TEAM-TECH

Finansowanie zespołów badawczych prowadzonych przez wybitnych uczonych realizujących projekty B+R związane z powstawaniem produktu lub procesem produkcyjnym (technologicznym lub wytwórczym) o dużym znaczeniu dla gospodarki.

Uprzejmie informujemy, że zaktualizowane zostały wzory umów o imienne stypendium naukowe w programie TEAM-TECH. Nowe wzory umów obowiązują stypendystów w projektach realizowanych przez laureatów pierwszego  konkursu (oraz kolejnych) w programie TEAM-TECH.

W nowych dokumentach wprowadzona została zmiana w § 4 ust. 3 dotycząca zasad wypłaty stypendium.  Zgodnie z nowym zapisem stypendium będzie wypłacane od miesiąca, w którym do Fundacji zostanie dostarczona podpisana umowa wraz z zaświadczeniem, a nie – jak w dotychczas obowiązującym wzorze – od miesiąca następującego po miesiącu, w którym umowa zostanie dostarczona do Fundacji. Warunkiem wypłaty stypendium również za miesiąc, w którym umowa została dostarczona do Fundacji, jest dostarczenie umowy do Fundacji nie później niż do 14 dnia kalendarzowego miesiąca, od którego stypendysta ma otrzymywać stypendium.

Fundacja wyraża nadzieję, że wprowadzone zmiany ułatwią grantobiorcom realizację projektów.

Nowe wzory umów są dostępne w dziale Pliki do pobrania.

Uprzejmie informujemy, że zaktualizowane zostały wzory umów dla grantobiorców programu TEAM-TECH. Nowe wzory umów obowiązują laureatów pierwszego i drugiego konkursu (oraz kolejnych) w programie TEAM-TECH.

W nowych dokumentach wprowadzone zostały następujące zmiany:

– rozszerzono i doprecyzowano postanowienia dotyczące sprawozdawczości oraz ochrony danych osobowych i ewaluacji;

– poprawiono przejrzystość struktury dokumentów;

– ujednolicono terminologię;

– we wzorach umów obejmujących grantobiorców otrzymujących pomoc publiczną zaktualizowano nazwy dokumentów i aktów prawnych (w tym w szczególności nazwy procedur obowiązujących w instytucji pośredniczącej).

Fundacja wyraża nadzieję, że wprowadzone zmiany ułatwią grantobiorcom realizację projektów i przyczynią się do wyeliminowania ewentualnych wątpliwości interpretacyjnych.

Nowe wzory umów są dostępne w dziale Pliki do pobrania.

Aktualności w programie:

Opis programu

Cele

Celem programu TEAM-TECH jest rozwój kadr sektora B+R w projektach zespołowych prowadzonych przez uczonych (niezależnie od narodowości) posiadających wybitne doświadczenie we wdrażaniu wyników prac badawczych do praktyki gospodarczej, bądź w realizowaniu usług badawczych czy obsłudze urządzeń badawczych na rzecz odbiorców biznesowych.

Adresaci

Wnioskodawcą w konkursie może zostać naukowiec (niezależnie od narodowości) posiadający co najmniej stopień naukowy doktora oraz doświadczenie badawcze lub wdrożeniowe poparte osiągnięciami o międzynarodowym zasięgu, który zamierza zatrudnić w swym zespole młodych uczonych: studentów, doktorantów lub młodych doktorów.

Kierownik projektu na czas jego realizacji będzie zatrudniony w jednostce co najmniej w wymiarze 50% etatu na rzecz projektu. W uzasadnionych przypadkach wnioskodawca może zaproponować mniejszy wymiar etatu na rzecz projektu (jednak nie mniejszy niż 30% etatu). W takim wypadku wniosek musi być poszerzony o informacje i dokumenty dotyczące zastępcy kierownika projektu, stale nadzorującego prace zespołu. W przypadku gdy projekt będzie realizowany w konsorcjum naukowo-przemysłowym, wnioskodawca musi poświęcić na rzecz i projektu co najmniej 50% etatu i nie może wyznaczyć swojego zastępcy.

Oferta

W ramach konkursu zgłaszane będą projekty trwające do 36 miesięcy. Zaleca się, aby budżet takiego projektu nie przekroczył 3 500 000 zł.

W ramach realizacji programu Fundacja planuje ponadto konkursy wewnętrzne dla grantobiorców na przedłużenie okresu realizacji projektów o maksymalnie 24 miesiące, przy czym przedłużenie realizacji projektu związane jest z poszerzeniem zakresu rzeczowego wniosku i możliwością zwiększenia finansowania projektu. W kolejnych edycjach programu nieprzekraczalnym terminem realizacji projektów i ewentualnych przedłużeń w projektach jest 31 grudnia 2023 r.

W programie TEAMTECH finansowane będą projekty zgodne z tematami wskazanymi w wykazie  Krajowych Inteligentnych Specjalizacji, przy czym w wyjątkowych przypadkach, stosując preferencję dla KIS, Fundacja może przyjąć do finansowania projekty dotyczące tematyki niewymienionej w KIS, jeśli posiadają one znaczny potencjał aplikacyjny lub znaczenie dla rozwiązania istotnego problemu społeczno-gospodarczego.

