100 najzdolniejszych młodych naukowców ze stypendiami START FNP

Dodano: :: Kategorie: Informacje prasowe
-A A+

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej po raz 26. przyznała stypendia START dla najzdolniejszych młodych naukowców z całej Polski. W tym roku otrzyma je 100 młodych badaczy. Wysokość rocznego stypendium to 28 tys. zł, a łączna kwota, jaką Fundacja przeznaczy na stypendia START w 2018 roku, wynosi ok. 3 mln złotych.

START jest największym w Polsce programem stypendialnym dla najlepszych młodych badaczy przed trzydziestką reprezentujących wszystkie dziedziny nauki. Jest najdłużej realizowanym programem Fundacji. Grono laureatów wszystkich konkursów, łącznie z tegorocznym, liczy już ponad 2900 osób. Stypendia, które można przeznaczyć na dowolny cel, mają wesprzeć finansowo młodych naukowców w trudnych początkach kariery badawczej i umożliwić im pełne poświęcenie się nauce.

Stypendia START kierujemy do osób, które są na kluczowym etapie życia, kiedy podejmują decyzję o kontynuacji bądź porzuceniu pracy badawczej. Dzięki stypendium mogą skoncentrować się na pracy naukowej, a jednocześnie zadbać o ?start? życiowy ? dom, rodzinę, zdrowie i edukację dzieci. Ale nie chodzi jedynie o godne wynagrodzenie, chodzi także o motywację, danie młodym ludziom szansy i możliwości samorealizacji. Przyznając stypendia START, pokazujemy, że to, co robią młodzi naukowcy, jest dla nas ważne i potrzebne, że widzimy sens w ich wytężonej pracy  ? mówi prof. Maciej Żylicz, prezes Fundacji na rzecz Nauki Polskiej.

Laureaci tegorocznej edycji konkursu zostali wyłonieni w drodze konkursu spośród 890 kandydatów. Średni wiek laureatów wynosi 28 lat, a 48 % nagrodzonych posiada stopień doktora (w Polsce przeciętny wiek uzyskiwania doktoratu wynosi około 35 lat).

Od 2009 r. Fundacja przyznaje również wyróżnienia kandydatom, których osiągnięcia badawcze zostały najwyżej ocenione przez recenzentów konkursu. Podstawowym kryterium przyznawania wyróżnienia jest wyjątkowo wysoka jakość dorobku naukowego kandydata, uznana za wybitną. W tym roku wyróżnienia otrzymało dwóch laureatów. Stypendia tych osób wyniosą 36 tys. zł i zostaną w całości sfinansowane ze środków uzyskanych przez FNP z wpłat 1% podatku dochodowego od osób fizycznych. W 2018 r. wyróżnienia otrzymali:

 • Mgr Przemysław Mróz z Obserwatorium Astronomicznego Uniwersytetu Warszawskiego
 • Dr inż. Michał Winiarski z Wydziału Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej Politechniki Gdańskiej

W ramach programu START przyznawane jest również Stypendium im. Barbary Skargi. Może je otrzymać osoba, której badania wyróżniają się odważnym przekraczaniem granic pomiędzy różnymi dziedzinami nauki, otwierają nowe perspektywy badawcze i tworzą nowe wartości w nauce. Tegoroczną laureatką Stypendium im. Barbary Skargi została mgr Karolina Finc z Interdyscyplinarnego Centrum Nowoczesnych Technologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Będzie ona otrzymywać stypendium podwyższone do kwoty 36 000 zł.

Uroczystość wręczenia dyplomów laureatom odbędzie się 26 maja br. na Zamku Królewskim w Warszawie. Nabór wniosków do kolejnego konkursu rozpocznie się jesienią br.

KONKURS START 2018 w liczbach

 • 3 000 000 zł ? łączna kwota przeznaczona przez FNP na stypendia w 26. konkursie w programie START
 • 890 wniosków do konkursu
 • 100 laureatów  (11,24 % spośród ubiegających się o stypendium)
 • 65 mężczyzn i 35 kobiet wśród laureatów
 • 48% laureatów (48 osób) ma stopień doktora; w tym 20 kobiet i 28 mężczyzn
 • Dziedziny najczęściej reprezentowane przez laureatów: nauki humanistyczne i społeczne (21 stypendiów); nauki techniczne (19 stypendiów); nauki chemiczne (13 stypendiów); nauki biologiczne (12 stypendiów); nauki medyczne (9 stypendiów); nauki fizyczne (8 stypendiów); nauki prawne (5 stypendiów)
 • Instytucje, z których pochodzi największa liczba stypendystów: Uniwersytet Warszawski i Uniwersytet Jagielloński (po 15 stypendystów), Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (10 stypendystów) oraz Politechnika Warszawska i Politechnika Wrocławska (po 5 stypendystów)
 • Najwięcej stypendystów rekrutuje się z takich miast, jak: Warszawa (38 stypendystów), Kraków (22 stypendystów), Poznań (14 stypendystów)
 • Placówki naukowe, z którymi najczęściej związani są stypendyści, to: uczelnie (80, z czego 20 to politechniki) oraz instytuty PAN (16).

***

Stypendia START są przyznawane przez FNP od 1993 r. Do 2018 r. włącznie FNP przyznała 3 536 stypendiów (w latach 2002-2015 istniała możliwość otrzymania stypendium START dwukrotnie) na kwotę 78 500 000 zł.

Stypendia START stanowią wyróżnienie dla młodych naukowców, którzy, choć dopiero rozpoczynają karierę naukową, mogą się już wykazać znaczącymi osiągnięciami badawczymi. O stypendium ubiegać się mogą młodzi naukowcy do 30 r.ż. (lub starsi, jeżeli korzystają z regulaminowych możliwości przedłużenia). Dorobek kandydatów – udokumentowany patentami lub publikacjami w uznanych polskich i zagranicznych periodykach naukowych ? jest oceniany przez uczonych będących autorytetami w swoich dziedzinach. Formalnie poprawne wnioski najpierw ocenia panel ekspercki, który najlepsze zgłoszenia kieruje do recenzji. Każdemu wnioskowi zakwalifikowanemu do tego etapu przygląda się kolejnych trzech recenzentów. Ostateczną decyzję o przyznaniu stypendium podejmuje Zarząd Fundacji, a zatwierdza ją Rada FNP. Program START oferuje również dodatkowe finansowanie (stypendium wyjazdowe) na wyjazd studyjny do zagranicznego ośrodka naukowego oraz możliwość wzięcia udziału w spotkaniu z noblistami w niemieckim Lindau.

Od 2004 roku stypendia START są finansowane ze środków przekazanych Fundacji na podstawie ustawy prywatyzacyjnej z 2000 roku (na mocy tej ustawy 2% środków z prywatyzacji jednoosobowych spółek Skarbu Państwa było przekazywane w latach 2003-2004 na majątek Fundacji; po zmianie ustawy adresatem 2% środków uzyskiwanych w dalszych etapach prywatyzacji został nieistniejący już Komitet Badań Naukowych).

Materiały dla mediów:

Kontakt prasowy:

Dominika Wojtysiak (Fundacja na rzecz Nauki Polskiej) – tel. 22 845 95 41, 698 931 944, email: wojtysiak@fnp.org.pl

Cofnij