TEAM-TECH Core Facility

Finansowanie zespołów badawczych prowadzonych przez wybitnych uczonych realizujących projekty B+R związane z powstawaniem lub rozwojem usług o dużym znaczeniu dla gospodarki.

 

Informacja z dn. 30 stycznia 2017 r. o zmianie załączników dla dokumentacji konkursowych nr 1/2016 i 2/2016 w programie TEAM-TECH Core Facility.

Uprzejmie informujemy, że z dn. 15 lutego 2017 r. dla dokumentacji konkursowych nr 1/2016 i 2/2016 w programie TEAM-TECH Core Facility zmienione zostają następujące załączniki:

a) Przewodnik Kwalifikowalności Kosztów dla Działania 4.4 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój dla beneficjentów pomocy publicznej;

b) Katalog kosztów kwalifikowanych w ramach Działania 4.4 Zwiększanie potencjału kadrowego sektora B+R dla beneficjentów pomocy publicznej;

c) Katalog kosztów niekwalifikowanych dla beneficjentów pomocy publicznej;

d) Sposób ponoszenia wydatków zgodnie z zasadą uczciwej konkurencji dla beneficjentów pomocy publicznej;

Zapisy Przewodnika zostały dostosowane do nowych przepisów dot. ww. dokumentów w związku z nowelizacją ustawy Prawo zamówień publicznych oraz aktualizacją Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 (Wytyczne).

Najistotniejsze zmiany dotyczą:

 1. rezygnacji z części nr 3 Sposób ponoszenia wydatków zgodnie z zasadą uczciwej konkurencji
  i przeniesienia zapisów dotyczących zasad realizacji zamówień publicznych, w uproszczonej formie, do części 0 Przewodnika, tak aby podstawowym źródłem informacji w zakresie zasady konkurencyjności były właściwe Wytyczne horyzontalne lub programowe;
 2. uaktualnienia definicji podwójnego finansowania;
 3. doprecyzowania zapisów w zakresie kwalifikowalności podatku VAT zgodnie z Wytycznymi;
 4. dostosowania zapisów w katalogu kosztów kwalifikowanych w części dotyczącej kosztów wynagrodzeń oraz kosztów podwykonawstwa do zapisów Wytycznych;
 5. doprecyzowania zasad rozliczania amortyzacji i leasingu finansowego wraz z uregulowaniem kwalifikowalności podatku VAT od raty kapitałowej.

Zaktualizowane załączniki (obowiązujące od dn. 15 lutego 2017 r.) zostały umieszczone w dziale „Pliki do pobrania” (Załączniki do Dokumentacji konkursowej dla jednostek będących beneficjentami pomocy publicznej).

Aktualności w programie:

Opis programu

Cele

Celem programu TEAM-TECH jest rozwój kadr sektora B+R w projektach zespołowych prowadzonych przez uczonych (niezależnie od narodowości) posiadających wybitne doświadczenie we wdrażaniu wyników prac badawczych do praktyki gospodarczej, bądź w realizowaniu usług badawczych czy obsłudze urządzeń badawczych na rzecz odbiorców biznesowych.

Adresaci

Wnioskodawcą w konkursie może zostać naukowiec (niezależnie od narodowości) posiadający co najmniej stopień naukowy doktora oraz doświadczenie badawcze lub wdrożeniowe poparte osiągnięciami o międzynarodowym zasięgu, który zamierza zatrudnić w swym zespole młodych uczonych: studentów, doktorantów lub młodych doktorów.

Kierownik projektu na czas jego realizacji będzie zatrudniony w jednostce co najmniej w wymiarze 50% etatu na rzecz projektu. W uzasadnionych przypadkach wnioskodawca może zaproponować mniejszy wymiar etatu na rzecz projektu (jednak nie mniejszy niż 30% etatu). W takim wypadku wniosek musi być poszerzony o informacje i dokumenty dotyczące zastępcy kierownika projektu, stale nadzorującego prace zespołu.

Oferta

W ramach konkursu zgłaszane będą projekty trwające do 36 miesięcy. Zaleca się, aby budżet takiego projektu nie przekroczył 3 500 000 zł.

