START

Roczne stypendia dla wybitnych młodych uczonych na początku kariery naukowej posiadających udokumentowane osiągnięcia w swojej dziedzinie badań.

Zobacz animację o programie START

Aktualności w programie:

Opis programu

Cele

Wyróżnienie najzdolniejszych młodych uczonych i zachęcenie ich do dalszego rozwoju naukowego przez umożliwienie pełnego poświęcenia się pracy badawczej.

Adresaci

Wybitni młodzi uczeni ze znaczącymi sukcesami w swojej dziedzinie nauki, którzy:

  • nie przekroczyli wieku 30 lat w roku składania wniosku* (lub 32 lat** w przypadku kandydatów, którzy korzystali z urlopów wychowawczych/macierzyńskich),
  • są pracownikami (ze stopniem naukowym magistra lub doktora) lub doktorantami w szkole wyższej lub innej krajowej instytucji, do której celów statutowych należy prowadzenie badań naukowych,
  • mają dorobek udokumentowany publikacjami (artykuły w uznanych periodykach naukowych lub pozycje książkowe).

Laureaci stypendiów z poprzedniego roku mogą ubiegać się o stypendium na drugi rok, biorąc ponownie udział w konkursie – pod warunkiem, że spełniają wszystkie warunki formalne (i nie przekroczyli wieku 30* lub 32* lat) obowiązujące w bieżącej edycji konkursu oraz wykażą udokumentowane postępy w pracy naukowej w stosunku do osiągnięć przedstawionych rok wcześniej.

* O stypendia w edycji 2016 mogą starać się kandydaci urodzeni w roku 1985 lub później.
** W konkursie START 2016 mogą brać udział osoby urodzone w roku 1983 lub później.

Oferta

Wysokość rocznego stypendium wynosi obecnie 28 000 zł. W roku 2016 Fundacja przyzna ok. 130 rocznych stypendiów.

Wybrani laureaci programu START mają także możliwość otrzymania dodatkowego finansowania na wyjazd studyjny do jednego lub dwóch ośrodków badawczych za granicą. Wyjazdy te służą nawiązaniu współpracy oraz poznaniu metod pracy badawczej w tych ośrodkach. Osoby te zostaną wybrane spośród laureatów, którzy zgłosili chęć odbycia takiego wyjazdu we wniosku o stypendium oraz załączyli wymagane dokumenty (opisane w Regulaminie i Instrukcji przygotowania wniosku).
Zobacz też: Relacje z wyjazdów studyjnych laureatów programu START

Stypendia dla laureatów konkursu, którzy uzyskali najlepsze oceny w trzech obszarach dziedzinowych: nauk humanistycznych i społecznych, przyrodniczych i medycznych oraz ścisłych i technicznych, zostaną powiększone o środki uzyskane przez Fundację z wpłat na działalność organizacji pożytku publicznego (1% odpisu od podatku dochodowego od osób fizycznych).

Procedura

Wnioski o przyznanie stypendium składają instytucje zatrudniające lub kształcące kandydatów albo sami kandydaci. Muszą one być podpisane przez rektora lub prorektora uczelni, zaś w przypadku instytutów PAN i innych jednostek badawczych – przez dyrektora instytucji albo jego zastępcę. Szczegółowe informacje dotyczące zasad konkursu oraz wymaganych dokumentów znajdują się w Regulaminie konkursu i Instrukcji przygotowania wniosku.

W konkursie oceniana jest przede wszystkim jakość i oryginalność dotychczasowego dorobku naukowego kandydata oraz jego najważniejsze osiągnięcie badawcze.

Wnioski oceniane są w kilkuetapowej procedurze (opisanej szczegółowo w Instrukcji przygotowania wniosku), w której biorą udział zewnętrzni eksperci i recenzenci. Ostateczną decyzję o przyznaniu stypendium podejmuje Zarząd Fundacji. Zatwierdza ją Rada FNP.

Rejestracja kandydatów odbywa się za pośrednictwem formularza wniosku. Wydrukowany wniosek z wymaganymi podpisami i załącznikami należy także przesłać do biura Fundacji na adres: Krasickiego 20/22, 02-611 Warszawa.
Przed rozpoczęciem wypełniania wniosku należy zapoznać się z Regulaminem stypendiów oraz z Instrukcją przygotowania wniosku START 2016 (dokumenty dostępne w Plikach do pobrania).

Termin składania aplikacji
30.10.2015
Termin aplikacji

Przyjmowanie wniosków do konkursu START 2016 zostało zakończone.

Kontakt
Krystyna Frak

Krystyna Frąk

Starszy Koordynator Programu

tel.: 22 845 95 11  

Dodatkowe Informacje

Dzięki porozumieniu zawartemu przez FNP z Radą Spotkań z Laureatami Nagrody Nobla w Lindau (Nobelpreisträgertagungen in Lindau), wskazani przez Fundację stypendyści programu START mogą uczestniczyć w corocznym prestiżowym spotkaniu młodych uczonych z całego świata z noblistami. Koszty ich udziału pokrywają organizatorzy oraz Fundacja.