FNP sygnatariuszem „Porozumienia w sprawie reformy systemu oceny badań”

Dodano: :: Kategorie: Aktualności
-A A+

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej przystąpiła do europejskiej Koalicji na rzecz doskonalenia systemów oceny badań naukowych (Coalition for Advancing Research Assessment – CoARA) i stała się jednym z sygnatariuszy „Porozumienia w sprawie reformy systemu oceny badań” („Agreement on reforming research assessment”).

Koalicja została powołana pod koniec września 2022 r. w celu prowadzenia wspólnych działań na rzecz zmiany systemu ewaluacji badań naukowych.

Sygnowane przez FNP „Porozumienie w sprawie reformy systemu oceny badań” to dokument wytyczający kierunki działań w obszarze ewaluacji badań naukowych. W pracach nad porozumieniem uczestniczyło ponad 350 organizacji z ponad 40 krajów, a koordynował je zespół składający się m.in. z przedstawicieli Science Europe, European University Association oraz niezależnych badaczy.

W dokumencie zostało wskazanych 10 wytycznych dotyczących oceny badań naukowych:

1. Uwzględnienie różnorodności w zakresie wkładu do nauki oraz ścieżek karier naukowych – zgodnie z charakterem i celem prowadzonych badań.
2. Oparcie oceny na ocenie jakościowej, przede wszystkim na metodzie peer review, odpowiedzialne użycie wskaźników ilościowych.
3. Zaprzestanie nieodpowiedniego wykorzystania wskaźników JIF i H-index do oceny badań.
4. Unikanie wykorzystywania rankingów uczelni do oceny badań.
5. Zabezpieczenie odpowiednich zasobów do tego, by w zależności od potrzeb reformować system oceny.
6. Analizowanie i rozwijanie kryteriów, narzędzi i procesów oceny.
7. Komunikowanie wysiłków na rzecz reformy systemu oceny badań. Promocja działań na rzecz reformy systemu oceny badań oraz zapewnianie przejrzystych informacji, wskazówek oraz szkoleń w zakresie kryteriów i procesów oceny oraz ich zastosowań.
8. Wymiana praktyk i doświadczeń poprzez wzajemne uczenie się w ramach Koalicji oraz poza nią.
9. Komunikowanie postępów we wdrażaniu niniejszych zasad.
10. Ewaluacja praktyk, kryteriów i narzędzi oparta na wiarygodnych danych i aktualnych badaniach, a także udostępnianie danych na ten temat.

 

Cofnij