Co roku Fundacja na rzecz Nauki Polskiej realizuje kilka programów skierowanych do uczonych na różnym etapie kariery naukowej. Poprzez różne formy ich wsparcia Fundacja stara się możliwie elastycznie reagować na najistotniejsze potrzeby środowiska naukowego. Stypendia, subsydia i granty, które oferuje Fundacja, przyznawane są zawsze w trybie konkursu.

Filtruj programy

Filtruj programy

Adresaci:
Typ Programu:
Nazwa:

Międzynarodowe Agendy Badawcze (MAB)

Opis programu

Środki na stworzenie w Polsce nowych instytucji badawczych (innowacyjnych centrów doskonałości), w których wybitni naukowcy, niezależnie od narodowości, będą prowadzić wysokiej jakości badania naukowe i prace rozwojowe dotyczące aktualnych, dobrze sprecyzowanych wyzwań naukowych.

Termin składania aplikacji

Termin składania pierwszej części wniosku w konkursie nr 8/2017 (konkurs standardowy) upłynął 20.12.2017 r.


CZYTAJ WIĘCEJ »

Międzynarodowe Agendy Badawcze PLUS (MAB PLUS)

Opis programu

Środki na stworzenie w Polsce nowych instytucji badawczych (innowacyjnych centrów doskonałości), w których wybitni naukowcy z całego świata będą prowadzić wysokiej jakości badania naukowe i prace rozwojowe dotyczące aktualnych, dobrze sprecyzowanych wyzwań naukowych. Program MAB PLUS jest adresowany do beneficjentów programu Teaming prowadzonego przez Komisję Europejską.

Termin składania aplikacji

Termin składania pierwszej i drugiej części wniosku w ramach MAB PLUS, konkurs nr 9/2017 (projekty realizowane przez beneficjentów programu Teaming) upłynął 20.12.2017.


CZYTAJ WIĘCEJ »

TEAM

Opis programu

Granty na projekty zespołowe prowadzone przez wybitnych uczonych z całego świata w jednostkach naukowych lub przedsiębiorstwach w Polsce, pracujących w najbardziej innowacyjnych obszarach.

Termin składania aplikacji

Termin składania wniosków upłynął: 15 stycznia 2018 r.


CZYTAJ WIĘCEJ »

TEAM-TECH

Opis programu

Granty dla zespołów badawczych prowadzonych przez wybitnych uczonych realizujących projekty B+R związane z powstawaniem produktu lub procesem produkcyjnym (technologicznym lub wytwórczym) o dużym znaczeniu dla gospodarki.

Termin składania aplikacji

Termin składania wniosków upłynął: 15 stycznia 2018 r.


CZYTAJ WIĘCEJ »

TEAM-TECH Core Facility

Opis programu

Granty dla zespołów badawczych prowadzonych przez wybitnych uczonych realizujących projekty B+R związane z powstawaniem lub rozwojem usług z wykorzystaniem dostępnej aparatury naukowo-badawczej. Do konkursu przyjmowane będą projekty trwające do 36 miesięcy o budżecie w wys. ok. 3 500 000 zł.

Termin składania aplikacji

Termin składania wniosków upłynął: 15 stycznia 2018 r.


CZYTAJ WIĘCEJ »

TEAM-TECH Core Facility Plus

Opis programu

Granty dla zespołów prowadzonych przez wybitnych uczonych realizujących projekty B+R związane z opracowaniem lub rozwojem usług badawczych z wykorzystaniem dostępnej aparatury naukowo-badawczej. W ramach programu finansowane będą projekty trwające do 18 miesięcy o budżecie w wys. ok. 1 500 000 zł. Wnioskodawca na etapie składania aplikacji proponuje 2-3 osobowy zespół.

Termin składania aplikacji

Termin składania wniosków upłynął: 15 stycznia 2018 r.


CZYTAJ WIĘCEJ »

FIRST TEAM

Opis programu

Granty dla pierwszych zespołów badawczych kierowanych przez doktorów na wczesnym etapie kariery naukowej, posiadających stopień naukowy doktora nie dłużej niż przez 5 lat. W ramach programu finansowane są projekty trwające do 36 miesięcy z możliwością przedłużenia.

Termin składania aplikacji

Rozpoczęcie: 8 stycznia 2018, termin składania wniosków: 5 marca 2018 r.


CZYTAJ WIĘCEJ »

HOMING

Opis programu

Granty na realizację projektów o charakterze staży podoktorskich realizowanych przez młodych doktorów przyjeżdżających do Polski z zagranicy. W ramach programu finansowane będą projekty trwające do 24 miesięcy.

Termin składania aplikacji

Rozpoczęcie: 8 stycznia 2018, termin składania wniosków: 5 marca 2018 r.


CZYTAJ WIĘCEJ »

POWROTY

Opis programu

Granty na realizację projektów o charakterze staży podoktorskich realizowanych przez młodych doktorów powracających do pracy naukowej po przerwie związanej z rodzicielstwem lub pracą poza obszarem nauki. W ramach programu finansowane będą projekty trwające do 24 miesięcy.

Termin składania aplikacji

Rozpoczęcie: 8 stycznia 2018, termin składania wniosków: 5 marca 2018 r.


CZYTAJ WIĘCEJ »

START

Opis programu

Roczne stypendia dla wybitnych młodych uczonych na początku kariery naukowej posiadających udokumentowane osiągnięcia w swojej dziedzinie badań.

Termin składania aplikacji

Nabór wniosków w konkursie START 2018 został zakończony, wyniki będą ogłoszone w maju 2018 r.
Nabór do konkursu START 2019 rozpocznie się we wrześniu 2018 r.


CZYTAJ WIĘCEJ »

MISTRZ

Opis programu

Subsydia profesorskie mające na celu wspieranie wybitnych uczonych: umożliwienie im intensyfikacji prowadzonych dotychczas prac badawczych lub podjęcie nowych kierunków badań.

Termin składania aplikacji

Tryb nominacji - konkurs zamknięty.


CZYTAJ WIĘCEJ »

WYJAZDOWE STYPENDIA NAUKOWE dla laureatów programu MISTRZ

Opis programu

Stypendia typu "sabbatical leave" dla laureatów programu MISTRZ (dawniej: Subsydia profesorskie), którzy zakończyli realizację subsydium.

Termin składania aplikacji

Termin składania wniosków minął. Nowy termin zostanie ogłoszony wkrótce.


CZYTAJ WIĘCEJ »

Stypendium im. Aleksandra von Humboldta

Opis programu

Polskie Honorowe Stypendium Naukowe im. Aleksandra von Humboldta dla wybitnych uczonych niemieckich planujących pobyt badawczy w polskiej jednostce naukowej.

Termin składania aplikacji

Termin nadsyłania wniosków minął.


CZYTAJ WIĘCEJ »

Honorowe Stypendium im. Leszka Kołakowskiego

Opis programu

Wyróżnienie młodych uczonych, niezależnie od narodowości, posiadających wybitny dorobek naukowy w zakresie historii idei i filozofii średniowiecznej i nowożytnej do 1939 r.

Termin składania aplikacji


CZYTAJ WIĘCEJ »

IDEE DLA POLSKI

Opis programu

Stypendia dla laureatów ERC Starting Grant – konkursów prowadzonych przez Europejską Radę Nauki (ERC) – którzy zamierzają realizować badania naukowe w Polsce.

Termin składania aplikacji

Prosimy o bezpośredni kontakt z koordynatorem programu.


CZYTAJ WIĘCEJ »