POWROTY

Finansowanie projektów o charakterze staży podoktorskich realizowanych przez młodych doktorów powracających po przerwie do pracy naukowej.

 

Aktualności w programie:

Opis programu

Cele

Celem programu POWROTY jest rozwój kadr sektora B+R w ramach finansowania innowacyjnych projektów o charakterze staży podoktorskich realizowanych przez młodych doktorów z całego świata (niezależnie od ich narodowości), powracających do pracy naukowej po przerwie w pracach B+R, w jednostkach naukowych lub przedsiębiorstwach w Polsce, pracujących w najbardziej innowacyjnych obszarach, z udziałem partnera naukowego.

Adresaci

Wnioskodawcą w konkursie może zostać młody doktor (niezależnie od narodowości) posiadający stopień naukowy doktora nie dłużej niż przez okres 5 lat, przy czym początek tego okresu wyznacza data roczna uzyskania stopnia, a koniec – rok poprzedzający termin składania wniosków w konkursie. Terminu 5 lat może zostać przedłużony do maksymalnie 9 lat od uzyskania stopnia naukowego, zgodnie z warunkami opisanymi w dokumentacji konkursowej.

Równocześnie, wnioskodawca w konkursie jest osobą powracającą do pracy naukowej po przerwie trwającej co najmniej 9 miesięcy, spowodowanej w szczególności pracą w innych sektorach gospodarki lub w sektorze B+R, ale bez udziału w prowadzeniu badań (np. broker naukowo-technologiczny, administracja, zarządzanie) lub po przerwie związanej z rodzicielstwem.

Kierownik projektu na czas jego realizacji będzie zatrudniony w jednostce co najmniej w wymiarze 60% etatu na rzecz projektu.

Oferta

W ramach programu finansowane będą projekty trwające do 24 miesięcy.

Maksymalna kwota budżetu projektu, o którą można wnioskować nie jest określona przez Fundację, przy czym dla celów szacunkowych średni budżet projektu POWROTY, trwającego 24 miesięce wynosi ok. 800 000 zł.  Przedkładany we wniosku budżet projektu powinien być zaplanowany przez Kierownika projekty w taki sposób, by odzwierciedlał wszystkie koszty niezbędne do realizacji projektu na dzień składania wniosku.

W programie POWROTY finansowane będą projekty zgodne z tematami wskazanymi w wykazie Krajowych Inteligentnych Specjalizacji, przy czym w wyjątkowych przypadkach, stosując preferencję dla KIS, Fundacja może przyjąć do finansowania projekty dotyczące tematyki niewymienionej w KIS, jeśli posiadają one znaczny potencjał aplikacyjny lub znaczenie dla rozwiązania istotnego problemu społeczno-gospodarczego.

Projekty w ramach programu mogą być realizowane w dwóch wariantach:

  • przez jednostki naukowe w zakresie, w którym nie prowadzą działalności gospodarczej (bez udzielania pomocy publicznej),
  • przez przedsiębiorstwa (na zasadach udzielania pomocy publicznej na działalność B+R).

W programie POWROTY obligatoryjny jest udział co najmniej jednego partnera naukowego z kraju lub z zagranicy.

 

Pobierz ulotkę informacyjną

Procedura

Wnioski złożone w konkursie będą oceniane pod względem formalnym i merytorycznym. Po uzyskaniu pozytywnej oceny formalnej wniosek zostanie skierowany do oceny merytorycznej złożonej z trzech etapów:

W pierwszym etapie wniosek zostanie oceniony merytorycznie przez grono ekspertów (panel naukowo-gospodarczy, PNG) posiadające adekwatny dorobek naukowy lub doświadczenie we wdrażaniu innowacyjnych rozwiązań w sektorze B+R.

W drugim etapie wniosek będzie oceniany przez co najmniej dwóch recenzentów zewnętrznych.

W trzecim etapie konkursu zakwalifikowani do niego wnioskodawcy zostaną zaproszeni na rozmowę z interdyscyplinarnym panelem ekspertów (IPE). W składzie panelu znajdą się eksperci reprezentujący różne dziedziny nauki oraz, fakultatywnie, ekspert pełniący funkcję obserwatora.

