Międzynarodowe Agendy Badawcze (MAB FENG)

Opis programu

W ramach działania Międzynarodowe Agendy Badawcze (MAB FENG) wspierane jest powstanie lub rozwój wyspecjalizowanych, wiodących w skali światowej zespołów i organizacji badawczych, w których możliwe będzie osiągnięcie doskonałości naukowej i międzynarodowej konkurencyjności badań.

Termin składania aplikacji


CZYTAJ WIĘCEJ »

FIRST TEAM FENG

Opis programu

FIRST TEAM umożliwia zdobycie finansowania na założenie zespołu badawczego i prowadzenie w Polsce innowacyjnych badań z potencjałem aplikacyjnym.

Termin składania aplikacji

Nabór był prowadzony w terminie 18.09.2023 - 18.10.2023 do godziny 16.00 (GTM+1)


CZYTAJ WIĘCEJ »

Proof of Concept (PoC FENG)

Opis programu

Proof of Concept (PoC) to działanie skierowane do naukowczyń i naukowców pracujących w polskich organizacjach badawczych, którzy chcą zweryfikować potencjał wdrożeniowy posiadanych wyników badań.

Termin składania aplikacji


CZYTAJ WIĘCEJ »

Nagroda FNP

Opis programu

Nagroda przyznawana w czterech obszarach wybitnym uczonym za szczególne osiągnięcia i odkrycia naukowe, które przesuwają granice poznania, wnoszą wybitny wkład w postęp cywilizacyjny i kulturowy naszego kraju oraz zapewniają Polsce znaczące miejsce w podejmowaniu najbardziej ambitnych wyzwań współczesnego świata.

Termin składania aplikacji

Nominacje mogą składać tylko zaproszeni imiennie przez Zarząd i Radę Fundacji wybitni przedstawiciele nauki. Autonominacje nie są rozpatrywane.


CZYTAJ WIĘCEJ »

START

Opis programu

Roczne stypendia dla wybitnych młodych uczonych na początku kariery naukowej posiadających udokumentowane osiągnięcia w swojej dziedzinie badań.

Termin składania aplikacji

Nabór wniosków do konkursu START 2024 trwał od 20 września 2023 do 3 listopada 2023.


CZYTAJ WIĘCEJ »

Polsko-Niemiecka Nagroda COPERNICUS

Opis programu

Polsko-Niemiecka Nagroda Naukowa wyróżniająca najbardziej aktywnych uczestników polsko-niemieckiej współpracy naukowej, mogących wykazać się wybitnym wspólnym dorobkiem badawczym. Nagroda jest przyznawana co dwa lata.

Termin składania aplikacji

Termin zgłaszania kandydatów upłynął w dniu 12 lipca 2023 r.


CZYTAJ WIĘCEJ »

MONOGRAFIE

Opis programu

W ramach programu Fundacja finansuje wydawanie wyłanianych w konkursie, oryginalnych i wcześniej niepublikowanych prac z zakresu nauk humanistycznych i społecznych.

Termin składania aplikacji

Prace do rozpatrzenia na kolejnym posiedzeniu Rady Wydawniczej należy zgłaszać do dnia 20.05.2024 r. włącznie do godz. 24:00 (liczy się data wysłania formularza).


CZYTAJ WIĘCEJ »

MONOGRAFIE – Adiustacje

Opis programu

Finansowanie adiustacji językowej prac przygotowanych do wydania w jednym z języków kongresowych przez wydawcę zagranicznego. Konkurs realizowany w ramach programu MONOGRAFIE.

Termin składania aplikacji

Konkurs jest realizowany w trybie ciągłym.


CZYTAJ WIĘCEJ »

DLA UKRAINY

Opis programu

Program DLA UKRAINY jest inicjatywą Fundacji na rzecz Nauki Polskiej podjętą w obliczu agresji zbrojnej na Ukrainę i będącego jej bezpośrednim następstwem przyjazdu pracowników naukowych z Ukrainy do Polski. Program przewiduje wspieranie uczonych z Ukrainy współpracujących z uczonymi z Polski w zakresie realizacji projektów naukowych dotyczących nauk społecznych i humanistycznych.

Termin składania aplikacji

Nabór wniosków odbywa się w ramach czterech konkursów, w terminach:
do 29 kwietnia 2022 r. do godziny 16:00 (CET) (I konkurs, rozstrzygnięty);
do 30 września 2022 r. do godziny 16:00 (CET) (II konkurs, rozstrzygnięty);
do 4 kwietnia 2023 r. do godziny 16:00 (CET) (III konkurs, rozstrzygnięty).
do 3 czerwca 2024 r. do godziny 16:00 (CET)


CZYTAJ WIĘCEJ »

Honorowe Stypendium im. Leszka Kołakowskiego

Opis programu

Wyróżnienie młodych uczonych, niezależnie od narodowości, posiadających wybitny dorobek naukowy w zakresie historii idei i filozofii średniowiecznej i nowożytnej do 1939 r.

