TEAM

Granty dla zespołów badawczych prowadzonych przez wybitnych uczonych.

 

 • Informacja z dn. 02.02.2017 r.: Uprzejmie informujemy, że wzór umowy o imienne stypendium naukowe został zmieniony. Więcej informacji o zakresie zmian tutaj.
 • Informacja z dn. 30.01.2017 r.: Uprzejmie informujemy, że z dn. 15 lutego 2017 r. dla dokumentacji konkursowych nr 1/2016 i 2/2016 w programie TEAM zmienione zostają niektóre załączniki. Więcej informacji o zakresie zmian tutaj.

 

Aktualności w programie:

Opis programu

Cele

Celem programu TEAM jest rozwój kadr sektora B+R i wsparcie projektów zespołowych prowadzonych przez wybitnych uczonych z całego świata (niezależnie od ich narodowości) w jednostkach naukowych lub przedsiębiorstwach w Polsce, pracujących w najbardziej innowacyjnych obszarach, z udziałem partnera zagranicznego.

 

Adresaci

Wnioskodawcą w konkursie może zostać naukowiec (niezależnie od narodowości) posiadający co najmniej stopień naukowy doktora oraz doświadczenie naukowe poparte osiągnięciami o międzynarodowym zasięgu, który zamierza zatrudnić w swoim zespole młodych uczonych: studentów, doktorantów lub młodych doktorów.

Kierownik projektu podczas jego realizacji będzie zatrudniony w jednostce co najmniej w wymiarze 50% etatu na rzecz projektu. W uzasadnionych przypadkach wnioskodawca może zaproponować mniejszy wymiar etatu na rzecz projektu (jednak nie mniejszy niż 30% etatu). W takim wypadku wniosek musi być poszerzony o informacje i dokumenty dotyczące zastępcy kierownika projektu, stale nadzorującego prace zespołu. W przypadku gdy projekt będzie realizowany w konsorcjum naukowo-przemysłowym, wnioskodawca musi przeznaczyć na realizację projektu co najmniej 50% etatu i nie może wyznaczyć swojego zastępcy.

Oferta

W ramach konkursu zgłaszane będą projekty trwające do 36 miesięcy. Zaleca się, aby budżet takiego projektu nie przekroczył 3 500 000 zł.

W ramach realizacji programu Fundacja planuje ponadto konkursy wewnętrzne dla grantobiorców na przedłużenie okresu realizacji projektów o maksymalnie 24 miesiące, przy czym przedłużenie czasu realizacji projektu związane jest z poszerzeniem zakresu rzeczowego wniosku i możliwością zwiększenia finansowania projektu. W kolejnych edycjach programu nieprzekraczalnym terminem realizacji projektów i ewentualnych przedłużeń w projektach jest 31 grudnia 2023 r.

W programie TEAM finansowane będą projekty zgodne z tematami wskazanymi w wykazie Krajowych Inteligentnych Specjalizacji (KIS), przy czym w wyjątkowych przypadkach, stosując preferencję dla KIS, Fundacja może przyjąć do finansowania projekty dotyczące tematyki niewymienionej w KIS, jeśli posiadają one znaczny potencjał aplikacyjny lub znaczenie dla rozwiązania istotnego problemu społeczno-gospodarczego.

Projekty w ramach programu mogą być realizowane w trzech wariantach:

 • przez jednostki naukowe w zakresie, w którym nie prowadzą działalności gospodarczej (bez udzielania pomocy publicznej),
 • przez przedsiębiorstwa (na zasadach udzielania pomocy publicznej na działalność B+R),
 • przez konsorcja naukowo-przemysłowe, z udziałem jednej jednostki naukowej i jednego przedsiębiorstwa (dla jednostki naukowej bez pomocy publicznej – w zakresie, w jakim nie prowadzi działalności gospodarczej, oraz dla przedsiębiorstwa zgodnie z zasadami udzielania pomocy publicznej na działalność B+R).

W programie TEAM obligatoryjny jest udział co najmniej jednego partnera naukowego z zagranicy.

Zachęcamy do obejrzenia relacji ze spotkania informacyjnego poświęconego programom TEAM i TEAM-TECH z dn.10 maja 2016: zapis transmisji online ze spotkania.

Pobierz ulotkę informacyjną

 

Procedura

Wnioski złożone w konkursie będą oceniane pod względem formalnym i merytorycznym. Po uzyskaniu pozytywnej oceny formalnej wniosek zostanie skierowany do oceny merytorycznej złożonej z trzech etapów:

W pierwszym etapie wniosek zostanie oceniony merytorycznie przez grono ekspertów (panel naukowo-gospodarczy, PNG) posiadające adekwatny dorobek naukowy lub doświadczenie we wdrażaniu innowacyjnych rozwiązań w sektorze B+R.

