1_proc_20_02

Na zdjęciu stypendyści programu START 2016 podczas uroczystości wręczenia

dyplomów na Zamku Królewskim. Fot. Magdalena Wiśniewska-Krasińska

 

Zachęcamy do przekazywania 1% podatku Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. Otrzymane od darczyńców środki wspierają najzdolniejszych młodych naukowców.

Środki uzyskiwane przez FNP od darczyńców 1% podatku dochodowego zasilają odrębny fundusz. Od 2010 roku są one wykorzystywane na podwyższenie stypendiów wybranych laureatów programu START. Otrzymują je stypendyści, których osiągnięcia badawcze zostały najwyżej ocenione przez recenzentów konkursu.

Przekazując 1% swojego podatku FNP, wspierają Państwo młodych polskich naukowców i tym samym inwestują w przyszłość polskiej nauki.

Pragniemy serdecznie podziękować wszystkim osobom, które zdecydowały się przekazać Fundacji 1% swojego podatku dochodowego za rok 2016. Przekazali nam Państwo łącznie 55 392,06 zł.

Jednocześnie serdecznie zachęcamy do przekazania Fundacji 1% podatku za rok 2017.

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej uzyskała status organizacji pożytku publicznego 31 grudnia 2004 r., jest zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000109744. Tym samym może uzyskiwać odpis podatku dochodowego od osób fizycznych.

Numer konta FNP dla darowizn i 1% odpisów podatkowych na cele statutowe:
29 1500 1272 1212 7004 4667 0000

 

JAK PRZEKAZAĆ 1% PODATKU?

W zeznaniu podatkowym (PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38 lub PIT-39) w odpowiedniej rubryce wpisać:

 • numer KRS Fundacji – 0000109744
 • wnioskowaną kwotę, czyli sumę, którą chcemy przekazać – nie może ona jednak przekraczać 1 % podatku należnego, wynikającego z zeznania podatkowego, po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół (np. jeśli 1% podatku wynosi 50,78 zł. w rubryce podajemy 50,70 zł.).

Zadeklarowaną kwotę urząd skarbowy przekaże na konto Fundacji.

 

JAK WYKORZYSTUJEMY ŚRODKI UZYSKANE Z 1%

Od 2010 r. najwyżej ocenieni w konkursie laureaci programu START otrzymują stypendia podwyższone ze środków uzyskanych przez FNP z wpłat 1% podatku dochodowego od osób fizycznych.

