TEAM

W składanym wniosku należy określić liczbę i status planowanych członków zespołu np. 2 studentów, 2 doktorantów i 2 młodych doktorów.
Kierownik projektu może zaplanować w budżecie skład zespołu, który ulegnie zmianom w czasie trwania projektu, przy założeniu, że liczba ww. członków w zespole podczas realizacji projektu nie jest mniejsza niż 6. Ponadto skład zespołu musi być zgodny ze wskazanym w umowie.
W sytuacji, gdy młody naukowiec, będący członkiem zespołu, utraci prawo do otrzymywania stypendium naukowego, kierownik zespołu jest zobowiązany do powiadomienia o tym fakcie Fundacji i do wyłonienia kolejnego młodego naukowca o tym samym statusie. Rozstrzygnięcie kolejnego otwartego naboru musi nastąpić w terminie 2 miesięcy od momentu utraty ww. prawa przez młodego naukowca. Fundacja jest uprawniona do zmniejszenia kwoty środków finansowych w przypadku niedopełnienia przez Laureata ww. obowiązku.
Stypendium naukowe wypłacane jest w okresie, w którym stypendysta posiada status określony w umowie, przy czym stypendium może być wypłacane do końca miesiąca następującego po terminie obrony pracy magisterskiej (dotyczy studentów) lub pracy doktorskiej (dotyczy doktorantów).
W sytuacji, gdy w zespole zwolni się miejsce i będzie przeprowadzany kolejny nabór członków (na zasadach obowiązujących dla pierwszego naboru) to przykładowo młody doktor, będący wcześniej  członkiem zespołu (status doktoranta), który obecnie z powodu obrony czyli zmiany statusu, nie może już pobierać stypendium dla doktoranta, ma prawo przystąpić do procedury rekrutacji jako młody doktor. Jeżeli w wyniku otwartego naboru zostanie wybrany, będzie otrzymywał stypendium w wysokości zaplanowanej dla doktora osoby odbywającej staż podoktorski.

Do zespołu, jako doktorant może zostać przyjęta osoba będąca uczestnikiem studiów doktoranckich.

Młody doktor w chwili rozpoczęcia finansowania nie może przekroczyć 4 roku po uzyskaniu stopnia naukowego doktora (liczy się data roczna).

Partner zagraniczny może mieć siedzibę w kraju nienależącym do Unii Europejskiej.

W skład zespołu musi być zaangażowanych co najmniej 6 młodych uczonych, niezależnie od ich narodowości. Młodzi uczeni muszą zostać wybrani w otwartym, międzynarodowym konkursie organizowanym przez jednostkę/kierownika zespołu. W naborze mogą uczestniczyć: studenci, którzy ukończyli co najmniej trzeci rok studiów, doktoranci (studenci studiów doktoranckich) oraz uczestnicy stażu podoktorskiego (do 4 lat po uzyskaniu stopnia doktora).
W składanym wniosku należy określić liczbę i status planowanych członków zespołu np. 2 studentów, 2 doktorantów i 2 młodych doktorów.

Fundacja nie określa proporcji studentów, doktorantów i młodych doktorów w zespole. Młodzi uczeni muszą jednak być zaangażowani w projekt w pełnym wymiarze czasu. Studenci, pomimo że otrzymują imienne stypendium naukowe, nie generują grantu. W przypadku uczestników stażu podoktorskiego, wymagane jest zapewnienie zatrudnienia przez jednostkę w pełnym wymiarze czasu pracy (zgodnie ze standardami europejskimi), a ich wynagrodzenie nie może być refundowane ze środków projektu, ponieważ otrzymują imienne stypendia naukowe.

Kryteria wyboru projektów w Programie Team obejmują:
– wartości naukowe lub innowacyjne przedstawionych projektów w zespole,
– dorobek badawczy i wdrożeniowy kierownika projektu z ostatnich 4 lat,
– zasadność planowanej liczby zespołu względem przedstawionego programu badawczego,
– jakość procedur wyboru młodych naukowców do pracy w zespole,
– zakres współpracy międzynarodowej zespołu w ramach projektu,
– zasadność i efektywność budżetu projektu,
– wskaźniki produktu i rezultatu (czy są obiektywnie weryfikowalne, odzwierciedlają założone cele projektu i są adekwatne dla danego rodzaju projektu),
– wnioskodawca zapewnia trwałość rezultatów projektu przez okres minimum 5 lat od zakończenia projektu.

Fundacja w swoich programach dąży do zapewnienia i przestrzegania europejskich standardów obowiązujących w nauce. W Europejskiej Karcie Naukowca wskazano iż grantodawcy i/lub pracodawcy powinni zobowiązać się do poprawy stabilności warunków zatrudnienia pracowników naukowych. W ramach wprowadzania dobrych praktyk i mając na celu zapewnienie większej stabilizacji młodym doktorom Fundacja wprowadziła m.in. w Programie Team obowiązek ich zatrudnienia przez jednostkę naukową. Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych nie daje uczestnikom staży podoktorskich prawa do dobrowolnego objęcia ubezpieczeniami emerytalnymi i rentowymi. W tej sytuacji w pełni uzasadnione jest wprowadzenie wymogu zatrudnienia młodych doktorów co w konsekwencji umożliwi im korzystanie z przywilejów wynikających z objęcia ubezpieczeniami społecznymi (np. publiczna opieka medyczna).

Wynagrodzenie kierownika zespołu i pracowników naukowych w zespole może  być refundowane ze środków na realizację projektów proporcjonalnie do ich zaangażowania w realizację projektu.

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej działa zgodnie ze standardami Unii Europejskiej
w działaniach na rzecz eliminacji dyskryminacji ze względu na płeć oraz wyrównywania szans mężczyzn i kobiet. W związku z tym przyjęto zasadę, iż maksymalny dopuszczalny okres po uzyskaniu stopnia naukowego doktora jest przedłużany o czas, w którym kandydaci korzystali z urlopów macierzyńskich i wychowawczych.