Co roku Fundacja na rzecz Nauki Polskiej realizuje kilka programów skierowanych do uczonych na różnym etapie kariery naukowej. Poprzez różne formy ich wsparcia Fundacja stara się możliwie elastycznie reagować na najistotniejsze potrzeby środowiska naukowego. Stypendia, subsydia i granty, które oferuje Fundacja, przyznawane są zawsze w trybie konkursu.

Filtruj programy

Filtruj programy

Adresaci:
Typ Programu:
Nazwa:

Międzynarodowe Agendy Badawcze (MAB FENG)

Opis programu

W ramach działania Międzynarodowe Agendy Badawcze (MAB FENG) wspierane jest powstanie lub rozwój wyspecjalizowanych, wiodących w skali światowej zespołów i organizacji badawczych, w których możliwe będzie osiągnięcie doskonałości naukowej i międzynarodowej konkurencyjności badań.

Termin składania aplikacji


CZYTAJ WIĘCEJ »

TEAM NET FENG

Opis programu

Działanie TEAM NET FENG dotyczy współpracy zespołów badawczych w obszarze Zdrowia, Środowiska i Przemysłu 4.0, zdefiniowanych jako obszary o strategicznym znaczeniu gospodarczym. Celem konkursu TEAM NET FENG jest wyselekcjonowanie i wsparcie konsorcjów złożonych z dwóch lub trzech zespołów badawczych z różnych organizacji badawczych. Konsorcja będą realizować projekty B+R, których efektem ma być opracowanie innowacyjnego i konkurencyjnego na rynku rozwiązania oraz skuteczny transfer wiedzy lub technologii.

Termin składania aplikacji

Nabór wniosków: 22.08.2024-12.09.2024


CZYTAJ WIĘCEJ »

FIRST TEAM FENG

Opis programu

FIRST TEAM umożliwia zdobycie finansowania na założenie zespołu badawczego i prowadzenie w Polsce innowacyjnych badań z potencjałem aplikacyjnym.

Termin składania aplikacji

Nabór 1/2024 będzie prowadzony w terminie 02.09.2024 - 02.10.2024 do godziny 16.00 (GTM+1)
Nabór 1/2023 był prowadzony w terminie 18.09.2023 - 18.10.2023 do godziny 16.00 (GTM+1)


CZYTAJ WIĘCEJ »

START

Opis programu

Roczne stypendia dla wybitnych młodych uczonych na początku kariery naukowej posiadających udokumentowane osiągnięcia w swojej dziedzinie badań.

Termin składania aplikacji

Nabór wniosków do konkursu START 2024 trwał od 20 września 2023 do 3 listopada 2023.


CZYTAJ WIĘCEJ »

DLA UKRAINY

Opis programu

Program DLA UKRAINY jest inicjatywą Fundacji na rzecz Nauki Polskiej podjętą w obliczu agresji zbrojnej na Ukrainę i będącego jej bezpośrednim następstwem przyjazdu pracowników naukowych z Ukrainy do Polski. Program przewiduje wspieranie uczonych z Ukrainy współpracujących z uczonymi z Polski w zakresie realizacji projektów naukowych dotyczących nauk społecznych i humanistycznych.

Termin składania aplikacji

Nabór wniosków odbywa się w ramach czterech konkursów, w terminach:
do 29 kwietnia 2022 r. do godziny 16:00 (CET) (I konkurs, rozstrzygnięty);
do 30 września 2022 r. do godziny 16:00 (CET) (II konkurs, rozstrzygnięty);
do 4 kwietnia 2023 r. do godziny 16:00 (CET) (III konkurs, rozstrzygnięty).
do 3 czerwca 2024 r. do godziny 16:00 (CET) (IV konkurs, nabór zamknięty)


CZYTAJ WIĘCEJ »

Honorowe Stypendium im. Leszka Kołakowskiego

Opis programu

Wyróżnienie młodych uczonych, niezależnie od narodowości, posiadających wybitny dorobek naukowy w zakresie historii idei i filozofii średniowiecznej i nowożytnej do 1939 r.

