TEAM-TECH Core Facility

Granty dla zespołów badawczych prowadzonych przez wybitnych uczonych realizujących projekty B+R związane z powstawaniem lub rozwojem usług o dużym znaczeniu dla gospodarki. Do konkursu przyjmowane będą projekty trwające do 36 miesięcy o budżecie w wysokości ok. 3 500 000 zł, w których zostanie wykorzystana infrastruktura naukowo-badawcza.

Aktualności w programie:

Opis programu

Cele

Celem programu TEAM-TECH CORE FACILITY jest rozwój kadr sektora B+R w projektach zespołowych prowadzonych przez uczonych (niezależnie od narodowości) posiadających wybitne doświadczenie we wdrażaniu wyników prac badawczych do praktyki gospodarczej, bądź w realizowaniu usług badawczych czy obsłudze urządzeń badawczych na rzecz odbiorców biznesowych lub innych odbiorców w tym również innych jednostek naukowo-badawczych. Oczekiwanym rezultatem programu jest stworzenie jednolitych zasad dostępu do infrastruktury dla wszystkich zainteresowanych odbiorców.

 

Adresaci

Wnioskodawcą w konkursie może zostać naukowiec (niezależnie od narodowości) posiadający co najmniej stopień naukowy doktora oraz doświadczenie badawcze lub wdrożeniowe poparte osiągnięciami o międzynarodowym zasięgu, który zamierza zatrudnić w swym zespole młodych uczonych: studentów, doktorantów lub młodych doktorów.

Kierownik projektu na czas jego realizacji będzie zatrudniony w jednostce co najmniej w wymiarze 50% etatu na rzecz projektu. W uzasadnionych przypadkach wnioskodawca może zaproponować mniejszy wymiar etatu na rzecz projektu (jednak nie mniejszy niż 30% etatu). W takim wypadku wniosek musi być poszerzony o informacje i dokumenty dotyczące zastępcy kierownika projektu, stale nadzorującego prace zespołu.

Oferta

W ramach konkursu zgłaszane będą projekty trwające do 36 miesięcy.

Maksymalna kwota budżetu projektu, o którą można wnioskować nie jest określona przez Fundację, przy czym dla celów szacunkowych średni budżet projektu TEAM-TECH Core Facility, trwającego 36 miesięcy wynosi ok. 3 500 000 zł. Przedkładany we wniosku budżet projektu powinien być zaplanowany przez Kierownika projektu w taki sposób, by odzwierciedlał wszystkie koszty niezbędne do realizacji projektu na dzień składania wniosku.

W ramach realizacji programu Fundacja planuje ponadto konkursy wewnętrzne dla grantobiorców na przedłużenie okresu realizacji projektów o maksymalnie 24 miesiące, przy czym przedłużenie realizacji projektu związane jest z poszerzeniem zakresu rzeczowego wniosku i możliwością zwiększenia finansowania projektu. W kolejnych edycjach programu nieprzekraczalnym terminem realizacji projektów i ewentualnych przedłużeń w projektach jest 31 grudnia 2023 r.

W programie TEAMTECH Core Facility finansowane będą projekty zgodne z tematami wskazanymi w wykazie Krajowych Inteligentnych Specjalizacji, przy czym w wyjątkowych przypadkach, stosując preferencję dla KIS, Fundacja może przyjąć do finansowania projekty dotyczące tematyki niewymienionej w KIS, jeśli posiadają one znaczny potencjał aplikacyjny lub znaczenie dla rozwiązania istotnego problemu społeczno-gospodarczego.

Projekty w ramach programu mogą być realizowane w trzech wariantach:

  • przez jednostki naukowe w zakresie, w którym prowadzą działalność gospodarczą (na zasadach udzielania pomocy publicznej na działalność B+R),
  • przez przedsiębiorstwa (na zasadach udzielania pomocy publicznej na działalność B+R),
  • przed jednostki naukowe w zakresie, w którym działalność gospodarcza ma lub będzie miała charakter pomocniczy (bez udzielania pomocy publicznej).

Dodatkowe materiały:

 

Procedura

Wnioski złożone w konkursie będą oceniane pod względem formalnym i merytorycznym. Po uzyskaniu pozytywnej oceny formalnej wniosek zostanie skierowany do oceny merytorycznej złożonej z trzech etapów:

W pierwszym etapie wniosek zostanie oceniony merytorycznie przez grono ekspertów (panel naukowo-gospodarczy, PNG) posiadające adekwatny dorobek naukowy lub doświadczenie we wdrażaniu innowacyjnych rozwiązań w sektorze B+R.

W drugim etapie wniosek będzie oceniany przez co najmniej dwóch recenzentów zewnętrznych.

W trzecim etapie konkursu zakwalifikowani do niego wnioskodawcy zostaną zaproszeni na rozmowę z interdyscyplinarnym panelem ekspertów (IPE).

