Międzynarodowe Agendy Badawcze (MAB)

Środki na stworzenie w Polsce nowych instytucji badawczych (innowacyjnych centrów doskonałości), w których wybitni naukowcy z całego świata będą prowadzić wysokiej jakości badania naukowe i prace rozwojowe dotyczące aktualnych, dobrze sprecyzowanych wyzwań naukowych.

Zobacz animację o programie MAB

 

TERMINY NADSYŁANIA ZGŁOSZEŃ DO KOLEJNYCH KONKURSÓW W RAMACH PROGRAMU:

23.10.2017 – dla projektów realizowanych poza województwem mazowieckim

23.10.2017 – dla beneficjentów programu TEAMING (moduł MAB PLUS) – ostateczna decyzja dotycząca ogłoszenia konkursu zapadnie w sierpniu br.

20.12.2017 – standardowy konkurs

29.06.2018 – standardowy konkurs

 

 

Aktualności w programie:

Opis programu

Cele

Celem programu Międzynarodowe Agendy Badawcze jest umożliwienie utworzenia w Polsce nowych jednostek badawczych (struktur organizacyjno-prawnych) kierowanych przez wybitnych naukowców z całego świata, w których zespoły złożone z wybitnych naukowców zagranicznych i polskich reprezentujących różne specjalizacje naukowe będą realizować badania naukowe i prace rozwojowe na najwyższym światowym poziomie.

Wsparcie powinno przyczynić się do stworzenia w Polsce wyspecjalizowanych, wiodących w skali światowej jednostek naukowych stosujących najlepsze światowe praktyki w zakresie:

  • identyfikowania programów i tematów badawczych;
  • polityki personalnej oraz zarządzania pracami B+R;
  • komercjalizacji wyników prac B+R.

Jednostki te będą prowadzić badania naukowe i prace rozwojowe zgodnie z przyjętą agendą badawczą, która zgodnie z definicją musi wskazywać problem naukowy – wyzwanie i sposób podejścia do rozwiązania tego problemu. Zarówno wyzwanie naukowe stawiane przed jednostką realizującą MAB, jak i proponowane metody rozwiązania go muszą być na tyle ciekawe dla środowiska naukowego na całym świecie i przedsiębiorców, aby wyniki uzyskane w związku z prowadzonymi badaniami były publikowane w najlepszych czasopismach i prezentowane na najbardziej prestiżowych konferencjach a wypracowana własność intelektualna mogła być właściwie wdrażana. Zaproponowany problem badawczy musi być zgodny z listą Krajowych Inteligentnych Specjalizacji (KIS) – wykaz KIS jest udostępniony w części Dokumenty do pobrania.

Poziom naukowy prowadzonych badań jest kluczowy dla sukcesu całej jednostki i dla jej rozpoznawalności w świecie naukowym.

Program Międzynarodowe Agendy Badawcze może również służyć wsparciu projektów realizowanych w ramach konkursu Teaming stanowiącego jedno z działań w programie ramowym UE Horyzont 2020. Wnioski składane do Fundacji przez uczestników programu Teaming muszą spełnić te same warunki konkursowe co wnioski składane przez innych kandydatów.

Adresaci

Program MAB jest dedykowany wybitnym naukowcom z Polski lub zagranicy o uznanym dorobku naukowym, którzy w związku ze zdobytym doświadczeniem zapewnią sprawne funkcjonowanie jednostki realizującej MAB.

Naukowcy składający wnioski w konkursie powinni reprezentować poziom ERC Advanced Grant i mieć profil podobny do osób starających się o kierownicze stanowiska w czołowych instytucjach naukowych na świecie.

Oferta

Program „Międzynarodowe Agendy Badawcze” jest wzorowany na programie „Teaming for Excellence” ogłoszonym przez Komisję Europejską w ramach Horyzontu 2020. Przewiduje wsparcie wyspecjalizowanych i autonomicznych jednostek naukowych w Polsce, które będą realizować międzynarodowe agendy badawcze we współpracy strategicznej z renomowanymi ośrodkami naukowymi z innych krajów.

Całkowita suma przeznaczona na dofinansowanie projektu Międzynarodowe Agendy Badawcze w PO IR (Działanie 4.3) wynosi ok. 126 mln EUR. Wsparcie otrzyma około 10 jednostek realizujących Międzynarodowe Agendy Badawcze. W konkursie nr 2/2015 wyłoniony został jeden projekt, natomiast w wyniku konkursu nr 3/2016 przyznano dofinansowanie dwóm projektom.

Termin zgłaszania pierwszej części wniosku w konkursach 4/2017 oraz 5/2017 upłynął 30 czerwca br.

