BeneficjentkaInstytucjaProjektKwota dofinansowaniaCzas trwania zastępstwa
mgr Zuzanna MolędaUniwersytet Warszawski, Wydział ChemiiSynteza, badania strukturalne i ocena aktywności biologicznej pochodnych tetrahydopirolo 2,3-b indolu (grant promotorski MNiSW)8 970 zł6 miesięcy
dr Joanna Zawacka-PankauUniwersytet Gdański, Międzyuczelniany Wydział BiotechnologiiFarmakologiczna aktywacja białka p73 jako strategia zwalczania komórek nowotworowych z nieaktywnym białkiem supresoru nowotworu p53 (grant na badania własne MNiSW)9 520 zł5 miesięcy
mgr inż. Anna TomiczekPolitechnika Śląska, Wydział Mechaniczny TechnologicznyKształtowanie struktury i własności inteligentnych materiałów kompozytowych o osnowie polimerowej wzmacnianych cząstkami magnetostrykcyjnymi do pracy w szybkozmiennych polach magnetycznych (grant promotorski MNiSW)12 800 zł5 miesięcy
mgr Hanna GałgańskaUniwersytet im. Adama Mickiewicza, Instytut Biologii Molekularnej i BiotechnologiiRegulacja poziomu ekspresji białek importowanych do mitochondriów znaczenie zmian stanu oksydacyjno-redukcyjnego w obrębie cytozolu (grant promotorski MNiSW)15 000 zł8 miesięcy
mgr Magdalena NiemiecUniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Instytut Geodezji i GeoinformatykiTeledetekcyjne monitorowanie zmian ukształtowania powierzchni terenu na obszarach objętych erozją wodną (grant promotorski MNiSW)3 819 zł6 miesięcy
dr Izabela ZawlikUniwersytet Medyczny w Łodzi, Katedra OnkologiiPoszukiwanie mechanizmów odpowiedzialnych za eliminację transkryptu TP53 w komórkach nowotworowych (grant na badania własne MNiSW)8 920 zł4 miesiące
mgr Monika LitwinUniwersytet Wrocławski, Wydział BiotechnologiiŻelsolina w migracji komórek nowotworowych (grant promotorski MNiSW)8 333 zł5 miesięcy
dr Julita KulbackaAkademia Medyczna we WrocławiuNanokapsułowanie farmaceutyków (Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka)15 423 zł9 miesięcy
dr Magdalena GawłowskaInstytut Genetyki Roślin PANPodstawy genetyczne odporności grochu na wyleganie i cech jakościowych grochu (Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi)10 296 zł6 miesięcy
mgr Aleksandra ChojnackaInstytut Biochemii i Biofizyki PANAnaliza metagenomiczna zespołu bakterii prowadzących fermentacje wodorowe w hodowli ciągłej na substratach odpadowych oraz ilościowe i jakościowe oznaczenia końcowych niegazowych produktów fermentacji (grant na badania własne MNiSW)15 483 zł8 miesięcy
dr n. med. Monika Witusik-PerkowskaUniwersytet Medyczny w Łodzi, Katedra OnkologiiAnaliza metagenomiczna zespołu bakterii prowadzących fermentacje wodorowe w hodowli ciągłej na substratach odpadowych oraz ilościowe i jakościowe oznaczenia końcowych niegazowych produktów fermentacji (grant na badania własne MNiSW)12 668 zł8 miesięcy
dr Edyta KiedrzyńskaMiędzynarodowy Instytut PAN Europejskie Regionalne Centrum Ekohydrologii pod auspicjami UNESCOAnaliza punktowych źródełzanieczyszczeńzwiązkami biogennymi, dioksynami i związkami dioksynopodobnymi w zlewni Pilicy oraz opracowanie metod ich rekultywacji (grant na badania własne MNiSW)16 140 zł8 miesięcy
dr Iwona StachlewskaUniwersytet Warszawski, Wydział FizykiZróżnicowanie czasowo-przestrzenne wymuszania radiacyjnego nad Polską (grant na badania własne MNiSW)5 988 zł6 miesięcy
mgr Joanna Klimaszewska-ŁataGdański Uniwersytet MedycznyWzajemne modyfikacje metabolizmu energetycznego, funkcji i przeżywalności cholinergicznych komórek neuronalnych, mikroglejowych i astroglejowych w warunkach cytotoksycznych (grant MNiSW)11 997 zł5 miesięcy
dr inż. Maja MroczkowskaInstytut Nafty i GazuSynteza amorficznego elektrolitu o przewodnictwie protonowym na bazie szkieł nieorganicznych (grant na badania własne MNiSW)10 845 zł4 miesiące
dr Magdalena ŁabieniecUniwersytet Łódzki, Katedra Biofizyki OgólnejDendrymery poliamidoaminowe (PAMAM) różnych generacji w modelu streptozotocynowej cukrzycy u szczurów - możliwe implikacje terapeutyczne (grant na badania własne MNiSW)6 600 zł5 miesięcy
