Stypendia START 2016 przyznane

Dodano: :: Kategorie: Informacje prasowe
-A A+

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej po raz 24. przyznała stypendia START dla najzdolniejszych młodych naukowców z całej Polski. W tym roku otrzyma je 121 młodych badaczy. Wysokość rocznego stypendium to 28 tys. zł, a łączna kwota, jaką Fundacja przeznaczy na stypendia START w 2016 roku, wynosi niemal 3,5 mln złotych.

START jest największym w Polsce programem stypendialnym dla najlepszych młodych badaczy reprezentujących wszystkie dziedziny nauki. Jest najdłużej realizowanym programem Fundacji. W programie START co roku przyznawanych jest ponad 100 stypendiów. Mają one wesprzeć finansowo młodych naukowców w trudnych początkach kariery badawczej i umożliwić im pełne poświęcenie się nauce. Laureaci mogą przeznaczyć stypendia na dowolny cel. Jak mówi prof. Maciej Żylicz, prezes FNP ? To jest dla młodego człowieka pomoc w tym, żeby nie chałturzył, nie dawał korepetycji, nie mył okien w sobotę i niedzielę, tylko żeby rzeczywiście pracował naukowo.

Laureaci tegorocznej edycji konkursu zostali wyłonieni spośród 1291 kandydatów. Są to naukowcy przed trzydziestym rokiem życia (lub do 32. roku życia, jeśli korzystali z urlopów macierzyńskich lub wychowawczych), tuż przed zrobieniem doktoratu lub tuż po doktoracie, pracujący w ośrodkach badawczych w całej Polsce.
Średni wiek tegorocznych laureatów programu START wynosi 29 lat, a 67% laureatów posiada stopień doktora (w Polsce przeciętny wiek uzyskiwania doktoratu wynosi około 35 lat). Grono laureatów wszystkich konkursów, łącznie z tegorocznym, liczy już ponad 2700 osób.

Od 2009 r. Fundacja przyznaje również wyróżnienia kandydatom, których osiągnięcia badawcze zostały najwyżej ocenione przez recenzentów konkursu. W tym roku wyróżnienia otrzymało trzech laureatów. Stypendia tych osób zostaną podwyższone do kwoty 36 000 zł ze środków uzyskanych przez FNP z wpłat 1% podatku dochodowego od osób fizycznych.

Podwyższone stypendium otrzymał dr Michał Pilipczuk z Instytutu Informatyki Uniwersytetu Warszawskiego, którego prace dotyczą fundamentalnych zagadnień informatyki teoretycznej. Dr Pilipczuk ma niezwykle znaczące, również międzynarodowe osiągnięcia w zakresie algorytmiki (stopień doktora uzyskał w wieku 25 lat). Dr Pilipczuk został wyróżniony w programie START już po raz drugi.

Wyróżnienie otrzymał też dr Piotr Rzymski z Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, badacz o imponującym dorobku naukowym z zakresu biologii środowiskowej i aktywny popularyzator nauki. Wyniki prowadzonych przez dra Rzymskiego prac znacznie przyczyniają się do zrozumienia działania toksyn produkowanych przez sinice występujące w wodach Europy, Australii, Azji, Antarktydy i Ameryki Północnej.

Podwyższone stypendium trafiło także do dra Krzysztofa Sośnicy z Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Dr Sośnica jest współautorem empirycznego modelu orbit dla satelitów geodezyjnych i oprogramowania do precyzyjnych analiz obserwacji satelitarnych. Jest również współautorem koncepcji misji badawczej na Wenus.

Pełna lista laureatów konkursu START 2016 znajduje się tutaj.

Uroczystość wręczenia stypendiów START 2016 odbędzie się 21 maja o godz. 11:00 na Zamku Królewskim w Warszawie.

