Fundacja pod lupą

Dodano: :: Kategorie: Aktualności
-A A+

Fundacja ogłosiła wyniki pierwszej kompleksowej ewaluacji zewnętrznej swoich programów. Ewaluację, na zlecenie Fundacji, przeprowadzili zagraniczni eksperci reprezentujący prestiżowe instytucje wspierające naukę.

Celem ewaluacji była bezstronna analiza aktualnej oferty programowej FNP i sformułowanie rekomendacji wobec jej dalszego rozwoju. Panel ewaluacyjny składał się z ekspertów pochodzących zarówno z instytucji prywatnych, jak i publicznych z różnych krajów, w tym z USA, Wielkiej Brytanii, Węgier, Czech, Irlandii, Niemiec, Finlandii i Norwegii.

Skład panelu ewaluacyjnego:

 • Prof. Frank Gannon, dyrektor generalny Science Foundation Ireland (przewodniczący panelu)
 • Dr. Sven Baszio, dyrektor zespołu europejskiego w Alexander von Humboldt Foundation
 • Dr. Iain Cameron, dyrektor zespołu ds. rozwoju i różnorodności karier naukowych w Research Councils UK
 • Prof. Reinhard Grunwald, były sekretarz generalny DFG
 • Prof. Axel Horstmann, dyrektor zespołu ds. nauk humanistycznych i społecznych w VolkswagenStiftung
 • Dr Rüdiger Klein, dyrektor zarządzający ALLEA (European Federation of National Academies of Science and Humanities)
 • Dr Kari Kveseth, dyrektor ds. międzynarodowych w Research Council of Norway
 • Prof. Gábor Makara, były prezes Węgierskiej fundacji Nauki (OTKA) 
 • Dr Alexis-Michel Mugabushaka, analityk ds. strategii programowej w European Research Council Executive Agency
 • Dr David Stonner, Dyrektor Europejskiego Biura National Science Foundation
 • Prof. Josef Syka, były przewodniczący Czech Science Foundation
 • Prof. Eero Vuorio, były rektor University of Turku

Wyniki ewaluacji potwierdziły ważną rolę FNP w polskim systemie finansowania nauki oraz jej miejsce wśród europejskich instytucji wspierających naukę. Szczególnie wysoko oceniony został przez panelistów wkład Fundacji w tworzenie przejrzystego systemu finansowania nauki w oparciu o konkursy i zewnętrzne, w dużej mierze zagraniczne, recenzje.

Paneliści sformułowali także kilkanaście rekomendacji dotyczących strategicznych kierunków rozwoju Fundacji na rzecz Nauki Polskiej w najbliższych latach, m.in.: dalszy rozwój FNP przy zachowaniu niezależności strategicznej i operacyjnej, ograniczenie liczby programów w taki sposób, aby szczegółowe cele nie tyle były realizowane przez osobne programy, ale zawierały się w ogólnych zasadach finansowania, aktywna współpraca z rządowymi agencjami wspierającymi naukę, kontynuowanie działań na rzecz dotychczasowych adresatów (mimo powstania nowych agencji adresujących swoją ofertę do podobnej grupy odbiorców, np. młodych naukowców).

Wyniki przeprowadzonej ewaluacji zewnętrznej są dla Fundacji istotnym materiałem do refleksji nad polityką programową i kierunkami rozwoju w najbliższych latach, które, ze względu na zmiany zachodzące w sektorze nauki w Polsce (reforma systemu nauki i szkolnictwa wyższego, finansowanie projektów ze środków Unii Europejskiej), będą wymagały od Fundacji nowego zdefiniowania jej pozycji i roli w systemie finansowania nauki w Polsce.

Działania ewaluacyjne są prowadzone przez Fundację od kilku lat i służą analizie celowości, jakości i efektów prowadzonych programów, wspierając tym samym proces budowania strategii programowej FNP. Są one realizowane w trzech formach – bieżącego monitoringu, ewaluacji wewnętrznej i ewaluacji zewnętrznej. Do tej pory przedmiotem ewaluacji były poszczególne programy Fundacji, albo grupy programów. Najnowszy raport jest pierwszą kompleksową analizą całej działalności programowej.

Cofnij