prof. Marek Żukowski @Michał Jędrak/ archiwum FNP

Profesor Marek Żukowski jest absolwentem Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Gdańskiego. Pracę doktorską obronił w roku 1983, a w 1995 r. został doktorem habilitowanym na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. W 2003 r. otrzymał tytuł profesora. Od 1976 r. pracuje na Uniwersytecie Gdańskim. W latach 1996-2005 był kierownikiem Zakładu Optyki Kwantowej w Instytucie Fizyki Teoretycznej i Astrofizyki UG, od 2005 r. jest dyrektorem tego Instytutu. Profesor wizytujący wielu zagranicznych instytucji badawczych, m.in.: Uniwersytetu w Innsbrucku (wielokrotnie w latach 1991-1999), Uniwersytetu w Wiedniu (wielokrotnie w latach 1999-2011), Tsinghua University w Pekinie (2005 r.), Chińskiej Akademii Nauk (2010-13). Był stypendystą Wenner Gren Foundation w Sztokholmie (2006). Członek grupy założycielskiej Krajowego Centrum Informatyki Kwantowej w Gdańsku, rady naukowej Krajowego Laboratorium Fizyki Atomowej, Molekularnej i Optycznej (FAMO) przy UMK oraz Rady Narodowego Centrum Nauki. Od 2002 r. jest  członkiem rady redakcji ?International Journal of Quantum Information? (Singapur), a od 2014 roku ?Physical Review A? (USA). Autor około 140 prac opublikowanych w najlepszych czasopismach naukowych, w tym kilku w ?Nature? i 27 w Physical Review Letters. Czterokrotnie otrzymał indywidualną nagrodę Ministra Edukacji Narodowej oraz trzykrotnie ? nagrodę Rektora Uniwersytetu Gdańskiego. Laureat stypendium Fundacji Batorego (1988) oraz subsydium profesorskiego FNP (2003). W swojej pracy badawczej profesor Żukowski zajmuje się podstawami mechaniki kwantowej i stosuje jej aparat teoretyczny do projektowania eksperymentów z użyciem splątanych fotonów, pozwalających testować fundamentalne zasady mechaniki kwantowej i ich zastosowania w  przesyłaniu i przetwarzaniu informacji. W 2013 roku uhonorowany Nagrodą Fundacji na rzecz Nauki Polskiej ?za badania wielofotonowych stanów splątanych, które doprowadziły do sformułowania przyczynowości informacyjnej jako zasady fizyki?, a także Nagrodą im. Marii Curie III Wydziału PAN.

prof. Harald Weinfurter ? Friedrich Schmidt, LMU München
prof. Harald Weinfurter
? Friedrich Schmidt, LMU München

Profesor Harald Weinfurter ukończył fizykę na Uniwersytecie Technicznym w Wiedniu (1983 r.),  gdzie obronił  też swój doktorat (1987). W latach 1991-1999 pracował na  Uniwersytecie w Innsbrucku (w grupie Antona Zeilingera), gdzie uzyskał Habilitację w 1996 roku. Tam nawiązała się współpraca z M. Żukowskim. Od 1999 roku jest profesorem na wydziale fizyki Uniwersytetu Ludwiga Maksymiliana w Monachium (LMU) i jednocześnie pracuje  w Max Planck Institute for Quantum Optics (MPQ) . Laureat licznych nagród i wyróżnień naukowych: APART-fellowship Austriackiej Akademii Nauk (1996), Kohlrausch-Award Austriackiego Towarzystwa Fizycznego (1996), START-award Austriackiego Rządu (1998), Dr. Otto Seibert-science-award Universytetu w Innsbrucku (1998), Philip Morris Award (2003), Descartes-Award of the European Union (2004). Od 2010 roku jest stypendystą prestiżowego programu Max-Planck-Fellows. Jego zainteresowania badawcze obejmują przede wszystkim eksperymenty dotyczące podstaw mechaniki kwantowej, w szczególności: kwantowej interferometrii wielofotonowej, kwantowego splątania, nierówności Bella, kwantowej komunikacji i przetwarzania informacji, kwantowej kryptografii i metrologii. Profesor Weinfurter jest autorem ponad 150 prac naukowych, z których wiele opublikowanych zostało w najważniejszych czasopismach naukowych (Nature i Science, Physical Review Letters oraz Nature Physics/Photonics). W latach 2004-2008 był członkiem rady wydawniczej czasopisma Journal of Modern Optics A, a od 2003 roku zasiada w komitecie redakcyjnym serii ?Quantum Optics? wydawnictwa Springer.

Informacja o wspólnych badaniach

Wieloletnia współpraca naukowa laureatów Nagrody COPERNICUS 2014 przyniosła rezultaty  w postaci przedsięwzięć i publikacji badawczych, które  wpłynęły na  rozwój optyki kwantowej oraz kwantowej teorii informacji. Efekt synergii uzyskany przez połączenie podejść: teoretycznego, reprezentowanego przez prof. Żukowskiego i eksperymentalnego, którym zajmuje się profesor Weinfurter pozwolił uzyskać wyniki badawcze na najwyższym światowym poziomie, udokumentowane 27 wspólnymi publikacjami w najważniejszych czasopismach naukowych (w tym 7 w Physical Review Letters). Sukces w owocnym łączeniu podejścia teoretycznego i eksperymentalnego przez obu profesorów dotyczy bardzo wielu zagadnień z obszaru badań nad podstawami fizyki kwantowej. Polsko-niemiecki tandem naukowy ma swój szczególny wkład w rozwój interferometrii dwu ? i wielofotonowej, jednego z najważniejszych obszarów optyki kwantowej (czego ukoronowaniem jest praca przeglądowa dotycząca tych zagadnień  w Reviews of Modern Physics (2012): autorzy Pan, Chen, Lu, Weinfuter, Zeilinger i Żukowski).  Laureaci pracują ze sobą od lat w ramach wspólnych projektów badawczych finansowanych przez Unię Europejską oraz w ramach programów polsko-niemieckich. Obaj są liderami grup badawczych liczących po kilkunastu młodych pracowników naukowych. Grupy te aktywnie ze sobą współpracują, także w ramach projektu TEAM FNP (2012-15).

Cofnij