Termin składania aplikacji


CZYTAJ WIĘCEJ »

Polsko-Francuska Nagroda Naukowa im. Marii Skłodowskiej-Curie i Pierre’a Curie

Opis programu

Polsko-Francuska Nagroda Naukowa im. Marii Skłodowskiej-Curie i Pierre'a Curie jest wspólną inicjatywą Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (FNP) i Francuskiej Akademii Nauk (Académie des sciences). Celem Nagrody jest wyróżnienie wybitnych osiągnięć naukowych będących owocem współpracy francusko-polskiej. Nagroda jest finansowana wspólnie przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej i Fundację im. Zygmunta Zaleskiego. Nagroda została ustanowiona w 2019 r., który był ogłoszony Polsko-Francuskim Rokiem Nauki.

Termin składania aplikacji

Zgłoszenia do trzeciej edycji konkursu są przyjmowane od 4 grudnia 2023 r. do 31 stycznia 2024 r. do godz. 16.00.


CZYTAJ WIĘCEJ »

POLSKO-AMERYKAŃSKA NAGRODA NAUKOWA

Opis programu

Polsko-Amerykańska Nagroda Naukowa jest wspólnym przedsięwzięciem American Association for the Advancement of Science (AAAS) i Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (FNP).

Termin składania aplikacji

Nagroda przyznawana jest co dwa lata. Termin nadsyłania zgłoszeń upłynął 31 grudnia 2017 r.


CZYTAJ WIĘCEJ »

Międzynarodowe Agendy Badawcze (MAB)

Opis programu

Środki na stworzenie w Polsce nowych instytucji badawczych (innowacyjnych centrów doskonałości), w których wybitni naukowcy, niezależnie od narodowości, będą prowadzić wysokiej jakości badania naukowe i prace rozwojowe dotyczące aktualnych, dobrze sprecyzowanych wyzwań naukowych.

Termin składania aplikacji

Nie przewiduje się kolejnych konkursów w tym programie.
Zainteresowanych prowadzeniem badań w Polsce zachęcamy do zapoznania się z ofertami pracy i stypendiów w projektach naszych laureatów: oferty pracy


CZYTAJ WIĘCEJ »

Międzynarodowe Agendy Badawcze PLUS (MAB PLUS)

Opis programu

Środki na stworzenie w Polsce nowych instytucji badawczych (innowacyjnych centrów doskonałości), w których wybitni naukowcy z całego świata będą prowadzić wysokiej jakości badania naukowe i prace rozwojowe dotyczące aktualnych, dobrze sprecyzowanych wyzwań naukowych. Program MAB PLUS jest adresowany do beneficjentów programu Teaming prowadzonego przez Komisję Europejską.

Termin składania aplikacji

Nie przewiduje się kolejnych konkursów w tym programie.
Zainteresowanych prowadzeniem badań w Polsce zachęcamy do zapoznania się z ofertami pracy i stypendiów w projektach naszych laureatów: oferty pracy


CZYTAJ WIĘCEJ »

FIRST TEAM

Opis programu

Granty dla pierwszych zespołów badawczych kierowanych przez doktorów na wczesnym etapie kariery naukowej, posiadających stopień naukowy doktora nie dłużej niż przez 5 lat. W ramach programu finansowane są projekty trwające do 36 miesięcy z możliwością przedłużenia.

Termin składania aplikacji

Nie przewiduje się kolejnych konkursów w tym programie.
Zainteresowanych prowadzeniem badań w Polsce zachęcamy do zapoznania się z ofertami pracy i stypendiów w projektach naszych laureatów: oferty pracy


CZYTAJ WIĘCEJ »

TEAM-NET

Opis programu

Program TEAM-NET oferuje jednostkom naukowym środki na finansowanie interdyscyplinarnych badań naukowych realizowanych przez sieć współpracujących zespołów badawczych kierowanych przez wybitnych naukowców.

Termin składania aplikacji

Nabór wniosków został zakończony.


CZYTAJ WIĘCEJ »

TEAM

Opis programu

Granty na projekty zespołowe prowadzone przez wybitnych uczonych z całego świata w jednostkach naukowych lub przedsiębiorstwach w Polsce, pracujących w najbardziej innowacyjnych obszarach.

Termin składania aplikacji

Nie przewiduje się kolejnych konkursów w tym programie.
Zainteresowanych prowadzeniem badań w Polsce zachęcamy do zapoznania się z ofertami pracy i stypendiów w projektach naszych laureatów: oferty pracy
.


