Fundacja na rzecz Nauki Polskiej uruchomi nabór do nowej edycji Międzynarodowych Agend Badawczych

Dodano: :: Kategorie: Informacje prasowe
-A A+

Już 31 maja br. Fundacja na rzecz Nauki Polskiej (FNP) rozpocznie nabór wniosków w działaniu Międzynarodowe Agendy Badawcze, finansowanym z programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027 (FENG). Celem działania jest uruchomienie w Polsce ośrodków badawczych (centrów doskonałości) prowadzących badania naukowe o międzynarodowym znaczeniu i o dużym potencjale wdrożeniowym.

Międzynarodowe Agendy Badawcze (MAB) to inicjatywa skierowana do wybitnych naukowców z Polski i z zagranicy, którzy chcą uruchomić w Polsce nowe (lub rozwinąć już istniejące) centra naukowe. Centra te mają zająć się problemami badawczymi istotnymi z punktu widzenia nauki, gospodarki i społeczeństwa, z wykorzystaniem wiedzy naukowców z różnych dziedzin nauki (w tym z zakresu nauk humanistycznych i społecznych), tak aby stać się rozpoznawalnymi ośrodkami w swojej dziedzinie na świecie. Celem ośrodków jest opracowywanie przewodnich rozwiązań na światowym rynku innowacji, dlatego efekty prowadzonych badań powinny mieć wysoki potencjał wdrożeniowy.

MAB kładzie także szczególny nacisk na współpracę międzynarodową. Jest ona korzystna nie tylko dla zwiększenia potencjału naukowego jednostki, ale także dla rozwoju innowacji – umożliwiając wymianę doświadczeń oraz zapewniając szerszy dostęp do know-how, infrastruktury badawczej i specjalistycznych technologii. Kooperacja badaczy z różnych państw na jednakowych warunkach, w ramach projektów prowadzonych w Polsce, jest kluczowa dla pozycji nauki polskiej z punktu widzenia rozwiązywania problemów o charakterze globalnym, np. w dziedzinie zdrowia, bezpieczeństwa czy zmian klimatu.

?Potrzebujemy w Polsce ośrodków badawczych, które będą rozpoznawalne na międzynarodowej arenie naukowej i będą w stanie przyciągać do pracy w naszym kraju najzdolniejszych badaczy z całego świata. Finansowane z funduszy UE działanie MAB daje szansę na realizację tego celu. Cieszymy się, że Fundacja na rzecz Nauki Polskiej będzie realizować to działanie i serdecznie zapraszamy do składania wniosków. Rozwijajmy dalej razem naukę w Polsce? ? mówi prof. Maciej Żylicz, prezes Zarządu Fundacji na rzecz Nauki Polskiej.

Łączny budżet działania MAB wynosi ponad 445 mln zł. Przewidywane jest sfinansowanie ok. 12 projektów badawczych, które mogą trwać do 2029 roku.

Dofinansowanie w ramach działania MAB można otrzymać na prace badawczo-rozwojowe, obejmujące również badania przemysłowe lub eksperymentalne, realizowane z co najmniej jedną zagraniczną jednostką naukową w charakterze partnera instytucjonalnego i obejmujące zakres tematyczny mieszczący się w wykazie Krajowych Inteligentnych Specjalizacji (KIS). Z racji całościowego podejścia do rozwiązywania zagadnienia objętego agendą badawczą, oferta kierowana jest do wszystkich dziedzin nauki, może więc także uwzględnić komponenty z udziałem naukowców specjalizujących się w badaniach społecznych czy humanistycznych.

W dniu 31 maja br. zostaną uruchomione dwa nabory. Nabór nr 1/2023 jest przeznaczony dla wnioskodawców, którzy: uzyskali dofinansowanie w ramach ostatniego konkursu Horyzontu Europa w obszarze ?Widenning participation ? Teaming for Excellence? lub otrzymali w tym konkursie tzw. Seal of Excellence. Wnioskodawcy w tym naborze mogą aplikować o środki w wysokości do ok. 37 mln zł na jeden projekt (8 mln EUR).

Nabór nr 2/2023 jest skierowany do pozostałych wnioskodawców, którzy mogą ubiegać się o dofinansowanie w wysokości do 30 mln zł na projekt, zgodnie z warunkami regulaminu konkursu.

Zasady naborów są dostępne na stronie internetowej Fundacji. Wnioski do działania MAB FENG można składać między 31 maja a 30 czerwca 2023 r. do godziny 16.00 (GTM+1). W pierwszym tygodniu czerwca planowane jest spotkanie informacyjne dla wnioskodawców.

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej już wcześniej wspierała realizację Międzynarodowych Agend Badawczych w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (POIR). Uruchomiono dotąd 14 jednostek prowadzących projekty, które rozwijają w naszym kraju zaawansowane prace badawcze z takich obszarów jak np. badania nad szczepionkami przeciwnowotworowymi, opracowywanie nowych materiałów czy diagnostyki i leczenia chorób oczu.

Finansowane z Funduszy Europejskich Międzynarodowe Agendy Badawcze to nie tylko szansa na rozwój rodzimej nauki ? rozwiązania naukowe dziś opracowywane i testowane w jednostkach MAB w perspektywie kilku lat mogą przełożyć się na konkretne korzyści zarówno gospodarcze, jak i społeczne.

Wszystkie informacje związane z naborem znajdują się na stronie internetowej Fundacji na rzecz Nauki Polskiej: www.fnp.org.pl.


Międzynarodowe Agendy Badawcze (MAB) to program dla wybitnych naukowców z Polski lub z zagranicy, którzy chcą stworzyć w Polsce centrum doskonałości będące rozpoznawalnym ośrodkiem w swojej dziedzinie na świecie. Program umożliwia uruchomienie w naszym kraju nowych (lub rozwój już istniejących) centrów naukowych o międzynarodowym znaczeniu we współpracy z ośrodkiem zagranicznym i rozwój współpracy z partnerami gospodarczymi. Budżet programu wynosi ponad 445 mln zł. Przewidywane jest sfinansowanie ok. 12 projektów badawczych do 2029 roku. Jeden projekt może otrzymać finansowanie w wysokości do 30 mln zł (oraz do ok. 37 mln zł dla wnioskodawców prowadzących projekty Teaming of Excellence).


Fundacja na rzecz Nauki Polskiej istnieje od 1991 r. i jest niezależną, samofinansującą się instytucją pozarządową typu non-profit, która realizuje misję wspierania nauki. Do statutowych celów FNP należą: wspieranie wybitnych naukowców i zespołów badawczych i działanie na rzecz transferu osiągnięć naukowych do praktyki gospodarczej. Fundacja realizuje je poprzez przyznawanie indywidualnych nagród i stypendiów dla naukowców, przyznawanie subwencji na wdrażanie osiągnięć naukowych do praktyki gospodarczej, inne formy wspierania ważnych przedsięwzięć służących nauce (jak np.: programy wydawnicze, konferencje). Fundacja angażuje się także we wspieranie międzynarodowej współpracy naukowej oraz zwiększanie samodzielności naukowej młodego pokolenia uczonych.

 

Kontakt prasowy:

Dominika Wojtysiak-Łańska, Fundacja na rzecz Nauki Polskiej: tel. 698 931 944, wojtysiak@fnp.org.pl

Materiały dla mediów:

IP_FNP uruchomi nabór do nowej edycji MAB

Grafika_FNP uruchomi nabór do nowej edycji MAB

Ilustracja_FNP uruchomi nabór do nowej edycji MAB

 

FENG_RP_UE_CMYK-01

Cofnij