Nagroda FNP

Opis programu

Nagroda przyznawana w czterech obszarach wybitnym uczonym za szczególne osiągnięcia i odkrycia naukowe, które przesuwają granice poznania, wnoszą wybitny wkład w postęp cywilizacyjny i kulturowy naszego kraju oraz zapewniają Polsce znaczące miejsce w podejmowaniu najbardziej ambitnych wyzwań współczesnego świata.

Termin składania aplikacji

Upłynął termin składania nominacji.


CZYTAJ WIĘCEJ »

Międzynarodowe Agendy Badawcze (MAB)

Opis programu

Środki na stworzenie w Polsce nowych instytucji badawczych (innowacyjnych centrów doskonałości), w których wybitni naukowcy, niezależnie od narodowości, będą prowadzić wysokiej jakości badania naukowe i prace rozwojowe dotyczące aktualnych, dobrze sprecyzowanych wyzwań naukowych.

Termin składania aplikacji

Termin składania pierwszej części wniosku w konkursie nr 8/2017 (konkurs standardowy) upłynął 20.12.2017 r.


CZYTAJ WIĘCEJ »

Międzynarodowe Agendy Badawcze PLUS (MAB PLUS)

Opis programu

Środki na stworzenie w Polsce nowych instytucji badawczych (innowacyjnych centrów doskonałości), w których wybitni naukowcy z całego świata będą prowadzić wysokiej jakości badania naukowe i prace rozwojowe dotyczące aktualnych, dobrze sprecyzowanych wyzwań naukowych. Program MAB PLUS jest adresowany do beneficjentów programu Teaming prowadzonego przez Komisję Europejską.

Termin składania aplikacji

Termin składania pierwszej i drugiej części wniosku w ramach MAB PLUS, konkurs nr 9/2017 (projekty realizowane przez beneficjentów programu Teaming) upłynął 20.12.2017.


CZYTAJ WIĘCEJ »

TEAM

Opis programu

Granty na projekty zespołowe prowadzone przez wybitnych uczonych z całego świata w jednostkach naukowych lub przedsiębiorstwach w Polsce, pracujących w najbardziej innowacyjnych obszarach.

Termin składania aplikacji

Termin składania wniosków upłynął: 15 stycznia 2018 r.


CZYTAJ WIĘCEJ »

TEAM-TECH

Opis programu

Granty dla zespołów badawczych prowadzonych przez wybitnych uczonych realizujących projekty B+R związane z powstawaniem produktu lub procesem produkcyjnym (technologicznym lub wytwórczym) o dużym znaczeniu dla gospodarki.

Termin składania aplikacji

Termin składania wniosków upłynął: 15 stycznia 2018 r.


CZYTAJ WIĘCEJ »

TEAM-TECH Core Facility

Opis programu

Granty dla zespołów badawczych prowadzonych przez wybitnych uczonych realizujących projekty B+R związane z powstawaniem lub rozwojem usług z wykorzystaniem dostępnej aparatury naukowo-badawczej. Do konkursu przyjmowane będą projekty trwające do 36 miesięcy o budżecie w wys. ok. 3 500 000 zł.

Termin składania aplikacji

Termin składania wniosków upłynął: 15 stycznia 2018 r.


CZYTAJ WIĘCEJ »

TEAM-TECH Core Facility Plus

Opis programu

Granty dla zespołów prowadzonych przez wybitnych uczonych realizujących projekty B+R związane z opracowaniem lub rozwojem usług badawczych z wykorzystaniem dostępnej aparatury naukowo-badawczej. W ramach programu finansowane będą projekty trwające do 18 miesięcy o budżecie w wys. ok. 1 500 000 zł. Wnioskodawca na etapie składania aplikacji proponuje 2-3 osobowy zespół.

Termin składania aplikacji

Termin składania wniosków upłynął: 15 stycznia 2018 r.


CZYTAJ WIĘCEJ »

FIRST TEAM

Opis programu

Granty dla pierwszych zespołów badawczych kierowanych przez doktorów na wczesnym etapie kariery naukowej, posiadających stopień naukowy doktora nie dłużej niż przez 5 lat. W ramach programu finansowane są projekty trwające do 36 miesięcy z możliwością przedłużenia.

Termin składania aplikacji

Rozpoczęcie: 8 stycznia 2018, termin składania wniosków: 5 marca 2018 r.


CZYTAJ WIĘCEJ »

HOMING

Opis programu

Granty na realizację projektów o charakterze staży podoktorskich realizowanych przez młodych doktorów przyjeżdżających do Polski z zagranicy. W ramach programu finansowane będą projekty trwające do 24 miesięcy.