W drugim etapie wniosek będzie oceniany przez co najmniej dwóch recenzentów zewnętrznych.

W trzecim etapie konkursu zakwalifikowani do niego wnioskodawcy zostaną zaproszeni na rozmowę z interdyscyplinarnym panelem ekspertów (IPE).

Panel ekspertów porówna rozpatrywane wnioski i ustali ich ranking oraz dokona oceny w oparciu o kryteria opisane w dokumentacji konkursowej.

Warunki udziału są jednakowe dla wszystkich uczestników i zostały szczegółowo opisane w dokumentacji konkursowej do programu.

Termin składania aplikacji
15.01.2018
Termin aplikacji

Rozpoczęcie: 15 listopada 2017 r. Termin nadsyłania aplikacji mija 15 stycznia 2018 r.

Terminy kolejnych naborów

Rozpoczęcie: połowa kwietnia 2018, termin składania wniosków: połowa czerwca 2018

Pliki do pobrania
Pliki do pobrania

Dokumentacja konkursowa

[ Program TEAM_4 2017_dokumentacja_konkursowa - 331 KB ]

Załączniki do Dokumentacji konkursowej dla jednostek nie będących beneficjentami pomocy publicznej

[ Przewodnik kwalifikowalności kosztów - bez pomocy publicznej - 2 MB ] [ Kryteria oceny wniosków w Programie Team - 446 KB ] [ Lab_equipment_TEAM - 223 KB ] [ Project_Indicators_TEAM - 226 KB ] [ Project_Schedule_TEAM - 240 KB ] [ Statement of the project manager_TEAM - 648 KB ] [ Statement of the consortium member representative_deputy project manager_TEAM - 627 KB ] [ Statement of the unit_research unit_TEAM - 740 KB ] [ Statement of the unit_enterprise_TEAM - 657 KB ]

Załączniki do Dokumentacji konkursowej dla jednostek będących beneficjentami pomocy publicznej

[ Przewodnik kwalifikowalności wydatków_z pomocą publiczną - 2 MB ] [ Kryteria oceny wniosków w Programie Team - 446 KB ] [ Formularz_inf_przedstawionych_przy_ubieganiu_sie_o_pomoc_publiczna - 87 KB ] [ Lab_equipment_TEAM - 223 KB ] [ Project_Indicators_TEAM - 226 KB ] [ Project_Schedule_TEAM - 240 KB ] [ Statement of the project manager_TEAM - 648 KB ] [ Statement of the consortium member representative_deputy project manager_TEAM - 627 KB ] [ Statement of the unit_research unit_TEAM - 740 KB ] [ Statement of the unit_enterprise_TEAM - 657 KB ]

Wzory umów wraz ze wzorami załączników dla grantobiorców

[ Wzor_umowy_dla_grantobiorcy_TEAM_bez_pomocy_publicznej - 559 KB ] [ Wzor_umowy_dla_grantobiorcy_TEAM_konsorcjum - 704 KB ] [ Wzor_umowy_dla_grantobiorcy_TEAM_z_pomoca_publiczną - 659 KB ] [ Wzor_oswiadczenia_spelnianie_kryteriow_MSP - 696 KB ] [ Załącznik nr 4_do umów z pomocą i bez pomocy publicznej - oświadczenia_kwalifikowalnosci podatku VAT_aktualny - 326 KB ] [ Załącznik nr 4_do umowy konsorcjum - oświadczenie kwalifikowalnosci podatku VAT - 328 KB ] [ Załącznik nr 5_do umowy konsorcjum - oświadczenie kwalifikowalnosci podatku VAT - 328 KB ] [ załącznik nr 5_do umów z pomocą i bez pomocy publicznej - oświadczenie o rozliczeniu kosztów pośrednich - 288 KB ] [ załącznik nr 6_do umowy konsorcjum - oświadczenie o rozliczeniu kosztów pośrednich - 288 KB ]

Wzory umów o stypendium naukowe

[ Wzor_stypendium naukowe TEAM_PO IR_11012017_ - 2 MB ]

