POMOST – granty powrotowe

Wniosek składany do Pomost musi być podpisany przez uczonego (który będzie realizował projekt) i przez osobę uprawnioną do zaciągania zobowiązań finansowych w imieniu jednostki, w której projekt będzie realizowany.
Ponadto, jednym z załączników wymaganych do wniosku jest promesa zatrudnienia wystawiona przez osobę upoważnioną w jednostce lub zaświadczenie o zatrudnieniu. Promesa może mieć charakter warunkowy (tj. jeżeli pan/pani x zostanie laureatem programu Pomost to jednostka zobowiązuje się do zatrudnienia pana/panią x).

Jednym z kryteriów oceny merytorycznej wniosków złożonych w Programie Pomost jest dorobek badawczy lub wdrożeniowy jednostki goszczącej. Nie jest zatem możliwe wskazanie więcej niż jednego instytutu.

Jednostka wraz z kierownikiem projektu składa wniosek, a jednym z kryteriów oceny merytorycznej jest dorobek badawczy lub wdrożeniowy jednostki wnioskującej. Umowa podpisywana jest między Fundacją, kierownikiem projektu i jednostką. Wyklucza to możliwość zmiany instytucji w trakcie realizacji projektu.

Ogólne zasady wyboru studentów lub doktorantów do projektów określa dokumentacja konkursowa. Przy przeprowadzaniu naboru studentów lub doktorantów będą obowiązywały następujące zasady:
? informacja o konkursie musi zostać ogłoszona co najmniej w jednostce naukowej kierownika projektu i powinna zawierać informację o sposobie zgłaszania wniosków oraz wymaganiach stawianych kandydatom,
? kierownik projektu zobowiązany jest do powołania w trybie określonym we wniosku co najmniej dwuosobowej komisji odpowiedzialnej za przeprowadzenie rekrutacji,
? komisja zobowiązana jest do przygotowania i przeprowadzenia rekrutacji według procedur określonych we wniosku, wśród kryteriów wyboru powinny znaleźć się m.in. dotychczasowe osiągnięcia naukowe kandydata,
? komisja zobowiązana jest do udokumentowania procesu naboru w formie protokołu,
? protokół zawiera co najmniej informacje nt. ogłoszeń o konkursie, kryteriów wyboru, danych personalnych kandydatów, nazw jednostek, z których pochodzą, uzyskanych przez nich not podczas rekrutacji oraz terminów naboru (protokół będzie stanowił przedmiot kontroli),
? protokół z rekrutacji kierownik projektu przedkłada we właściwym sprawozdaniu okresowym,
? jednostka zapewni przedstawicielowi Fundacji możliwość udziału w charakterze obserwatora w pracach komisji,
? w rekrutacji musi uczestniczyć co najmniej dwóch kandydatów (spełniających warunki konkursowe) na każde miejsce (stypendium).

Należy również pamiętać, iż jednym z wymaganych załączników do wniosku jest opis planowanej procedury rekrutacji studentów lub doktorantów. Nie podlega ocenie podczas wyboru kierownika projektu, ale jest dla niego wiążąca i stanowi przedmiot ewentualnej kontroli.

W przypadku Programu Pomost kryteria wyboru projektów obejmują:

– oryginalność dorobku naukowego kierownika projektu na podstawie 3 przedstawionych publikacji,
– wartości naukowe i innowacyjne przedstawionego projektu,
– ocena możliwości realizacji projektu we wskazanym zespole badawczym,
– jakość planowanej współpracy w ramach projektu z zagraniczną lub polską jednostką naukową, inną niż jednostka, w której ma być realizowany projekt, na podstawie listu intencyjnego,
– zasadność i efektywność budżetu projektu,
– wskaźniki produktu i rezultatu (czy są obiektywnie weryfikowalne, odzwierciedlają założone cele projektu i są adekwatne dla danego rodzaju projektu),
– zapewnienie przez wnioskodawcę trwałości rezultatów projektu przez okres minimum 5 lat od zakończenia projektu.

Koszty osobowe obejmują wynagrodzenia oraz stypendia osób zaangażowanych do pracy w projekcie.
Z części stypendialnej mogą by wypłacane stypendia dla studentów lub doktorantów. Stypendia dla doktorantów (łącznie ze składkami z tytułu dobrowolnego ubezpieczenia emerytalnego i rentowych, jeżeli nie są objęci ubezpieczeniem z innego tytułu) i studentów są kosztami kwalifikowanymi projektu.
Z części projektowej można refundować wynagrodzenia pracowników projektu, m.in. kierownika projektu. Wynagrodzenia osób zaangażowanych bezpośrednio w prace związane z merytoryczną częścią projektu można finansować w ramach kategorii 2.1 budżetu – wynagrodzenia wraz z pozapłacowymi kosztami pracy, w tym składkami na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, osób zaangażowanych w realizację projektu (z wyłączeniem osób pobierających stypendium finansowane ze środków projektu).
Wynagrodzenia osób zatrudnionych do obsługi administracyjnej projektu, prac księgowych, etc są kosztami kwalifikowanymi w ramach kategorii 2.13 budżetu projektu – koszty ogólne nieprzekraczające 10 % całkowitych kosztów kwalifikowanych projektu (tj. 10% sumy środków z części stypendialnej i projektowej).

