Promocja programów finansowanych z funduszy UE

Zasady promocji projektów finansowanych z funduszy strukturalnych UE w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (PO IR) – informacja dla grantobiorców

Poniżej znajdą Państwo między innymi:

 1. Opracowany przez Ministerstwo Rozwoju „Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014–2020 w zakresie informacji i promocji” zawierający wskazówki dla beneficjentów, jak wypełnić obowiązki informacyjno-promocyjne;
 2. Karta wizualizacyjna dla Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój
 3. Zestawy logotypów do prawidłowego oznaczenia projektu;
 4. Logo FNP i logotypy Unii Europejskiej
 5. Wzory oznakowania zakupionego w ramach projektu wyposażenia i segregatorów z dokumentacją projektu;
 6. Formularze ofert pracy;
 7. Wzory projektów tablic informacyjnych i plakatów;
 8. Informację umieszczaną w publikacjach.

1. Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014–2020 w zakresie informacji i promocji (Program Operacyjny Inteligentny Rozwój – PO IR)

2.Karta wizualizacyjna dla Programu Operacyjnego inteligentny Rozwój

3. Zestawy logotypów do prawidłowego oznaczenia projektu

Poniższy zestaw trzech logotypów (logo Funduszy Europejskich, logo FNP i logo Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego) powinien pojawić się na materiałach i dokumentach dotyczących projektu – na stronie internetowej informującej o projekcie i na materiałach informacyjno-promocyjnych takich jak ulotki, broszury, materiały dla prasy itp. (szczegółowe informacje na ten temat znajdują się w podręczniku wnioskodawcy i beneficjenta).

Zobacz przykład realizacji i oznakowania strony internetowej projektu prowadzonego w ramach programu POWROTY PO IR (dr Alicja Babst-Kostecka, projekt pt. AriaDNA. Adaptation of Arabidopsis halleri to metal-polluted soils: linking environmental, genomic, and phenotypic information): link

4. Logo FNP i logotypy Unii Europejskiej

Logo FNP [Pobierz – 4 MB]

Logo UE Pobierz

5. Wzory oznakowania zakupionego w ramach projektu wyposażenia i segregatorów z dokumentacją projektu

Na zakupionych w ramach projektu sprzętach powinny się pojawić naklejki z zestawieniem co najmniej trzech logotypów i informacją „Zakup sprzętu/wyposażenia współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego”.

Oznakowane powinny być również wszystkie segregatory, w których gromadzą Państwo dokumentację – naklejkami z zestawieniem trzech logotypów, informacją „Dokumentacja do projektu nr…….” i hasłem „Projekt realizowany w ramach programu … Fundacji na rzecz Nauki Polskiej współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego”.

6. Formularze ofert pracy

Grantobiorca rekrutujący kandydatów na dane stanowisko przesyła do Fundacji dwa formularze oferty rekrutacyjnej: w języku polskim i angielskim, które są następnie umieszczane w zakładce z ofertami pracy w projektach badawczych. Prosimy o wypełnienie formularzy ofert rekrutacyjnych (poniżej) i przesłanie ich do koordynatora programu, którego jest Pani/Pan laureatką/laureatem.

7. Wzory projektów tablic informacyjnych i plakatów

Grantobiorcy są zobowiązani do umieszczenia tablicy informacyjno-pamiątkowej (pełniącej funkcję informacyjną w trakcie realizacji projektu i pamiątkową po jego zakończeniu w okresie trwałości) o rozmiarach 70 cm (szerokość) x 50 cm (wysokość). Wszystkie informacje dotyczące tablic, w tym wzory, znajdują się w podręczniku na str. 13-15.

Tablica powinna zostać umieszczona w ciągu dwóch miesięcy od daty podpisania umowy w widocznym miejscu w miejscu realizacji projektu. Jeżeli projekt jest realizowany w więcej niż jednym miejscu, oznakowanie powinno się pojawić w każdym z nich, natomiast w pozostałych miejscach wystarczy umieszczenie np. plakatu o rozmiarze co najmniej A3 (przykłady plakatów i informacje na ich temat znajdują się w podręczniku na str. 16-17).

Tablica musi zawierać:

 • zestaw logotypów – logotypy unijne oraz logotyp FNP. W zestawieniu może zostać umieszczone również Państwa logo (logo instytucji/beneficjenta; przykłady oznakowania na str. 22 w podręczniku) – ale liczba znaków w zestawieniu nie może przekraczać czterech,
 • informację: „Program … Fundacji na rzecz Nauki Polskiej”
 • tytuł projektu,
 • cel projektu,
 • nazwę beneficjenta,
 • adres portalu www.mapadotacji.gov.pl.
 • w przypadku projektów realizowanych przez konsorcja w polu „Beneficjent” należy umieścić zarówno nazwę lidera konsorcjum, jak i konsorcjanta.

Przykład realizacji tablicy dla programu PO IR

Przykład realizacji tablicy w programie MAB

Plakatem może być wydrukowany arkusz papieru o minimalnym rozmiarze A3 (arkusz o wymiarach 297×420 mm).

Plakat musi zawierać:

 • tytuł projektu,
 • nazwę beneficjenta,
 • informację: „Program … Fundacji na rzecz Nauki Polskiej”,
 • zestaw logotypów (identyczny jak w przypadku tablic),
 • cel projektu (opcjonalnie),
 • wysokość wkładu Unii Europejskiej w projekt (opcjonalnie),
 • adres portalu www.mapadotacji.gov.pl (opcjonalnie).

Plakat (wzór) z trzema logotypami

Plakat (wzór) z czterema logotypami

Plakat (wzór) w wersji skompresowanej (format do druku)

8. Informacja umieszczana w publikacjach

Beneficjenci są zobowiązani do umieszczania informacji o źródłach finansowania projektu w publikacjach.

Proponowana wersja polska:

Projekt XXX jest realizowany w ramach programu YYY Fundacji na rzecz Nauki Polskiej współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Proponowana wersja angielska:

The „XXX” project is carried out within the YYY programme of the Foundation for Polish Science co-financed by the European Union under the European Regional Development Fund.

 

Kontakt: w przypadku pojawienia się pytań oraz w sprawie akceptacji projektów oznakowania prosimy o kontakt z p. Martą Michalską-Bugajską – e-mail: bugajska@fnp.org.pl, tel.: 22 845 95 36, kom.: 604 128 182.