Promocja programów finansowanych z funduszy UE

Zasady promocji projektów finansowanych z funduszy strukturalnych UE w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (PO IR) ? informacja dla grantobiorców / beneficjentów 

Uwaga! W przypadku laureatów FNP, którzy podpisali umowy z datą od 01.01.2018r., obowiązują nowe zasady oznakowania: więcej informacji w punktach umieszczonych poniżej.

Poniżej znajdą Państwo między innymi:

 1. Opracowany przez Ministerstwo Rozwoju ?Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014?2020 w zakresie informacji i promocji? zawierający wskazówki dla beneficjentów, jak wypełnić obowiązki informacyjno-promocyjne;
 2. Karta wizualizacyjna dla Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój
 3. Zestawy logotypów do prawidłowego oznaczenia projektu;
 4. Logo FNP, logotypy Unii Europejskiej i barwy RP;
 5. Wzory oznakowania zakupionego w ramach projektu wyposażenia i segregatorów z dokumentacją projektu;
 6. Formularze ofert pracy;
 7. Wzory projektów tablic informacyjnych i plakatów;
 8. Informację umieszczaną w publikacjach.
 9. Artykuły/informacje, wywiady prasowe, radiowe i telewizyjne, wypowiedzi w mediach;
 10. listy kontrolnej dla beneficjentów, organizujących wydarzenia informacyjnopromocyjne poświęcone FE;

1. Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014?2020 w zakresie informacji i promocji (Program Operacyjny Inteligentny Rozwój ? PO IR)

Umowy podpisane od 01.01.2018:

 • Pobierz podręcznik (aktualizacja z dn.08.06.2021 r. w związku z pojawieniem się instrumentu REACT-EU)

Umowy podpisane przed 31.12.2017:


2.Karta wizualizacyjna dla Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój

Umowy podpisane od 01.01.2018:

Umowy podpisane przed 31.12.2017:


3. Zestawy logotypów do prawidłowego oznaczenia projektu

Dla umów podpisanych od 01.01.2018:

Poniższy zestaw czterech logotypów (logo Funduszy Europejskich, barwy RP, logo FNP i logo Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego) powinien pojawić się na materiałach i dokumentach dotyczących projektu ? na stronie internetowej informującej o projekcie i na materiałach informacyjno-promocyjnych takich jak ulotki, broszury, materiały dla prasy itp. (szczegółowe informacje na ten temat znajdują się w podręczniku wnioskodawcy i beneficjenta – patrz Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta oraz Karta wizualizacj). 

 • Zestawienie czterech logotypów (wersja kolorowa) PL: jpg, pdf, eps,ai
 • Zestawienie czterech logotypów (wersja kolorowa) ENG: jpg, pdf, eps,ai

Dla umów podpisanych przed 31.12.2017:

Poniższy zestaw trzech logotypów (logo Funduszy Europejskich, logo FNP i logo Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego) powinien pojawić się na materiałach i dokumentach dotyczących projektu ? na stronie internetowej informującej o projekcie i na materiałach informacyjno-promocyjnych takich jak ulotki, broszury, materiały dla prasy itp. (szczegółowe informacje na ten temat znajdują się w podręczniku wnioskodawcy i beneficjenta).

Zobacz przykład realizacji i oznakowania strony internetowej projektu prowadzonego w ramach programu POWROTY PO IR (dr Alicja Babst-Kostecka, projekt pt. AriaDNA. Adaptation of Arabidopsis halleri to metal-polluted soils: linking environmental, genomic, and phenotypic information): link (umowa podpisana przed 31.12.2017).


4. Logo FNP, logotypy Unii Europejskiej i logo RP

Logo FNP [Pobierz – 4 MB]

Logo UE Pobierz

Barwy RP (dla umów podpisanych od 01.01.2018) Pobierz

Uwaga: umieszczanie barw RP dotyczy wyłącznie materiałów w wersji pełnokolorowej. Nie można stosować barw RP w wersji monochromatycznej i achromatycznej.