Wynagrodzenie kierownika zespołu może być refundowane ze środków na realizację projektu. Należy jednak pamiętać, że warunkiem przyznania finansowania projektu badawczego w ramach Programu Pomost jest zatrudnienie kierownika projektu w jednostce, w której projekt jest realizowany, przy czym dopuszczane jest zatrudnienie w niepełnym wymiarze godzin. Wynagrodzenia innych pracowników naukowych zaangażowanych bezpośrednio w realizację projektu także mogą być refundowane ze środków na realizację projektu proporcjonalnie do ich czasowego zaangażowania w realizację projektu.

Liczy się data roczna od daty urodzenia dziecka. Oznacza to, że w 2013 roku wnioski składać mogą rodzice dzieci urodzonych w latach 2009-2013.

Dla rodziców dzieci ze stwierdzoną przy urodzeniu niepełnosprawnością, rodziców dzieci przysposobionych lub rodziców dzieci z ciąży mnogich maksymalny wiek dziecka uprawniający do składania wniosku wynosi 7 lat. Oznacza to, że dla edycji konkursu Programu Pomost w 2013 roku, wnioski mogą składać rodzice dzieci (z ciąż mnogich, przysposobionych, niepełnosprawnych) urodzonych w latach 2006-2013.

Dla mężczyzn, którzy zamierzają wnioskować o dofinansowanie w ramach Programu Pomost warunkiem jest przebywanie na urlopie związanym z urodzeniem dziecka. Nie ma tu konieczności korzystania z urlopu ojcowskiego czy wychowawczego, może być także bezpłatny czy wypoczynkowy. Konieczne natomiast jest by trwał nieprzerwanie 6 miesięcy i powrót z urlopu do pracy miał miejsce nie wcześniej niż 12 miesięcy od końcowej daty przyjmowania wniosków w ramach danego konkursu. W przypadku kobiet, nie ma obowiązku dokumentowania urlopu i sam fakt posiadania dziecka jest wystarczającym do złożenia wniosku.

W obecnym konkursie (7/2013) maksymalne dofinansowanie dla obu części budżetowych (projektowej i stypendialnej) wynosi 140 000 zł na rok. Dla grantu trwającego 2 lata suma ta wyniesie łącznie 280 000 zł. Zachęcamy do wykorzystania całej puli środków.

 

Tak, współpraca z ośrodkami zagranicznymi jest premiowana w konkursie i można podać więcej niż jednego partnera zagranicznego. Należy jednak pamiętać, że w trakcie procedury konkursowej powołani przez FNP recenzenci i paneliści będą weryfikować jakość deklarowanej współpracy.

Odpowiedź w dużej mierze zależy od tego jak duża jest wspomniana placówka naukowa. Generalnie wystarczyłby list intencyjny od kierownika placówki, warto jednak w tym liście wskazać obszary współpracy i konkretne osoby, które będą w tę współpracę zaangażowane. W przypadku bardzo dużych jednostek np. uniwersytetów i funkcjonujących w ich ramach dużych grup badawczych zalecałbym jednak osobne listy od szefów poszczególnych grup badawczych z którymi kandydat/ka zamierza współpracować. Proszę pamiętać, że list intencyjny ma pochodzić z innego ośrodka niż ośrodek, w którym ma być realizowany projekt, przy czym przez ten sam ośrodek rozumiana jest ta sama uczelnia – niezależnie od wydziału lub ten sam instytut ? niezależnie od filii lub zakładów.

Indywidualnych naukowców (partnerów) należy wpisywać w zakładce „Partnerzy”.

Zapis ten oznacza poinformowanie FNP o planowanej rekrutacji z odpowiednim wyprzedzeniem (min. tygodniowym) i umożliwienie przedstawicielowi FNP udziału w procedurze rekrutacyjnej w charakterze obserwatora. Wszelkie koszty związane z udziałem przedstawiciela FNP w pracach komisji rekrutacyjnej pokrywa FNP.

Zgodnie z dokumentacją konkursową osoba realizująca projekt w ramach programu POMOST musi być zatrudniona na etacie w jednostce, w której ten projekt jest realizowany. Nie musi to być jednak zatrudnienie w pełnym wymiarze etatu.

