Projekt ?Policy communication, tools and effects during the war.
The case of Ukraine and Poland?

Autorki:

  • dr hab. Magdalena Szyszko (Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu)
  • dr Olena Motuzka (Narodowa Akademia Statystyki, Rachunkowości i Audytu, Kijów)

Opis wspólnego projektu badawczego

Celem badaczek jest zidentyfikowanie i ocena zmiany polityki pieniężnej pod względem komunikacji, narzędzi i efektów krótkoterminowych podczas rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Stosowane narzędzia jakościowe i ilościowe pozwolą ? dla Ukrainy, jako zaatakowanego kraju, i Polski, jako kraju wspierającego ? wyznaczyć uwarunkowania prowadzenia polityki w czasie wojny, przedstawić studium przypadku działań politycznych i komunikacji ze społeczeństwem, ocenić wojenną rolę banków centralnych z uwzględnieniem perspektywy historycznej i krótkookresowe skutki polityki w obu gospodarkach.

O laureatkach

Dr Magdalena Szyszko jest doktorką habilitowaną nauk ekonomicznych, profesorką Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu. Studia ekonomiczne ukończyła w roku 2003 r. na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, tam też obroniła pracę doktorską (2009 r.) i ukończyła postępowanie habilitacyjne (2018 r.). Od 2008 r. pracuje w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu na stanowiskach badawczo-dydaktycznych, dodatkowo w latach 2013-2016 pełniła funkcję prodziekan Wydziału Finansów i Bankowości na tejże uczelni. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się wokół polityki pieniężnej, w szczególności wokół wpływu banków centralnych na oczekiwania inflacyjne i komunikacji tych instytucji z uczestnikami rynku. Projekty badawcze Magdaleny Szyszko doczekały się finansowania ze źródeł zewnętrznych: Narodowego Banku Polskiego  i trzykrotnie ze środków Narodowego Centrum Nauki, a ich wyniki publikowane są w międzynarodowych czasopismach naukowych. Badaczka współpracuje z ośrodkami polskimi i zagranicznymi, w tym francuskimi, słowackimi i ukraińskimi. Dotychczas wypromowała jedną pracę doktorską. Działalność dydaktyczna prof. Magdaleny Szyszko związana jest z obszarem jej badań (prowadzi zajęcia z przedmiotów polityka pieniężna i makroekonomia) oraz metodyka prowadzenia badań naukowych.

dr hab. Magdalena Szyszko
dr hab. Magdalena Szyszko

Dr Olena Motuzka jest doktorką ekonomii, profesorką nadzwyczajną w Katedrze Ekonomii i Zarządzania Zagranicznej Działalności Gospodarczej na Narodowej Akademii Statystyki, Rachunkowości i Audytu (Kijów, Ukraina). Jej główne obszary zainteresowań to: analizowanie zagadnień teoretycznych i empirycznych związanych z rozwojem gospodarki światowej, tendencje i perspektywy w zarządzaniu międzynarodowych finansów, polityki inwestycyjnej. Autorka 70 opublikowanych prac badawczych w międzynarodowych i krajowych czasopismach i materiałach z konferencyjnych naukowych. Dr Motuzka pracuje w redakcji czasopisma naukowo-informacyjnego ?Statystyka Ukrainy?, była recenzentką wielu międzynarodowych czasopism.

dr Olena Motuzka
dr Olena Motuzka

Projekt ?Democratic Values in Educational Practice.
The extended presence of Ukrainian children and youth in Polish schools after February 24th, 2022?

Autorzy:

  • dr hab. Michał Federowicz (Instytut Filozofii i Socjologii PAN)
  • dr Serhii Terepyshchyi (Narodowy Uniwersytet Pedagogiczny im. Dragomanowa, Kijów)

Opis wspólnego projektu badawczego

Badacze udokumentują szkolną twórczość społeczną powstającą w niespotykanych dotąd okolicznościach, a także przedstawią jej interakcję z ograniczeniami instytucjonalnymi. Zorganizowane Szkolne Centrum Wsparcia pozwoli zbadać kreatywne rozwiązania stosowane w oświacie i w opiece nad ukraińskimi dziećmi, do których przyczynili się polscy nauczyciele oraz polscy i ukraińscy eksperci z zakresu edukacji. Polscy nauczyciele będą mieli możliwość konceptualizacji własnego doświadczenia. Otrzymają również narzędzia i zasoby do zwiększenia skali swoich działań. Celem projektu jest ponadto zrozumienie i zinterpretowanie złożoności procesów właściwych dla szkolnych ekosystemów oraz lokalnych społeczności miast, które przyjęły uchodźców.

