Co roku Fundacja na rzecz Nauki Polskiej realizuje kilka programów skierowanych do uczonych na różnym etapie kariery naukowej. Poprzez różne formy ich wsparcia Fundacja stara się możliwie elastycznie reagować na najistotniejsze potrzeby środowiska naukowego. Stypendia, subsydia i granty, które oferuje Fundacja, przyznawane są zawsze w trybie konkursu.

Filtruj programy

Filtruj programy

Adresaci:
Typ Programu:
Nazwa:

Międzynarodowe Agendy Badawcze (MAB)

Opis programu

Środki na stworzenie w Polsce nowych instytucji badawczych (innowacyjnych centrów doskonałości), w których wybitni naukowcy, niezależnie od narodowości, będą prowadzić wysokiej jakości badania naukowe i prace rozwojowe dotyczące aktualnych, dobrze sprecyzowanych wyzwań naukowych.

Termin składania aplikacji

Konkurs 10/2018 edycja ogólnopolska:
zakończenie naboru I części wniosku: 29 czerwca 2018 r.
zakończenie naboru II części wniosku: 10 sierpnia 2018 r.
zakończenie naboru III części wniosku: 14 listopada 2018 r.
Złożenie II i III części wniosku jest możliwe jedynie po otrzymaniu zaproszenia do składania kolejnych części wniosku od koordynatora programu.

Konkurs 12/2018 edycja dla wnioskodawców spoza województwa mazowieckiego:
zakończenie naboru I i II części wniosku: 14 września 2018 r.
zakończenie naboru III części wniosku: 16 listopada 2018 r.
I i II część składane są jednocześnie. Złożenie III części wniosku jest możliwe jedynie po otrzymaniu zaproszenia do składania kolejnych części wniosku od koordynatora programu


CZYTAJ WIĘCEJ »

Międzynarodowe Agendy Badawcze PLUS (MAB PLUS)

Opis programu

Środki na stworzenie w Polsce nowych instytucji badawczych (innowacyjnych centrów doskonałości), w których wybitni naukowcy z całego świata będą prowadzić wysokiej jakości badania naukowe i prace rozwojowe dotyczące aktualnych, dobrze sprecyzowanych wyzwań naukowych. Program MAB PLUS jest adresowany do beneficjentów programu Teaming prowadzonego przez Komisję Europejską.

Termin składania aplikacji

Termin składania pierwszej i drugiej części wniosku w ramach MAB PLUS, konkurs nr 11/2018 (projekty realizowane przez beneficjentów programu Teaming) upłynął 28.08.2018.


CZYTAJ WIĘCEJ »

TEAM-NET

Opis programu

Program TEAM-NET oferuje jednostkom naukowym środki na finansowanie interdyscyplinarnych badań naukowych realizowanych przez sieć współpracujących zespołów badawczych kierowanych przez wybitnych naukowców.

Termin składania aplikacji

Nabór wniosków został zakończony.


CZYTAJ WIĘCEJ »

TEAM

Opis programu

Granty na projekty zespołowe prowadzone przez wybitnych uczonych z całego świata w jednostkach naukowych lub przedsiębiorstwach w Polsce, pracujących w najbardziej innowacyjnych obszarach.

Termin składania aplikacji

Nie przewiduje się kolejnych konkursów w 2018 r.


CZYTAJ WIĘCEJ »

TEAM-TECH

Opis programu

Granty dla zespołów badawczych prowadzonych przez wybitnych uczonych realizujących projekty B+R związane z powstawaniem produktu lub procesem produkcyjnym (technologicznym lub wytwórczym) o dużym znaczeniu dla gospodarki.

Termin składania aplikacji

Nie przewiduje się kolejnych konkursów w 2018 r.


CZYTAJ WIĘCEJ »

TEAM-TECH Core Facility

Opis programu

Granty dla zespołów badawczych prowadzonych przez wybitnych uczonych realizujących projekty B+R związane z powstawaniem lub rozwojem usług z wykorzystaniem dostępnej aparatury naukowo-badawczej. Do konkursu przyjmowane będą projekty trwające do 36 miesięcy o budżecie w wys. ok. 3 500 000 zł.

Termin składania aplikacji

Nie przewiduje się kolejnych konkursów w 2018 r.


