POLSKO-AMERYKAŃSKA NAGRODA NAUKOWA

Polsko-Amerykańska Nagroda Naukowa jest wspólnym przedsięwzięciem American Association for the Advancement of Science (AAAS) i Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (FNP).

Aktualności w programie:

Opis programu

Cele

Celem nagrody jest wzmocnienie i podkreślenie wartości współpracy pomiędzy naukowcami z Polski i Stanów Zjednoczonych. Nagroda przyznawana jest w drodze konkursu i może być przyznana w każdej dziedzinie nauki z wyjątkiem sztuk pięknych. 

Adresaci

Nagroda jest przyznawana dwóm uczonym na podstawie przeprowadzanej procedury konkursowej.

Do Nagrody może być nominowana para naukowców posiadających co najmniej stopień naukowy doktora, jeden z nich powinien pracować w Polsce, drugi w Stanach Zjednoczonych. Podstawą nominacji jest wybitne osiągnięcie naukowe uzyskane przez nominowanych wspólnie w ramach współpracy polsko-amerykańskiej.

Oferta

Wysokość nagrody wynosi równowartość 5000 USD dla każdego z wyróżnionych naukowców.

Procedura

Osobami uprawnionymi do składania nominacji są wszyscy aktywni członkowie polskiego i amerykańskiego środowiska naukowego oraz osoby administrujące badaniami naukowymi w instytucjach, które prowadzą w sposób ciągły badania naukowe, włączając przedsiębiorstwa.

Do konkursu będą przyjmowane również autonominacje.

Laureaci konkursu są wybierani spośród nominowanych kandydatów przez jury ustanowione wspólnie przez AAAS i FNP w składzie:

  • Prof. Peter Beerli, PhD, Florida State University
  • Prof. Magda Konarska, PhD, Rockefeller University
  • Prof. dr hab. Karol Myśliwiec, Instytut Kultur Śródziemnomorskich i Orientalnych PAN
  • Prof. Krzysztof Palczewski, PhD, Case Western University
  • Prof. Mark Rasenick, PhD, University of Illinois at Chicago
  • Prof. dr hab. Andrzej Udalski, Obserwatorium Astronomiczne Uniwersytetu Warszawskiego
  • Dr. Norman P. Neureiter, AAAS – przewodniczący

Jury może się zwrócić o opinię do niezależnych ekspertów zewnętrznych.

Nagroda jest przyznawana co dwa lata.

Nominacje należy przesłać do biura AAAS lub FNP w formie zgodnej z opisaną w Ogłoszeniu o konkursie.

Link: Ogłoszenie_o_konkursie_FNP_AAAS_2016

Link: Call for Nominations_FNP_AAAS_2016 (wiążącym dokumentem jest angielska wersja ogłoszenia)

Termin aplikacji

Nagroda przyznawana co dwa lata.
Termin składania wniosków minął. Nowy termin zostanie ogłoszony wkrótce.

Kontakt
Grazyna_Zebrowska

dr Grażyna Żebrowska

Koordynator Programu

tel.:  

Justyna Motrenko

Justyna Motrenko

Koordynator programu

tel.: 22 845 95 32  

Dodatkowe Informacje

Nominacje można przesyłać w wersji elektronicznej lub papierowej wyłącznie w języku angielskim:

do FNP: Katarzyna Pronobis/Grażyna Żebrowska, Fundacja na rzecz Nauki Polskiej, ul. I. Krasickiego 20/22, 02-611 Warszawa, Polska, plusaward@fnp.org.pl.

lub
do AAAS: Hend Ghobrial, American Association for the Advancement of Science, Sixth Floor, 1200 New York Avenue, NW, Washington, DC 20005, USA, diplomacy@aaas.org.

Nominacje powinny składać się z następujących dokumentów:

  • Opis osiągnięcia uzyskanego przez nominowanych naukowców, które jest podstawą nominacji, zgodnie z ogłoszeniem o konkursie

Opis przygotowuje nominujący i powinna to być krótka informacja o osiągnięciu naukowym oraz o jego wpływie na rozwiązanie konkretnego problemu naukowego

  • Curricula vitae obu nominowanych naukowców wraz z listą publikacji odnoszących się do zgłaszanego osiągnięcia
  • Jeden list poparcia dla kandydatów (w przypadku autonominacji dwa listy poparcia)

List poparcia powinien być wystawiony przez niezależnego naukowca – nie może to być sam nominujący ani żaden z nominowanych.

List powinien zawierać odniesienie do jakości naukowej osiągnięcia zgłoszonego jako podstawa nominacji.

W przypadku autonominacji, prosimy o przesłanie dwóch listów poparcia od niezależnych ekspertów.

UWAGA: FNP lub AAAS mogą kontaktować się z osobami nominującymi w celu uzyskania dodatkowych informacji lub dokumentów.