Czym zajmują się MISTRZ-owie nauk matematyczno-fizycznych i inżynierskich?

Dodano: :: Kategorie: Informacje prasowe
-A A+

Budowa komputerowego modelu Kosmosu, próba rozwikłania tajemnicy ciemnej energii, z której zbudowany jest Wszechświat, oraz poszukiwanie inteligentnych układów sterowania to tylko niektóre projekty, jakie realizować będą zdobywcy subsydiów profesorskich MISTRZ (konkurs 2012) przyznanych przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej.

Subsydia, w wysokości 300 tys. zł każde, otrzymało dziesięciu wybitnych naukowców na realizację trzyletnich projektów z dziedziny nauk matematyczno-fizycznych i inżynierskich. Środki te będą przeznaczone zarówno na pracę badawczą, jak i kształcenie młodej kadry (stypendia dla młodych naukowców).

Laureatami programu w edycji 2012 zostali:

Prof. Andrzej Bartoszewicz z Wydziału Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki Politechniki Łódzkiej, który będzie realizował projekt dotyczący zagadnień sterowania, a więc takiego oddziaływania na otaczające nas urządzenia, aby pracowały one w pożądany sposób i zgodnie z naszymi oczekiwaniami. Prof. Bartoszewicz będzie poszukiwał nowych metod oddziaływania na maszyny, sieci teleinformatyczne i systemy transportu towarów, które zapewnią ich optymalne funkcjonowanie nie tylko w standardowych, oczekiwanych warunkach, ale również wtedy, gdy muszą one działać w nietypowych okolicznościach.

Dr hab. Krzysztof Belczyński z Obserwatorium Astronomicznego Uniwersytetu Warszawskiego, który w ramach projektu w programie Mistrz będzie kontynuował prace mające na celu rozbudowę światowej klasy komputerowego modelu Kosmosu. Prace grupy kierowanej przez laureata umożliwią teoretyczne odtworzenie ilości i własności gwiazd neutronowych i czarnych dziur we Wszechświecie, a wyniki badań pozwolą testować zagadnienia niedostępne obserwacyjnie.

Prof. dr hab. Bożena Czerny z Centrum Astronomicznego im. M. Kopernika PAN w Warszawie, która będzie zajmować się zagadnieniem ciemnej energii. Choć to z niej w większości zbudowany jest Wszechświat, to jej ilość i własności są ciągle dużym znakiem zapytania zarówno dla astronomów jak i dla fizyków. Prof. Czerny podejmie się próby wyznaczenia tej tajemniczej substancji za pomocą autorskiego programu obserwacyjnego opierającego się na wykorzystaniu kwazarów (obiektów gwiazdopodobnych emitujących fale radiowe), do tej pory nieużywanych w tych celach.

Prof. dr hab. inż. Teodor Paweł Gotszalk z Wydziału Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki Politechniki Wrocławskiej, który będzie prowadził projekt mający na celu stworzenie i organizację środowiska badaczy zajmujących się pomiarami właściwości mikro- nanostruktur prowadzonymi za pomocą zaawansowanej mikroskopii bliskich odziaływań. Efektem projektu będzie szeroka współpraca zagraniczna i krajowa z grupami zajmującymi się wytwarzaniem narzędzi do tak prowadzonej nanodiagnostyki i zespołami pracującymi w zakresie nanotechnologii.

Prof. dr hab. Lech Januszkiewicz z Instytutu Matematycznego PAN, który będzie realizował badania na temat geometrycznej teorii grup. Prof. Januszkiewicz będzie analizował geometryczne własności przestrzeni oraz algebraiczne własności ich grup symetrii. Celem projektu jest między innymi szukanie nowych zastosowań w tak różnych dziedzinach matematyki jak geometria algebraiczna czy kombinatoryka.

Prof. dr hab. Piotr Kossacki z Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego, który będzie prowadził projekt
o charakterze poznawczym, mający na celu pogłębienie zrozumienia zjawisk fizycznych występujących w skrajnie zminiaturyzowanych układach półprzewodnikowych zawierających jony magnetyczne. Badane będą struktury wytwarzane w nowym laboratorium nanotechnologicznym Wydziału Fizyki UW. Planowane są pomiary w ekstremalnych warunkach: niskich temperaturach, wysokim polu magnetycznym i przy wykorzystaniu ultrakrótkich impulsów światła.

Prof. dr hab. Mieczysław Mastyło z Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, który będzie realizował  projekt z zakresu matematyki teoretycznej dotyczący teorii interpolacji i jej zastosowań do badania problemów analizy harmonicznej oraz teorii operatorów i przestrzeni Banacha.

Prof. dr hab. Robert Moszyński z Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego, który będzie zajmował się teoretycznym modelowaniem fundamentalnych procesów molekularnych w reżimie niskich temperatur nowoczesnymi metodami teorii struktury elektronowej.

Prof. dr hab. inż. Maciej Ogorzałek z Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ, który w ramach prowadzonego projektu będzie opracowywać strukturę inteligentnego projektowania trójwymiarowych układów przestrzennych w oparciu o metodykę tzw. gramatyk kształtów.  Gramatyki kształtów znajdowały dotąd zastosowania w architekturze, projektowaniu sieci elektrycznych w budynkach, generacji kształtów w projektowaniu przemysłowym, natomiast nie były wykorzystywane w projektowaniu układów elektronicznych. Stworzenie nowych metod projektowych dla układów scalonych następnych generacji jest jednym z kluczowych zagadnień współczesnej mikroelektroniki, mogącym znaleźć zastosowanie przemysłowe.

Prof. dr hab. inż. Arkadiusz Wójs z Wydziału Podstawowych Problemów Techniki Politechniki Wrocławskiej, który będzie prowadził projekt obejmujący fundamentalne badania doświadczalne i teoretyczne szczególnej klasy nano-układów półprzewodnikowych w ekstremalnych warunkach (silne pole magnetyczne oraz niska temperatura), pod kątem zastosowań w informatyce kwantowej. Badania prof. Wójsa wpisują się w nurt poszukiwań cząstek kwantowych, za pomocą których, jak się wydaje, można stworzyć komputer kwantowy o trwałej pamięci, co zrewolucjonizowałoby całą informatykę.

Program MISTRZ Fundacji na rzecz Nauki Polskiej  (subsydia profesorskie) jest realizowany od 1998 r. Jego celem jest wspieranie wybitnych uczonych poprzez oferowanie im 3-letnich subsydiów na rzecz zintensyfikowania prowadzonych dotychczas prac lub podejmowania nowych kierunków badań. Subsydia przyznawane są w trybie zamkniętego konkursu, co rok w innym obszarze nauki. Kandydatów do subsydium nominują wnioskodawcy (uznane autorytety naukowe ze wszystkich dziedzin). Następnie zgłoszone przez kandydatów projekty badawcze podlegają dwustopniowej ocenie: w pierwszej kolejności dokonują jej recenzenci, a później eksperci, którzy, na podstawie recenzji, ustalają listę laureatów zatwierdzaną przez Zarząd Fundacji. W edycji 2012 konkurs dotyczył nauk matematyczno-fizycznych i inżynierskich. Do tej pory nagrodzono 184 wybitnych uczonych, którzy do swoich zespołów zaangażowali łącznie 819 młodych naukowców. Na program Fundacja przeznaczyła ponad 46 mln zł. 

 

W celu uzyskania dodatkowych informacji oraz zdjęć laureatów, proszę kontaktować się z:

Dominika Wojtysiak, Fundacja na rzecz Nauki Polskiej: tel. 022 845 95 41, 698 931 944 dominika.wojtysiak@fnp.org.pl  

Cofnij