Panel ekspertów następnie porówna rozpatrywane wnioski i ustali ich ranking oraz dokona oceny w oparciu o kryteria opisane w dokumentacji konkursowej.

Warunki udziału są jednakowe dla wszystkich uczestników i zostały szczegółowo opisane w dokumentacji konkursowej do programu.

Termin aplikacji

Rozpoczęcie: 1 sierpnia 2017, termin składania wniosków: 2 października 2017

Terminy kolejnych naborów

Rozpoczęcie: początek stycznia 2018, termin składania wniosków: 5 marca 2018

Pliki do pobrania

Dokumentacja konkursowa

[ Program POWROTY_Dokumentacja_konkursowa_4 2017 - 8 MB ]

Załączniki do Dokumentacji konkursowej dla jednostek niebędących beneficjentami pomocy publicznej

[ 0-Przewodnik kwalifikowalności-4.4 POIR-Ogólne zasady_27102016 - 1 MB ] [ 1-Przewodnik kwalifikowalnosci-4.4 POIR-Katalog kosztów kwalifikowanych_27102016 - 822 KB ] [ 2-Przewodnik kwalifikowalności-4.4 POIR-Katalog kosztów niekwalifikowanych_27102016 - 563 KB ] [ Kryteria oceny wniosków w Programie POWROTY - 246 KB ] [ Lab_equipment_POWROTY - 4 MB ] [ Project_Indicators_POWROTY - 4 MB ] [ Project_Schedule_POWROTY - 4 MB ] [ Statement of the project manager_POWROTY_REINTEGRATION - 686 KB ] [ Statement of the unit_enterprise_POWROTY_REINTEGRATION - 677 KB ] [ Statement of the unit_research unit_POWROTY_REINTEGRATION - 684 KB ]

Załączniki do Dokumentacji konkursowej dla jednostek będących beneficjentami pomocy publicznej

[ 0-Przewodnik kwalifikowalności-Działanie 4.4 POIR_pomoc publiczna-Ogólne zasady_27102016 - 1 MB ] [ 1-Przewodnik kwalifikowalności- 4.4 POIR_pomoc publiczna-Katalog kosztów kwalifikowanych_27102016 - 735 KB ] [ 2-Przewodnik kwalifikowalności-4.4 PO IR_pomoc publiczna-Katalog kosztów niekwalifikowanych_27102016 - 564 KB ] [ Formularz_inf_przedstawionych_przy_ubieganiu_sie_o_pomoc_publiczna - 87 KB ] [ Kryteria oceny wniosków w Programie POWROTY - 246 KB ] [ Lab_equipment_POWROTY - 4 MB ] [ Project_Indicators_POWROTY - 4 MB ] [ Project_Schedule_POWROTY - 4 MB ] [ Statement of the project manager_POWROTY_REINTEGRATION - 686 KB ] [ Statement of the unit_enterprise_POWROTY_REINTEGRATION - 677 KB ] [ Statement of the unit_research unit_POWROTY_REINTEGRATION - 684 KB ]

Dodatkowe materiały dla wnioskodawców

[ Powroty_Reviewers_form_ - 551 KB ] [ Wykaz_krajowych_inteligentnych_specjalizacji_KIS_20160712 - 468 KB ]

Wzory umów wraz ze wzorami załączników dla grantobiorców

[ POWROTY_ Umowa_z_pomoca_publiczna_pl - 692 KB ] [ POWROTY_Umowa_bez pomocy_pl - 564 KB ] [ Załącznik nr 4 - oświadczenie_kwalifikowalność VAT_20170113 - 261 KB ]

Wzory umów o stypendium naukowe

[ POWROTY_ umowa_stypendialna_PL - 2 MB ]
Kontakt
Joanna_Rutkowska

dr Joanna Rutkowska

Koordynator Programu

tel.: 22 845 95 33, 604 128 095  

Dodatkowe Informacje

Przedmiotem realizacji projektu w ramach programu POWROTY mogą być badania, które przyczynią się do rozwiązywania bieżących lub zmieniających się problemów naukowych mających znaczenie dla rozwijającego się rynku globalnego lub wniosą znaczący wkład do rozwiązania istotnych wyzwań stojących przed społeczeństwem.

