Projekt „Rule of law and independent judiciary: Major challenges for Ukraine and Poland in the context of European Union integration”

Autorki:

  • Prof. dr hab. Monika Florczak-Wątor (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)
  • Dr Kristina Trykhlib (Narodowy Uniwersytet Prawa im. Jarosława Mudryi, Charków)

Opis wspólnego projektu badawczego

Ukraina i Polska stoją obecnie przed podobnymi wyzwaniami dotyczącymi konieczności przeprowadzenia natychmiastowych i gruntownych reform sądownictwa analogicznych instytucji, w tym Trybunału Konstytucyjnego, Sądu Najwyższego i Krajowej Rady Sądownictwa. Wdrożenie tych reform i przywrócenie praworządności w sądownictwie jest dla obu krajów warunkiem sine qua non z punktu widzenia ich przynależności do wspólnoty wolnych i demokratycznych członków Unii Europejskiej. Jednak istotne reformy polityczne muszą być poprzedzone gruntownymi dyskusjami naukowymi. Projekt ten ma na celu zainicjowanie takich dyskusji poprzez aktywne zaangażowanie ukraińskiego i polskiego środowiska naukowego, a także praktyków (zwłaszcza sędziów), przedstawicieli organizacji pozarządowych, decydentów i studentów prawa (jako przedstawicieli młodszego pokolenia). W wyniku projektu opracowane zostaną ramy koncepcyjne dla ustanowienia rządów prawa i niezależnego sądownictwa w Ukrainie i w Polsce oraz praktyczne rekomendacje dla władz obu krajów.

O laureatkach

Prof. dr hab. Monika Florczak-Wątor jest profesorem w Katedrze Prawa Konstytucyjnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, kierownikiem Centrum Interdyscyplinarnych Studiów Konstytucyjnych UJ oraz kierownikiem anglojęzycznego Interdyscyplinarnego Programu Doktorskiego „Society of the Future” w Szkole Doktorskiej Nauk Społecznych UJ.

Uzyskała tytuł profesora zwyczajnego (2021), stopień doktora habilitowanego nauk prawnych (2015), stopień doktora nauk prawnych (2004), tytuł magistra politologii, specjalizacja: stosunki międzynarodowe (2002) oraz tytuł magistra prawa (2001). Zdała również egzamin sędziowski (2004), a obecnie jest czynnym zawodowo radcą prawnym i mediatorem.

Na Uniwersytecie Jagiellońskim kieruje grupą badawczą “Rule of Law and the Future of European Democracy” w ramach projektu flagowego Future Democracy Lab. Jest współzałożycielką Central and Eastern European Chapter of the International Society of Public Law (ICON-S) oraz członkiem jego Rady Naukowej, a ponadto współzałożycielką Stowarzyszenia „Demokracja w praktyce”. Jest również członkiem różnych gremiów eksperckich i naukowych, w tym European Group of Public Law, Rady Naukowej European Law and Governance School w Atenach, Komisji Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk (Oddział w Krakowie), Komisji Prawniczej Polskiej Akademii Umiejętności, Zespołu do Spraw Ustroju Państwa i Wymiaru Sprawiedliwości w ramach Ośrodka Badań, Studiów i Legislacji Krajowej Rady Radców Prawnych, Zespołu Ekspertów Prawnych Fundacji im. Stefana Batorego oraz Rady Programowej Archiwum im. Wiktora Osiatyńskiego. Jest członkiem komitetu redakcyjnego czasopisma „Przegląd Konstytucyjny”. Kieruje i kierowała kilkoma projektami badawczymi krajowymi i międzynarodowymi, w tym finansowanymi przez Narodowe Centrum Nauki, Fundację na rzecz Nauki Polskiej oraz Narodową Agencję Wymiany Akademickiej.

Uczestniczyła również w projektach międzynarodowych koordynowanych przez partnerów zagranicznych, w tym w projekcie finansowanym z Funduszu Wyszehradzkiego. Jest autorką ponad 160 publikacji naukowych, w tym ponad 20 publikacji zagranicznych. Jej zainteresowania naukowe dotyczą ochrony praw człowieka, praworządności, demokracji, sądownictwa konstytucyjnego, aksjologii i wykładni konstytucji, prawa konstytucyjnego porównawczego.