CZYTAJ WIĘCEJ »

TEAM-TECH Core Facility Plus

Opis programu

Granty dla zespołów prowadzonych przez wybitnych uczonych realizujących projekty B+R związane z opracowaniem lub rozwojem usług badawczych z wykorzystaniem dostępnej aparatury naukowo-badawczej. W ramach programu finansowane będą projekty trwające do 18 miesięcy o budżecie w wys. ok. 1 500 000 zł. Wnioskodawca na etapie składania aplikacji proponuje 2-3 osobowy zespół.

Termin składania aplikacji

Nie przewiduje się kolejnych konkursów w 2018 r.


CZYTAJ WIĘCEJ »

FIRST TEAM

Opis programu

Granty dla pierwszych zespołów badawczych kierowanych przez doktorów na wczesnym etapie kariery naukowej, posiadających stopień naukowy doktora nie dłużej niż przez 5 lat. W ramach programu finansowane są projekty trwające do 36 miesięcy z możliwością przedłużenia.

Termin składania aplikacji

Nie przewiduje się kolejnych konkursów w 2018 r.


CZYTAJ WIĘCEJ »

HOMING

Opis programu

Granty na realizację projektów o charakterze staży podoktorskich realizowanych przez młodych doktorów przyjeżdżających do Polski z zagranicy. W ramach programu finansowane będą projekty trwające do 24 miesięcy.

Termin składania aplikacji

Nie przewiduje się kolejnych konkursów w 2018 r.


CZYTAJ WIĘCEJ »

POWROTY

Opis programu

Granty na realizację projektów o charakterze staży podoktorskich realizowanych przez młodych doktorów powracających do pracy naukowej po przerwie związanej z rodzicielstwem lub pracą poza obszarem nauki. W ramach programu finansowane będą projekty trwające do 24 miesięcy.

Termin składania aplikacji

Nie przewiduje się kolejnych konkursów w 2018 r.


CZYTAJ WIĘCEJ »

START

Opis programu

Roczne stypendia dla wybitnych młodych uczonych na początku kariery naukowej posiadających udokumentowane osiągnięcia w swojej dziedzinie badań.

Termin składania aplikacji

Termin składania wniosków upłynął 31 października 2018. O uznaniu terminu złożenia wniosku decyduje data stempla pocztowego.
Rozstrzygnięcie konkursu przewidziane jest na początku maja 2019 r.


CZYTAJ WIĘCEJ »

MISTRZ

Opis programu

Subsydia profesorskie mające na celu wspieranie wybitnych uczonych: umożliwienie im intensyfikacji prowadzonych dotychczas prac badawczych lub podjęcie nowych kierunków badań.

Termin składania aplikacji

Tryb nominacji - konkurs zamknięty.


CZYTAJ WIĘCEJ »

WYJAZDOWE STYPENDIA NAUKOWE dla laureatów programu MISTRZ

Opis programu

Stypendia typu "sabbatical leave" dla laureatów programu MISTRZ (dawniej: Subsydia profesorskie), którzy zakończyli realizację subsydium.

Termin składania aplikacji

Termin składania wniosków upłynął.


CZYTAJ WIĘCEJ »

Stypendium im. Aleksandra von Humboldta

Opis programu

Polskie Honorowe Stypendium Naukowe im. Aleksandra von Humboldta dla wybitnych uczonych niemieckich planujących pobyt badawczy w polskiej jednostce naukowej.

Termin składania aplikacji

Termin składania wniosków upłynął 1 października 2018 r.


CZYTAJ WIĘCEJ »

Honorowe Stypendium im. Leszka Kołakowskiego

Opis programu

Wyróżnienie młodych uczonych, niezależnie od narodowości, posiadających wybitny dorobek naukowy w zakresie historii idei i filozofii średniowiecznej i nowożytnej do 1939 r.

Termin składania aplikacji


CZYTAJ WIĘCEJ »

IDEE DLA POLSKI

Opis programu

Stypendia dla laureatów ERC Starting Grant – konkursów prowadzonych przez Europejską Radę Nauki (ERC) – którzy zamierzają realizować badania naukowe w Polsce.

Termin składania aplikacji

Prosimy o bezpośredni kontakt z koordynatorem programu.


CZYTAJ WIĘCEJ »