21 sierpnia uruchomione zostaną 2 konkursy: konkurs 6/2017 dotyczyć będzie projektów realizowanych poza województwem mazowieckim; konkurs 7/2017 adresowany będzie do beneficjentów programu TEAMING.

Kolejny konkurs zostanie ogłoszony jesienią.

Dofinansowanie projektów będzie obejmować koszty badań naukowych i prac rozwojowych prowadzonych przez jednostkę realizującą MAB, koszty związane z efektywnym funkcjonowaniem jednostki, koszty wykorzystania istniejącej infrastruktury, współpracy między partnerami oraz transferu wiedzy. Wsparcie na rzecz infrastruktury będzie jednak ograniczone wyłącznie do zakupu niezbędnego sprzętu i wyposażenia laboratoryjnego.

Dodatkowo w ramach dofinansowania pokrywane będą koszty rozwoju kadry naukowej w zakresie związanym z realizowanymi przedsięwzięciami, np. szkolenia, stypendia i staże.

Pobierz ulotkę informacyjną

Procedura

Wnioski do konkursu mogą być składane przez jednego lub, w uzasadnionych przypadkach, dwóch wnioskodawców z Polski lub zagranicy.

W przypadku, gdy wniosek obejmuje np. badania interdyscyplinarne i jest on składany przez dwóch wnioskodawców, w systemie elektronicznym należy wskazać głównego wnioskodawcę, do którego odnosić się będą wszystkie wymagania i obowiązki kierownika jednostki realizującej MAB.

Pierwszy wnioskodawca będzie pełnił funkcję kierownika jednostki realizującej MAB (w zależności od wybranej formy prawnej dla nowej jednostki np. funkcję prezesa fundacji lub dyrektora). Drugi wnioskodawca może ubiegać się o stanowisko lidera grupy badawczej lub dyrektora do spraw koordynacji działalności naukowej w nowej jednostce. Każdy z wnioskodawców będzie w pełni zaangażowany w realizację projektu MAB w wymiarze przynajmniej 50% etatu.

System wyboru projektów MAB

Wnioski złożone w konkursie będą oceniane pod względem formalnym i merytorycznym.

Po uzyskaniu pozytywnej oceny formalnej wniosek zostanie skierowany do oceny merytorycznej złożonej z trzech etapów:

W pierwszym etapie wniosek zostanie oceniony merytorycznie przez grono ekspertów (panel naukowo-gospodarczy) posiadające adekwatny dorobek naukowy i/lub doświadczenie we wdrażaniu innowacyjnych rozwiązań w sektorze B+R.

W drugim etapie wniosek będzie oceniany przez co najmniej dwóch recenzentów zewnętrznych – ekspertów w dziedzinie, w której miałaby się specjalizować jednostka MAB.

W trzecim etapie konkursu odbędzie się rozmowa ekspertów zasiadających w panelu interdyscyplinarnym z wnioskodawcą i przedstawicielem zagranicznej jednostki partnerskiej zgłoszonej we wniosku. W składzie panelu znajdą się eksperci reprezentujący różne dziedziny nauki oraz, fakultatywnie, ekspert pełniący funkcję obserwatora.

Panel ekspertów następnie porówna rozpatrywane wnioski i ustali ich ranking oraz dokona oceny w oparciu o przyjęte kryteria.

Warunki udziału są jednakowe dla wszystkich uczestników i zostały szczegółowo opisane w dwóch odrębnych dokumentacjach konkursowych do programu, w tym dokumentacji dedykowanej wnioskodawcom ubiegającym się również o dofinansowanie w programie Teaming.

UWAGA:

Ze względu na rozbudowaną, wielostopniową procedurę konkursową w programie Międzynarodowe Agendy Badawcze wyniki konkursu nie będą publikowane jednorazowo, lecz sukcesywnie po zakończeniu procedury konkursowej w odniesieniu do poszczególnych wnioskodawców.

W konkursie MAB obowiązują zasady podane w dokumentacji konkursowej. Ekspertyzy prawne mają jedynie funkcję pomocniczą i należy z nich korzystać wyłącznie w takim zakresie, w jakim są zgodne z zasadami zawartymi w dokumentacji konkursowej.

Dokumentacja w wersji angielskiej jest tłumaczeniem. W przypadku wątpliwości wiążąca jest wersja polska dokumentacji.

  • Obejrzyj webinarium z dn. 31.03.2017 r. dotyczące procesu składania wniosków w programie: cz. 1 i cz. 2
Termin składania aplikacji
20.12.2017
Termin aplikacji

Termin składania pierwszej części wniosków w standardowym konkursie upływa 20 grudnia br.