Prof. dr hab. Monika Florczak-Wątor
Prof. dr hab. Monika Florczak-Wątor

Dr Kristina Trykhlib jest docentką w Katedrze Teorii Prawa Narodowego Uniwersytetu Prawniczego imienia Jarosława Mądrego w Charkowie. Posiada dwa tytuły magisterskie, jeden z prawa (Wydział Prawa Międzynarodowego Uniwersytetu Prawniczego imienia Jarosława Mądrego, 2011), a drugi z języka angielskiego i literatury (Charkowski Uniwersytet Narodowy im. Wasyla Karazina, 2012). W 2014 roku uzyskała stopnień doktora nauk prawnych w zakresie specjalności „Teoria i historia państwa i prawa; Historia studiów politycznych i prawnych”. Tytuł jej rozprawy doktorskiej to „Harmonizacja ustawodawstwa ukraińskiego z prawem UE: ujednolicanie ogólnej terminologii prawniczej”.

W 2019 roku dr Trykhlib ukończyła studia podyplomowe „Mediacja i inne metody alternatywnego rozwiązywania sporów” prowadzone na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego przez Centrum Alternatywnego Rozwiązywania Sporów. Ukończyła również w roku akademickim 2018/2019  Szkołę Prawa Niemieckiego w ramach niemieckojęzycznego programu studiów Prawo w Niemczech organizowaną na Uniwersytecie Jagiellońskim wspólnie z uniwersytetami w Heidelbergu i Moguncji.

Dr Trykhlib na Uniwersytecie w Charkowie prowadzi zajęcia z teorii państwa i prawa, deontologii prawniczej, prawa porównawczego, praw człowieka, Europejskiej konwencji praw człowieka oraz z zakresu pisania tekstów prawniczych w języku ukraińskim i angielskim. Jej zainteresowania naukowe obejmują integrację europejską, harmonizację ustawodawstwa, praworządność, interpretację i argumentację prawniczą, standardy praw człowieka.

Jest autorką jednej monografii oraz ponad 50 publikacji naukowych i metodologicznych z zakresu prawa w językach ukraińskim, rosyjskim, angielskim i polskim, a także jednym z autorów wydanej w 2016 roku Ukraińskiej Encyklopedii Terminologii Prawniczej.

Dr Trykhlib jest członkiem organizacji pozarządowej Narodowe Stowarzyszenie Mediatorów Ukrainy. Brała udział w realizacji międzynarodowych projektów badawczych, a także prowadziła badania na Uniwersytecie Warszawskim, Uniwersytecie Jagiellońskim, Uniwersytecie w Innsbrucku (Austria) oraz w Polskiej Akademii Nauk.

W 2018 roku otrzymała nagrodę Rady Najwyższej Ukrainy (ukraińskiego parlamentu) przyznawaną najbardziej utalentowanym młodym naukowcom w dziedzinie badań podstawowych i stosowanych oraz w zakresie rozwoju naukowego i technologicznego. Nagroda ta została jej przyznana za publikację pt. „Harmonizacja ustawodawstwa ukraińskiego i prawa UE: Ujednolicanie ogólnej terminologii prawniczej”.

Dr Kristina Trykhlib
Dr Kristina Trykhlib

 

Projekt „»Welcome to Polszcza!« Analysis of the integration of young Poles and Ukrainians after 24/02/2022 for encouraging the adaptation of Ukrainian students in Poland”

Autorki:

  • Prof. dr hab. Joanna Getka (Uniwersytet Warszawski)
  • Prof. Halyna Naienko (Kijowski Uniwersytet Narodowy im. Tarasa Szewczenki)

Opis wspólnego projektu badawczego

Badaczki przeanalizują efekty interakcji kulturowej młodych Ukraińców z ich polskimi rówieśnikami, będącej skutkiem intensyfikacji kontaktów spowodowanej przymusową emigracją z Ukrainy. Diagnoza sformułowana na podstawie badań ankietowych przeprowadzonych wśród studentów polskich i ukraińskich pozwoli ocenić wiedzę o sobie nawzajem teraz i w przeszłości, wskazać różnice kulturowe widziane z perspektywy badanych, zidentyfikować największe wyzwania i potrzeby. Rezultaty projektu znajdą zastosowanie w szkoleniach dla pracowników szkół wyższych w Polsce i w Ukrainie oraz zostaną ujęte w podręczniku dla Ukraińców i Polaków na temat pokonywania różnic kulturowych. Projekt, prowadzący do polsko-ukraińskiego dialogu i udanej integracji, ma strategiczne znaczenie dla Polski i Ukrainy, jako skuteczne narzędzie przeciwstawienia się rosyjskiej wojnie kulturowej przeciwko Ukrainie i Polsce.

