapie wniosek zostanie oceniony merytorycznie przez grono ekspertów (panel naukowo-gospodarczy) posiadające adekwatny dorobek naukowy i/lub doświadczenie we wdrażaniu innowacyjnych rozwiązań w sektorze B+R.

W drugim etapie wniosek będzie oceniany przez co najmniej dwóch recenzentów zewnętrznych – ekspertów w dziedzinie w której miałaby się specjalizować jednostka MAB.

W trzecim etapie konkursu odbędzie się rozmowa ekspertów zasiadających w panelu interdyscyplinarnym z wnioskodawcą i przedstawicielem zagranicznej jednostki partnerskiej zgłoszonej we wniosku. W składzie panelu znajdą się eksperci reprezentujący różne dziedziny nauki oraz, fakultatywnie, ekspert pełniący funkcję obserwatora.

Panel ekspertów następnie porówna rozpatrywane wnioski i ustali ich ranking oraz dokona oceny w oparciu o przyjęte kryteria.

Warunki udziału są jednakowe dla wszystkich uczestników i zostały szczegółowo opisane w dokumentacji konkursowej do programu.

selection proces_jpgPrzewodnik dla wnioskodawcy

UWAGA:

W konkursie MAB obowiązują zasady podane w dokumentacji konkursowej. Ekspertyzy prawne mają jedynie funkcję pomocniczą i należy z nich korzystać wyłącznie w takim zakresie, w jakim są zgodne z zasadami zawartymi w dokumentacji konkursowej.

Dokumentacja w wersji angielskiej jest tłumaczeniem. W przypadku wątpliwości wiążąca jest wersja polska dokumentacji.

Informacje dodatkowe:

  • Prezentacja z warsztatów dla wnioskodawców MAB w dn. 16.03.2017 r.: pobierz
Termin aplikacji

Termin składania wniosków upłynął 21 marca br.

Kontakt
Kinga Slominska

Kinga Słomińska

Kierownik Zespołu ds. Międzynarodowych Agend Badawczych

tel.: 22 845 95 46  

M_Pawłowska

dr Maria Pawłowska

Koordynator Programu

tel.: 22 311 84 30  

J_Wegrzyn

dr Judyta Węgrzyn

Specjalista ds. Programowych

tel.: 22 311 84 39  

Dodatkowe Informacje

Każda z jednostek wyłonionych w konkursie będzie realizować zaproponowany program badawczy w ramach prac kilku grup badawczych, których ogólne zadania zostaną przedstawione we wniosku.

Zatrudnienie w charakterze lidera grupy badawczej w jednostce realizującej MAB będzie dokonywane na podstawie konkursu ogłaszanego przez Międzynarodowy Komitet Naukowy (MKN). Komitet będzie złożony z wybitnych przedstawicieli nauki będących autorytetami w dziedzinie reprezentowanej przez daną jednostkę oraz, w uzasadnionych przypadkach, z przedsiębiorców posiadających doświadczenie we współpracy z naukowcami w zakresie B+R lub we wdrażaniu nowych technologii. Sposób przeprowadzania konkursów na stanowiska w projekcie musi być zgodny z zasadami dotyczącymi zatrudniania pracowników naukowych zawartymi w Europejskiej Karcie Naukowca.

Rozstrzygnięcie konkursu nr 3/2016 w programie Międzynarodowe Agendy Badawcze (MAB) planowane jest na drugi kwartał 2017 roku. Nabór wniosków do kolejnego konkursu zostanie ogłoszony po opublikowaniu wyników bieżącego konkursu.

Program jest współfinansowany w ramach IV osi Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (PO IR), Działanie 4.3.

www.dreamsart.pl

Laureaci