Mistrzowie i Noblista

Dodano: :: Kategorie: Informacje prasowe
-A A+

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej już po raz szesnasty przyznała subsydia profesorskie MISTRZ wybitnym doświadczonym uczonym podejmującym nowe kierunki badań. 24 października br. odbędzie się uroczystość wręczenia dyplomów laureatom obecnie rozstrzygniętego konkursu (obejmującego nauki chemiczne i o materiałach) oraz konkursu z 2012 roku (obejmującego nauki matematyczno-fizyczne i inżynierskie). Serdecznie zapraszamy na uroczystość, której honorowym gościem  będzie prof. Brian Kobilka, laureat Nagrody Nobla w dziedzinie chemii. Noblista wygłosi (w jęz. angielskim) wykład pt. ?Structural insights into G protein coupled receptor activation?.

Uroczystość z udziałem noblisty odbędzie się 24 października  o godzinie 13.00 na Wydziale Biologii Uniwersytetu Warszawskiego,  ul. Miecznikowa 1 (Aula Główna, 9B, parter).

Podczas spotkania dyplomy odbierze  dziewiętnastu wybitnych polskich uczonych, którzy otrzymają subsydia profesorskie w wysokości do  300 tys. zł każde. Środki te dzielą się na część stypendialną (z której finansowane są stypendia dla młodych uczonych, będących członkami zespołu badawczego laureata) i subwencyjną, którą laureat może przeznaczyć np. na zakup książek czy aparatury badawczej oraz na różnorodne działania mające na celu prezentację wyników badań  (np. organizacja konferencji, seminariów, wykładów otwartych, itp.).  W sumie laureatom zostaną przekazane subsydia o łącznej wartości 5,7 mln zł.  Grono laureatów programu MISTRZ, łącznie ze zwycięzcami ostatnich konkursów, liczy 193 badaczy.

Laureatami programu MISTRZ w edycji 2013 (nauki chemiczne i o materiałach) zostali:

 • Prof. Grzegorz Chałasiński z Uniwersytetu Warszawskiego, który będzie prowadzić badania na temat nowych przybliżeń funkcjonału gęstości elektronowej odpowiednich do projektowania układów w chemii supramolekularnej i elektronice organicznej;
 • Dr hab. Piotr Garstecki z Instytutu Chemii Fizycznej PAN, który zbada zastosowania technik mikroprzepływowychw chemii, biologii i diagnostyce;
 • Prof. Ewa Górecka z Uniwersytetu Warszawskiego, która sprawdzi czy nematyki naprawdę są prostymi fazami ciekło krystalicznymi;
 • Prof. Daniel Gryko z Instytutu Chemii Organicznej PAN, który zamierza  zbadać syntezę policyklicznych związków heterocyklicznych poprzez węwnątrzcząsteczkowe odwodornienie w obecności kwasów Lewisa i Br?nsteda;
 • Prof. Grzegorz Karczewski z Instytutu Fizyki PAN, który będzie realizował   badania na temat epitaksji z wiązek molekularnych oraz własności fizycznych studni kwantowych CdTe/Bi/ Pb1-x SnxTe /Bi/CdTe;
 • Prof. Janusz Zbigniew Lewiński z Instytutu Chemii Fizycznej PAN, który zrealizuje projekt ?Od prekursorów molekularnych do nanomateriałów funkcjonalnych?;
 • Prof. Józef Adam Liwo z Uniwersytetu Gdańskiego, który opracuje jednolity model gruboziarnisty makromolekuł biologicznych oparty o średniopolowe oddziaływania multipol-multipol oraz jego rozszerzenie na opis wielkoskalowy tych układów;
 • Prof. dr hab. inż. Marek Samoć z Politechniki Wrocławskiej, który prowadzi badania na temat nieliniowej nanobiofotoniki, analizując nieliniowe procesy optyczne istotne dla bioobrazowania i terapii indukowanych światłem prowadzone w domenie femtosekundowej;
 • Prof. Jacek Ulańskiz Politechniki Łódzkiej, który prowadzi projekt badawczy na temat wielofunkcyjnyh nanoustrukturyzowanych materiałów dla elektroniki organicznej.