Dodatkowe materiały dla wnioskodawców

[ Wykaz_Krajowych_Inteligentnych_Specjalizacji_KIS_20160712 - 460 KB ] [ Team_Reviewers_form - 869 KB ] [ Prezentacja dot. PO IR oraz wprowadzenie do programów TEAM i TEAM-TECH – Michał Pietras (spotkanie informacyjne TEAM i TEAM-TECH, 10 maja 2016) - 461 KB ] [ Prezentacja dot. programów TEAM i TEAM-TECH – dr Beata Frączak (spotkanie informacyjne TEAM i TEAM-TECH, 10 maja 2016) - 588 KB ] [ Prezentacja dot.: pomocy publicznej w projektach TEAM i TEAM-TECH; TEAM-TECH Core Facility; głównych elementów wniosku – dr inż. Dariusz Łukaszewski (spotkanie informacyjne TEAM i TEAM-TECH, 10 maja 2016) - 394 KB ] [ Prezentacja dot. systemu wyboru projektów w programach FNP realizowanych w ramach PO IR – dr Tomasz Poprawka (spotkanie informacyjne TEAM i TEAM-TECH, 10 maja 2016) - 450 KB ]
Kontakt
Beata_Fraczak

dr Beata Frączak

Kierownik Zespołu ds. Koordynacji Programów

tel.: 22 845 95 43  

Dodatkowe Informacje

Przedmiotem realizacji projektu w ramach programu TEAM mogą być badania, które przyczynią się do rozwiązywania bieżących lub zmieniających się problemów naukowych mających znaczenie dla rozwijającego się rynku globalnego lub wniosą znaczący wkład do rozwiązania istotnych wyzwań stojących przed społeczeństwem.

Wsparcie w ramach programu powinno umożliwić osobom rozpoczynającym karierę naukową: studentom, doktorantom oraz młodym doktorom zdobycie doświadczenia w prowadzeniu prac B+R o dużym znaczeniu dla gospodarki i społeczeństwa.

Kierownik projektu zobowiązany jest do przeprowadzenia otwartego konkursu na członków zespołu. W wyniku takiego naboru zespół prowadzący w projekcie prace B+R powinien składać się oprócz kierownika projektu z minimum 2 studentów lub doktorantów lub młodych doktorów.

W ramach wynagrodzeń (na podstawie umowy o pracę) kwalifikowane są całkowite koszty wynagrodzeń wraz z pozapłacowymi kosztami pracy. W ramach programu sugerowane są poniższe wynagrodzenia w przypadku pracy na rzecz realizacji projektu w pełnym wymiarze godzin:

 • Kierownik projektu – do 27 000 zł/miesiąc,
 • Zastępca Kierownik projektu – do 17 500 zł/miesiąc,
 • Przedstawiciel konsorcjanta – do 15 000 zł/miesiąc,
 • Młody doktor – do 15 000 zł/miesiąc,
 • Doktorant – do 8 000 zł/miesiąc,
 • Student – do 4 000 zł/miesiąc.

Studenci i doktoranci mogą zostać przyjęci do zespołu na podstawie umowy o pracę lub na podstawie stypendium. Sugerowane stawki stypendiów powinny zawierać się w przedziałach:

 • dla doktoranta 3500–4500 zł/miesiąc,
 • dla studenta  1500–2500 zł/miesiąc.

Kierownik projektu zobowiązany jest zapewnić doktorantom uczestniczącym w projekcie adekwatną opiekę naukową oraz zagwarantować im mentoring ze strony drugiego opiekuna naukowego. Mentor w miarę możliwości powinien być osobą zatrudnioną w zagranicznej instytucji partnerskiej, w krajowej instytucji partnerskiej lub w jednostce innej niż miejsce pracy wnioskodawcy – jednostce naukowej bądź przedsiębiorstwie prowadzącym działalność B+R.

Program jest współfinansowany w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (PO IR).