 • W 2010 r. podwyższone stypendium (w wys. 36 000 zł) otrzymał dr Radosław Adamczak z Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego, który prowadzi badania w obszarze matematyki.
  (wysokość stypendium w 2010 r.: 24 000 zł)
 • W 2011 r. podwyższone stypendium (w wys. 36 000 zł) otrzymał lek. Michał Kamiński z Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej Curie w Warszawie, który zajmuje się badaniami służącymi wczesnemu wykrywaniu raka jelita grubego.
  (wysokość stypendium w 2011 r.: 28 000 zł)
 • W 2012 r. podwyższone stypendium (w wys. 36 000 zł) otrzymał dr Paweł Kurzyński z Wydział Fizyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, który zajmuje się kwantową teorią informacji.
  (wysokość stypendium w 2012 r.: 28 000 zł)
 • W 2013 r. podwyższone stypendium (w wys. 36 000 zł) otrzymało dwóch stypendystów: dr Wojciech Fendler z Kliniki Pediatrii, Onkologii, Hematologii i Diabetologii, Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, który pracuje nad wyjaśnieniem mechanizmów powstawania cukrzycy monogenowej oraz Grzegorz Soboń z Wydziału Elektroniki Politechniki Wrocławskiej, który zajmuje się tematyką laserów wykorzystujących grafen.
  (wysokość stypendium w 2013 r.: 28 000 zł)
 • W 2014 r. podwyższone stypendium (w wys. 36 000 zł) otrzymało czterech stypendystów: dr Agata Cygan z Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UMK, która zajmuje się spektroskopią, Tomasz Kamiński z Instytutu Chemii Fizycznej PAN, który prowadzi badania nad zastosowaniem mikroprzepływów dwufazowych w mikrobiologii, biochemii i diagnostyce medycznej; dr inż. Joanna Olesiak-Bańska z Wydziału Chemii Politechniki Wrocławskiej, która prowadzi pionierskie badania w dziedzinie inżynierii materiałowej; dr inż. Weronika Wituszyńska z Wydziału Ogrodnictwa SGGW, która zajmuje się genetyką funkcjonalną roślin.
 • W 2015 r. podwyższone stypendia (w wys. 36 000 zł) otrzymali: dr Michał Pilipczuk z Instytutu Informatyki Uniwersytetu Warszawskiego, który zajmuje się informatyką teoretyczną i ma znaczące osiągnięcia w zakresie algorytmiki, dr Michał Tomza z Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego, prowadzący badania w zakresie chemii i fizyki teoretycznej, mgr Michał Jakubowicz z Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, który prowadzi badania o światowym wymiarze w zakresie nauk geologicznych, mgr inż. Maciej Wielgus z Wydziału Mechatroniki Politechniki Warszawskiej, który zajmuje się zaawansowanymi matematycznymi metodami analizy sygnałów, dr Mateusz Chmurski z Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, literaturoznawca, jeden z wybitniejszych znawców modernizmu w literaturze Europy Środkowo-Wschodniej.
 • W 2016 r. podwyższone stypendia (w wys. 36 000 zł) otrzymali: dr Michał Pilipczuk z Instytutu Informatyki Uniwersytetu Warszawskiego, którego prace dotyczą fundamentalnych zagadnień informatyki teoretycznej; dr Piotr Rzymski z Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, badacz o imponującym dorobku naukowym z zakresu biologii środowiskowej i aktywny popularyzator nauki; dr hab. Krzysztof Sośnica z Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, który jest współautorem empirycznego modelu orbit dla satelitów geodezyjnych i oprogramowania do precyzyjnych analiz obserwacji satelitarnych.
 • W 2017 r. podwyższone stypendia (w wys. 36 000 zł) otrzymali: Michał Jachura z Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego, Mateusz Konczal z Wydziału Biologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz dr Joanna Kułaga-Przymus z Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

W latach 2006-2009 środki przekazane przez darczyńców 1% były przeznaczane na zwiększenie wysokości subsydiów przyznawanych przez Fundację w programie POWROTY/HOMING:
Dzięki środkom uzyskanym od darczyńców kwota stypendium dla każdego z laureatów programu POWROTY/HOMING wzrosła:

 • w pierwszej edycji (2006) – o 3 500 zł (odpisy za lata 2004-2006)
 • w drugiej edycji (2007) – o 1750 zł (odpisy za rok 2006),
 • w trzeciej edycji (2008) – o 2880 zł (odpisy za rok 2007),
 • w czwartej edycji (2009) – o 4000 zł (odpisy za rok 2008 oraz część darowizny w wysokości 100 tys. zł, przekazanej FNP w latach wcześniejszych przez indywidualnego darczyńcę).

 

 

Regulacje prawne w zakresie darowizn dla organizacji pożytku publicznego określa ustawa o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, uchwalona 24 kwietnia 2003r. U jej podstaw leży idea wzmocnienia sektora organizacji pozarządowych. Ustawa reguluje najważniejsze obszary dla działań inicjowanych społecznie, stwarza zachętę dla postaw filantropijnych oraz określa ramy współpracy władz publicznych z sektorem pozarządowym. Wprowadza także nowe w Polsce rozwiązanie, jakim jest status organizacji pożytku publicznego. O status taki mogą ubiegać się przede wszystkim stowarzyszenia, fundacje, instytucje i organizacje kościołów i związków wyznaniowych, prowadzące działalność w obszarach pożytku publicznego, które wymienia ustawa oraz spełniające dodatkowe wymagania dotyczące jawności i standardów swojego działania.

Cofnij