Pliki do pobrania
Pliki do pobrania

Dokumentacja konkursowa

[ Dokumentacja_Konkursowa_MAB_nr-4_2017 - 10 MB ] [ Dokumentacja_Konkursowa_MAB_nr-5_2017_Teaming - 11 MB ] [ Dokumentacja konkursowa_MAB_6_2017 - 8 MB ] [ Dokumentacja konkursowa MAB PLUS_7_2017 - 294 KB ]

Załączniki do dokumentacji konkursowej

[ Załącznik nr 1_Przewodnik_wersja obowiązująca od 1.03.2017 - 2 MB ] [ Załącznik nr 2_Kryteria - 225 KB ] [ Załącznik nr 3_Umowa_4_2017_kwiecień 2017.pdf - 590 KB ] [ Załącznik nr 3_Umowa_5_2017_kwiecień 2017.pdf - 594 KB ]

Pliki dla uczestników konkursu nr 3

[ Dokumentacja-Konkursowa_nr-3-2 - 977 KB ] [ Załącznik-nr-1_Przewodnik_wersja-obowiązująca-od-1.03.2017 - 2 MB ] [ Załącznik-nr-2_Kryteria - 225 KB ] [ Załącznik-nr-3_Umowa_3_2016_kwiecień-2017 - 590 KB ] [ Umowa_stypendialna_ MAB_PO IR_07_04_2017 - 346 KB ]

Przewodnik po wniosku elektronicznym

[ InstrukcjaMAB - 1 MB ]

Formularze załączników do wniosku elektronicznego

[ Applicant’s(s’) statement -- competition_no.4_2017 - 402 KB ] [ Applicant’s(s’) statement -- competition_no.5_2017-Teaming - 402 KB ] [ Full International Research Agenda - 144 KB ] [ Indicators - 397 KB ] [ International Scientific Committee - 145 KB ] [ List of invited conference presentations or lectures - 145 KB ] [ List of key funded projects - 145 KB ] [ Overview of the International Research Agenda - 142 KB ] [ Schedule - 403 KB ] [ Site information - 168 KB ]

Wzory umów o stypendium naukowe

[ Umowa_stypendialna_ MAB_PO IR_07_04_2017 - 346 KB ]

Dodatkowe materiały dla wnioskodawców

[ Ekspertyza_prawna_1_2014 - 350 KB ] [ Ekspertyza_prawna_2_2014 - 350 KB ] [ Statut_fundacji_badawczej_projekt - 390 KB ] [ Krajowe_Inteligentne_Specjalizacje_2016 - 468 KB ] [ Europejska_Karta_Naukowca_Kodeks_Postepowania - 825 KB ] [ Reviewer_form - 250 KB ]

Materiały z warsztatów

[ Warsztaty_dla_wnioskodawców w dn. 16.03.2017 - 4 MB ] [ Warsztaty_dla_wnioskodawców w dn. 19.05.2017 - 5 MB ]
Kontakt
Kinga Slominska

Kinga Słomińska

Kierownik Zespołu ds. Międzynarodowych Agend Badawczych

tel.: 22 845 95 46  

M_Pawłowska

dr Maria Pawłowska

Koordynator Programu

tel.: 22 311 84 30  

silhouette_woman21

dr Katarzyna Wybrańska

Koordynator Programu

tel.: +48 22 845 95 47  

J_Wegrzyn

dr Judyta Węgrzyn

Specjalista ds. Programowych

tel.: 22 311 84 39  

Dodatkowe Informacje

Każda z jednostek wyłonionych w konkursie będzie realizować zaproponowany program badawczy w ramach prac kilku grup badawczych, których ogólne zadania zostaną przedstawione we wniosku.

Zatrudnienie w charakterze lidera grupy badawczej w jednostce realizującej MAB będzie dokonywane na podstawie konkursu ogłaszanego przez Międzynarodowy Komitet Naukowy (MKN). Komitet będzie złożony z wybitnych przedstawicieli nauki będących autorytetami w dziedzinie reprezentowanej przez daną jednostkę oraz, w uzasadnionych przypadkach, z przedsiębiorców posiadających doświadczenie we współpracy z naukowcami w zakresie B+R lub we wdrażaniu nowych technologii. Sposób przeprowadzania konkursów na stanowiska w projekcie musi być zgodny z zasadami dotyczącymi zatrudniania pracowników naukowych zawartymi w Europejskiej Karcie Naukowca.

Rozstrzygnięcie konkursu nr 3/2016 w programie Międzynarodowe Agendy Badawcze (MAB) nastąpiło w maju 2017 roku. Termin zgłaszania pierwszej części wniosków do konkursów nr 4/2017 oraz 5/2017 upłynął 30 czerwca br. Kolejny konkurs planowany jest na grudzień 2017 r.

Program jest współfinansowany w ramach IV osi Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (PO IR), Działanie 4.3.

www.dreamsart.pl