TEAM-TECH

Granty dla zespołów badawczych prowadzonych przez wybitnych uczonych realizujących projekty B+R związane z powstawaniem produktu lub procesem produkcyjnym (technologicznym lub wytwórczym) o dużym znaczeniu dla gospodarki.

 • Informacja z dn. 02.02.2017 r.: Uprzejmie informujemy, że wzór umowy o imienne stypendium naukowe został zmieniony. Więcej informacji o zakresie zmian tutaj.
 • Informacja z dn. 30.01.2017 r.: Uprzejmie informujemy, że z dn. 15 lutego 2017 r. dla dokumentacji konkursowych nr 1/2016 i 2/2016 w programie TEAM-TECH zmienione zostają niektóre załączniki. Więcej informacji o zakresie zmian tutaj.

Aktualności w programie:

Opis programu

Cele

Celem programu TEAM-TECH jest rozwój kadr sektora B+R w projektach zespołowych prowadzonych przez uczonych (niezależnie od narodowości) posiadających wybitne doświadczenie we wdrażaniu wyników prac badawczych do praktyki gospodarczej, bądź w realizowaniu usług badawczych czy obsłudze urządzeń badawczych na rzecz odbiorców biznesowych.

Adresaci

Wnioskodawcą w konkursie może zostać naukowiec (niezależnie od narodowości) posiadający co najmniej stopień naukowy doktora oraz doświadczenie badawcze lub wdrożeniowe poparte osiągnięciami o międzynarodowym zasięgu, który zamierza zatrudnić w swym zespole młodych uczonych: studentów, doktorantów lub młodych doktorów.

Kierownik projektu na czas jego realizacji będzie zatrudniony w jednostce co najmniej w wymiarze 50% etatu na rzecz projektu. W uzasadnionych przypadkach wnioskodawca może zaproponować mniejszy wymiar etatu na rzecz projektu (jednak nie mniejszy niż 30% etatu). W takim wypadku wniosek musi być poszerzony o informacje i dokumenty dotyczące zastępcy kierownika projektu, stale nadzorującego prace zespołu. W przypadku gdy projekt będzie realizowany w konsorcjum naukowo-przemysłowym, wnioskodawca musi poświęcić na rzecz i projektu co najmniej 50% etatu i nie może wyznaczyć swojego zastępcy.

Oferta

W ramach konkursu zgłaszane będą projekty trwające do 36 miesięcy. Zaleca się, aby budżet takiego projektu nie przekroczył 3 500 000 zł.

W ramach realizacji programu Fundacja planuje ponadto konkursy wewnętrzne dla grantobiorców na przedłużenie okresu realizacji projektów o maksymalnie 24 miesiące, przy czym przedłużenie realizacji projektu związane jest z poszerzeniem zakresu rzeczowego wniosku i możliwością zwiększenia finansowania projektu. W kolejnych edycjach programu nieprzekraczalnym terminem realizacji projektów i ewentualnych przedłużeń w projektach jest 31 grudnia 2023 r.

W programie TEAMTECH finansowane będą projekty zgodne z tematami wskazanymi w wykazie  Krajowych Inteligentnych Specjalizacji, przy czym w wyjątkowych przypadkach, stosując preferencję dla KIS, Fundacja może przyjąć do finansowania projekty dotyczące tematyki niewymienionej w KIS, jeśli posiadają one znaczny potencjał aplikacyjny lub znaczenie dla rozwiązania istotnego problemu społeczno-gospodarczego.

Projekty w ramach programu mogą być realizowane w trzech wariantach:

 • przez jednostki naukowe w zakresie, w którym nie prowadzą działalności gospodarczej (bez udzielania pomocy publicznej),
 • przez przedsiębiorstwa (na zasadach udzielania pomocy publicznej na działalność B+R),
 • przez konsorcja naukowo-przemysłowe, z udziałem jednej jednostki naukowej i jednego przedsiębiorstwa (dla jednostki naukowej bez pomocy publicznej – w zakresie, w jakim nie prowadzi działalności gospodarczej, oraz dla przedsiębiorstwa zgodnie z zasadami udzielania pomocy publicznej na działalność B+R).

W przypadku jednostek naukowych realizujących projekty w ramach programu TEAM-TECH obligatoryjny jest udział co najmniej jednego partnera gospodarczego.

