TEAM-TECH Core Facility Plus

Granty dla zespołów prowadzonych przez wybitnych uczonych realizujących projekty B+R związane z opracowaniem lub rozwojem usług badawczych z wykorzystaniem dostępnej aparatury naukowo-badawczej. W ramach programu finansowane będą projekty trwające do 18 miesięcy, o budżecie w wysokości do 1 500 000 zł.

Opis programu

Cele

Celem programu TEAM-TECH Core Facility Plus jest rozwój kadr sektora B+R w projektach zespołowych prowadzonych przez uczonych (niezależnie od narodowości) posiadających wybitne doświadczenie we wdrażaniu wyników prac badawczych do praktyki gospodarczej bądź w realizowaniu usług badawczych czy obsłudze urządzeń badawczych na rzecz odbiorców biznesowych lub innych odbiorców, w tym innych jednostek naukowo-badawczych.

Przedmiotem realizacji projektu w ramach programu TEAM-TECH Core Facility Plus są prace B+R związane z powstawaniem lub rozwojem usług badawczych z wykorzystaniem dostępnej infrastruktury naukowo-badawczej.

Adresaci

Wnioskodawcą w konkursie może zostać naukowiec (niezależnie od narodowości) posiadający co najmniej stopień naukowy doktora oraz doświadczenie badawcze lub wdrożeniowe poparte osiągnięciami, który zamierza zatrudnić w swym zespole młodych uczonych: studentów, doktorantów lub młodych doktorów.

Wnioskodawca we wniosku proponuje co najmniej 2-, a maksymalnie 3- osobowy zespół składający się co najmniej z 2 osób będących studentami, doktorantami lub doktorami, którzy uzyskali stopień nie wcześniej niż 5 lat przed terminem składania wniosku.

Kierownik projektu na czas jego realizacji będzie zatrudniony w jednostce co najmniej w wymiarze 50% etatu na rzecz projektu. W uzasadnionych przypadkach wnioskodawca może zaproponować mniejszy wymiar etatu na rzecz projektu (jednak nie mniejszy niż 30% etatu). W takim wypadku wniosek musi być poszerzony o informacje i dokumenty dotyczące zastępcy kierownika projektu, stale nadzorującego prace zespołu.

Oferta

W ramach programu finasowanie będą projekty trwające do 18 miesięcy. Zaleca się, aby budżet projektu nie przekroczył 1 500 000 zł.

W programie TEAM-TECH Core Facility Plus finansowane będą projekty zgodne z tematami wskazanymi w wykazie Krajowych Inteligentnych Specjalizacji, przy czym w wyjątkowych przypadkach, stosując preferencję dla KIS, Fundacja może przyjąć do finansowania projekty dotyczące tematyki niewymienionej w KIS, jeśli posiadają one znaczny potencjał aplikacyjny lub znaczenie dla rozwiązania istotnego problemu społeczno-gospodarczego.

Projekty w ramach programu mogą być realizowane w trzech wariantach:

  • przez jednostki naukowe w zakresie, w którym prowadzą działalność gospodarczą (na zasadach udzielania pomocy publicznej na działalność B+R),
  • przez przedsiębiorstwa (na zasadach udzielania pomocy publicznej na działalność B+R),
  • przed jednostki naukowe w zakresie, w którym działalność gospodarcza ma lub będzie miała charakter pomocniczy (bez udzielania pomocy publicznej).

Dodatkowe materiały:

Prezentacja ze spotkania informacyjnego w dn. 26.04.2017 o programach TEAM-TECH, Core Facility i Core Facility Plus – pobierz prezentację

Transmisja online ze spotkania informacyjnego w dn. 26.04.2017 o programach TEAM-TECH, Core Facility i Core Facility Plus – link do transmisji

Ulotka TEAM-TECH Core Facility i Core Facility Plus

Procedura

Wnioski złożone w konkursie będą oceniane pod względem formalnym i merytorycznym. Po uzyskaniu pozytywnej oceny formalnej wniosek zostanie skierowany do oceny merytorycznej złożonej z trzech etapów:

W pierwszym etapie wniosek zostanie oceniony merytorycznie przez grono ekspertów (panel naukowo-gospodarczy, PNG) posiadające adekwatny dorobek naukowy lub doświadczenie we wdrażaniu innowacyjnych rozwiązań w sektorze B+R.

W drugim etapie wniosek będzie oceniany przez co najmniej dwóch recenzentów zewnętrznych.

W trzecim etapie konkursu zakwalifikowani do niego wnioskodawcy zostaną zaproszeni na rozmowę z interdyscyplinarnym panelem ekspertów (IPE). W składzie panelu znajdą się eksperci reprezentujący różne dziedziny nauki oraz, fakultatywnie, ekspert pełniący funkcję obserwatora.