W ramach realizacji programu Fundacja planuje ponadto konkursy wewnętrzne dla grantobiorców na przedłużenie okresu realizacji projektów o maksymalnie 24 miesiące, przy czym przedłużenie realizacji projektu związane jest z poszerzeniem zakresu rzeczowego wniosku i możliwością zwiększenia finansowania projektu. W kolejnych edycjach programu nieprzekraczalnym terminem realizacji projektów i ewentualnych przedłużeń w projektach jest 31 grudnia 2023 r.

W programie TEAMTECH Core Facility finansowane będą projekty zgodne z tematami wskazanymi w wykazie Krajowych Inteligentnych Specjalizacji, przy czym w wyjątkowych przypadkach, stosując preferencję dla KIS, Fundacja może przyjąć do finansowania projekty dotyczące tematyki niewymienionej w KIS, jeśli posiadają one znaczny potencjał aplikacyjny lub znaczenie dla rozwiązania istotnego problemu społeczno-gospodarczego.

Projekty w ramach programu mogą być realizowane w dwóch wariantach:

 • przez jednostki naukowe w zakresie, w którym prowadzą działalność gospodarczą (na zasadach udzielania pomocy publicznej na działalność B+R),
 • przez przedsiębiorstwa (na zasadach udzielania pomocy publicznej na działalność B+R).

 

Zachęcamy do obejrzenia relacji ze spotkania informacyjnego poświęconego programom TEAM i TEAM-TECH z dn.10 maja 2016: zapis transmisji online ze spotkania.

Procedura

Wnioski złożone w konkursie będą oceniane pod względem formalnym i merytorycznym. Po uzyskaniu pozytywnej oceny formalnej wniosek zostanie skierowany do oceny merytorycznej złożonej z trzech etapów:

W pierwszym etapie wniosek zostanie oceniony merytorycznie przez grono ekspertów (panel naukowo-gospodarczy, PNG) posiadające adekwatny dorobek naukowy lub doświadczenie we wdrażaniu innowacyjnych rozwiązań w sektorze B+R.

W drugim etapie wniosek będzie oceniany przez co najmniej dwóch recenzentów zewnętrznych.

W trzecim etapie konkursu zakwalifikowani do niego wnioskodawcy zostaną zaproszeni na rozmowę z interdyscyplinarnym panelem ekspertów (IPE).

Panel ekspertów porówna rozpatrywane wnioski i ustali ich ranking oraz dokona oceny na podstawie kryteriów opisanych w dokumentacji konkursowej.

Warunki udziału są jednakowe dla wszystkich uczestników i zostały szczegółowo opisane w dokumentacji konkursowej do programu.

Termin aplikacji

rozpoczęcie: 20.04.2017 --- termin składania wniosków: 20.06.2017

Pliki do pobrania

Dokumentacja konkursowa

[ TEAM-TECH Core-facility_dokumentacja_konkursowa_2_2016 - 907 KB ]

Załączniki do Dokumentacji konkursowej dla jednostek będących beneficjentami pomocy publicznej

[ 0_Przewodnik_Kwalifikowalności_kosztów_pp - 2 MB ] [ 0-Przewodnik kwalifikowalności kosztów_pp_wersja obowiązująca od 15.02.2017 - 1 MB ] [ 1_Katalog kosztów kwalifikowanych_pp - 714 KB ] [ 1-Katalog kosztów kwalifikowanych_pp_wersja obowiązująca od 15.02.2017 - 735 KB ] [ 2_Katalog kosztów niekwalifikowanych_pp - 648 KB ] [ 2-Katalog kosztów niekwalifikowanych_pp_wersja obowiązująca od 15.02.2017 - 564 KB ] [ 3_Sposób ponoszenia wydatków zgodnie z zasadą uczciwej konkurencji_pp - 711 KB ] [ formularz_inf_przedstawionych_przy_ubieganiu_sie_o_pomoc_publiczna - 88 KB ] [ Kryteria oceny wniosków w Programie Team Tech - 540 KB ] [ lab_equipment_team-tech_cf - 4 MB ] [ project_indicators_team-tech_cf - 4 MB ] [ project_schedule_team-tech_cf - 4 MB ] [ statement-of-the-deputy-project-manager_team-tech_cf - 619 KB ] [ statement-of-the-project-manager_team-tech_cf - 647 KB ] [ statement-of-the-unit_enterprise_team-tech_cf - 659 KB ] [ statement-of-the-unit_research-unit_team-tech_cf - 657 KB ]