KONKURS START 2016 w liczbach

  • 3 412 000 zł ? łączna kwota przeznaczona przez FNP na stypendia w 24. konkursie w programie START;
  • 1291 wniosków do konkursu;
  • 121 laureatów  (9,37% spośród ubiegających się o stypendium);
  • 80 mężczyzn i 41 kobiet wśród laureatów;
  • 67% laureatów (81 osób) ma stopień doktora;
  • Dziedziny najczęściej reprezentowane przez laureatów: chemia (15 stypendystów), biologia molekularna (11 stypendystów), fizyka (10 stypendystów) i inżynieria materiałowa (8 stypendystów);
  • Instytucje, z których pochodzi największa liczba stypendystów: Uniwersytet Warszawski (19 stypendystów), Uniwersytet Jagielloński (10 stypendystów), Politechnika Warszawska (9 stypendystów) i Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (9 stypendystów);
  • Najwięcej stypendystów rekrutuje się z takich miast, jak: Warszawa (49 stypendystów), Wrocław (16 stypendystów), Kraków (15 stypendystów), Poznań (16 stypendystów) oraz Gdańsk (7 stypendystów);
  • Placówki naukowe, z którymi najczęściej związani są stypendyści, to: szkoły wyższe (92, z czego 19 to politechniki) oraz instytuty PAN (16).

***

Stypendia START są przyznawane przez FNP od 1993 r. Do 2016 r. włącznie FNP przyznała 3336 stypendiów na kwotę 72 500 000 zł.

Stypendia START stanowią wyróżnienie dla młodych naukowców, którzy, choć dopiero rozpoczynają karierę naukową, mogą się już wykazać znaczącymi osiągnięciami badawczymi. Przyznanie stypendiów odbywa się w drodze konkursu, w którym uczeni będący uznanymi autorytetami oceniają dorobek kandydatów. Dorobek ten musi być udokumentowany publikacjami w uznanych polskich i zagranicznych periodykach naukowych. Formalnie poprawne wnioski najpierw ocenia co najmniej dwóch ekspertów, a następnie panel ekspercki, który najlepsze zgłoszenia kieruje do recenzji. Każdemu wnioskowi zakwalifikowanemu do tego etapu przygląda się kolejnych trzech recenzentów. Ostateczną decyzję o przyznaniu stypendium podejmuje Zarząd Fundacji, a Zatwierdza ją Rada FNP. Program START oferuje również dodatkowe finansowanie na wyjazd studyjny do zagranicznego ośrodka naukowego oraz możliwość wzięcia udziału w spotkaniu z noblistami w niemieckim Lindau.

Od 2004 roku stypendia START są finansowane ze środków przekazanych Fundacji na podstawie ustawy prywatyzacyjnej z 2000 roku (na mocy tej ustawy 2% środków z prywatyzacji jednoosobowych spółek Skarbu Państwa było przekazywane w latach 2003-2004 na majątek Fundacji; po zmianie ustawy adresatem 2% środków uzyskiwanych w dalszych etapach prywatyzacji został nieistniejący już Komitet Badań Naukowych).

Kontakt prasowy:

Zofia Matejewska, Fundacja na rzecz Nauki Polskiej: tel. 22 845 95 44, zofia.matejewska@fnp.org.pl, zofia.matejewska@fnp.org.pl.

Informacja prasowa w pliku .doc ? do pobrania tutaj.

***

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej istnieje od 1991 r. i jest niezależną, samofinansującą się instytucją pozarządową typu non-profit, która realizuje misję wspierania nauki. Jest największym w Polsce pozabudżetowym źródłem finansowania nauki. Do statutowych celów FNP należą: wspieranie wybitnych naukowców i zespołów badawczych i działanie na rzecz transferu osiągnięć naukowych do praktyki gospodarczej. Fundacja realizuje je poprzez przyznawanie indywidualnych nagród i stypendiów dla naukowców, przyznawanie subwencji na wdrażanie osiągnięć naukowych do praktyki gospodarczej, inne formy wspierania ważnych przedsięwzięć służących nauce (jak np.: programy wydawnicze, konferencje). Fundacja angażuje się także we wspieranie międzynarodowej współpracy naukowej oraz zwiększanie samodzielności naukowej młodego pokolenia uczonych.

Cofnij