Panel ekspertów następnie porówna rozpatrywane wnioski i ustali ich ranking oraz dokona oceny w oparciu o kryteria opisane w dokumentacji konkursowej.

Warunki udziału są jednakowe dla wszystkich uczestników i zostały szczegółowo opisane w dokumentacji konkursowej do programu.

Termin składania aplikacji
02.10.2017
Termin aplikacji

Rozpoczęcie: 1 sierpnia 2017 r. Termin nadsyłania aplikacji mija 2 października 2017 r.

Terminy kolejnych naborów

Rozpoczęcie: 15 listopada 2017 r. Termin nadsyłania aplikacji mija 15 stycznia 2018 r.

Pliki do pobrania

Dokumentacja konkursowa

[ Core Facility Plus_dokumentacja_1_2017 - 361 KB ]

Załączniki do Dokumentacji konkursowej dla jednostek nie będących beneficjentami pomocy publicznej

[ Przewodnik kwalifikowalności kosztów - bez pomocy publicznej - 2 MB ] [ Kryteria-oceny-wniosków-w-Programie-Team-Tech-CF - 540 KB ] [ Lab_equipment_TEAM TECH_CFP - 224 KB ] [ Project indicators _TEAM TECH CFP - 226 KB ] [ Project implementation schedule_TT_CFP - 224 KB ] [ Statement of the project manager_TEAMTECH_CFP - 161 KB ] [ Statement of the deputy project manager_TEAMTECH_CFP - 149 KB ] [ Statement of the unit_research unit_TEAMTECH_CFP - 195 KB ] [ Statement of the unit_enterprise_TEAMTECH_CFP - 169 KB ]

Załączniki do Dokumentacji konkursowej dla jednostek będących beneficjentami pomocy publicznej

[ Przewodnik kwalifikowalności wydatków_z pomocą publiczną - 2 MB ] [ Formularz_inf_przedstawionych_przy_ubieganiu_sie_o_pomoc_publiczna-CFPLUS - 88 KB ] [ Lab_equipment_TEAM TECH_CFP - 224 KB ] [ Project indicators _TEAM TECH CFP - 226 KB ] [ Project implementation schedule_TT_CFP - 224 KB ] [ Statement of the project manager_TEAMTECH_CFP - 161 KB ] [ Statement of the deputy project manager_TEAMTECH_CFP - 149 KB ] [ Statement of the unit_research unit_TEAMTECH_CFP - 195 KB ] [ Statement of the unit_enterprise_TEAMTECH_CFP - 169 KB ]

Dodatkowe materiały dla wnioskodawców

[ Wykaz_krajowych_inteligentnych_specjalizacji_KIS_20160712-5 - 460 KB ] [ TEAM_TECH_CFP_Reviewers_form - 351 KB ]
Kontakt
_MG_0327

dr inż. Dariusz Łukaszewski

Koordynator Programu

tel.: 22 311 84 25, kom. 604 124 840  

Dodatkowe Informacje

Wsparcie powinno umożliwić osobom rozpoczynającym karierę naukową: studentom, doktorantom lub młodym doktorom zdobycie doświadczenia w prowadzeniu prac B+R podczas realizacji projektu w zakresie opracowania i rozwoju usług badawczych z wykorzystaniem zaawansowanej aparatury badawczej.

W ramach wynagrodzeń (na podstawie umowy o pracę) kwalifikowane są całkowite koszty wynagrodzeń wraz z pozapłacowymi kosztami pracy. W ramach programu sugerowane są poniższe wynagrodzenia w przypadku pracy na rzecz realizacji projektu w pełnym wymiarze godzin:

  • Kierownik projektu – do 27 000 zł/miesiąc,
  • Zastępca Kierownika projektu – do 17 500 zł/miesiąc,
  • Młody doktor – do 15 000 zł/miesiąc,
  • Doktorant – do 8 000 zł/miesiąc,
  • Student – do 4 000 zł/miesiąc.

Studenci i doktoranci mogą zostać przyjęci do zespołu albo na podstawie umowy o pracę, albo na podstawie stypendium. Sugerowane stawki stypendiów powinny zawierać się w przedziałach:

  • Doktorant: 3 500 – 4 500zł/miesiąc,
  • Student: 1 500 – 2 500 zł/miesiąc.

Kierownik projektu zobowiązany jest zapewnić doktorantom uczestniczącym w projekcie adekwatną opiekę naukową oraz zagwarantować im mentoring ze strony drugiego opiekuna naukowego. Mentor w miarę możliwości powinien być osobą zatrudnioną w zagranicznej instytucji partnerskiej lub w krajowej instytucji partnerskiej lub w innej jednostce, niż miejsce pracy wnioskodawcy – jednostce naukowej bądź przedsiębiorstwie prowadzącym działalność B+R.

Program jest współfinansowany w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (PO IR).

zestawienie 2 logotypów_IR i EFRR_kolor