Międzynarodowe Agendy Badawcze (MAB)

Program mający na celu stworzenie w Polsce wyspecjalizowanych, wiodących w skali światowej jednostek naukowych stosujących najlepsze światowe praktyki w zakresie:
•    identyfikowania programów i tematów badawczych,
•    polityki personalnej,
•    zarządzania pracami B+R,
•    komercjalizacji wyników prac B+R,
które będą realizować międzynarodowe agendy badawcze – oryginalne programy badawczo-rozwojowe – we współpracy z renomowanymi ośrodkami naukowymi z zagranicy.

 

Opis programu

Cele

Celem programu jest  stworzenie w Polsce wyspecjalizowanych, wiodących w skali światowej jednostek naukowych stosujących najlepsze światowe praktyki w zakresie:

  • identyfikowania programów i tematów badawczych,
  • polityki personalnej,
  • zarządzania pracami B+R,
  • komercjalizacji wyników prac B+R.

Jednostki te będą realizować międzynarodowe agendy badawcze, tj. programy badań tworzone przez wnioskodawców i przedstawicieli międzynarodowego środowiska naukowego będących uznanymi na świecie autorytetami w dziedzinie, w której specjalizuje się dana jednostka.

Agenda badawcza, obok precyzyjnie określonego problemu badawczego, powinna cechować się nowatorskim i konkurencyjnym podejściem do jego rozwiązywania, które ma zapewnić jednostce realizującej MAB zdobycie czołowej pozycji na świecie wśród jednostek zajmujących się podobną problematyką badawczą. Zaproponowany problem badawczy musi wpisywać się w zakres Krajowych Inteligentnych Specjalizacji (KIS) – wykaz KIS jest udostępniony w części Dokumenty do pobrania.

Adresaci

Program MAB jest dedykowany wybitnym naukowcom z Polski lub zagranicy o uznanym dorobku naukowym, którzy w związku ze zdobytym doświadczeniem zapewnią sprawne funkcjonowanie jednostki realizującej MAB.

Równoległa ścieżka konkursowa przewidziana jest dla wnioskodawców planujących wykorzystać fundusze z programu MAB do wsparcia realizacji projektów, które uzyskały dofinansowanie w I konkursie „Teaming for Excellence” w ramach Horyzontu 2020.

Naukowcy składający wnioski w konkursie powinni reprezentować poziom ERC Advanced Grant.

Oferta

Program „Międzynarodowe Agendy Badawcze” jest wzorowany na programie „Teaming for Excellence” ogłoszonym przez Komisję Europejską w ramach Horyzontu 2020. Przewiduje wsparcie wyspecjalizowanych i autonomicznych jednostek naukowych w Polsce, które będą realizować międzynarodowe agendy badawcze we współpracy strategicznej z renomowanymi ośrodkami naukowymi z innych krajów.

Całkowita suma przeznaczona na dofinansowanie projektu Międzynarodowe Agendy Badawcze w PO IR (Działanie 4.3) wynosi ok. 126 mln EUR. Wsparcie otrzyma około 10 jednostek realizujących Międzynarodowe Agendy Badawcze. Jednostki te zostaną wyłonione w trzech konkursach, które planowane są na lata 2015, 2016 i 2017.

Dofinansowanie projektów będzie obejmować koszty badań naukowych i prac rozwojowych prowadzonych przez jednostkę realizującą MAB, koszty związane z efektywnym funkcjonowaniem jednostki, koszty wykorzystania istniejącej infrastruktury, współpracy między partnerami oraz transferu wiedzy. Wsparcie na rzecz infrastruktury będzie jednak ograniczone wyłącznie do zakupu niezbędnego sprzętu i wyposażenia laboratoryjnego.

Dodatkowo w ramach dofinansowania pokrywane będą koszty rozwoju kadry naukowej w zakresie związanym z realizowanymi przedsięwzięciami, np. szkolenia, stypendia i staże.

Procedura

Zgłoszenia do konkursu mogą być składane przez jednego lub dwóch wnioskodawców –  wybitnych naukowców z Polski lub zagranicy.

Wnioskodawca przyjmie na siebie odpowiedzialność za merytoryczną realizację projektu, zostanie kierownikiem jednostki realizującej MAB oraz będzie liderem jednej z grup badawczych w tej jednostce. W uzasadnionych przypadkach wniosek może złożyć dwóch uczonych, wtedy obydwaj wnioskodawcy będą pełnili rolę liderów grup badawczych, a wnioskodawca wskazany we wniosku jako główny będzie jednocześnie kierownikiem całej jednostki.

