The FNP`s Advisory Board 2012 – 2016 nomination

W piątek, 25 maja br. odbyło się ostatnie posiedzenie Rady Fundacji kadencji 2008-2012. Rada Fundacji to organ sprawujący nadzór nad jej działalnością. Zgodnie ze Statutem FNP, w skład Rady wchodzi od 5 do 7 uczonych powoływanych przez ministra właściwego do spraw nauki (obecnie jest to Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego). Kandydatów na członków nowej Rady wskazuje ministrowi Rada ustępująca. Każdy członek Rady może zasiadać w niej przez maksymalnie dwie kadencje.