 

Dodatkowe materiały:

 • Prezentacja ze spotkania informacyjnego w dn. 26.04.2017 o programach TEAM-TECH, Core Facility i Core Facility Plus – pobierz prezentację
 • Transmisja online ze spotkania informacyjnego w dn. 26.04.2017 o programach TEAM-TECH, Core Facility i Core Facility Plus – link do transmisji

Pobierz ulotkę informacyjną

Procedura

Wnioski złożone w konkursie będą oceniane pod względem formalnym i merytorycznym. Po uzyskaniu pozytywnej oceny formalnej wniosek zostanie skierowany do oceny merytorycznej złożonej z trzech etapów:

W pierwszym etapie wniosek zostanie oceniony merytorycznie przez grono ekspertów (panel naukowo-gospodarczy, PNG) posiadające adekwatny dorobek naukowy lub doświadczenie we wdrażaniu innowacyjnych rozwiązań w sektorze B+R.

W drugim etapie wniosek będzie oceniany przez co najmniej dwóch recenzentów zewnętrznych.

W trzecim etapie konkursu zakwalifikowani do niego wnioskodawcy zostaną zaproszeni na rozmowę z interdyscyplinarnym panelem ekspertów (IPE).

Panel ekspertów porówna rozpatrywane wnioski i ustali ich ranking oraz dokona oceny w oparciu o kryteria opisane w dokumentacji konkursowej.

Warunki udziału są jednakowe dla wszystkich uczestników i zostały szczegółowo opisane w dokumentacji konkursowej do programu.

Termin składania aplikacji
15.01.2018
Termin aplikacji

Rozpoczęcie: 15 listopada 2017 r. Termin nadsyłania aplikacji mija 15 stycznia 2018 r.

Terminy kolejnych naborów

Rozpoczęcie: połowa kwietnia 2018, termin składania wniosków: połowa czerwca 2018

Pliki do pobrania

Dokumentacja konkursowa

[ Program Team Tech_dokumentacja_konkursowa_4_2017 - 340 KB ]

Załączniki do Dokumentacji konkursowej dla jednostek nie będących beneficjentami pomocy publicznej

[ Przewodnik kwalifikowalności kosztów - bez pomocy publicznej - 2 MB ] [ Kryteria oceny wniosków w Programie Team Tech - 540 KB ] [ Lab_equipment_TEAM TECH - 223 KB ] [ Project_Indicators_TEAM TECH - 226 KB ] [ Project_Schedule_TEAM TECH - 241 KB ] [ Statement of the project manager_TEAMTECH - 159 KB ] [ Statement of the consortium member representative_deputy project manager_TEAMTECH - 150 KB ] [ Statement of the unit_enterprise_TEAMTECH - 169 KB ] [ Statement of the unit_research unit_TEAMTECH - 194 KB ]

Załączniki do Dokumentacji konkursowej dla jednostek będących beneficjentami pomocy publicznej

[ Przewodnik kwalifikowalności wydatków_z pomocą publiczną - 2 MB ] [ Formularz_inf_przedstawionych_przy_ubieganiu_sie_o_pomoc_publiczna - 87 KB ] [ Kryteria oceny wniosków w Programie Team Tech - 540 KB ] [ Lab_equipment_TEAM TECH - 223 KB ] [ Project_Indicators_TEAM TECH - 226 KB ] [ Project_Schedule_TEAM TECH - 241 KB ] [ Statement of the project manager_TEAMTECH - 159 KB ] [ Statement of the consortium member representative_deputy project manager_TEAMTECH - 150 KB ] [ Statement of the unit_enterprise_TEAMTECH - 169 KB ] [ Statement of the unit_research unit_TEAMTECH - 194 KB ]

Wzory umów wraz ze wzorami załączników dla grantobiorców

[ Wzor_umowy_dla_grantobiorcy_TEAM_TECH-_bez_pomocy_publicznej - 578 KB ] [ Wzor_umowy_dla_grantobiorcy_TEAM_TECH_konsorcjum - 705 KB ] [ Wzor_umowy_dla_grantobiorcy_TEAM_TECH_z_pomoca_publiczną - 660 KB ] [ wzor_oswiadczenia_spelnianie_kryteriow_MSP - 696 KB ] [ Załącznik nr 4_do umów z pomocą i bez pomocy publicznej - oświadczenia_kwalifikowalnosci podatku VAT_aktualny - 326 KB ] [ Załącznik nr 4_do umowy konsorcjum - oświadczenie kwalifikowalnosci podatku VAT - 328 KB ] [ Załącznik nr 5_do umowy konsorcjum - oświadczenie kwalifikowalnosci podatku VAT - 328 KB ] [ załącznik nr 5_do umów z pomocą i bez pomocy publicznej - oświadczenie o rozliczeniu kosztów pośrednich - 288 KB ] [ załącznik nr 6_do umowy konsorcjum - oświadczenie o rozliczeniu kosztów pośrednich - 288 KB ]