Termin składania aplikacji


CZYTAJ WIĘCEJ »

Międzynarodowe Agendy Badawcze (MAB)

Opis programu

Środki na stworzenie w Polsce nowych instytucji badawczych (innowacyjnych centrów doskonałości), w których wybitni naukowcy, niezależnie od narodowości, będą prowadzić wysokiej jakości badania naukowe i prace rozwojowe dotyczące aktualnych, dobrze sprecyzowanych wyzwań naukowych.

Termin składania aplikacji

Nie przewiduje się kolejnych konkursów w tym programie.
Zainteresowanych prowadzeniem badań w Polsce zachęcamy do zapoznania się z ofertami pracy i stypendiów w projektach naszych laureatów: oferty pracy


CZYTAJ WIĘCEJ »

Międzynarodowe Agendy Badawcze PLUS (MAB PLUS)

Opis programu

Środki na stworzenie w Polsce nowych instytucji badawczych (innowacyjnych centrów doskonałości), w których wybitni naukowcy z całego świata będą prowadzić wysokiej jakości badania naukowe i prace rozwojowe dotyczące aktualnych, dobrze sprecyzowanych wyzwań naukowych. Program MAB PLUS jest adresowany do beneficjentów programu Teaming prowadzonego przez Komisję Europejską.

Termin składania aplikacji

Nie przewiduje się kolejnych konkursów w tym programie.
Zainteresowanych prowadzeniem badań w Polsce zachęcamy do zapoznania się z ofertami pracy i stypendiów w projektach naszych laureatów: oferty pracy


CZYTAJ WIĘCEJ »

FIRST TEAM

Opis programu

Granty dla pierwszych zespołów badawczych kierowanych przez doktorów na wczesnym etapie kariery naukowej, posiadających stopień naukowy doktora nie dłużej niż przez 5 lat. W ramach programu finansowane są projekty trwające do 36 miesięcy z możliwością przedłużenia.

Termin składania aplikacji

Nie przewiduje się kolejnych konkursów w tym programie.
Zainteresowanych prowadzeniem badań w Polsce zachęcamy do zapoznania się z ofertami pracy i stypendiów w projektach naszych laureatów: oferty pracy


CZYTAJ WIĘCEJ »

TEAM-NET

Opis programu

Program TEAM-NET oferuje jednostkom naukowym środki na finansowanie interdyscyplinarnych badań naukowych realizowanych przez sieć współpracujących zespołów badawczych kierowanych przez wybitnych naukowców.

Termin składania aplikacji

Nabór wniosków został zakończony.


CZYTAJ WIĘCEJ »

TEAM

Opis programu

Granty na projekty zespołowe prowadzone przez wybitnych uczonych z całego świata w jednostkach naukowych lub przedsiębiorstwach w Polsce, pracujących w najbardziej innowacyjnych obszarach.

Termin składania aplikacji

Nie przewiduje się kolejnych konkursów w tym programie.
Zainteresowanych prowadzeniem badań w Polsce zachęcamy do zapoznania się z ofertami pracy i stypendiów w projektach naszych laureatów: oferty pracy
.


CZYTAJ WIĘCEJ »

TEAM-TECH

Opis programu

Granty dla zespołów badawczych prowadzonych przez wybitnych uczonych realizujących projekty B+R związane z powstawaniem produktu lub procesem produkcyjnym (technologicznym lub wytwórczym) o dużym znaczeniu dla gospodarki.

Termin składania aplikacji

Nie przewiduje się kolejnych konkursów w tym programie.
Zainteresowanych prowadzeniem badań w Polsce zachęcamy do zapoznania się z ofertami pracy i stypendiów w projektach naszych laureatów: oferty pracy


CZYTAJ WIĘCEJ »

TEAM-TECH Core Facility

Opis programu

Granty dla zespołów badawczych prowadzonych przez wybitnych uczonych realizujących projekty B+R związane z powstawaniem lub rozwojem usług z wykorzystaniem dostępnej aparatury naukowo-badawczej. Do konkursu przyjmowane będą projekty trwające do 36 miesięcy o budżecie w wys. ok. 3 500 000 zł.