Panel ekspertów porówna rozpatrywane wnioski i ustali ich ranking oraz dokona oceny na podstawie kryteriów opisanych w dokumentacji konkursowej.

Warunki udziału są jednakowe dla wszystkich uczestników i zostały szczegółowo opisane w dokumentacji konkursowej do programu.

Termin składania aplikacji
02.10.2017
Termin aplikacji

Rozpoczęcie: 1 sierpnia 2017 r. Termin nadsyłania aplikacji mija 2 października 2017 r.

Terminy kolejnych naborów

Rozpoczęcie: 15 listopada 2017 r. Termin nadsyłania aplikacji mija 15 stycznia 2018 r.

Pliki do pobrania

Dokumentacja konkursowa

[ Core Facility_dokumentacja_konkursowa_4_2017_FINAL - 8 MB ]

Załączniki do Dokumentacji konkursowej dla jednostek nie będących beneficjentami pomocy publicznej

[ Przewodnik kwalifikowalności kosztów - bez pomocy publicznej - 2 MB ] [ Kryteria-oceny-wniosków-w-Programie-Team-Tech-CF - 540 KB ] [ Lab_equipment_TEAM TECH_CF - 211 KB ] [ Project_Indicators_TEAM TECH_CF - 214 KB ] [ Project_Schedule_TEAM TECH_CF - 213 KB ] [ Statement of the project manager_TEAMTECH_CF - 650 KB ] [ Statement of the deputy project manager_TEAMTECH_CF - 621 KB ] [ Statement of the unit_research unit_TEAMTECH_CF - 747 KB ] [ Statement of the unit_enterprise_TEAMTECH_CF - 662 KB ]

Załączniki do Dokumentacji konkursowej dla jednostek będących beneficjentami pomocy publicznej

[ Przewodnik-kwalifikowalności-wydatków_z-pomocą-publiczną-5 - 2 MB ] [ Formularz_inf_przedstawionych_przy_ubieganiu_sie_o_pomoc_publiczna - 88 KB ] [ Lab_equipment_TEAM TECH_CF - 211 KB ] [ Project_Indicators_TEAM TECH_CF - 214 KB ] [ Project_Schedule_TEAM TECH_CF - 213 KB ] [ Statement of the project manager_TEAMTECH_CF - 650 KB ] [ Statement of the deputy project manager_TEAMTECH_CF - 621 KB ] [ Statement of the unit_enterprise_TEAMTECH_CF - 662 KB ] [ Statement of the unit_research unit_TEAMTECH_CF - 747 KB ]

Dodatkowe materiały dla wnioskodawców

[ Wykaz_krajowych_inteligentnych_specjalizacji_kis_20160712 - 460 KB ] [ Reviewers_form_final_CF - 350 KB ] [ Prezentacja dot. PO IR oraz wprowadzenie do programów TEAM i TEAM-TECH – Michał Pietras (spotkanie informacyjne TEAM i TEAM-TECH, 10 maja 2016) - 461 KB ] [ Prezentacja dot. programów TEAM i TEAM-TECH – dr Beata Frączak (spotkanie informacyjne TEAM i TEAM-TECH, 10 maja 2016) - 588 KB ] [ Prezentacja dot.: pomocy publicznej w projektach TEAM i TEAM-TECH; TEAM-TECH Core Facility; głównych elementów wniosku – dr inż. Dariusz Łukaszewski (spotkanie informacyjne TEAM i TEAM-TECH, 10 maja 2016) - 394 KB ] [ Prezentacja dot. systemu wyboru projektów w programach FNP realizowanych w ramach PO IR – dr Tomasz Poprawka (spotkanie informacyjne TEAM i TEAM-TECH, 10 maja 2016) - 450 KB ]
Kontakt
_MG_0327

dr inż. Dariusz Łukaszewski

Koordynator Programu

tel.: 22 311 84 25, kom. 604 124 840  

Dodatkowe Informacje

Przedmiotem realizacji projektu w ramach programu TEAM-TECH Core Facility są prace B+R związane z powstawaniem lub rozwojem usług badawczych z wykorzystaniem dostępnej aparatury naukowo-badawczej.

Wsparcie powinno umożliwić osobom rozpoczynającym karierę naukową: studentom, doktorantom lub młodym doktorom zdobycie doświadczenia w prowadzeniu prac B+R podczas realizacji projektu w zakresie opracowania i rozwoju usług badawczych z wykorzystaniem zaawansowanej aparatury badawczej.

Kierownik projektu zobowiązany jest do przeprowadzenia otwartego konkursu na członków zespołu.

W wyniku takiego naboru zespół prowadzący prace B+R w projekcie powinien składać się, oprócz kierownika projektu, z minimum 2 studentów lub doktorantów lub młodych doktorów.

Proponowane stawki wynagrodzeń powinny być konkurencyjne w skali europejskiej, dlatego przez analogię zaproponowane wartości przyjmują za punkt wyjścia stawki stosowane w programach Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA).