Wzory umów o stypendium naukowe

[ wzor_stypendium naukowe TEAM_TECH_PO IR_11012017_ - 2 MB ]

Dodatkowe materiały dla wnioskodawców

[ Wykaz Krajowych Inteligentnych Specjalizacji_KIS_20160712 - 460 KB ] [ TEAM_TECHReviewers_form - 352 KB ] [ Prezentacja dot. PO IR oraz wprowadzenie do programów TEAM i TEAM-TECH – Michał Pietras (spotkanie informacyjne TEAM i TEAM-TECH, 10 maja 2016) - 461 KB ] [ Prezentacja dot. programów TEAM i TEAM-TECH – dr Beata Frączak (spotkanie informacyjne TEAM i TEAM-TECH, 10 maja 2016) - 588 KB ] [ Prezentacja dot.: pomocy publicznej w projektach TEAM i TEAM-TECH; TEAM-TECH Core Facility; głównych elementów wniosku – dr inż. Dariusz Łukaszewski (spotkanie informacyjne TEAM i TEAM-TECH, 10 maja 2016) - 394 KB ] [ Prezentacja dot. systemu wyboru projektów w programach FNP realizowanych w ramach PO IR – dr Tomasz Poprawka (spotkanie informacyjne TEAM i TEAM-TECH, 10 maja 2016) - 450 KB ]
Kontakt
_MG_0327

dr inż. Dariusz Łukaszewski

Koordynator Programu

tel.: 22 311 84 25, kom. 604 124 840  

Dodatkowe Informacje

Przedmiotem realizacji projektu w ramach programu TEAM-TECH są prace B+R związane z powstawaniem produktu lub proces produkcyjny (technologiczny lub wytwórczy) o dużym znaczeniu dla gospodarki. W kolejnych edycjach programu przyjmowane będą także wnioski, których celem jest stworzenie zespołów działających na rzecz usług badawczych z wykorzystaniem dostępnej aparatury w formie core-facility.

Wsparcie powinno umożliwić osobom rozpoczynającym karierę naukową: studentom, doktorantom lub młodym doktorom zdobycie doświadczenia w prowadzeniu prac B+R podczas realizacji projektu w zakresie rozwoju technologii, procesu lub innowacyjnego produktu.

Odbiorcami wyników projektów będą m.in. przedsiębiorstwa działające w Polsce.

Kierownik projektu zobowiązany jest do przeprowadzenia otwartego konkursu na członków zespołu.

W wyniku takiego naboru zespół prowadzący prace B+R w projekcie powinien składać się, oprócz kierownika projektu, z minimum 2 studentów lub doktorantów lub młodych doktorów.

W ramach wynagrodzeń (na podstawie umowy o pracę) kwalifikowane są całkowite koszty wynagrodzeń wraz z pozapłacowymi kosztami pracy. W ramach programu sugerowane są poniższe wynagrodzenia w przypadku pracy na rzecz realizacji projektu w pełnym wymiarze godzin:

 • Kierownik projektu – do 27 000 zł/miesiąc,
 • Zastępca Kierownika projektu – do 17 500 zł/miesiąc,
 • Przedstawiciel konsorcjanta – do 15 000 zł/miesiąc,
 • Młody doktor – do 15 000 zł/miesiąc,
 • Doktorant – do 8 000 zł/miesiąc,
 • Student – do 4 000 zł/miesiąc.

Studenci i doktoranci mogą zostać przyjęci do zespołu albo na podstawie umowy o pracę, albo na podstawie stypendium. Sugerowane stawki stypendiów powinny zawierać się w przedziałach:

 • Doktorant: 3 500–4 500zł/miesiąc,
 • Student: 1 500–2 500 zł/miesiąc.

Kierownik projektu zobowiązany jest zapewnić doktorantom uczestniczącym w projekcie adekwatną opiekę naukową oraz zagwarantować im mentoring ze strony drugiego opiekuna naukowego. Mentor w miarę możliwości powinien być osobą zatrudnioną w zagranicznej instytucji partnerskiej lub w krajowej instytucji partnerskiej lub w innej jednostce, niż miejsce pracy wnioskodawcy – jednostce naukowej bądź przedsiębiorstwie prowadzącym działalność B+R.