O laureatach

Dr hab. Michał Federowicz jest profesorem w Instytucie Filozofii i Socjologii PAN, gdzie kieruje Zespołem Socjologii Polityki, Gospodarki i Edukacji. Stypendysta Fundacji Kościuszkowskiej w Cornell University i Harvard University. W latach 1999-2016 kierował polską częścią badań PISA/OECD. W 2005 roku utworzył Zespół Interdyscyplinarnych Studiów nad Edukacją, w latach 2009-2017 lider interdyscyplinarnego programu badawczego ?Entuzjaści edukacji? i dyrektor Instytutu Badań Edukacyjnych. W latach 2017-2021 dyrektor Graduate School for Social Research IFiS PAN. Członek redakcji kwartalnika ?Polish Sociological Review? (2000-2011), redaktor naczelny kwartalnika ?Edukacja? (2012-2018). Publikacje: ?Imperatyw działania?, ?Polonistyka. Innowacje? Nr 15: 9-20, 2022; ?Relational Goods versus Technology in Education?, w: ?Relational Reason, Morals, and Sociality?, E. Hałas, A. Manterys (red.), Berlin 2021: Peter Lang; ?Education as a Problem Vis-?-Vis the Question about Education?, z: Daniel R. Sobota, Jarosław Gara,  ?Phainomena? 28 (110-111): 17-52, 2019; ?Argumentacja w edukacji szkolnej: przykład języka polskiego i matematyki. Wyniki badań i wnioski z warsztatów?, z: Krzysztof Biedrzycki i in., ?Edukacja Folozoficzna? 65: 5-32, 2018. Inicjator ogólnopolskiego cyklicznego seminarium ?Edukacja i Społeczeństwo? (EiS).

dr hab. Michal Federowicz
dr hab. Michal Federowicz

Dr Serhii Terepyshchyi jest doktorem filozofii, profesorem, absolwentem Narodowego Uniwersytetu Pedagogicznego im. Dragomanowa. Posiada 11 lat doświadczenia pracy naukowej i dydaktycznej. Na macierzystej uczelni prowadzi zajęcia z ?Filozofii wychowania?, ?Aksjologii wychowania?, ?Polityki oświatowej?. Na jego dorobek naukowy składa się ponad 70 prac naukowych dotyczących problematyki filozofii społecznej i filozofii wychowania. Opublikował 10 monografii (w tym 8 zbiorowych). Praca Dr Terepyshchyi pt. ?Nowoczesne krajobrazy edukacyjne? (309 s.): Kijów 2016, jest pierwszą próbą pełnego uzasadnienia nowej koncepcji filozofii wychowania ? krajobrazu edukacyjnego. Od 5 lat zajmuje się tematyką umiejętności korzystania z mediów i społecznej odpowiedzialności edukatorów w warunkach wojny informacyjnej. Pod jego kierownictwem pomyślnie zrealizowano projekt ?Opracowanie koncepcyjnego modelu reintegracji przeniesionych uniwersytetów ukraińskich? (2017-2019). Osiągnięcia naukowe badacza zostały docenione w Ukrainie i za granicą. Posiada wspólne publikacje z naukowcami z Chin, Hongkongu, Niemiec, Polski i innych krajów. Uczestniczył w ponad 50 konferencjach. Jest założycielem Ogólnoukraińskiej Pozarządowej Organizacji Młodzieżowej ?Związek Utalentowanej Młodzieży? oraz członkiem społeczności Czernihowa w Kijowie. Dr Terepyshchyi jest promotorem trzech obronionych z sukcesem rozpraw doktorskich na uzyskanie stopnia naukowego doktora nauk filozoficznych. Otrzymał także stypendium dla naukowców ukraińskich w Instytucie Filozofii i Socjologii PAN (opiekun naukowy ? dr hab. Michał Federowicz).

dr Serhii Terepyshchyi
dr Serhii Terepyshchyi

Projekt ?Visual Narratives of Civil Society. The Modern Ukraine Project?

Autorki:

  • dr Ewa Wróblewska-Trochimiuk (Instytut Slawistyki PAN)
  • dr Yana Hladyr (Krzyworoski Uniwersytet Narodowy, Krzywy Róg, Ukraina)

Opis wspólnego projektu badawczego

Celem badań jest stworzenie archiwum komunikacji wizualnej z wybranych relacji publikowanych przez ukraińskie instytucje publiczne oraz opracowanie katalogu wartości związanych ze zgromadzonymi obrazami ? na podstawie materiałów zamieszczanych w ukraińskich mediach społecznościowych. Badaczki wychodzą z założenia, że system aksjologiczny projektowanego nowego społeczeństwa ukraińskiego koncentruje się na zbieżności kulturowej i ideowej z jego międzynarodową publicznością, podkreśla jego bliskość z kulturą polityczną Zachodu, a jednocześnie konstruuje nowoczesny obraz społeczeństwa ukraińskiego ? w wyraźnej opozycji do zespołu cech przypisywanych mentalności tzw. homo sovieticus.