Dodatkowe materiały dla wnioskodawców

[ wykaz_krajowych_inteligentnych_specjalizacji_kis_20160712 - 460 KB ] [ team_tech_cf_reviewers_form - 163 KB ] [ Prezentacja dot. PO IR oraz wprowadzenie do programów TEAM i TEAM-TECH – Michał Pietras (spotkanie informacyjne TEAM i TEAM-TECH, 10 maja 2016) - 461 KB ] [ Prezentacja dot. programów TEAM i TEAM-TECH – dr Beata Frączak (spotkanie informacyjne TEAM i TEAM-TECH, 10 maja 2016) - 588 KB ] [ Prezentacja dot.: pomocy publicznej w projektach TEAM i TEAM-TECH; TEAM-TECH Core Facility; głównych elementów wniosku – dr inż. Dariusz Łukaszewski (spotkanie informacyjne TEAM i TEAM-TECH, 10 maja 2016) - 394 KB ] [ Prezentacja dot. systemu wyboru projektów w programach FNP realizowanych w ramach PO IR – dr Tomasz Poprawka (spotkanie informacyjne TEAM i TEAM-TECH, 10 maja 2016) - 450 KB ]
Kontakt
_MG_0327

dr inż. Dariusz Łukaszewski

Koordynator Programu

tel.: 22 311 84 25, kom. 604 124 840  

Dodatkowe Informacje

Przedmiotem realizacji projektu w ramach programu TEAM-TECH Core Facility są prace B+R związane z powstawaniem lub rozwojem usług badawczych z wykorzystaniem dostępnej aparatury naukowo-badawczej.

Wsparcie powinno umożliwić osobom rozpoczynającym karierę naukową: studentom, doktorantom lub młodym doktorom zdobycie doświadczenia w prowadzeniu prac B+R podczas realizacji projektu w zakresie opracowania i rozwoju usług badawczych z wykorzystaniem zaawansowanej aparatury badawczej.

Kierownik projektu zobowiązany jest do przeprowadzenia otwartego konkursu na członków zespołu.

W wyniku takiego naboru zespół prowadzący prace B+R w projekcie powinien składać się, oprócz kierownika projektu, z minimum 2 studentów lub doktorantów lub młodych doktorów.

W ramach wynagrodzeń (na podstawie umowy o pracę) kwalifikowane są całkowite koszty wynagrodzeń wraz z pozapłacowymi kosztami pracy. W ramach programu sugerowane są poniższe wynagrodzenia w przypadku pracy na rzecz realizacji projektu w pełnym wymiarze godzin:

 • Kierownik projektu – do 27 000 zł/miesiąc,
 • Zastępca Kierownika projektu – do 17 500 zł/miesiąc,
 • Przedstawiciel konsorcjanta – do 15 000 zł/miesiąc,
 • Młody doktor – do 15 000 zł/miesiąc,
 • Doktorant – do 8 000 zł/miesiąc,
 • Student – do 4 000 zł/miesiąc.

Studenci i doktoranci mogą zostać przyjęci do zespołu albo na podstawie umowy o pracę, albo na podstawie stypendium. Sugerowane stawki stypendiów powinny zawierać się w przedziałach:

 • Doktorant: 3 500 – 4 500zł/miesiąc,
 • Student: 1 500 – 2 500 zł/miesiąc.

Kierownik projektu zobowiązany jest zapewnić doktorantom uczestniczącym w projekcie adekwatną opiekę naukową oraz zagwarantować im mentoring ze strony drugiego opiekuna naukowego. Mentor w miarę możliwości powinien być osobą zatrudnioną w zagranicznej instytucji partnerskiej lub w krajowej instytucji partnerskiej lub w innej jednostce, niż miejsce pracy wnioskodawcy – jednostce naukowej bądź przedsiębiorstwie prowadzącym działalność B+R.

Program jest współfinansowany w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (PO IR).

www.dreamsart.pl

Laureaci