Przedmiotem projektu mogą być również prace B+R związane z powstawaniem produktu lub proces produkcyjny (technologiczny lub wytwórczy) o dużym znaczeniu dla gospodarki, w oparciu o zidentyfikowany produkt, technologię bądź rynek odbiorców danego produktu lub technologii.

Wsparcie w ramach programu powinno umożliwić osobom rozpoczynającym karierę naukową, w szczególności młodym doktorom, zdobycie doświadczenia w prowadzeniu prac B+R o dużym znaczeniu dla gospodarki i społeczeństwa.

W ramach projektu jego kierownik może zaangażować w realizację prac B+R dodatkowe osoby wyłonione w otwartych konkursach, w szczególności studentów lub doktorantów.

Proponowane stawki wynagrodzeń powinny być konkurencyjne w skali europejskiej, dlatego przez analogię zaproponowane wartości przyjmują za punkt wyjścia stawki stosowane w programach Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA).

W ramach wynagrodzeń (na podstawie umowy o pracę) kwalifikowane są całkowite koszty wynagrodzeń wraz z pozapłacowymi kosztami pracy. W ramach programu kwalifikowane mogą być poniższe wynagrodzenia w przypadku pracy na rzecz realizacji projektu w pełnym wymiarze godzin:

  • Kierownik projektu – 17 500 zł/miesiąc,
  • Doktorant – 8 000 zł/miesiąc,
  • Student – 4 000 zł/miesiąc.

Studenci i doktoranci mogą zostać przyjęci do zespołu albo na podstawie umowy o pracę, albo na podstawie stypendium. Stawki stypendiów powinny zawierać się w przedziałach:

  • dla doktoranta 3500–4500 zł/miesiąc,
  • dla studenta 1500–2500 zł/miesiąc.

Kierownik projektu zobowiązany jest zapewnić doktorantom uczestniczącym w projekcie adekwatną opiekę naukową oraz zagwarantować im mentoring ze strony drugiego opiekuna naukowego. Mentor w miarę możliwości powinien być osobą zatrudnioną w zagranicznej instytucji partnerskiej, w krajowej instytucji partnerskiej lub w innej jednostce, niż miejsce pracy wnioskodawcy – jednostce naukowej bądź przedsiębiorstwie prowadzącym działalność B+R.

Program jest współfinansowany w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (PO IR).