O laureatkach

Dr Ewa Wróblewska-Trochimiuk jest kulturoznawczynią, badaczką kultury wizualnej w krajach byłej Jugosławii i w Europie Środkowej. Studiowała slawistykę na Uniwersytecie Warszawskim i Uniwersytecie Zagrzebskim. Pracuje jako adiunktka w Instytucie Slawistyki Polskiej Akademii Nauk.

Autorka książki ?Sztuka marginesów. Chorwacki plakat polityczny? wydanej w języku polskim i chorwackim (?Umjetnost na marginama?). Kieruje autorskim projektem badawczym poświęconym wizualnym artykulacjom oporu politycznego w Chorwacji i Serbii, w ramach którego różnorodne obrazy używane podczas protestów odczytuje jako akty komunikacji nowych podmiotów politycznych (grant SONATA NCN). Współautorka 10-tomowego ?Leksykonu idei wędrownych na słowiańskich Bałkanach?, do którego przygotowała hasła dotyczące chorwackich i bośniackich realizacji wielkich europejskich idei modernizacyjnych (m.in. polityka, anarchizm, socjalizm, naród, rewolucja, tradycja, agraryzm). Tropi i analizuje idee polityczne artykułowane za pomocą obrazów.  Od 2021 roku współredaktorka naczelna czasopisma ?Sprawy narodowościowe. Seria nowa?. Popularyzuje ideę otwartej nauki.

dr Ewa Wróblewska
dr Ewa Wróblewska

Dr Yana Hladyr jest językoznawczynią i literaturoznawczynią, absolwentką filologii ukraińskiej na Państwowym Uniwersytecie Pedagogicznym w Krzywym Rogu, wieloletnia wykładowczyni języka ukraińskiego jako obcego na Krzyworoskim Uniwersytecie Narodowym. W 2014 roku obroniła pracę doktorską poświęconą idei konfliktu w twórczości ukraińskiego pisarza i polityka Wołodymyra Wynnyczenki. Dzięki studiom nad kulturowym wymiarem konfliktu jest przygotowana do badania ideologicznych, historycznych i konfesyjnych uwarunkowań konfliktów w przestrzeni współczesnej Ukrainy. W 2022 otrzymała tytuł docenta Katedry Kształcenia Zawodowego i Społeczno-Humanitarnego Krzyworoskiego Uniwersytetu Narodowego. Jest autorką ponad 70 artykułów naukowych poświęconych problemom literatury i kultury ukraińskiej oraz zagadnieniom glottodydaktyki języka ukraińskiego. Autorka oryginalnej metody nauczania języka ukraińskiego jako obcego. Wydała autorski podręcznik ?Mówimy po ukraińsku?. W 2022 roku była wykonawczynią w grancie NCN ?Dokumenty i biurokracja w regionach poniemieckich: państwotwórczość, regulacja i kontrola w Polsce i Czechosłowacji? realizowanym w Instytucie Slawistyki PAN, a następnie stypendystką Instytutu Slawistyki PAN (program PAN i Narodowej Akademii Nauk Ukrainy). W trakcie stypendium prowadziła lektoraty języka ukraińskiego dla osób z Polski, organizowane przez IS PAN.

dr Yana Hladyr
dr Yana Hladyr

Wspieraj z nami naukowców z Ukrainy

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej prowadzi specjalną zbiórkę na rzecz naukowców z Ukrainy, do której każdy może się w dowolnej chwili przyłączyć. Środki pozyskane z darowizn zostaną przeznaczone wyłącznie na zaangażowanie osób z Ukrainy, które będą realizować projekty w programie DLA UKRAINY.

Program ten daje również instytucjom i firmom możliwość tworzenia partnerstw z Fundacją na rzecz Nauki Polskiej ukierunkowanych na poprawę sytuacji ukraińskich badaczy czy umożliwienie im realizacji projektów naukowych.

Badacze i badaczki z Ukrainy, by móc kontynuować pracę naukową, wciąż potrzebują naszego wsparcia ? zachęcamy do przyłączenia się do naszej zbiórki.

Cofnij