W ramach wynagrodzeń (na podstawie umowy o pracę) kwalifikowane są całkowite koszty wynagrodzeń wraz z pozapłacowymi kosztami pracy. W ramach programu kwalifikowane mogą być poniższe wynagrodzenia w przypadku pracy na rzecz realizacji projektu w pełnym wymiarze godzin:

  • Kierownik projektu – 27 000 zł/miesiąc,
  • Zastępca Kierownika projektu – 17 500 zł/miesiąc,
  • Młody doktor – 15 000 zł/miesiąc,
  • Doktorant – 8 000 zł/miesiąc,
  • Student – 4 000 zł/miesiąc.

Studenci i doktoranci mogą zostać przyjęci do zespołu albo na podstawie umowy o pracę, albo na podstawie stypendium. Stawki stypendiów powinny zawierać się w przedziałach:

  • Doktorant: 3 500 – 4 500zł/miesiąc,
  • Student: 1 500 – 2 500 zł/miesiąc.

Kierownik projektu zobowiązany jest zapewnić doktorantom uczestniczącym w projekcie adekwatną opiekę naukową oraz zagwarantować im mentoring ze strony drugiego opiekuna naukowego. Mentor w miarę możliwości powinien być osobą zatrudnioną w zagranicznej instytucji partnerskiej lub w krajowej instytucji partnerskiej lub w innej jednostce, niż miejsce pracy wnioskodawcy – jednostce naukowej bądź przedsiębiorstwie prowadzącym działalność B+R.

Program jest współfinansowany w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (PO IR).

www.dreamsart.pl

[ Informacja z dn 30.01.17 Team Tech Core Facility - 605 KB ] [ TEAM_TECH_CF_Reviewers_form - 352 KB ] [ Przewodnik-kwalifikowalności-wydatków_z-pomocą-publiczną-5 - 2 MB ] [ Statement-of-the-deputy-project-manager_TEAMTECH_CF - 149 KB ] [ Statement-of-the-project-manager_TEAMTECH_CF - 161 KB ] [ Statement-of-the-unit_enterprise_TEAMTECH_CF - 169 KB ] [ Statement-of-the-unit_research-unit_TEAMTECH_CF - 195 KB ] [ Core-Facility_dokumentacja_konkursowa_3_2017 - 8 MB ] [ Przewodnik-kwalifikowalności-kosztów-bez-pomocy-publicznej-6 - 2 MB ] [ Lab_equipment_TEAM-TECH_CF - 223 KB ] [ Project_Schedule_TEAM-TECH_CF - 240 KB ] [ Project-indicators - 226 KB ] [ Statement-of-the-deputy-project-manager_TEAMTECH_CF-1 - 149 KB ] [ Statement-of-the-project-manager_TEAMTECH_CF-1 - 161 KB ] [ Statement-of-the-unit_enterprise_TEAMTECH_CF-1 - 169 KB ] [ Statement-of-the-unit_research-unit_TEAMTECH_CF-1 - 195 KB ] [ 0_Przewodnik_Kwalifikowalności_kosztów_pp - 2 MB ] [ 0-Przewodnik-kwalifikowalności-Działanie-4-4-POIR_pomoc-publiczna-Ogólne-zasady_wersja-obowiązująca-od-15.02.2017 - 1 MB ] [ 1_Katalog-kosztów-kwalifikowanych_pp - 714 KB ] [ 1-Przewodnik-kwalifikowalności-4-4-POIR_pomoc-publiczna-Katalog-kosztów-kwalifik_wersja-obowiązująca-od-15.02.2017 - 735 KB ] [ 2_Katalog-kosztów-niekwalifikowanych_pp - 648 KB ] [ 2-Przewodnik-kwalifikowalności-4.4-PO-IR_pomoc-publiczna-Katalog-kosztów-niekwalifik_wersja-obowiązująca-od-15.02.2017 - 564 KB ] [ 3_Sposób-ponoszenia-wydatków-zgodnie-z-zasadą-uczciwej-konkurencji_pp - 711 KB ] [ Statement-of-the-deputy-project-manager_TEAM-TECH_CF - 619 KB ] [ Statement-of-the-project-manager_TEAM-TECH_CF-2 - 647 KB ] [ Statement-of-the-unit_enterprise_TEAM-TECH_CF - 659 KB ] [ Statement-of-the-unit_research-unit_TEAM-TECH_CF - 657 KB ] [ Core-Facility_dokumentacja_konkursowa_2_2016 - 907 KB ] [ lab_equipment_team-tech_cf_1 - 2 MB ] [ wykaz_krajowych_inteligentnych_specjalizacji_kis_v2-20151203-1-1 - 451 KB ] [ project_indicators_team-tech_cf-1 - 2 MB ] [ program-team-tech_core-facility-dokumentacja_konkursowa_1_2016 - 774 KB ] [ project_schedule_team-tech_cf-1 - 2 MB ]