Nagroda FNP

Nagrody Fundacji na rzecz Nauki Polskiej otrzymują wybitni uczeni za szczególne osiągnięcia i odkrycia naukowe, które przesuwają granice poznania i otwierają nowe perspektywy poznawcze, wnoszą wybitny wkład w postęp cywilizacyjny i kulturowy naszego kraju oraz zapewniają Polsce znaczące miejsce w podejmowaniu najbardziej ambitnych wyzwań współczesnego świata. Przedmiotem Nagrody mogą być ściśle zdefiniowane i potwierdzone osiągnięcia naukowe, które w ostatnim okresie otworzyły nowe perspektywy badawcze.

Aktualności w programie:

Opis programu

Adresaci

Uczeni polscy pracujący w Polsce lub poza granicami kraju pod warunkiem, że utrzymują stałe i żywe, udokumentowane wspólnymi badaniami i publikacjami kontakty naukowe z Polską. Do konkursu mogą zostać zgłoszeni także uczeni obcokrajowcy pracujący w Polsce, o ile ich osiągnięcie zostało dokonane na terenie RP oraz obcokrajowcy zajmujący się tematyką polską.

Procedura

Od 2011 r. Nagroda przyznawana jest w czterech obszarach:

  • nauki o życiu i o Ziemi,
  • nauki chemiczne i o materiałach,
  • nauki matematyczno-fizyczne i inżynierskie,
  • nauki humanistyczne i społeczne.

Nagrodę przyznaje Rada Fundacji.


Procedura konkursowa
 podzielona jest na dwa etapy.

  • W pierwszym etapie kandydatów do Nagrody zgłaszają zaproszeni imiennie przez Zarząd i Radę Fundacji wybitni przedstawiciele nauki. Wniosek zgłoszeniowy musi wyraźnie określać istotę i znaczenie osiągnięcia zgłaszanego do Nagrody oraz obszar, do którego należy go zakwalifikować.
  • W drugim etapie procedury konkursowej Zarząd Fundacji wyznacza ekspertów, którzy oceniają wnioski merytorycznie (ze względu na jakość, oryginalność i wagę osiągnięć naukowych kandydata w danej dziedzinie) oraz niezależnych recenzentów, którzy dokonują oceny porównawczej osiągnięć kandydatów (w ramach każdego z czterech obszarów nauki). Rolę ekspertów i recenzentów pełnią wybitni polscy i zagraniczni uczeni, specjaliści w danych obszarach i dyscyplinach. W oparciu o ich opinie Rada Fundacji podejmuje decyzję o wyborze laureatów Nagrody.
Termin składania wniosków
Konkurs prowadzony w oparciu o nominacje. Termin zgłaszania nominacji: 14 stycznia 2015 r.
Kontakt
Tomasz_Poprawka

dr Tomasz Poprawka

Zastępca Dyrektora ds. Programowych: koordynacja programów

tel.: 22 845 95 42

Dodatkowe Informacje

Wysokość Nagrody w 2014 r. wynosi 200 000 zł (brutto).