zestawienie 2 logotypów_IR i EFRR_kolor

[ Informacja z dn. 2.02.2017 o zmianie wzorów umów o stypendium_pl (003) - 433 KB ] [ Informacja ze strony POWROTY z dn. 30.01.2017 - 118 KB ] [ 3_konkurs_umowa-o-stypendium-naukowe-POWROTY_PO-IR_11012017 - 2 MB ] [ 2_konkurs_POWROTY_Informacja o aktualizacji dokumentacji konkursowej - 13 KB ] [ 2_konkurs_Program-POWROTY_Dokumentacja_konkursowa_2_2016 (2) - 700 KB ] [ 2_konkurs_0_Przewodnik_Kwalifikowalności_kosztów_pp-5 - 2 MB ] [ 2_konkurs_1_Katalog-kosztów-kwalifikowanych_pp-6 - 714 KB ] [ 2_konkurs_2_Katalog kosztów niekwalifikowanych_pp - 648 KB ] [ 2_konkurs_0_Przewodnik_Kwalifikowalności_kosztów_bez_pp - 1 MB ] [ 2_konkurs_1_Katalog-kosztów-kwalifikowanych_bez_pp-4 - 817 KB ] [ 2-konkurs_2_Katalog-kosztów-niekwalifikowanych_bez_pp-4 - 570 KB ] [ 2_konkurs_3_Sposób-ponoszenia-wydatków-4 - 710 KB ] [ 2_konkurs_Powroty_Reviewers_form_ - 214 KB ] [ 2_konkurs_Statement of the unit_enterprise_POWROTY_REINTEGRATION - 439 KB ] [ 2_konkurs_Statement-of-the-project-manager_POWROTY_REINTEGRATION - 428 KB ] [ 2_konkurs_Statement-of-the-unit_research-unit_POWROTY_REINTEGRATION - 433 KB ] [ 2_konkurs_WZÓR-UMOWY-dla-grantobiorcy-POWROTY-bez-pomocy-publicznej_Konkurs-z-dn.-12.08.2016 - 574 KB ] [ 2_konkurs_WZÓR-UMOWY-dla-grantobiorcy-POWROTY-z-pomocą-publiczną_Konkurs-z-dn.-12.08.2016 - 597 KB ] [ 2_konkurs_WZÓR-załącznika-nr-4-do-UMOWY-oświadczenie-dot.-kwalifikowalności-podatku-VAT - 136 KB ] [ 2_konkurs_WZÓR-załącznika-nr-5-do-UMOWY-oświadczenie-o-rozliczaniu-kosztów-pośrednich - 101 KB ] [ Wzor_umowa-o-stypendium-naukowe_powroty_bez-pomocy-publicznej - 2 MB ] [ Wzor_umowa-o-stypendium-naukowe_powroty_z-pomoca-publiczna - 2 MB ] [ Wykaz_krajowych_inteligentnych_specjalizacji_KIS_V2.20151203-1-5 - 451 KB ] [ 1-konkurs_powroty_reviewers_form - 204 KB ] [ 1-konkurs_wykaz_krajowych_inteligentnych_specjalizacji_kis_v2-20151203-3 - 451 KB ] [ 1-konkurs_wzor-umowy-dla-grantobiorcy-powroty-bez-pomocy-publicznej_konkurs_1-2016 - 533 KB ] [ 1-konkurs_wzor-umowy-dla-grantobiorcy-powroty-z-pomoca-publiczna_konkurs_1-2016 - 473 KB ] [ 1-konkurs_wzor-zalacznika-nr-4_do-umowy-dla-grantobiorcy-powroty-bez-pomocy-publicznej_konkurs_1-2016 - 159 KB ] [ 1-konkurs_wzor-zalacznika-nr-4_do-umowy-dla-grantobiorcy-powroty-z-pomoca-publiczna_konkurs_1-2016 - 191 KB ] [ 1-konkurs_wzor-zalacznika-nr-9_do-umowy-dla-grantobiorcy-powroty-z-pomoca-publiczna_konkurs_1-2016 - 696 KB ] [ 1-konkurs_wzor-zalacznika-nr-10_do-umowy-dla-grantobiorcy-powroty-z-pomoca-publiczna_konkurs_1-2016 - 605 KB ] [ 1-konkurs_formularz_inf_przedstawionych_przy_ubieganiu_sie_o_pomoc_publiczna_powroty - 130 KB ] [ 1-konkurs_lab_equipment_powroty_reintegration - 130 KB ] [ 1-konkurs_project_indicators_powroty_reintegration - 132 KB ] [ 1-konkurs_project_schedule_powroty_reintegration - 132 KB ] [ 1-konkurs_program-powroty_dokumentacja_konkursowa_1_2016 - 2 MB ] [ 3_konkurs_Statement-of-the-unit_research-unit_POWROTY_REINTEGRATION-1 - 684 KB ] [ 3_konkurs_Statement-of-the-project-manager_POWROTY_REINTEGRATION-1 - 659 KB ] [ 3_konkurs_Program-POWROTY_Dokumentacja_konkursowa_3-2017 - 965 KB ] [ 3_konkurs_Powroty_Reviewers_form - 550 KB ] [ 3_konkurs_Formularz_inf_przedstawionych_przy_ubieganiu_sie_o_pomoc_publiczna-2 - 87 KB ] [ 3_konkurs_20170113_POWROTY_Umowa_z_pomoca_publiczną_final - 1 MB ] [ 3_konkurs_20170113_POWROTY_Umowa_bez_pomocy_publicznej_final - 968 KB ]