O laureatkach

Prof. dr hab. Joanna Getka kieruje Katedrą Studiów Interkulturowych Europy Środkowo-Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego (KSIEŚW UW), filolożka, białorutenistka (UW, 2002) i rusycystka (UW, 2004). Pracę doktorską z zakresu językoznawstwa ukraińskiego obroniła w 2008 roku, w 2013 uzyskała stopień doktora habilitowanego w zakresie literaturoznawstwa. W 2021 uzyskała tytuł profesora.

17.02.2022, w przededniu wybuchu wojny na pełną skalę, otrzymała tytuł doktora honoris causa Żytomierskiego Uniwersytetu Państwowego im. Iwana Franki.

Badania oraz działalność popularyzacyjną prowadziła w ramach grantów często realizowanych w partnerstwie zagranicznym (m.in. ze środków NCN, NAWA). Otrzymała wyróżnienia w konkursach międzynarodowych, m.in. konkursie im. W. Pileckiego (2022).

Jej zainteresowania badawcze skupiają się wokół badań kulturowych na obszarze wschodniosłowiańskim w perspektywie współczesnej i w przeszłości. Autorka i współautorka 5 monografii i ponad 100 artykułów z zakresu kultury piśmienniczej białoruskiego i ukraińskiego obszaru kulturowego oraz kształtowania się nowoczesnej tożsamości kulturowej Białorusinów i Ukraińców.

Ostatnia monografia „Ruś Porwana? Rosyjska wojna o tożsamość Ukrainy” (J. Getka i J. Darczewska, WUW, Warszawa 2022) ukazuje mechanizmy i uwarunkowania kulturowe wojny Rosji wobec Ukrainy.

Prof. dr hab. Joanna Getka
Prof. dr hab. Joanna Getka

Prof. Halyna Naienko jest doktorką filologii, profesorką Katedry Języka Ukraińskiego i Lingwistyki Stosowanej w Edukacyjno-Badawczym Instytucie Filologii w Kijowskim Uniwersytecie Narodowym im. Tarasa Szewczenki, gdzie wykłada od 27 lat.

Jej zainteresowania badawcze obejmują szereg dziedzin językowych i kulturowych, takich jak historia języka ukraińskiego, język cerkiewno-słowiański, historia ukraińskiego tekstu i dyskursu naukowego, historia ukraińskiego językoznawstwa i kontakt językowy. Uczyła języka ukraińskiego jako drugiego języka na takich uczelniach europejskich jak Uniwersytet Palackiego w Ołomuńcu (Czechy) i Uniwersytet Łódzki (Polska). Kursy te zawierały komponent kulturowy.

Uczestniczyła w kilku projektach badawczych mających na celu badanie współczesnego języka ukraińskiego: „Rozwój i interakcja języków i literatur w kontekście globalizacji” (2015), „Ekolingwistyczne tryby ukraińskiej przestrzeni dyskursywnej w europejskim kontinuum wielokulturowym” (2020–2021).

Po inwazji Rosji na Ukrainę w roku 2022 pracowała nad międzynarodowym projektem „Odmiany językowe prawosławnej słowiańszczyzny u progu nowoczesności: ciągłość i innowacja. Badanie metodami mieszanymi” (2022-2023; Uniwersytet Łódzki, Polska, NCN). Profesor Naienko uczestniczyła w międzynarodowych, ukraińskich, regionalnych i uniwersyteckich konferencjach badaczy i praktyków, a także w kongresach i seminariach w Ukrainie i za granicą (Niemcy, Czechy, Polska). Jest autorką ponad 120 publikacji naukowych w Ukrainie i za granicą.

Prof. Halyna Naienko
Prof. Halyna Naienko

 

Projekt „Determinants of labour-market performance and well-being of high-skilled Ukrainian refugees in Poland”

Autorzy:

  • Dr hab. Piotr Stanek, prof. ucz. (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)
  • Associate Professor Maksym Obrizan (Kijowska Szkoła Ekonomiczna)

Opis wspólnego projektu badawczego

Celem projektu badawczego jest ocena funkcjonowania na rynku pracy oraz ogólnego dobrostanu i strategii migracyjnych wysoko wykwalifikowanych ukraińskich migrantów. Grupa ta jest szczególnie narażona na degradację zawodową, ze szkodą dla ich osobistego dobrostanu i wyników ekonomicznych gospodarki przyjmującej. Naukowcy planują zrekrutować do badania około 200 wysoko wykwalifikowanych ukraińskich uchodźców, którzy opuścili swój kraj w reakcji na rosyjską agresję na Ukrainę. Osoby te będą monitorowane przez okres jednego roku (i w miarę możliwości dłużej). Uczestnikom zostaną zaproponowane rozłożone w czasie szkolenia (m.in. z języka polskiego i umiejętności informatycznych). Skonstruowany w ten sposób eksperyment pozwoli na wnioskowanie przyczynowe o efektach szkoleń za pomocą metody różnicy w różnicach.

