Dziewięciu Mistrzów i Noblista

Dodano: :: Kategorie: Informacje prasowe
-A A+

Prof. Thomas C. Schelling, zdobywca Nagrody Nobla w dziedzinie ekonomii, będzie gościem honorowym uroczystości wręczenia dyplomów laureatom programu MISTRZ Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, która odbędzie się 11 października o godz. 12.00 w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Prof. Schelling, który przyjeżdża do Polski na zaproszenie Fundacji, wygłosi otwarty wykład (w jęz. angielskim) na temat zastosowania teorii gier w naukach społecznych. 

Podczas spotkania dyplomy odbierze dziewięciu wybitnych polskich uczonych reprezentujących nauki humanistyczne i społeczne, którzy wygrali konkurs w programie MISTRZ Fundacji na rzecz Nauki Polskiej i zdobyli trzyletnie subsydia profesorskie. Na projekty badawcze z psychologii, historii, literatury i filozofii otrzymają oni od Fundacji łącznie 2,7 mln zł (po 300 tys. zł każdy). Środki te dzielą się na część stypendialną (z której finansowane są stypendia dla młodych uczonych, będących członkami zespołu badawczego laureata) i subwencyjną, którą laureat może przeznaczyć np. na zakup książek czy aparatury oraz na różnorodne działania mające na celu prezentację wyników badań (np. organizacja konferencji, seminariów, wykładów otwartych, itp.).

Wśród nagrodzonych osób najliczniejszą grupę stanowią psychologowie ze Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej
z Wrocławia, Warszawy i Sopotu:

  • Prof. Aleksandra Łuszczyńska (psycholog zdrowia) z SWPS we Wrocławiu będzie badać, co skłania ludzi na różnych etapach życia do zmiany swoich zachowań na prozdrowotne.
  • Prof. Leszek Koczanowicz z SWPS we Wrocławiu będzie realizować projekt z pogranicza filozofii i psychologii dotyczący teorii demokracji, którego efektem może być poprawa jakości dialogu społecznego i politycznego.
  • Prof. Grzegorz Sędek z SWPS w Warszawie, specjalizujący się w psychologii eksperymentalnej, będzie prowadzić badania, których efekty mogą przyczynić się do podwyższenia sprawności intelektualnej osób starszych.
  • Prof. Bogdan Wojciszke (psycholog społeczny) z SWPS w Sopocie sprawdzi, na ile interes własny wpływa na ocenę moralności innych ludzi i ich działań.

W gronie nagrodzonych osób znajdują się też historycy: 

  • Dr hab. Ewa Domańska z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, która, poprzez multidyscyplinarne podejście do badania przeszłości, chce zachęcać młodych historyków do zajmowania się nie tyle historią przez duże ?h?, czyli wielkimi wydarzeniami politycznymi, kulturalnymi, gospodarczymi, ile przede wszystkim do podejmowania badań związanych z działalnością zwykłych ludzi i ratowania zapomnianych miejsc, mających znaczenie dla budowania tożsamości wspólnot lokalnych.
  • Prof. Andrzej Nowak z Uniwersytetu Jagiellońskiego, który będzie prowadzić badania porównawcze nad tym, jaka pamięć o imperiach (takich jak np. Związek Radziecki) zachowała się w świadomości społeczeństw Europy Wschodniej.

Na liście laureatów znaleźli się także filozofowie: 

  • Dr hab. Tadeusz Szubka z Uniwersytetu Szczecińskiego, który będzie prowadzić badania w zakresie filozofii analitycznej.
  • Prof. Tomasz Placek z Uniwersytetu Jagiellońskiego, który, używając metod formalnych logiki i matematyki, będzie badać zagadnienia związane z kwestią determinizmu we współczesnym świecie.

Uniwersytet Jagielloński reprezentuje także dr hab. Eugenia Prokop-Janiec, która jako jedyna z grona laureatów, będzie prowadzić projekt z dziedziny literatury. Wraz ze swoim interdyscyplinarnym zespołem, liczącym aż 12 osób związanych z UJ oraz z Uniwersytetem Warszawskim, podejmie się ona próby opisu polsko-żydowskich kontaktów w wybranych obszarach kultury (literatura, prasa, piśmiennictwo i kultura popularna, Internet, film, sztuki plastyczne) od połowy XIX do początku XXI wieku. Efekty prac zespołu odsłonią niedostatecznie dziś jeszcze rozpoznane aspekty stosunków polsko-żydowskich.

Program MISTRZ Fundacji na rzecz Nauki Polskiej  (subsydia profesorskie) jest realizowany od 1998 r. Jego celem jest wspieranie wybitnych uczonych poprzez oferowanie im 3-letnich subsydiów na rzecz zintensyfikowania prowadzonych dotychczas prac lub podejmowania nowych kierunków badań. Subsydia przyznawane są w trybie zamkniętego konkursu, co rok w innym obszarze nauki. Kandydatów do subsydium nominują wnioskodawcy (uznane autorytety naukowe ze wszystkich dziedzin). Następnie zgłoszone przez kandydatów projekty badawcze podlegają dwustopniowej ocenie: w pierwszej kolejności dokonują jej recenzenci, a później eksperci, którzy, na podstawie recenzji, ustalają listę laureatów zatwierdzaną przez Zarząd Fundacji. W edycji 2011 konkurs dotyczył nauk humanistycznych i społecznych. Do tej pory nagrodzono 174 wybitnych uczonych, którzy do swoich zespołów zaangażowali łącznie 819 młodych naukowców. Na program Fundacja przeznaczyła ponad 43 mln zł. Szczegółowe informacje na temat programu znajdują się na stronie internetowej: www.fnp.org.pl

Kontakt prasowy:

Dominika Wojtysiak, Fundacja na rzecz Nauki Polskiej: tel. 022 845 95 41, 698 931 944 dominika.wojtysiak@fnp.org.pl 

Cofnij