024
Fot. One HD

Prof. Tomasz Dietl (Instytut Fizyki PAN, Instytut Fizyki Teoretycznej UW, Advanced Institute for Materials Research, Tohoku University, Japonia) jest specjalistą w dziedzinie fizyki półprzewodników, fizyki niskich temperatur, fizyki magnetyków, spintroniki oraz nanotechnologii. Uznanie zdobył dzięki pionierskim badaniom półprzewodników ferromagnetycznych oraz za rozwój metod kontroli uporządkowania magnetycznego i kwantowej lokalizacji nośników. Otworzyło to drogę do powstania nowej dziedziny nauki: spintroniki półprzewodnikowej. Laureat Nagrody Europejskiego Towarzystwa Fizycznego Agilent Europhysics Prize (2005) oraz Nagrody Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (2006) za opracowanie potwierdzonej w ostatnich latach teorii rozcieńczonych półprzewodników ferromagnetycznych oraz zademonstrowanie nowych metod sterowania namagnesowaniem. Kierownik wielu projektów naukowych. Zdobywca ERC Advanced Grant (2009-2013); członek Rady Naukowej i Komitetu Sterującego ERC (2011-2014). Odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski (2013). http://www.ifpan.edu.pl/~dietl

012
Fot. One HD

Prof. Tomasz Wojtowicz jest fizykiem eksperymentalnym. Zajmuje się technologią wytwarzania i badaniami nanostruktur półprzewodnikowych. Jest światowej sławy specjalistą w zakresie technologii wzrostu nanostruktur metodą epitaksji z wiązek molekularnych. Do jego największych osiągnięć naukowych z ostatnich lat należy zademonstrowanie, ze współpracownikami z Uniwersytetu w Ratyzbonie, działania nowego typu tranzystora spinowego, którego funkcjonowanie jest oparte na wykorzystaniu wewnętrznego momentu pędu elektronów (spinu) a nie ich ładunku elektrycznego, tak jak ma to miejsce we współcześnie używanych tranzystorach. W ostatnim okresie wniósł on także istotny wkład w badania nanodrutów półprzewodnikowych, kwazi-jednowymiarowych obiektów o średnicach rzędu dziesiątek nanometrów oraz mikrometrycznych długościach. Prof. Wojtowicz jest współautorem ponad 500 oryginalnych prac naukowych z dziedziny fizyki półprzewodników oraz ponad 100 referatów zaproszonych lub plenarnych na międzynarodowych konferencjach i szkołach. Był on realizatorem i kierownikiem wielu projektów badawczych, m. in. prestiżowego projektu Maestro z Narodowego Centrum Nauki. Ponad 7 lat swojej kariery zawodowej spędził za granicą, pracując w różnych ośrodkach naukowych Europy, w Japonii i w Stanach Zjednoczonych (na Uniwersytecie Notre Dame oraz Purdue). Był stypendystą Fundacji Fulbrighta, beneficjentem Subsydium profesorskiego Mistrz przyznanego przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej oraz wyjazdowego stypendium naukowego FNP. Jest kierownikiem Zespołu Technologii Struktur Niskowymiarowych w Instytucie Fizyki PAN w Warszawie. Prof. Wojtowicz został odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi oraz Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Za swoje osiągnięcia naukowe w 2013 r otrzymał także prestiżową Nagrodę Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za Wybitne Osiągnięcia w Kategorii Badań Podstawowych.

prof. Wojtowicz i prof. Dietl_1
Fot. One HD

 

Projekt prof. Tomasza Dietla oraz prof. Tomasza Wojtowicza z Instytutu Fizyki PAN w Warszawie uzyskał finansowanie w wysokości prawie 40 mln zł na realizację innowacyjnych badań w nowej jednostce naukowej Polsce.

W Warszawie powstanie Międzynarodowe Centrum Sprzężenia Magnetyzmu i Nadprzewodnictwa z Materią Topologiczną (MagTop). Kierownikiem projektu i zarazem kierownikiem nowej instytucji jest prof. Tomasz Dietl z IF PAN. W ośrodku będą prowadzone interdyscyplinarne badania z zakresu materiałoznawstwa, nanotechnologii, fizyki półprzewodników oraz badań nad magnetyzmem i nadprzewodnictwem, które przyczynią się do opracowania nowych materiałów topologicznych. Badania nad tymi materiałami będą prowadzone przez wyłonionych w międzynarodowych konkursach czołowych badaczy z Polski i z zagranicy. Podczas pierwszych kilku lat finansowania projektu w ośrodku ma działać 6 grup badawczych, w których pracować będzie około 30 naukowców. Będą oni wykorzystywać unikalną infrastrukturę badawczą oferowaną przez polskiego partnera w projekcie ? Instytut Fizyki PAN. Nowa instytucja współpracować będzie także z innymi ośrodkami naukowymi za granicą i w Polsce (w tym z Uniwersytetem Rzeszowskim) oraz z firmami, m.in. VIGO System S.A., Modern Technologies and Filtration S.A., PUREMAT Technologies. Nad jakością prac badawczych i konkursami na liderów grup badawczych czuwać będzie Międzynarodowy Komitet Naukowy, w skład którego wejdą zarówno naukowcy o uznanym w świecie dorobku, jak i przedsiębiorcy mający doświadczenie w prowadzeniu prac B+R i we wdrażaniu nowych technologii. Instytucja tworzona przez prof. Dietla i prof. Wojtowicza będzie działać w ścisłej kooperacji z Uniwersytetem Juliusza Maksymiliana w Würzburgu. Ośrodek ten ma wnieść swoją wiedzę zarówno w zakresie zarządzania nauką, komercjalizacji wyników badań, jak i pozyskiwania do pracy badawczej najlepszych naukowców.

zestawienie-2-logotypow_ir-i-efrr_kolor

Cofnij