5. Wzory oznakowania zakupionego w ramach projektu wyposażenia i segregatorów z dokumentacją projektu

Na zakupionych w ramach projektu sprzętach powinny się pojawić naklejki z zestawieniem logotypów i informacją ?Zakup sprzętu/wyposażenia współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego?.

Oznakowane powinny być również wszystkie segregatory, w których gromadzą Państwo dokumentację ? naklejkami z zestawieniem logotypów, informacją ?Dokumentacja do projektu nr??.? i hasłem ?Projekt realizowany w ramach programu … Fundacji na rzecz Nauki Polskiej współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego?.

Wzory dla umów podpisanych od 01.01.2018 (patrz nowy Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta oraz Karta wizualizacji)

 • Naklejki na sprzęt (wzór) – pdf, jpg 1, jpg 2
 • Oznakowanie frontu segregatorów z dokumentacją projektu (wzór) – pdf
 • Oznakowanie grzbietu segregatorów dokumentacją projektu (wzór) – pdf

Wzory dla umów podpisanych przed 31.12.2017:


6. Formularze ofert pracy

Grantobiorca rekrutujący kandydatów na dane stanowisko przesyła do Fundacji dwa formularze oferty rekrutacyjnej: w języku polskim i angielskim, które są następnie umieszczane w zakładce z ofertami pracy w projektach badawczych. Prosimy o wypełnienie formularzy ofert rekrutacyjnych (poniżej) i przesłanie ich do koordynatora programu, którego jest Pani/Pan laureatką/laureatem.

W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. uprzejmie prosimy o zamieszczenie w treści ogłoszeń rekrutacyjnych klauzuli z prośbą o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych kandydata przez Instytucję prowadzącą rekrutacje.

W przypadku umów podpisanych z datą od 01.01.2018:

W przypadku umów podpisanych z datą przed 31.12.2017:


7. Wzory projektów tablic informacyjnych i plakatów

Grantobiorcy są zobowiązani do umieszczenia tablicy informacyjno-pamiątkowej (pełniącej funkcję informacyjną w trakcie realizacji projektu i pamiątkową po jego zakończeniu w okresie trwałości) o rozmiarach 70 cm (szerokość) x 50 cm (wysokość). Wszystkie informacje dotyczące tablic, w tym wzory, znajdują się w podręczniku na str. 13-15 (w przypadku podręcznika dla umów podpisanych przed 31.12.2017: pobierz) oraz na stronach 15-18 (w przypadku podręcznika dla umów podpisanych od 01.01.2018: pobierz).

Tablica powinna zostać umieszczona w ciągu dwóch miesięcy od daty podpisania umowy w widocznym miejscu w miejscu realizacji projektu. Jeżeli projekt jest realizowany w więcej niż jednym miejscu, oznakowanie powinno się pojawić w każdym z nich, natomiast w pozostałych miejscach wystarczy umieszczenie np. plakatu o rozmiarze co najmniej A3. Przykłady plakatów i informacje na ich temat znajdują się w podręczniku na str. 16-17 (w przypadku podręcznika dla umów podpisanych przed 31.12.2017: pobierz) oraz na stronach 18-19 (w przypadku podręcznika dla umów podpisanych od 01.01.2018: pobierz).

Tablica musi zawierać:

 • zestaw logotypów:
 • w przypadku umów podpisanych przed 31.12.2017 – logotypy unijne oraz logotyp FNP; w zestawieniu może zostać umieszczone również Państwa logo (logo instytucji/beneficjenta; przykłady oznakowania na str. 22 w podręczniku: pobierz) – ale liczba znaków w zestawieniu nie może przekraczać czterech,
 • w przypadku umów podpisanych od 01.01.2018 – logotypy unijne, barwy RP oraz logotyp FNP (przykłady oznakowania na str. 25 w podręczniku obowiązującym dla umów podpisanych od 01.01.2018); liczba znaków w zestawieniu nie może przekraczać czterech (patrz Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta oraz Karta wizualizacji),
 • informację: ?Program … Fundacji na rzecz Nauki Polskiej?
 • tytuł projektu,
 • cel projektu,
 • nazwę beneficjenta,
 • adres portalu www.mapadotacji.gov.pl.
 • w przypadku projektów realizowanych przez konsorcja w polu ?Beneficjent? należy umieścić zarówno nazwę lidera konsorcjum, jak i konsorcjanta.

