• Według autorów Raportu Komisji Europejskiej „She Figures” kobietom ogólnie trudniej niż mężczyznom przychodzi pokonywanie szczebli kariery naukowej. Choć stanowią 59 proc. absolwentów studiów, a wśród doktorantów jest ich 45 proc. (w Polsce 50 proc.), do profesury dochodzi zaledwie 18-19 proc. (wg różnych statystyk w Polsce 21 – 27%). Punkt zwrotny w ich karierach to czas między 25 a 35 rokiem życia. Z uwagi na konieczność licznych na tym etapie staży zagranicznych, wyjazdów konferencyjnych oraz intensywnego udziału w pracach badawczych jest to okres najprężniejszego rozwoju naukowego. Zarazem jest to czas uznawany za najbardziej korzystny dla założenia rodziny i urodzenia dziecka. Dlatego w 2010 r. Fundacja zdecydowała się na wdrożenie programu POMOST, wspierającego naukowców wychowujących małe dzieci lub oczekujących narodzin dziecka, aby wyhamować proces  utraty talentów i wiedzy, coraz wyraźniej zaznaczający się w polskiej nauce, jakiemu podlegają przede wszystkim kobiety, które ze względu na trudne nieraz dla zdrowia warunki pracy w czasie ciąży, brak instytucjonalnego wsparcia i problemy związane z powrotem do działalności badawczej po urodzeniu dziecka, decydują się na odejście od pracy naukowej. Program POMOST wychodził naprzeciw potrzebom zrównania szans i zapewnienia dogodnych warunków kontynuowania karier naukowych dla najlepszych rodziców-naukowców i badaczek spodziewających się dziecka i jak wynika z przeprowadzonej w 2014 r. przez FNP ewaluacji tego programu – okazał się on być skutecznym mechanizmem wspierania kobiet w najbardziej krytycznym momencie ich kariery. Program POMOST miał dwa moduły:
  1. POMOST – WSPARCIE DLA KOBIET W CIĄŻY – oferował wsparcie dla kobiet realizujących w trakcie ciąży projekty naukowe, których specyfika mogła mieć wpływ na przebieg ciąży. Ze środków pozyskanych w tym programie można było sfinansować np. koszty zastępstwa do pracy w laboratorium. Ze wsparcia skorzystały 63 kobiety.
  2. POMOST – GRANTY POWROTOWE – oferował wsparcie dla rodziców, którzy chcieli wrócić do pracy naukowej po przerwie związanej z urodzeniem i/lub wychowywaniem dziecka. Z tego wsparcia skorzystało 101 osób (w tym 100 kobiet = 99%).
  • Kontynuacją programu POMOST jest obecnie realizowany program POWROTY, który oferuje wsparcie dla osób chcących kontynuować karierę naukową po przerwie związanej m.in. z rodzicielstwem.
  • W programie START skierowanym do wybitnych młodych uczonych znajdujących się na początku kariery naukowej, Fundacja umożliwia przedłużenie wieku kandydata (30 lat) z tytułu urodzenia lub przysposobienia dziecka – ulega on przedłużeniu „w przypadku kobiet, które urodziły dziecko lub osób, które przysposobiły dziecko, o 1 rok na każde dziecko, niezależnie od daty urodzenia lub przysposobienia dziecka”.
  • Również w ramach obecnie realizowanych programów finansowanych z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój skierowanych do naukowców na wczesnym etapie kariery, czyli dla naukowców do 5 lat po doktoracie, tj. w programach First TEAM, HOMING i POWROTY, Fundacja stosuje horyzontalnie możliwość przedłużenia tego okresu – „dla kobiet, które urodziły dziecko lub osób które przysposobiły dziecko, termin 5 lat ulega z tego tytułu przedłużeniu o 1 rok na każde dziecko, niezależnie od daty urodzenia lub przysposobienia dziecka, nawet jeśli okres udokumentowanego urlopu lub przerw w pracy z tym związanych był krótszy”.
  • Specyfikę sytuacji kobiet w nauce Fundacja uwzględnia również, oferując kierownikom projektów m.in. możliwość zwiększenia czasu realizacji projektów, w szczególności „gdy kierownik projektu jest kobietą i w trakcie realizacji projektu urodzi dziecko lub gdy kierownik projektu w trakcie realizacji projektu przysposobi dziecko, okres realizacji Projektu może zostać przedłużony o okres do 12 miesięcy na każde urodzone lub przysposobione w ww. okresie dziecko”

Fundacja wspiera również inicjatywy promujące kobiety w nauce:

  • FNP jest pierwszym polskim partnerem projektu AcademiaNet – inicjatywy Fundacji Boscha, polegającej na stworzeniu międzynarodowej bazy danych kobiet – ekspertek, w celu promowania sukcesów naukowych kobiet, a także zwiększania ich zaangażowania w ciałach decyzyjnych. Rolą Fundacji jest nominowanie polskich kobiet-naukowców do udziału w tym projekcie. Do tej pory do projektu Fundacja zgłosiła 35 kobiet.
  • FNP jest członkiem międzynarodowego konsorcjum realizującego „RRI Tools” – europejskiego projektu mającego na celu wspieranie odpowiedzialnego prowadzenia badań i innowacji (Responsible Research and Innovation) dla społeczeństwa i ze społeczeństwem. Głównym produktem projektu jest RRI Toolkit rri-tools.eu – portal internetowy umożliwiający nie tylko zrozumienie idei Odpowiedzialnych Badań i Rozwoju, ale przede wszystkim zawierający kompleksowy zestaw narzędzi ułatwiających wdrożenie jej w praktyce. Portal zawiera także szereg narzędzi umożliwiających sensowne wbudowanie w działalność badawczą – zarówno na poziomie indywidualnego badacza jak i instytucji naukowej – takich kwestii jak otwarty dostęp, równość/włączenie czy etyka. Porusza kwestie zachowania równości płci w zespołach badawczych, projektach i procesach podejmowania decyzji, zawiera również szereg informacji dotyczących zapewnienia równości płci w miejscu pracy.
  • Fundacja, jako pierwsza instytucja w Polsce, została także wyróżniona przez Komisję Europejską znakiem HR Excellence in Research za wdrażanie postanowień zawartych w Europejskiej Karcie Naukowca i Kodeksie postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych. Oznacza to, że procedury stosowane przez Fundację w przyznawaniu finansowania naukowcom i współpracy z nimi, są zgodne z rekomendacjami Komisji.
Cofnij