zestawienie 2 logotypów_IR i EFRR_kolor

[ WZOR-ZALACZNIKA-NR-10_do-umowy-dla-grantobiorcy-TEAM-z-pomoca-publiczna_3 - 736 KB ] [ WZOR-ZALACZNIKA-NR-9_do-umowy-dla-grantobiorcy-TEAM-z-pomoca-publiczna_3 - 699 KB ] [ WZOR-ZALACZNIKA-NR-4_do-umowy-dla-grantobiorcy-TEAM-z-pomoca-publiczna_3 - 188 KB ] [ WZOR-ZALACZNIKA-NR-4_do-umowy-dla-grantobiorcy-TEAM-bez-pomocy-publicznej_3 - 188 KB ] [ Formularz_inf_przedstawionych_przy_ubieganiu_sie_o_pomoc_publiczna_3 - 89 KB ] [ Wzor_umowy_dla_grantobiorcy_TEAM_bez_pomocy_publicznej_3 - 284 KB ] [ Wzor_umowy_dla_grantobiorcy_TEAM_konsorcjum_3 - 346 KB ] [ Wzor_umowy_dla_grantobiorcy_TEAM_z_pomoca_publiczną_3 - 297 KB ] [ Team_Reviewers_form_3 - 306 KB ] [ Statement-of-the-consortium-member-representative_deputy-project-manager_TEAM_3 - 616 KB ] [ Statement-of-the-project-manager_TEAM_3 - 462 KB ] [ Statement-of-the-unit_enterprise_TEAM_3 - 653 KB ] [ Statement-of-the-unit_research-unit_TEAM_3 - 651 KB ] [ 3_Sposób-ponoszenia-wydatków-zgodnie-z-zasadą-uczciwej-konkurencji_pp-2 - 711 KB ] [ 2-Przewodnik-kwalifikowalności-4.4-PO-IR_pomoc-publiczna-Katalog-kosztów-niekwalifik_wersja-obowiązująca-od-15.02.2017 - 564 KB ] [ 2_Katalog-kosztów-niekwalifikowanych_pp-2 - 648 KB ] [ 1-Przewodnik-kwalifikowalności-4-4-POIR_pomoc-publiczna-Katalog-kosztów-kwalifik_wersja-obowiązująca-od-15.02.2017 - 735 KB ] [ 1_Katalog-kosztów-kwalifikowanych_pp-3 - 714 KB ] [ 0-Przewodnik-kwalifikowalności-Działanie-4-4-POIR_pomoc-publiczna-Ogólne-zasady_wersja-obowiązująca-od-15.02.2017 - 1 MB ] [ 0_Przewodnik_Kwalifikowalności_kosztów_pp-2 - 2 MB ] [ Statement-of-the-unit_enterprise_TEAM - 653 KB ] [ Statement-of-the-unit_research-unit_TEAM - 651 KB ] [ Statement-of-the-consortium-member-representative_deputy-project-manager_TEAM - 616 KB ] [ Statement-of-the-project-manager_TEAM-1 - 462 KB ] [ 3_Sposób-ponoszenia-wydatków-zgodnie-z-zasadą-uczciwej-konkurencji_pp-2 - 711 KB ] [ 3_Sposób-ponoszenia-wydatków-zgodnie-z-zasadą-uczciwej-konkurencji_bez_pp-1 - 710 KB ] [ 2-Przewodnik-kwalifikowalności-4.4POIR-Katalog-kosztów-niekwalifik_wersja-obowiązująca-od-15.02.2017 - 563 KB ] [ 2_Katalog-kosztów-niekwalifikowanych_bez_pp-1 - 572 KB ] [ 1-Przewodnik-kwalifikowalnosci-4-4-POIR-Katalog-kosztów-kwalifik_wersja-obowiązująca-od-15.02.2017 - 822 KB ] [ 1_Katalog-kosztów-kwalifikowanych_bez_pp-1 - 817 KB ] [ 0-Przewodnik-kwalifikowalności-4.4-POIR-Ogólne-zasady_wersja-obowiązująca-od-15.02.2017 - 1 MB ] [ 0_Przewodnik_Kwalifikowalności_kosztów_bez_pp-1 - 1 MB ] [ Program-TEAM_dokumentacjia_konkursowa_3_2016 - 1 MB ] [ Wzor_umowa-o-stypendium-naukowe_team_bez-pomocy-publicznej - 2 MB ] [ Wzor_umowa-o-stypendium-naukowe_powroty_z-pomoca-publiczna - 2 MB ] [ Program-TEAM_Dokumentacja_konkursowa_1_2016_v.2_z-dn.-20150215 - 2 MB ] [ Program Team_Dokumentacja Konkursowa_2_2016 - 1 MB ] [ Informacja ze strony programu TEAM_zmiany w dokumentacji konkursoweji załącznikach - 247 KB ] [ WZÓR-UMOWY-dla-grantobiorcy-TEAM-bez-pomocy-publicznej_Konkurs-z-dn.-27.02.2016 - 431 KB ] [ WZÓR-UMOWY-dla-grantobiorcy-TEAM-z-pomocą-publiczną_konkurs_z-dn.-27.02.2016 - 504 KB ] [ WZÓR-UMOWY-dla-grantobiorców-TEAM-konsorcjum_konkurs_z dn_27_02 - 386 KB ] [ Lab_Equipment_Team_konkurs 2 - 2 MB ] [ Project_Indicators_Team_konkurs 2 - 2 MB ] [ Project_Schedule_Team_konkurs 2 - 2 MB ] [ Wykaz_Krajowych_Inteligentnych_Specjalizacji_KIS_v2-20151203-1 - 451 KB ] [ Team_Reviewers_form_konkurs 2 - 305 KB ]