Termin składania aplikacji

Rozpoczęcie: 8 stycznia 2018, termin składania wniosków: 5 marca 2018 r.


CZYTAJ WIĘCEJ »

POWROTY

Opis programu

Granty na realizację projektów o charakterze staży podoktorskich realizowanych przez młodych doktorów powracających do pracy naukowej po przerwie związanej z rodzicielstwem lub pracą poza obszarem nauki. W ramach programu finansowane będą projekty trwające do 24 miesięcy.

Termin składania aplikacji

Rozpoczęcie: 8 stycznia 2018, termin składania wniosków: 5 marca 2018 r.


CZYTAJ WIĘCEJ »

START

Opis programu

Roczne stypendia dla wybitnych młodych uczonych na początku kariery naukowej posiadających udokumentowane osiągnięcia w swojej dziedzinie badań.

Termin składania aplikacji

Nabór wniosków w konkursie START 2018 został zakończony, wyniki będą ogłoszone w maju 2018 r.
Nabór do konkursu START 2019 rozpocznie się we wrześniu 2018 r.


CZYTAJ WIĘCEJ »

MISTRZ

Opis programu

Subsydia profesorskie mające na celu wspieranie wybitnych uczonych: umożliwienie im intensyfikacji prowadzonych dotychczas prac badawczych lub podjęcie nowych kierunków badań.

Termin składania aplikacji

Tryb nominacji - konkurs zamknięty.


CZYTAJ WIĘCEJ »

WYJAZDOWE STYPENDIA NAUKOWE dla laureatów programu MISTRZ

Opis programu

Stypendia typu "sabbatical leave" dla laureatów programu MISTRZ (dawniej: Subsydia profesorskie), którzy zakończyli realizację subsydium.

Termin składania aplikacji

Termin składania wniosków minął. Nowy termin zostanie ogłoszony wkrótce.


CZYTAJ WIĘCEJ »

POLSKO-AMERYKAŃSKA NAGRODA NAUKOWA

Opis programu

Wspólne przedsięwzięcie American Association for the Advancement of Science (AAAS) i Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (FNP). Celem nagrody jest wzmocnienie i podkreślenie wartości współpracy pomiędzy naukowcami z Polski i USA. Nagroda przyznawana co dwa lata.

Termin składania aplikacji

Nagroda przyznawana co dwa lata. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 31 grudnia 2017 r.


CZYTAJ WIĘCEJ »

Polsko-Niemiecka Nagroda COPERNICUS

Opis programu

Polsko-Niemiecka Nagroda Naukowa wyróżniająca najbardziej aktywnych uczestników polsko-niemieckiej współpracy naukowej, mogących wykazać się wybitnym wspólnym dorobkiem badawczym. Nagroda jest przyznawana co dwa lata.

Termin składania aplikacji

Termin minął 17 października 2017 r.


CZYTAJ WIĘCEJ »

Stypendium im. Aleksandra von Humboldta

Opis programu

Polskie Honorowe Stypendium Naukowe im. Aleksandra von Humboldta dla wybitnych uczonych niemieckich planujących pobyt badawczy w polskiej jednostce naukowej.

Termin składania aplikacji

Termin nadsyłania wniosków minął.


CZYTAJ WIĘCEJ »

Honorowe Stypendium im. Leszka Kołakowskiego

Opis programu

Wyróżnienie młodych uczonych, niezależnie od narodowości, posiadających wybitny dorobek naukowy w zakresie historii idei i filozofii średniowiecznej i nowożytnej do 1939 r.

Termin składania aplikacji


CZYTAJ WIĘCEJ »

MONOGRAFIE

Opis programu

Finansowanie publikacji oryginalnych prac z zakresu nauk humanistycznych i społecznych oraz ich tłumaczeń.

Termin składania aplikacji

Prace do rozpatrzenia na kolejnym posiedzeniu Rady Wydawniczej należy zgłaszać do dnia 19.03.2018 r. włącznie.


CZYTAJ WIĘCEJ »

MONOGRAFIE – Adiustacje

Opis programu

Finansowanie adiustacji językowej prac przygotowanych do wydania w jednym z języków kongresowych przez wydawcę zagranicznego. Konkurs realizowany w ramach programu MONOGRAFIE.

Termin składania aplikacji

Konkurs jest realizowany w trybie ciągłym.


CZYTAJ WIĘCEJ »

IDEE DLA POLSKI

Opis programu

Stypendia dla laureatów ERC Starting Grant – konkursów prowadzonych przez Europejską Radę Nauki (ERC) – którzy zamierzają realizować badania naukowe w Polsce.

Termin składania aplikacji

Prosimy o bezpośredni kontakt z koordynatorem programu.


CZYTAJ WIĘCEJ »