mgr Marta SpodziejaUniwersytet Gdański, Wydział ChemiiPoszukiwanie miejsca oddziaływania ludzkiej cystatyny C z biologicznie aktywnymi ligandami (grant na badania własne MNiSW)12 420 zł6 miesięcy
mgr inż. Anna RucińskaOgród Botaniczny - Centrum Zachowania Różnorodności Biologicznej PANMolekularna ocena skuteczności ochrony ex situ dla zachowania różnorodności genetycznej u roślin zagrożonych na przykładzie pszonaka pienińskiego Erysimum pieninicum (grant promotorski MNiSW)8 200 zł6 miesięcy
dr Patrycja PrzygodzkaInstytut Biologii Medycznej PANNowa, wewnątrzkomórkowa rola inhibitorów aktywatorów plazminogenu w komórkach śródbłonka (grant na badania własne MNiSW)5 088,40 zł5 miesięcy
dr Małgorzata Grzegorzewska-HiczwaInstytut Farmakologii PANModulacja allosteryczna - nowa strategia w farmakoterapii. Identyfikacja własności psychotropowych ligandów receptorów glutaminianergicznych III grupy (Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka)8 470 zł4 miesiące
dr Marcelina JanikUniwersytet Jagielloński, Instytut ZoologiiProjekt 1: Wpływ glikozylacji białek adhezyjnych na oddziaływanie komórek czerniaka ocznego ze śródbłonkiem (grant na badania własne MNiSW) Projekt 2: Wpływ zahamowania syntezy struktur β(1,6) rozgałęzionych N-glikanów na właściwości adhezyjne i inwazyjno15 891 zł9 miesięcy
mgr Ewa WardalNarodowy Instytut LekówMikrobank 2 (projekt SPUB MNiSW)6 435,35 zł5 miesięcy
mgr Anna ZawistowskaInstytut Parazytologii im. Witolda Stefańskiego PANOkreślenie właściwości immunomodulacyjnych nowo poznanych proteaz cysteinowych Fasciola hepatica stadium NEJ (grant promotorski)8 410 zł6 miesięcy
mgr Anna HebdaUniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w KrakowieOkreślenie i zachowanie bazy nasiennej dla potrzeb nadleśnictw beskidzkich6 072 zł5 miesięcy
dr Anna IhnatowiczUniwersytet Gdański, Międzyuczelniany Wydział BiotechnologiiWykorzystanie zmienności naturalnej Arabidopsis thaliana w badaniach molekularnych podstaw biosyntezy kumaryn (program POWROTY/HOMING FNP)8 542 zł5 miesięcy
dr Agnieszka Jackowska-TraczSzkoła Główna Gospodarstwa WiejskiegoZastosowanie mikrobiologii prognostycznej do modelowania bezpieczeństwa żywności (projekt badawczy rozwojowy NCBiR)16 969 zł9 miesięcy
mgr Małgorzata ZiółkiewiczInstytut Biologii Medycznej PANBadania mechanizmów molekularnych na styku organizm ludzki – patogen – czynniki środowiska (InterMolMed) (Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka)12 391 zł5 miesięcy
dr Katarzyna WiktorskaNarodowy Instytut LekówBadania interakcji pomiędzy sulforafanem a wybranymi lekami na podstawie badań in vitro na układzie modelowym (grant na badania własne MNiSW)9 001 zł5 miesięcy
mgr Agnieszka GrabowskaNarodowy Instytut LekówBadania mechanizmów działania i skuteczności terapeutycznej preparatu Selol (grant na badania własne MNiSW)5 513 zł4 miesiące
dr Kinga Świtała-JeleńUniwersytet Przyrodniczy we WrocławiuBadanie regulacji poziomu receptora estrogenowego α na poziomie potranskrypcyjnym w komórkach immunologicznych myszy (grant POLPOSTDOC III MNiSW)5 546 zł5 miesięcy
dr Anna KornevaInstytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej im. A. Krupkowskiego PANOptymalizacja własciwosci eksploatacyjnych magnetycznie twardych materiałów Fe-Cr-Co. Magnesy o gradientowej mikrostrukturze.11 240 zł6 miesięcy
mgr Katarzyna MaczyńskaUniwersytet Medyczny w ŁodziW jaki sposób glikacja cyklooksygenazy płytkowej i śródbłonkowej wpływa na podatność tych enzymów na nieenzymatyczną acetylację - implikacje dla wrażliwości płytek krwi i komórek śródbłonka na działanie kwasu acetylosalicylowego w cukrzycy (grant na bada12 080 zł8 miesięcy
mgr Magdalena NiemiraPolitechnika GdańskaMetabolizm przeciwnowotworowych pochodnych triazoloakrydonu i 9-amino-1-nitroakrydyny w komórkach nowotworowych oraz ich wpływ na aktywność enzymatyczną i ekspresję genów enzymów metabolizujących z grupy cytochromu P450 (grant promotorski MNiSW)14 080 zł7 miesięcy
Cofnij