Projekt ?24.02.2022, 5 am: Testimonies from War?

Autorki:

  • dr Anna Wylegała (Instytut Filozofii i Socjologii PAN)
  • dr Nataliia Otrishchenko (Centrum Historii Miejskiej Europy Środkowo-Wschodniej, Lwów)

Opis wspólnego projektu badawczego

Głównym celem projektu ?24.02.2022, 5 am: Testimonies from War? jest zebranie i zarchiwizowanie osobistych historii uchodźców z Ukrainy, którzy stali się ofiarami rosyjskiej agresji w 2022 r. Aby udokumentować ludzki wymiar tej wojny, zostanie przeprowadzonych i zarchiwizowanych kilkadziesiąt wywiadów. Wywiady będą rejestrowane w Ukrainie i krajach, które przyjęły ukraińskich uchodźców. Zaangażowanie w projekt partnerów, w tym z Luksemburga i Wielkiej Brytanii pozwoli na dotarcie do szerszego grona odbiorców.

O laureatkach

Dr Anna Wylegała ? doktor socjologii, adiunktka w Instytucie Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk. Zajmuje się kwestiami pamięci biograficznej i społecznej w Polsce i na Ukrainie oraz historią społeczną wojny i wczesnego okresu powojennego w obu krajach. Autorka książek Przesiedlenia a pamięć. Studium (nie)pamięci społecznej na przykładzie ukraińskiej Galicji i polskich ?Ziem Odzyskanych? ? za którą otrzymała nagrodę historyczną ?Polityki? oraz Był dwór, nie ma dworu. Współredaktorka tomu The Burden of the Past: History, Memory, and Identity in Contemporary Ukraine.

Dr Nataliia Otrishchenko ? doktor socjologii ? Instytut Socjologii Narodowej Akademii Nauk Ukrainy, absolwentka Wydziału Historii Lwowskiego Narodowego Uniwersytetu im. Iwana Franki oraz programu Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych. Studiowała również w Berea College ? USA, IEDC-Bled School of Management ?Słowenia, oraz na Uniwersytecie Warszawskim. Obszary jej zainteresowań naukowych to: metodologia i metody badań socjologicznych, metody projekcyjne, socjologia miasta i socjologia codzienności.


Projekt ?Strengthening people?s commitment to volunteering for refugees from Ukraine.
Motivations of volunteers and intentions behind volunteering ? the role of psychological and social factors?

Autorki:

  • dr hab. Agata Chudzicka-Czupała (Uniwersytet SWPS, Katowice)
  • prof. Nadiya Hapon (Lwowski Uniwersytet Narodowy im. Iwana Franki)

Opis wspólnego projektu badawczego

Głównym celem badań będzie poznanie motywacji wolontariuszy niosących pomoc uchodźcom oraz innych, wybranych, psychologicznych i społecznych uwarunkowań leżących u podstaw wolontariatu, a także zbudowanie holistycznego modelu zaangażowania wolontariuszy. Wynikiem prac będą raporty i wytyczne w obszarze wolontariatu dla organizacji pozarządowych i samorządowych.

O laureatkach

Dr hab. Agata Chudzicka-Czupała ? profesor Uniwersytetu SWPS w Katowicach, kierownik Zakładu Psychologii Zachowań Społecznych i Organizacyjnych, psycholog społeczny. Interesuje ją moralna warstwa badanych zjawisk oraz uwarunkowania i przejawy nieetycznego zachowania się ludzi, w tym stygmatyzacji i napiętnowania osób po kryzysie psychicznym. Zajmuje się diagnozą, doradztwem oraz edukacją dla biznesu w zakresie poprawy jakości relacji międzyludzkich. Propaguje zespołowe, twórcze, aktywne podejście do rozwiązywania konfliktów w miejscu pracy i do zapobiegania mobbingowi.

Prof. Nadiya Hapon ? doktor habilitowana, profesor w Katedrze Psychologii Wydziału Filozoficznego Narodowego Uniwersytetu im. Iwana Franki we Lwowie. Jej dorobek naukowy obejmuje 3 monografie, redakcję i współredakcję 4 tomów zbiorowych, jest autorką lub współautorką 80 artykułów w czasopismach naukowych oraz 11 rozdziałów w książkach. Jej zainteresowania badawcze obejmują m. in. badania różnic kulturowych, a także społecznych i psychologicznych aspektów migracji.


Projekt ?From discourse of ?Europeanness? to EU membership: integration narratives in Poland and Ukraine in comparative perspective. Merging theoretical and utilitarian approach?

Autorzy:

  • dr hab. Sławomir Łukasiewicz (Katolicki Uniwersytet Lubelski im. Jana Pawła II)
  • dr Mykola Riabchuk(Instytut Badań Politycznych i Etnicznych im. I. F. Kurasa Narodowej Akademii Nauk Ukrainy, Kijów)

Opis wspólnego projektu badawczego

Głównym celem projektu jest porównanie historycznych doświadczeń w zakresie integracji europejskiej, szukanie odpowiedzi, jak historia i polityka wpływają na wzajemne zrozumienie narracji o integracji i dialogu, a także zbadanie głównych tendencji w postawach prointegracyjnych w polskim i ukraińskim społeczeństwie. Realizacja projektu pozwoli także na przygotowanie ukraińskich studentów do procesu negocjacyjnego i akcesyjnego Ukrainy do UE.

O laureatach

Dr hab. Sławomir Łukasiewicz ?  profesor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego ? Katedra Praw Człowieka i Prawa Humanitarnego, historyk XX wieku i historii historiografii. W swoich badaniach skupia się na dziejach idei integracji europejskiej ze szczególnym uwzględnieniem roli emigracji polskiej po 1939 roku. Ma w swoim dorobku także publikacje z zakresu badań porównawczych emigracji politycznych z Europy Środkowej i Wschodniej, historii historiografii, historii sowietologii i dziejów wywiadu cywilnego PRL. Aktualnie prowadzi badania nad funkcjonowaniem partii politycznych w Europie.

Dr Mykola Riabchuk ? ukraiński krytyk literacki, eseista i publicysta, poeta, doktor teorii literatury oraz nauk politycznych. Wybitny znawca kultury i polityki wewnętrznej Ukrainy. Ekspert w dziedzinie transformacji politycznej obszaru postradzieckiego. Współzałożyciel opiniotwórczego kijowskiego miesięcznika ?Krytyka?. Mykoła Riabczuk jest tłumaczem klasyków polskich, w ?Krytyce? zamieszczał przegląd paryskiej „Kultury”. Od wielu lat regularnie przyjeżdża do Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego z wykładami gościnnymi. W 2022 roku został laureatem Ukraińskiej Narodowej Nagrody im. Tarasa Szewczenki.


Wspieraj z nami naukowców z Ukrainy

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej prowadzi specjalną zbiórkę na rzecz naukowców z Ukrainy, do której każdy może się w dowolnej chwili przyłączyć. Środki pozyskane z darowizn zostaną przeznaczone wyłącznie na zaangażowanie osób z Ukrainy, które będą realizować projekty w programie DLA UKRAINY.

Program ten daje również instytucjom i firmom możliwość tworzenia partnerstw z Fundacją na rzecz Nauki Polskiej ukierunkowanych na poprawę sytuacji ukraińskich badaczy czy umożliwienie im realizacji projektów naukowych.

Badacze i badaczki z Ukrainy, by móc kontynuować pracę naukową, wciąż potrzebują naszego wsparcia ? zachęcamy do przyłączenia się do naszej zbiórki.

Cofnij