O laureatach

Dr hab. Piotr Stanek jest profesorem uczelni w Katedrze Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Doktorat uzyskał w Uniwersytecie Lille 1 (Francja) w 2007 roku. Obronił pracę doktorską efektywności podejmowania decyzji w bankach centralnych, natomiast habilitację w UEK w 2020 roku na podstawie cyklu publikacji dotyczącego stabilności zadłużenia i stabilności cen.

Prowadził wykłady gościnne m.in. w Albanii (Uniwersytet w Szkodrze), Austrii (Wirtschaftsuniversität Wien), we Francji (Sorbona, Uniwersytet w Lille, ESC Brest-Bretagne), na Litwie (ISM, Wilno i Kowno), w Mołdawii (ASEM, Kiszyniów), w Niemczech (Uniwersytet im. Jana Gutenberga w Moguncji), w Portugalii (ISEG Lizbona) oraz w Stanach Zjednoczonych (Grand Valley State University i Roosevelt University Chicago).

Jego badania naukowe obejmują tematykę podejmowania decyzji w bankach centralnych, problematykę globalnego kryzysu finansowego i gospodarczego, a w konsekwencji zagrożenia stabilności zadłużenia publicznego i zagranicznego krajów strefy euro jak również analizę zjawisk związanych z międzynarodowymi przepływami czynników produkcji, w tym migracji.

Dr hab. Piotr Stanek
Dr hab. Piotr Stanek

 

Prof. Maksym Obrizan jest profesorem nadzwyczajnym w Kijowskiej Szkole Ekonomicznej, do której dołączył w roku 2010 jako adiunkt po uzyskaniu tytułu doktora ekonomii na Uniwersytecie Iowa (USA).

W swojej karierze opublikował 20 artykułów w recenzowanych czasopismach wymienionych w bazie Scopus z ponad 600 cytowaniami, o wskaźniku Hirscha równym 10.

Jego zainteresowania badawcze obejmują ekonomię transformacji, stosowaną ekonomię zdrowia i makroekonomię. W szczególności publikował w World Development, Journal of Economic Development & Organization, Journal of Comparative Economics. Obrizan jest redaktorem RePEc New Economic Papers w zakresie ekonomii transformacji, a także regularnym recenzentem artykułów naukowych dla międzynarodowych wydawnictw. Pisze artykuły na blogu dla VoxUkraine i regularnie uczestniczy w międzynarodowych konferencjach.

Prof. Obrizan posiada dziewiętnastoletnie doświadczenie w nauczaniu na poziomie licencjackim i magisterskim w USA, Ukrainie, Gruzji i Niemczech, a także w krótszych treningach dla odbiorców biznesowych.

Badacz dwukrotnie otrzymał nagrodę dla najlepszego profesora Kijowskiej Szkoły Ekonomicznej na podstawie ocen studentów w programie magisterskim ze specjalności analiza ekonomiczna.

Jako konsultant prof. Obrizan uczestniczył w wielu projektach Banku Światowego, USAID, Ministerstwa Finansów Ukrainy, EBOR, i Economist Intelligence Unit zarówno na Ukrainie, jak i na arenie międzynarodowej. Ostatnio pracował w roli Secretariat Researcher dla Rady WHO ds. ekonomiki zdrowia dla wszystkich.

Associate Professor Maksym Obrizan
Associate Professor Maksym Obrizan

 


Wspieraj z nami naukowców z Ukrainy

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej prowadzi specjalną zbiórkę na rzecz naukowców z Ukrainy, do której każdy może się w dowolnej chwili przyłączyć. Środki pozyskane z darowizn zostaną przeznaczone wyłącznie na zaangażowanie osób z Ukrainy, które będą realizować projekty w programie DLA UKRAINY.

Program ten daje również instytucjom i firmom możliwość tworzenia partnerstw z Fundacją na rzecz Nauki Polskiej ukierunkowanych na poprawę sytuacji ukraińskich badaczy czy umożliwienie im realizacji projektów naukowych.

Badacze i badaczki z Ukrainy, by móc kontynuować pracę naukową, wciąż potrzebują naszego wsparcia – zachęcamy do przyłączenia się do naszej zbiórki.

Cofnij