Termin składania aplikacji

Nie przewiduje się kolejnych konkursów w tym programie.
Zainteresowanych prowadzeniem badań w Polsce zachęcamy do zapoznania się z ofertami pracy i stypendiów w projektach naszych laureatów: oferty pracy


CZYTAJ WIĘCEJ »

TEAM-TECH Core Facility Plus

Opis programu

Granty dla zespołów prowadzonych przez wybitnych uczonych realizujących projekty B+R związane z opracowaniem lub rozwojem usług badawczych z wykorzystaniem dostępnej aparatury naukowo-badawczej. W ramach programu finansowane będą projekty trwające do 18 miesięcy o budżecie w wys. ok. 1 500 000 zł. Wnioskodawca na etapie składania aplikacji proponuje 2-3 osobowy zespół.

Termin składania aplikacji

Nie przewiduje się kolejnych konkursów w tym programie.
Zainteresowanych prowadzeniem badań w Polsce zachęcamy do zapoznania się z ofertami pracy i stypendiów w projektach naszych laureatów: oferty pracy


CZYTAJ WIĘCEJ »

Stypendium im. Aleksandra von Humboldta

Opis programu

Polskie Honorowe Stypendium Naukowe im. Aleksandra von Humboldta dla wybitnych uczonych niemieckich planujących pobyt badawczy w polskiej jednostce naukowej.

Termin składania aplikacji

Termin składania wniosków w dwudziestej piątej edycji konkursu upłynął 30 września 2021 r.


CZYTAJ WIĘCEJ »

HOMING

Opis programu

Granty na realizację projektów o charakterze staży podoktorskich realizowanych przez młodych doktorów przyjeżdżających do Polski z zagranicy. W ramach programu finansowane będą projekty trwające do 24 miesięcy.

Termin składania aplikacji

Nie przewiduje się kolejnych konkursów w tym programie.
Zainteresowanych prowadzeniem badań w Polsce zachęcamy do zapoznania się z ofertami pracy i stypendiów w projektach naszych laureatów: oferty pracy


CZYTAJ WIĘCEJ »

POWROTY

Opis programu

Granty na realizację projektów o charakterze staży podoktorskich realizowanych przez młodych doktorów powracających do pracy naukowej po przerwie związanej z rodzicielstwem lub pracą poza obszarem nauki. W ramach programu finansowane będą projekty trwające do 24 miesięcy.

Termin składania aplikacji

Nie przewiduje się kolejnych konkursów w tym programie.
Zainteresowanych prowadzeniem badań w Polsce zachęcamy do zapoznania się z ofertami pracy i stypendiów w projektach naszych laureatów: oferty pracy


CZYTAJ WIĘCEJ »

MISTRZ

Opis programu

Subsydia profesorskie mające na celu wspieranie wybitnych uczonych: umożliwienie im intensyfikacji prowadzonych dotychczas prac badawczych lub podjęcie nowych kierunków badań.

Termin składania aplikacji

Tryb nominacji - konkurs zamknięty.


CZYTAJ WIĘCEJ »

WYJAZDOWE STYPENDIA NAUKOWE dla laureatów programu MISTRZ

Opis programu

Stypendia typu "sabbatical leave" dla laureatów programu MISTRZ (dawniej: Subsydia profesorskie), którzy zakończyli realizację subsydium.

Termin składania aplikacji


CZYTAJ WIĘCEJ »

IDEE DLA POLSKI

Opis programu

Stypendia dla laureatów ERC Starting Grant ? konkursów prowadzonych przez Europejską Radę Nauki (ERC) ? którzy zamierzają realizować badania naukowe w Polsce.

Termin składania aplikacji

Prosimy o bezpośredni kontakt z koordynatorem programu.


CZYTAJ WIĘCEJ »