Program jest współfinansowany w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (PO IR).

zestawienie 2 logotypów_IR i EFRR_kolor

 

[ Formularz_inf_przedstawionych_przy_ubieganiu_sie_o_pomoc_publiczna_3 - 89 KB ] [ Wzor_umowy_dla_grantobiorcy_TEAM_TECH-_bez_pomocy_publicznej_3 - 285 KB ] [ Wzor_umowy_dla_grantobiorcy_TEAM_TECH_konsorcjum_3 - 340 KB ] [ Wzor_umowy_dla_grantobiorcy_TEAM_TECH_z_pomoca_publiczną_3 - 298 KB ] [ WZOR-ZALACZNIKA-NR-4_do-umowy-dla-grantobiorcy-TEAM-Tech-bez-pomocy-publicznej_3 - 188 KB ] [ WZOR-ZALACZNIKA-NR-4_do-umowy-dla-grantobiorcy-TEAM-Tech-z-pomoca-publiczna_3 - 188 KB ] [ WZOR-ZALACZNIKA-NR-9_do-umowy-dla-grantobiorcy-TEAM-Tech-z-pomoca-publiczna_3 - 699 KB ] [ WZOR-ZALACZNIKA-NR-10_do-umowy-dla-grantobiorcy-TEAM-Tech-z-pomoca-publiczna_3 - 736 KB ] [ Team_Tech_Reviewers_form_3 - 163 KB ] [ Statement-of-the-consortium-member-representative_deputy-project-manager_TEAM-TECH_3 - 620 KB ] [ Statement-of-the-project-manager_TEAM-TECH-1 - 647 KB ] [ Statement-of-the-unit_enterprise_TEAM-TECH_3 - 659 KB ] [ Statement-of-the-unit_research-unit_TEAM-TECH_3 - 656 KB ] [ 0-Przewodnik-kwalifikowalności-4.4-POIR-Ogólne-zasady_wersja-obowiązująca-od-15.02.2017_3 - 1 MB ] [ 1_Katalog-kosztów-kwalifikowanych_bez_pp_3 - 817 KB ] [ 1-Przewodnik-kwalifikowalnosci-4-4-POIR-Katalog-kosztów-kwalifik_wersja-obowiązująca-od-15.02.2017_3 - 822 KB ] [ 2_Katalog-kosztów-niekwalifikowanych_bez_pp_3 - 572 KB ] [ 2-Przewodnik-kwalifikowalności-4.4POIR-Katalog-kosztów-niekwalifik_wersja-obowiązująca-od-15.02.2017_3 - 563 KB ] [ 3_Sposób-ponoszenia-wydatków-zgodnie-z-zasadą-uczciwej-konkurencji_bez_pp_3 - 710 KB ] [ Program-Team-Tech_dokumentacja_konkursowa_3_2016_3 - 823 KB ] [ Statement-of-the-consortium-member-representative_deputy-project-manager_TEAM-TECH - 620 KB ] [ Statement-of-the-project-manager_TEAM-TECH-1 - 647 KB ] [ Statement-of-the-unit_enterprise_TEAM-TECH - 659 KB ] [ Statement-of-the-unit_research-unit_TEAM-TECH - 656 KB ] [ 0_Przewodnik_Kwalifikowalności_kosztów_bez_pp - 1 MB ] [ Wzor_umowa-o-stypendium-naukowe_team-tech_bez-pomocy-publicznej - 2 MB ] [ Wzor_umowa-o-stypendium-naukowe_team-tech_z-pomoca-publiczna - 2 MB ] [ Informacja ze strony programu TEAM-TECH_zmiany w dokumentacji konkursowej i załącznikach - 248 KB ] [ Program TEAM TECH _dokumentacja_konkursowa_1_2016_v.2_ z dn. 20150215 - 2 MB ] [ Progam TEAM-TECH_Dokumentacja_Konkursowa_2_2016 - 790 KB ] [ WZÓR-UMOWY-dla-grantobiorcy-TEAM-TECH-bez-pomocy-publicznej_Konkurs_z-dn.-27.02.2016 - 644 KB ] [ WZÓR-UMOWY-dla-grantobiorcy-TEAM-TECH-z-pomocą-publiczną_Konkurs_z-dn.-27.02.2016 - 674 KB ] [ WZÓR-UMOWY-dla-grantobiorców-TEAM-Tech-konsorcjum_konkurs_z_dn_27.02.2016 - 387 KB ] [ Team-Tech_Reviewers_form_2nd competition - 168 KB ] [ Lab_equipment_Team-Tech_konkurs 2 - 2 MB ] [ Project_indicators_Team-Tech_konkurs 2 - 2 MB ] [ Project_schedule_Team-Tech_konkurs 2 - 2 MB ] [ Team_Tech_Reviewers_form - 163 KB ]