System wyboru projektów MAB

Wnioski złożone w konkursie będą oceniane pod względem formalnym i merytorycznym. Po uzyskaniu pozytywnej oceny formalnej wniosek zostanie skierowany do oceny merytorycznej złożonej z trzech etapów:

W pierwszym etapie wniosek zostanie oceniony merytorycznie przez grono ekspertów (panel naukowo-gospodarczy) posiadające adekwatny dorobek naukowy lub doświadczenie we wdrażaniu innowacyjnych rozwiązań w sektorze B+R.

W drugim etapie wniosek będzie oceniany przez co najmniej dwóch recenzentów zewnętrznych.

W trzecim etapie konkursu odbędzie się rozmowa ekspertów zasiadających w panelu interdyscyplinarnym z wnioskodawcą i przedstawicielem zagranicznej jednostki partnerskiej zgłoszonej we wniosku. W składzie panelu znajdą się eksperci reprezentujący różne dziedziny nauki oraz, fakultatywnie, ekspert pełniący funkcję obserwatora.

Panel ekspertów następnie porówna rozpatrywane wnioski i ustali ich ranking oraz dokona oceny w oparciu o przyjęte kryteria.

Warunki udziału są jednakowe dla wszystkich uczestników i zostały szczegółowo opisane w dokumentacji konkursowej do programu.

UWAGA:

W konkursie MAB obowiązują zasady podane w dokumentacji konkursowej. Ekspertyzy prawne mają jedynie funkcję pomocniczą i należy z nich korzystać wyłącznie w takim zakresie, w jakim są zgodne z zasadami zawartymi w dokumentacji konkursowej.

Dokumentacja w wersji angielskiej jest tłumaczeniem. W przypadku wątpliwości wiążąca jest wersja polska dokumentacji.

Informacje dodatkowe:

Uprzejmie informujemy, że punkt 5.3.2 Dokumentacji Konkursowej dotyczący współpracy z przedsiębiorcami bez udzielania pomocy publicznej należy rozumieć tak jak opisuje to dokument – Zasady ramowe dotyczące pomocy państwa na działalność badawczą, rozwojową i innowacyjną. Komunikat Komisji (Dz. Urz. UE C 198 z 27.6.2014), pkt 28-30.

Podpunkty od a) do d) w pkt. 5.3.2 Dokumentacji Konkursowej są traktowane jako alternatywa, nie są stosowane łącznie.

 

 

Kontakt
Kinga Slominska

Kinga Słomińska

Kierownik Zespołu ds. Międzynarodowych Agend Badawczych

tel.: 22 845 95 46  

M_Pawłowska

dr Maria Pawłowska

Koordynator Programu

tel.: 22 311 84 30  

J_Wegrzyn

dr Judyta Węgrzyn

Specjalista ds. Programowych

tel.: 22 311 84 39  

Dodatkowe Informacje

Każda z jednostek wyłonionych w konkursie będzie realizować zaproponowany program badawczy w ramach prac kilku grup badawczych, których ogólne zadania zostaną przedstawione we wniosku.

Zatrudnienie w charakterze lidera grupy badawczej w jednostce realizującej MAB będzie dokonywane na podstawie konkursu ogłaszanego przez Międzynarodowy Komitet Naukowy (MKN). Komitet będzie złożony z wybitnych przedstawicieli nauki będących autorytetami w dziedzinie reprezentowanej przez daną jednostkę oraz, w uzasadnionych przypadkach, z przedsiębiorców posiadających doświadczenie we współpracy z naukowcami w zakresie B+R lub we wdrażaniu nowych technologii. Sposób przeprowadzania konkursów na stanowiska w projekcie musi być zgodny z zasadami dotyczącymi zatrudniania pracowników naukowych zawartymi w Europejskiej Karcie Naukowca.

Rozstrzygnięcie pierwszego konkursu w programie Międzynarodowe Agendy Badawcze (MAB) planowane jest na drugi kwartał 2016 roku. Nabór wniosków do kolejnego konkursu zostanie ogłoszony po opublikowaniu wyników pierwszego konkursu.

Program jest współfinansowany w ramach IV osi Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (PO IR), Działanie 4.3.

www.dreamsart.pl

Laureaci