 

 Badacze nagrodzeni w edycji 2012 programu MISTRZ (nauki matematyczno-fizyczne i inżynierskie) to:

 • Prof. Andrzej Bartoszewiczz Politechniki Łódzkiej, który realizuje projekt  na temat optymalnego ślizgowego sterowania obiektami dynamicznymi;
 • Dr hab. Krzysztof Belczyński z Uniwersytetu Warszawskiego, który prowadzi badania na temat obiektów zwartych: SNIa, ULX oraz źródeł GR;
 • Prof. Bożena Czerny z Centrum Astronomicznego im. M. Kopernika PAN, która realizuje projekt badawczy na temat kwazarów jako znaczników rozkładu ciemnej energii;
 • Prof. Teodor Paweł Gotszalkz Politechniki Wrocławskiej, który bada nanometrologię z zastosowaniem zaawansowanych metod mikroskopii bliskich oddziaływań (NanoMetSPM).
 • Prof. Lech Tadeusz Januszkiewicz z Instytutu Matematycznego PAN , który prowadzi badania na temat geometrycznej teorii grup;
 • Prof. Piotr Kossacki z Uniwersytetu Warszawskiego, który bada manipulację spinem w nanostrukturach półprzewodnikowych;
 • Prof. Mieczysław Mastyło z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, który bada metody interpolacyjne w teorii operatorów i przestrzeni Banacha;
 • Prof. Robert Moszyński z Uniwersytetu Warszawskiego, który realizuje  projekt  dotyczący teoretycznego modelowania fundamentalnych procesów molekularnych w reżimie niskich temperatur nowoczesnymi metodami teorii struktury elektronowej;
 • Prof. Maciej Ogorzałek z Uniwersytetu Jagiellońskiego, który opracowuje nowe metody obliczeniowe do projektowania układów mikro-elektronicznych następnych generacji;
 • Prof. Arkadiusz Wójsz Politechniki Wrocławskiej, który bada magneto-optykę nanostruktur półprzewodnikowych z nośnikami o spinie 3/2 (pod kątem zastosowań w przetwarzaniu informacji kwantowej).

 

 

Program MISTRZ Fundacji na rzecz Nauki Polskiej  (subsydia profesorskie) jest realizowany od 1998 r. Jego celem jest wspieranie wybitnych uczonych poprzez oferowanie im maksymalnie 3-letnich subsydiów przeznaczonych na  zintensyfikowanie prowadzonych dotychczas prac lub podejmowanie nowych kierunków badań. Subsydia przyznawane są w trybie zamkniętego konkursu, co roku w innym obszarze nauki. Kandydatów do subsydium nominują wnioskodawcy (uznane autorytety naukowe ze wszystkich dziedzin). Następnie zgłoszone przez kandydatów projekty badawcze podlegają dwuetapowej ocenie: w pierwszej kolejności dokonują jej recenzenci, a później eksperci, którzy, na podstawie recenzji, ustalają listę laureatów, zatwierdzaną następnie przez Zarząd Fundacji. Konkurs co roku obejmuje inny spośród czterech obszarów badawczych: nauki o życiu i o Ziemi/nauki chemiczne i o materiałach/nauki matematyczno-fizyczne i inżynierskie/nauki społeczne i humanistyczne. Do tej pory w programie nagrodzono 193 wybitnych uczonych, którzy do swoich zespołów zaangażowali łącznie ponad 837 młodych naukowców. W latach 1998-2013 Fundacja przeznaczyła na program niemal 49 mln zł. Szczegółowe informacje na temat programu znajdują się na stronie internetowej: www.fnp.org.pl

 

Kontakt prasowy:

Justyna Puławska, Fundacja na rzecz Nauki Polskiej: tel. 022 845 95 03, 604 125 874, justyna.pulawska@fnp.org.pl

Dysponujemy pełnymi opisami projektów realizowanych przez laureatów, notami biograficznymi i zdjęciami. Zachęcamy do kontaktu w celu uzyskania namiarów do nagrodzonych naukowców.

***

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej (FNP) istnieje od 1991 r. i jest niezależną, samofinansującą się instytucją pozarządową typu non-profit, która realizuje misję wspierania nauki. Jest największym w Polsce pozabudżetowym źródłem finansowania nauki. Statutowe cele FNP to wspieranie wybitnych naukowców i zespołów badawczych, działanie na rzecz transferu osiągnięć naukowych do praktyki gospodarczej oraz wspomaganie różnych inicjatyw służących nauce w Polsce. Fundacja działa zgodnie ze swoją naczelną dewizą ?Wspierać najlepszych, aby mogli stać się jeszcze lepsi? oraz według następujących zasad: wsparcie jest kierowane bezpośrednio do naukowców i zespołów naukowych; wszystkie przyznawane przez FNP subwencje, nagrody i stypendia są przyznawane na podstawie konkursów, najważniejszym kryterium decydującym o przyznaniu wsparcia jest doskonałość naukowa, a osiągnięcia i dorobek uczestników konkursów FNP jest oceniany przez uznanych w swoich dziedzinach uczonych ? polskich i zagranicznych. Do końca 2012 roku Fundacja przekazała nauce ponad 427 mln ze środków własnych oraz prawie 239 mln ze środków strukturalnych UE.

Cofnij