Wzór tablicy informacyjno-pamiątkowej (z barwami RP)dla umów podpisanych od 01.01.2018

Przykład realizacji tablicy dla programu PO IR (umowa podpisana przed 31.12.2017)

Przykład realizacji tablicy w programie MAB (umowa podpisana przed 31.12.2017)

Plakatem może być wydrukowany arkusz papieru o minimalnym rozmiarze A3 (arkusz o wymiarach 297×420 mm).

Plakat musi zawierać:

 • tytuł projektu,
 • nazwę beneficjenta,
 • informację: ?Program … Fundacji na rzecz Nauki Polskiej?,
 • zestaw logotypów:
 • w przypadku umów podpisanych przed 31.12.2017 – logotypy unijne oraz logotyp FNP; w zestawieniu może zostać umieszczone również Państwa logo (logo instytucji/beneficjenta; przykłady oznakowania na str. 22 w podręczniku: pobierz) – ale liczba znaków w zestawieniu nie może przekraczać czterech,
 • w przypadku umów podpisanych od 01.01.2018 – logotypy unijne,barwy RP oraz logotyp FNP (przykłady oznakowania na str. 25 w podręczniku obowiązującym dla umów podpisanych od 01.01.2018); liczba znaków w zestawieniu nie może przekraczać czterech (patrz Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta oraz Karta wizualizacji),
 • cel projektu (opcjonalnie),
 • wysokość wkładu Unii Europejskiej w projekt (opcjonalnie),
 • adres portalu www.mapadotacji.gov.pl (opcjonalnie).

Plakat (wzór) z barwami RPdla umów podpisanych od 01.01.2018

Plakat (wzór) z trzema logotypami (umowa podpisana przed 31.12.2017)

Plakat (wzór) z czterema logotypami (umowa podpisana przed 31.12.2017)

Plakat (wzór) w wersji skompresowanej (format do druku) (umowa podpisana przed 31.12.2017)

 


8. Informacja umieszczana w publikacjach

Beneficjenci są zobowiązani do umieszczania informacji o źródłach finansowania projektu w publikacjach.

Proponowana wersja polska:

Projekt XXX jest realizowany w ramach programu YYY Fundacji na rzecz Nauki Polskiej współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Proponowana wersja angielska:

The „XXX” project is carried out within the YYY programme of the Foundation for Polish Science co-financed by the European Union under the European Regional Development Fund.

 


9. Artykuły/informacje, wywiady prasowe, radiowe i telewizyjne, wypowiedzi w mediach

We wszystkich informacjach przekazywanych mediom (zarówno w formie ustnej, jak i pisemnej), również podczas udzielanych wywiadów, konferencji prasowych, wypowiedzi publicznych, obowiązkiem beneficjenta/grantobiorcy jest poinformowanie opinii publicznej o źródle finansowania realizowanego projektu.

Przykład:

Projekt XXX jest realizowany w ramach programu YYY Fundacji na rzecz Nauki Polskiej współfinansowanego ze środków UE pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

 


10. Lista kontrolna dla beneficjentów, organizujących wydarzenia informacyjno-promocyjne poświęcone FE

Lista kontrolna dla beneficjentów organizujących wydarzenia dotyczące FE_fin


Kontakt: w przypadku pojawienia się pytań oraz w sprawie akceptacji projektów oznakowania prosimy o kontakt z p. Dominiką Wojtysiak-Łańską – e-mail: wojtysiak@fnp.org.pl, tel.: 22 845 95 41, kom.: 698 931 944.