Koszt wynagrodzenia laureata/laureatki programu POMOST może być refundowany ze środków grantu. Przygotowując budżet projektu i rozważając możliwość refundacji wynagrodzenia ze środków projektu należy mieć na uwadze obowiązujące Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Dokument ten dostępny jest na stronie Programu Operacyjnego Innnowacyjna Gospodarka, z którego finansowany jest program POMOST ? pod adresem http://www.poig.gov.pl/Dokumenty/wso/Strony/wytyczne.aspx
Zgodnie z tymi wytycznymi za wydatki kwalifikowalne będą mogły być uznane wydatki poniesione na wynagrodzenia wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne i fundusze pozaubezpieczeniowe osób zaangażowanych w realizację projektu, ponoszone ze środków własnych wnioskodawcy, wypłacane na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilno-prawnej, tj. w szczególności:
a) wynagrodzenie zasadnicze, premie i nagrody, wynikające z regulaminu wynagrodzeń danej instytucji, ustalającego jednolite zasady dla wszystkich pracowników (także tych niezaangażowanych w realizację projektów współfinansowanych z PO IG),
b) dodatek specjalny wynikający ze specyfiki i charakteru wykonywanych zadań,
c) dodatek za wieloletnią pracę,
d) dodatek służby cywilnej z tytułu posiadanego stopnia służbowego,
e) wynagrodzenie za okres urlopu wypoczynkowego,
f) wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy w przypadku nieobecności nie dłuższej niż 33 dni,
g) dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne i fundusze pozaubezpieczeniowe, kwalifikowalne proporcjonalnie do okresu, w jakim pracownik realizował zadania na rzecz projektu,
h) składka na:
? ubezpieczenie emerytalne,
? ubezpieczenie rentowe,
? ubezpieczenie chorobowe,
? ubezpieczenie zdrowotne,
? ubezpieczenie wypadkowe,
i) składka na Fundusz Pracy,
j) składka na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

W ww. dokumencie określone są również precyzyjnie wydatki, które nie są kwalifikowalne.

Realizowanie innych grantów nie jest przeszkodą w ubieganiu się o grant POMOST. Cenimy osoby aktywne naukowo, którym udaje się pozyskać inne źródła finansowania dla realizacji swoich planów badawczych, tym bardziej, że uzyskanie innych grantów poprzedzone jest zazwyczaj pomyślnym przejściem procedury recenzenckiej organizowanej przez inne instytucje.

Jeśli stypendyści nie są potrzebni do realizacji zamierzonych badań to nie ma potrzeby ich uwzględniania w projekcie i budżecie projektu. Wynagrodzenie dla pracownika technicznego uwzględnia się w budżecie w pozycji 2.1 czyli ?wynagrodzenia?.

Wydatki na aparaturę badawczą zaliczane są do kategorii 2.3 czyli ?zakup wyposażenia laboratoryjnego?.

Habilitacja nie jest wymaganym rezultatem projektu. Jeśli uzyskanie habilitacji na koniec projektu jest pewne, to warto to uwzględnić w projekcie, w szczególności zaś w miejscu gdzie wpisuje się wskaźniki projektu (zakładane rezultaty projektu). Jeśli jednak uzyskanie stopnia naukowego nie jest pewne, to lepiej nie wymieniać go wśród zakładanych wskaźnikach, albowiem laureaci programu będą rozliczani z zaproponowanych przez siebie wskaźników. Zachęcamy jednocześnie do dzielenia się z nami tego typu rezultatami, nawet jeśli ich osiągnięcie nie było celem projektu. Jeśli zatem w efekcie naszego projektu uda się uzyskać stopień naukowy, to taka informacja jest dla nas bardzo cenna.

Koszty pośrednie nie są kosztem kwalifikowanym. W naszym budżecie jest za to kategoria ?koszty ogólne?. Różnica jest dość istotna bo koszty pośrednie to w pewnym sensie ?marża? (w wysokości np. 10% budżetu projektu) pobierana przez jednostkę, z której jednostka nie musi się rozliczać. ?Koszty ogólne? to koszty, z których jednostka musi się rozliczyć tj. udokumentować (faktura) wydatki poniesione np. na obsługę księgową projektu.

Tak, zgodnie z dokumentacją konkursową w przypadku przysposobienia dziecka, ciąży mnogiej albo urodzenia lub adopcji dziecka ze stwierdzoną niepełnosprawnością, dopuszczalny wiek dziecka uprawniający do składania wniosku wynosi 7 lat. Przy określaniu wieku dziecka uwzględniana jest data roczna (np. jeśli termin składania wniosków upływa w 2010 r., a dopuszczalny wiek dziecka wynosi do 7 lat, to dziecko mogło urodzić się w 2003 roku lub później).

Tak, rozmowy odbywać się będą w siedzibie Fundacji w Warszawie. Językiem, w którym będą prowadzone, jest język polski.

W przypadku dyplomów nostryfikowanych w Polsce, nie ma potrzeby załączania ich tłumaczenia. Wystarczające, w tym przypadku, jest zaświadczenie o nostryfikacji oraz kopia oryginalnego dyplomu.

Nie ma potrzeby skanowania całych książek. Wystarczy najważniejszy fragment danej książki, bądź pierwsze kilkadziesiąt stron. Oczywiście recenzent może poprosić o dostęp do całej publikacji, wówczas będziemy Państwa prosić o dosłanie kopii całości.

Ze względu na duża pulę recenzentów zagranicznych, zachęcamy do wybierania publikacji w języku angielskim. Jeżeli dołączacie Państwo do wniosku publikację w języku innymi niż angielski , zalecamy dołączenie streszczenia w języku angielskim.

Opis projektu badawczego musi zostać zawarty na sześciu stronach A4, natomiast spis literatury cytowanej można zawrzeć poza tym limitem.