Projekty w ramach programu mogą być realizowane w trzech wariantach:

 • przez jednostki naukowe w zakresie, w którym nie prowadzą działalności gospodarczej (bez udzielania pomocy publicznej),
 • przez przedsiębiorstwa (na zasadach udzielania pomocy publicznej na działalność B+R),
 • przez konsorcja naukowo-przemysłowe, z udziałem jednej jednostki naukowej i jednego przedsiębiorstwa (dla jednostki naukowej bez pomocy publicznej – w zakresie, w jakim nie prowadzi działalności gospodarczej, oraz dla przedsiębiorstwa zgodnie z zasadami udzielania pomocy publicznej na działalność B+R).

W przypadku jednostek naukowych realizujących projekty w ramach programu TEAM-TECH obligatoryjny jest udział co najmniej jednego partnera gospodarczego.

 

Zachęcamy do obejrzenia relacji ze spotkania informacyjnego poświęconego programom TEAM i TEAM-TECH z dn.10 maja 2016: zapis transmisji online ze spotkania.

Pobierz ulotkę informacyjną

Procedura

Wnioski złożone w konkursie będą oceniane pod względem formalnym i merytorycznym. Po uzyskaniu pozytywnej oceny formalnej wniosek zostanie skierowany do oceny merytorycznej złożonej z trzech etapów:

W pierwszym etapie wniosek zostanie oceniony merytorycznie przez grono ekspertów (panel naukowo-gospodarczy, PNG) posiadające adekwatny dorobek naukowy lub doświadczenie we wdrażaniu innowacyjnych rozwiązań w sektorze B+R.

W drugim etapie wniosek będzie oceniany przez co najmniej dwóch recenzentów zewnętrznych.

W trzecim etapie konkursu zakwalifikowani do niego wnioskodawcy zostaną zaproszeni na rozmowę z interdyscyplinarnym panelem ekspertów (IPE).

Panel ekspertów porówna rozpatrywane wnioski i ustali ich ranking oraz dokona oceny w oparciu o kryteria opisane w dokumentacji konkursowej.

Warunki udziału są jednakowe dla wszystkich uczestników i zostały szczegółowo opisane w dokumentacji konkursowej do programu.

Termin aplikacji

Termin składania wniosków zakończył się 24.06.2016
Nowy nabór rozpocznie się 15.11.2016

Terminy kolejnych naborów

rozpoczęcie: 15.11.2016 --- termin składania wniosków: 15.01.2017
rozpoczęcie: 20.04.2017 --- termin składania wniosków: 20.06.2017

Pliki do pobrania

Dokumentacja konkursowa

[ Program Team Tech_dokumentacja_konkursowa_2_2016 - 790 KB ]

Załączniki do Dokumentacji konkursowej dla jednostek nie będących beneficjentami pomocy publicznej

[ 0_Przewodnik_Kwalifikowalności_kosztów_bez_pp - 1 MB ] [ 1_Katalog kosztów kwalifikowanych_bez_pp - 817 KB ] [ 2_Katalog kosztów niekwalifikowanych_bez_pp - 572 KB ] [ 3_Sposób ponoszenia wydatków zgodnie z zasadą uczciwej konkurencji_bez_pp - 710 KB ] [ Kryteria oceny wniosków w Programie Team Tech - 540 KB ] [ Lab_Equipment_TEAM-TECH-1 - 2 MB ] [ Project_Indicators_TEAM-TECH-2 - 2 MB ] [ Project_Schedule_TEAM-TECH-2 - 2 MB ]

Załączniki do Dokumentacji konkursowej dla jednostek będących beneficjentami pomocy publicznej

[ 0_Przewodnik_Kwalifikowalności_kosztów_pp - 2 MB ] [ 1_Katalog kosztów kwalifikowanych_pp - 714 KB ] [ 2_Katalog kosztów niekwalifikowanych_pp - 648 KB ] [ 3_Sposób ponoszenia wydatków zgodnie z zasadą uczciwej konkurencji_pp - 711 KB ] [ Formularz_inf_przedstawionych_przy_ubieganiu_sie_o_pomoc_publiczna - 130 KB ] [ Kryteria oceny wniosków w Programie Team Tech - 540 KB ] [ Lab_Equipment_TEAM-TECH-1 - 2 MB ] [ Project_Indicators_TEAM-TECH-2 - 2 MB ] [ Project_Schedule_TEAM-TECH-2 - 2 MB ]

