45 mln euro dla polskich badaczy w prestiżowym konkursie TEAMING for Excellence

Dodano: :: Kategorie: Aktualności
-A A+

W prestiżowym konkursie TEAMING 2 programu Horyzont 2020 granty w łącznej wysokości 45 mln euro zdobyły trzy projekty zgłoszone przez jednostki naukowe z Polski: Akademię Górniczo-Hutniczą w Krakowie (projekt SANO), Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych (projekt ENSEMBLE) i Narodowe Centrum Badań Jądrowych (projekt NOMATEN). Dzięki finansowaniu polscy badacze będą mogli prowadzić zaawansowane badania razem z wiodącymi partnerami zagranicznymi.

Polska głównym laureatem konkursu

W konkursie przyznano łącznie 13 grantów w łącznej wysokości 195 mln euro. Tym samym polskie jednostki naukowe ? ex aequo z cypryjskimi ? zostały głównymi laureatami konkursu. Nagrodzone zostały także po dwa projekty z Czech i Portugalii i po jednym z Bułgarii, Estonii i Łotwy.

Celem konkursu jest tworzenie nowych lub doskonalenie już istniejących Centrów Doskonałości poprzez mechanizm łączenia sił (TEAMING) jednostek badawczych z państw rozwijających potencjał B+R z wiodącymi instytucjami badawczymi lub agencjami ds. badań w Europie.

Konkretne wsparcie, wymierne efekty

Sukces polskich jednostek naukowych to zasługa zarówno ambitnej tematyki i wysokiej jakości zgłoszonych projektów, jak i doskonałego przygotowania do udziału w konkursie TEAMING.
Dzięki inicjatywie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego podmioty planujące udział w tym prestiżowym konkursie uzyskały wsparcie merytoryczne, organizacyjne i finansowe z Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej (FNP), Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) oraz Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE (KPK). Objęło ono m.in. cykl warsztatów z udziałem przedstawicieli zwycięskich projektów z poprzedniej edycji i ekspertów zagranicznych oraz ekspertów KPK, NCBR i FNP, indywidualne konsultacje wniosków projektowych na kilku etapach ? włączając analizę biznesplanów i proponowanych form prawnych nowych zgłaszanych w TEAMINGU Centrów Doskonałości oraz próbne przesłuchania uczestników projektów z udziałem ekspertów z zagranicy.

Wsparciem zostało objętych łącznie 6 podmiotów ubiegających się o granty w konkursie, w tym 3 politechniki ? Warszawska, Łódzka i Wrocławska ? które zostały laureatami pierwszego etapu konkursu TEAMING I.

W konkursie TEAMING 2 nagrodzono poniższe projekty:

  •  Projekt SANO: zaawansowane symulacje komputerowe w diagnostyce

Projekt SANO (Centre for New Methods in Computational Diagnostics and Personalised Therapy) ma na celu utworzenie Centrum Doskonałości, które poprowadzi badania w obszarze zaawansowanych symulacji komputerowych i innowacyjnych metod diagnostyki medycznej oraz zindywidualizowanej terapii. Będzie realizowany przez konsorcjum w składzie: Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie (partner wiodący), Klaster LifeScience w Krakowie, niemieckie Towarzystwo Fraunhofera Wspierania Badań Stosowanych i Forschungszentrum Jülich GmbH oraz brytyjski Uniwersytet w Sheffield. Początkowo rolę koordynatora będzie pełnić Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, które później przekaże tę funkcję nowoutworzonemu Centrum Doskonałości.

  • Konsorcjum ENSEMBLE: technologie wzrostu kryształów i materiałów stosowanych m.in. w medycynie

Drugie z Centrów Doskonałości to Centre of Excellence for Nanophotonics, Advanced Materials and Novel Crystal Growth-based Technologies. W skład koordynowanego przez Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych konsorcjum ENSEMBLE wchodzą również: Uniwersytet Warszawski, NCBR, włoski Sapienza Universit? di Roma, niemiecki Karlsruher Institut für Technologie oraz hiszpańskie nanoGUNE Cooperative Research Center. Swoją działalność badawczą konsorcjum skoncentruje na technologiach wzrostu kryształów i nowych materiałów funkcjonalnych
o innowacyjnych właściwościach elektromagnetycznych i ich zastosowaniu w medycynie, nanofotonice i optoelektronice.

  • Projekt NOMATEN: materiały odporne na ekstremalne warunki

Centrum Doskonałości NOMATEN (Centre of Excellence in Multifunctional Materials for Industrial and Medical Applications) podejmie badania m.in. nad materiałami odpornymi na ekstremalne warunki, np. dla przemysłu jądrowego oraz nad materiałami niezbędnymi dla wysokowydajnych instalacji chemicznych oraz syntezą nowych leków, w szczególności radiofarmaceutyków. Konsorcjum będzie koordynowane przez Narodowe Centrum Badań Jądrowych (NCBJ). W jego skład wchodzą również francuski Commissariat ? l`energie atomique et aux énergies alternatives oraz fiński VTT Technical Research Centre of Finland. Centrum Doskonałości NOMATEN rozpoczęło już swoją działalność bazując na podpisanej we wrześniu 2018 r. umowie NCBJ z FNP. Naukowcy współuczestniczą w dwóch projektach badawczych: GO-HTR finansowanym przez NCBR, a dotyczącym technologii wysokotemperaturowych reaktorów jądrowych i INLAS, który jest projektem bilateralnym z Republiką Południowej Afryki i dotyczy badań nad technologiami czystego spalania węgla.

Gratulujemy!

 

Cofnij