1,2 mln złotych na innowacyjne projekty młodych naukowców

Dodano: :: Kategorie: Informacje prasowe
-A A+

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej ogłosiła wyniki XI i jednocześnie ostatniej edycji programu VENTURES wspierającego innowacyjne projekty realizowane przez młodych badaczy. Dziesięcioro utalentowanych doktorantów, absolwentów i studentów z całej Polski otrzyma łącznie ponad 1,2 mln złotych na realizację badań, których wyniki będą mieć zastosowanie w gospodarce. 

Do ostatniej edycji programu zgłoszono aż 157 wniosków. 26 młodych naukowców zakwalifikowało się do drugiego etapu konkursu i zostało zaproszonych na spotkanie z panelem recenzenckim, który wyłonił zwycięzców konkursu. Laureaci będą prowadzić badania dotyczące między innymi zbudowania systemu wykorzystującego nowatorskie metody elektromagnetyczne do identyfikacji stanu i parametrów struktur żelazobetonowych czy zwalczania szczepów bakterii Gram-ujemnych, w tym również szczepów lekoopornych. 

Wśród zwycięzców konkursu jest Maciej Cieśla z Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, który dzięki finansowaniu w wysokości 142 tys. złotych będzie prowadził badania mające na celu wyjaśnienie pochodzenia mięsaka prążkowanokomórkowego, który jest częstym nowotworem wieku dziecięcego, oraz stworzenie użytecznego modelu do jego badań. 

Głównym celem mojego projektu jest opracowanie narzędzi do badań nad rozwojem mięsaka, a następnie użycie ich do wyjaśnienia roli oksygenazy hemowej-1 w patogenezie tego nowotworu. Otrzymane rezultaty mogą się przyczynić do lepszego poznania rozwoju mięsaka prążkowanokomórkowego, a także do opracowania modelu doświadczalnego umożliwiającego prowadzenie badań nad nowymi środkami terapeutycznymi z lepszą wydajnością w porównaniu z obecnie stosowanymi modelami ? opowiada o swoim projekcie młody badacz, który laureatem programu VENTURES został już po raz drugi. 

Kolejny laureat, Tomasz Żuk z Wydziału Inżynierii Mechanicznej Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy, który otrzymał finansowanie w wysokości blisko 142 tys. złotych, będzie prowadził badania dotyczące separacji elektrostatycznej wybranych tworzyw biodegradowalnych. 

Wykorzystanie rezultatów mojego projektu w skali przemysłowej pozwoli na ograniczenie ilości odpadów trafiających na składowiska oraz ograniczenie ilości odpadów obecnie zalegających. Zwiększenie efektywności rozdziału mieszanin tworzyw odpadowych wpłynie na poprawę stanu środowiska naturalnego, a wyniki badań mogą zostać bezpośrednio wykorzystane w przedsiębiorstwach zajmujących się przetwórstwem tworzyw polimerowych oraz recyklingiem poużytkowych materiałów polimerowych ? wyjaśnia Tomasz Żuk. 

Z kolei Monika Dąbrzalska z Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego, otrzymała finansowanie w wysokości ponad 146 tys. złotych na prowadzenie badań dotyczących wykorzystania dendrymerów, czyli nanocząstek o ?drzewiastej? architekturze i kulistym kształcie, jako nośników leków przeciwnowotworowych w terapii fotodynamicznej.

Pozytywne wyniki mojego projektu mogą mieć potencjał aplikacyjny i stanowić punkt wyjścia dla opracowania nowych układów terapeutycznych dla terapii fotodynamicznej, która jest mniej inwazyjną metodą leczenia nowotworów niż chemioterapia i radioterapia. Zaprojektowanie optymalnych kompleksów dendrymer – fotouczulacz i udowodnienie ich większej efektywności terapeutycznej in vitro może w przyszłości znacząco wpłynąć na rozwój terapii fotodynamicznej, w szczególności na lepsze efekty terapeutyczne ? tłumaczy młoda doktorantka.

 

W rozstrzygniętej właśnie edycji programu VENTURES finansowanie na realizację innowacyjnych projektów otrzymali również: Justyna Ciejka z Wydziału Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego, Mateusz Dorsz z Wydziału Chemicznego Politechniki Wrocławskiej, Paweł Frankowski z Wydziału Elektrycznego Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego, Barbara Maciejewska z Wydziału Nauk Biologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego, Grzegorz Piechota z Wydziału Chemii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Grzegorz Szczepaniak z Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego i Andrzej Taube z Instytutu Technologii Elektronowej w Warszawie.

 

Program VENTURES realizowany jest od 2007 r. dzięki pozyskaniu przez Fundację środków z funduszy europejskich w ramach Działania 1.2 ?Wzmocnienie potencjału kadrowego nauki? Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Celem programu jest podniesienie atrakcyjności pracy naukowej w Polsce i zainteresowanie młodych uczonych pracą naukową, jak również zwiększenie liczby projektów, których wyniki mogą być wdrożone w działalności gospodarczej.

 

Program skierowany jest do najmłodszych naukowców: studentów jednolitych studiów magisterskich (po ukończeniu trzeciego roku studiów) lub studiów II stopnia, absolwentów (do trzech lat po ukończeniu studiów magisterskich) zatrudnionych na etatach naukowo-dydaktycznych oraz doktorantów (uczestników studiów doktoranckich).

W programie VENTURES nie ma preferowanych dziedzin tematycznych ? finansowanie mogą uzyskać reprezentanci wszystkich dziedzin nauki, przy czym największe znaczenie ma przydatność danego projektu dla gospodarki. Realizacja projektów może trwać od roku do trzech lat, a finansowaniu podlegają: imienne stypendium naukowe dla kierownika projektu (w wysokości odpowiednio: 1500 zł miesięcznie dla studentów i absolwentów, oraz 3 000 zł miesięcznie dla doktorantów) oraz grant badawczy w wysokości nieprzekraczającej 35 tys. zł rocznie.

 

W 11 edycjach programu (2008 – 2013 r.) 91 młodych badaczy uzyskało dofinansowanie o łącznej wysokości  11,8 mln złotych.

 

 ***

Kontakt: 

Marta Michalska-Bugajska, Specjalista ds. Informacji i Promocji, Zespół ds. Kapitału Ludzkiego

Tel. kom.: 604 128 182; e-mail: bugajska@fnp.org.pl

   

***

 

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej istnieje od 1991 r. i jest niezależną, samofinansującą się instytucją pozarządową, która realizuje misję wspierania nauki. Jest największym w Polsce pozabudżetowym źródłem finansowania nauki. Statutowe cele FNP to wspieranie wybitnych naukowców i zespołów badawczych, działanie na rzecz transferu osiągnięć naukowych do praktyki gospodarczej, wspomaganie różnych inicjatyw inwestycyjnych służących nauce w Polsce. Fundacja realizuje je poprzez przyznawanie indywidualnych nagród i stypendiów dla naukowców, przyznawanie subwencji na modernizację warsztatów naukowych i ochronę zbiorów naukowych, przyznawanie subwencji na wdrażanie osiągnięć naukowych do praktyki gospodarczej, inne formy wspierania ważnych przedsięwzięć służących nauce (jak np.: programy wydawnicze, konferencje). FUNDACJA coraz aktywniej angażuje się także we wspieranie międzynarodowej współpracy naukowej, w działania ułatwiające wymianę myśli naukowej oraz zwiększanie samodzielności naukowej młodego pokolenia uczonych.

Cofnij