Wzory umów wraz ze wzorami załączników dla grantobiorców

[ Wzor_umowy_dla_grantobiorcy_TEAM_TECH _bez_pomocy_publicznej - 285 KB ] [ Wzor_umowy_dla_grantobiorcy_TEAM_TECH_z_pomoca_publiczną - 298 KB ] [ Wzor_umowy_dla_grantobiorcy_TEAM_TECH_konsorcjum - 340 KB ] [ WZOR-ZALACZNIKA-NR-4_do-umowy-dla-grantobiorcy-TEAM-Tech-bez-pomocy-publicznej - 188 KB ] [ WZOR-ZALACZNIKA-NR-4_do-umowy-dla-grantobiorcy-TEAM-Tech-z-pomoca-publiczna - 188 KB ] [ WZOR-ZALACZNIKA-NR-9_do-umowy-dla-grantobiorcy-TEAM-Tech-z-pomoca-publiczna - 699 KB ] [ WZOR-ZALACZNIKA-NR-10_do-umowy-dla-grantobiorcy-TEAM-Tech-z-pomoca-publiczna - 736 KB ]

Wzory umów o stypendium naukowe

[ Umowa_o-stypendium-naukowe_team-tech_28092016_bez-pomocy-publicznej - 2 MB ] [ Umowa_o-stypendium-naukowe_tech_28092016_z_pomoca publiczną - 2 MB ]

Dodatkowe materiały dla wnioskodawców

[ Wykaz_krajowych_inteligentnych_specjalizacji_KIS_V2.20151203-1 - 451 KB ] [ Prezentacja dot. PO IR oraz wprowadzenie do programów TEAM i TEAM-TECH – Michał Pietras (spotkanie informacyjne TEAM i TEAM-TECH, 10 maja 2016) - 461 KB ] [ Prezentacja dot. programów TEAM i TEAM-TECH – dr Beata Frączak (spotkanie informacyjne TEAM i TEAM-TECH, 10 maja 2016) - 588 KB ] [ Prezentacja dot.: pomocy publicznej w projektach TEAM i TEAM-TECH; TEAM-TECH Core Facility; głównych elementów wniosku – dr inż. Dariusz Łukaszewski (spotkanie informacyjne TEAM i TEAM-TECH, 10 maja 2016) - 394 KB ] [ Prezentacja dot. systemu wyboru projektów w programach FNP realizowanych w ramach PO IR – dr Tomasz Poprawka (spotkanie informacyjne TEAM i TEAM-TECH, 10 maja 2016) - 450 KB ] [ TEAM-TECH_Reviewers_form - 168 KB ]
Kontakt
_MG_0327

dr inż. Dariusz Łukaszewski

Koordynator Programu

tel.: 22 311 84 25, kom. 604 124 840  

Dodatkowe Informacje

Przedmiotem realizacji projektu w ramach programu TEAM-TECH są prace B+R związane z powstawaniem produktu lub proces produkcyjny (technologiczny lub wytwórczy) o dużym znaczeniu dla gospodarki. W kolejnych edycjach programu przyjmowane będą także wnioski, których celem jest stworzenie zespołów działających na rzecz usług badawczych z wykorzystaniem dostępnej aparatury w formie core-facility.

Wsparcie powinno umożliwić osobom rozpoczynającym karierę naukową: studentom, doktorantom lub młodym doktorom zdobycie doświadczenia w prowadzeniu prac B+R podczas realizacji projektu w zakresie rozwoju technologii, procesu lub innowacyjnego produktu.

Odbiorcami wyników projektów będą m.in. przedsiębiorstwa działające w Polsce.

Kierownik projektu zobowiązany jest do przeprowadzenia otwartego konkursu na członków zespołu.

W wyniku takiego naboru zespół prowadzący prace B+R w projekcie powinien składać się, oprócz kierownika projektu, z minimum 2 studentów lub doktorantów lub młodych doktorów.

W ramach wynagrodzeń (na podstawie umowy o pracę) kwalifikowane są całkowite koszty wynagrodzeń wraz z pozapłacowymi kosztami pracy. W ramach programu sugerowane są poniższe wynagrodzenia w przypadku pracy na rzecz realizacji projektu w pełnym wymiarze godzin:

 • Kierownik projektu – do 27 000 zł/miesiąc,
 • Zastępca Kierownika projektu – do 17 500 zł/miesiąc,
 • Przedstawiciel konsorcjanta – do 15 000 zł/miesiąc,
 • Młody doktor – do 15 000 zł/miesiąc,
 • Doktorant – do 8 000 zł/miesiąc,
 • Student – do 4 000 zł/miesiąc.

Studenci i doktoranci mogą zostać przyjęci do zespołu albo na podstawie umowy o pracę, albo na podstawie stypendium. Sugerowane stawki stypendiów powinny zawierać się w przedziałach:

 • Doktorant: 3 500–4 500zł/miesiąc,
 • Student: 1 500–2 500 zł/miesiąc.

Kierownik projektu zobowiązany jest zapewnić doktorantom uczestniczącym w projekcie adekwatną opiekę naukową oraz zagwarantować im mentoring ze strony drugiego opiekuna naukowego. Mentor w miarę możliwości powinien być osobą zatrudnioną w zagranicznej instytucji partnerskiej lub w krajowej instytucji partnerskiej lub w innej jednostce, niż miejsce pracy wnioskodawcy – jednostce naukowej bądź przedsiębiorstwie prowadzącym działalność B+R.

Program jest współfinansowany w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (PO IR).

zestawienie 2 logotypów_IR i EFRR_kolor

 

Laureaci