CZYTAJ WIĘCEJ »

TEAM-TECH

Opis programu

Granty dla zespołów badawczych prowadzonych przez wybitnych uczonych realizujących projekty B+R związane z powstawaniem produktu lub procesem produkcyjnym (technologicznym lub wytwórczym) o dużym znaczeniu dla gospodarki.

Termin składania aplikacji

Nie przewiduje się kolejnych konkursów w tym programie.
Zainteresowanych prowadzeniem badań w Polsce zachęcamy do zapoznania się z ofertami pracy i stypendiów w projektach naszych laureatów: oferty pracy


CZYTAJ WIĘCEJ »

TEAM-TECH Core Facility

Opis programu

Granty dla zespołów badawczych prowadzonych przez wybitnych uczonych realizujących projekty B+R związane z powstawaniem lub rozwojem usług z wykorzystaniem dostępnej aparatury naukowo-badawczej. Do konkursu przyjmowane będą projekty trwające do 36 miesięcy o budżecie w wys. ok. 3 500 000 zł.

Termin składania aplikacji

Nie przewiduje się kolejnych konkursów w tym programie.
Zainteresowanych prowadzeniem badań w Polsce zachęcamy do zapoznania się z ofertami pracy i stypendiów w projektach naszych laureatów: oferty pracy


CZYTAJ WIĘCEJ »

TEAM-TECH Core Facility Plus

Opis programu

Granty dla zespołów prowadzonych przez wybitnych uczonych realizujących projekty B+R związane z opracowaniem lub rozwojem usług badawczych z wykorzystaniem dostępnej aparatury naukowo-badawczej. W ramach programu finansowane będą projekty trwające do 18 miesięcy o budżecie w wys. ok. 1 500 000 zł. Wnioskodawca na etapie składania aplikacji proponuje 2-3 osobowy zespół.

Termin składania aplikacji

Nie przewiduje się kolejnych konkursów w tym programie.
Zainteresowanych prowadzeniem badań w Polsce zachęcamy do zapoznania się z ofertami pracy i stypendiów w projektach naszych laureatów: oferty pracy


CZYTAJ WIĘCEJ »

Stypendium im. Aleksandra von Humboldta

Opis programu

Polskie Honorowe Stypendium Naukowe im. Aleksandra von Humboldta dla wybitnych uczonych niemieckich planujących pobyt badawczy w polskiej jednostce naukowej.

Termin składania aplikacji

Termin składania wniosków w dwudziestej piątej edycji konkursu upłynął 30 września 2021 r.


CZYTAJ WIĘCEJ »

HOMING

Opis programu

Granty na realizację projektów o charakterze staży podoktorskich realizowanych przez młodych doktorów przyjeżdżających do Polski z zagranicy. W ramach programu finansowane będą projekty trwające do 24 miesięcy.

Termin składania aplikacji

Nie przewiduje się kolejnych konkursów w tym programie.
Zainteresowanych prowadzeniem badań w Polsce zachęcamy do zapoznania się z ofertami pracy i stypendiów w projektach naszych laureatów: oferty pracy


CZYTAJ WIĘCEJ »

POWROTY

Opis programu

Granty na realizację projektów o charakterze staży podoktorskich realizowanych przez młodych doktorów powracających do pracy naukowej po przerwie związanej z rodzicielstwem lub pracą poza obszarem nauki. W ramach programu finansowane będą projekty trwające do 24 miesięcy.

Termin składania aplikacji

Nie przewiduje się kolejnych konkursów w tym programie.
Zainteresowanych prowadzeniem badań w Polsce zachęcamy do zapoznania się z ofertami pracy i stypendiów w projektach naszych laureatów: oferty pracy


CZYTAJ WIĘCEJ »

MISTRZ

Opis programu

Subsydia profesorskie mające na celu wspieranie wybitnych uczonych: umożliwienie im intensyfikacji prowadzonych dotychczas prac badawczych lub podjęcie nowych kierunków badań.

Termin składania aplikacji

Tryb nominacji - konkurs zamknięty.


CZYTAJ WIĘCEJ »

WYJAZDOWE STYPENDIA NAUKOWE dla laureatów programu MISTRZ

Opis programu

Stypendia typu "sabbatical leave" dla laureatów programu MISTRZ (dawniej: Subsydia profesorskie), którzy zakończyli realizację subsydium.

Termin składania aplikacji


CZYTAJ WIĘCEJ »

IDEE DLA POLSKI

Opis programu

Stypendia dla laureatów ERC Starting Grant ? konkursów prowadzonych przez Europejską Radę Nauki (ERC) ? którzy zamierzają realizować badania naukowe w Polsce.

Termin składania aplikacji

Prosimy o bezpośredni kontakt z koordynatorem programu.


CZYTAJ WIĘCEJ »