Europejska Karta Naukowca i Kodeks Postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych opublikowane w 2005 r. przez Komisję Europejską zawierają zalecenia dotyczące praw i obowiązków naukowców, instytucji naukowych oraz HR_01instytucji finansujących badania. Celem Europejskiej Karty Naukowca jest stworzenie w Europie atrakcyjnego i otwartego rynku pracy dla naukowców, zwiększenie atrakcyjności zawodu naukowca i intensyfikacja mobilności badaczy, w tym również przepływu między instytucjami akademickimi a biznesem i innymi sektorami gospodarki.

Instytucje, które wdrażają Kartę i Kodeks, świadomie i aktywnie dostosowując własne zasady do zaleceń obu dokumentów, otrzymują od Komisji Europejskiej wyróżnienie: „HR Excellence in Research”. Fundacja, jako pierwsza instytucja w Polsce, została w ten sposób wyróżniona w 2012 r.

W 2011 prezes FNP, Maciej Żylicz podpisał „Deklarację poparcia dla stosowania zasad Europejskiej Karty Naukowca oraz Kodeksu Postępowania przy rekrutacji pracowników”. W kolejnym kroku Fundacja przygotowała analizę zgodności swoich procedur i sposobu działania z zaleceniami Komisji, a na jej podstawie plan działań służących pełniejszej implementacji zasad Europejskiej Karty Naukowca i Kodeksu Postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych. Po weryfikacji tych dokumentów 25 czerwca 2012 r. Komisja przyznała Fundacji wyróżnienie „HR Excellence in Research”.

Wdrażanie Europejskiej Karty Naukowca i Kodeksu Postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych rozumiane jest jako proces ciągły, wymagający regularnej ewaluacji i doskonalenia działania instytucji. W 2014 r. Fundacja przeprowadziła wewnętrzną ewaluację wdrażania zasad, a w szczególności realizacji działań zaplanowanych dwa lata wcześniej. W 2017 r. przygotowywana jest kolejna analiza postępów w urzeczywistnieniu zaleceń Karty i Kodeksu.

Dokumenty do pobrania:

 • Fundacja na rzecz Nauki Polskiej wobec Europejskiej Karty Naukowca i Kodeksu postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych – analiza wewnętrzna: pobierz
 • The European Charter for Researchers and the Code of Conduct for the Recruitment of Researchers. Internal analysis of implementation: pobierz
 • Declaration of support for the European Charter for Researchers and the Code of Conduct for the Recruitment of Researchers: pobierz

 

32530005

Maciej Władysław Grabski urodził się 20 czerwca 1934 r. w Grabkowie, zmarł 12 lutego 2016 r. w Warszawie. Absolwent Wydziału Mechanicznego Technologicznego Politechniki Warszawskiej (1960), na którym podjął pracę w 1959 r. w ówczesnej Katedrze Metaloznawstwa przekształconej w 1975 r. w Instytut Inżynierii Materiałowej (na prawach Wydziału) i wreszcie w 1995 r. – w Wydział Inżynierii Materiałowej. Doktorat uzyskał w 1967, habilitację w 1973, prof. nadzwyczajnym został w 1979, a prof. zwyczajnym w 1989 roku. W latach 1969-1970 odbył staż naukowy na Uniwersytecie w Cambridge (W. Bryt). W latach 1981-1987 pełnił z wyboru przez dwie kadencje funkcje dyrektora Instytutu. W latach 1981-87 i ponownie 1991-1996: członek Senatu PW, członek i przewodniczący wielu komisji Senackich i Rektorskich. W latach 1981-85 i ponownie 1989-2005: członek komisji Etyki Zawodowej PW. Był wieloletnim kierownikiem Zakładu Podstaw Nauki o Materiałach. Zainteresowania naukowe lokował w zakresie nauki o materiałach, zajmując się głównie związkami pomiędzy strukturą granic ziarn a właściwościami metali, oddziaływaniem dyslokacji z granicami oraz stabilnością mikrostruktury. Po objęciu prezesury Fundacji na rzecz Nauki Polskiej w 1992 r. zrezygnował z kierowania zakładem i aktywnego prowadzenia pracy naukowej, od 2005 r. na emeryturze. W latach 1990-1994 w zespole ekspertów MEN. W kadencji 1991-1994 przewodniczył zespołowi Nauk Technicznych Komisji Badań Podstawowych KBN, w kolejnej kadencji 1994-1997 był wiceprzewodniczącym Komisji Badań Stosowanych KBN. Od 2000 r.: członek Zespołu ds. Etyki w Nauce przy Ministrze Nauki, od 2004 r. – jego Przewodniczący. Był członkiem zwycz. Towarzystwa Naukowego Warszawskiego (1988), członkiem koresp. PAN (1991) i członkiem Towarzystwa Popierania i Krzewienia Nauk (1993). Odznaczony K. Kom. OOP (2005), K.Ofic. OOP (1997), K.Kaw. OOP (1989) i Medalem Edukacji Narodowej (1995) oraz Wielkim Krzyżem Orderu Zasługi RFN (2005). Laureat m.in. Nagrody Jerzmanowskich. Dr h.c. Akademii Górniczo-Hutniczej (1999) oraz Politechniki Warszawskiej (2001). Od października 1992 r. do września 2005 r. pełnił funkcję Prezesa Zarządu Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. Od 2005 do 2012 roku był członkiem Rady Fundacji, później jej członkiem honorowym.

Aktualne programy FNP realizowane z funduszy europejskich

Międzynarodowe Agendy Badawcze

W 2015 roku Fundacja rozpoczęła realizację programu Międzynarodowe Agendy Badawcze (MAB) finansowanego z funduszy strukturalnych w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (PO IR) 2014–2020, Działanie 4.3. Międzynarodowe Agendy Badawcze. Całkowita suma przeznaczona na realizację programu MAB wynosi 532 mln zł.

Celem programu jest  stworzenie w Polsce wyspecjalizowanych, wiodących w skali światowej jednostek naukowych stosujących najlepsze światowe praktyki w zakresie identyfikowania programów i tematów badawczych, polityki personalnej, zarządzania pracami B+R, komercjalizacji wyników prac B+R.

Jednostki te będą realizować międzynarodowe agendy badawcze, tj. programy badań tworzone przez wnioskodawców i przedstawicieli międzynarodowego środowiska naukowego będących uznanymi na świecie autorytetami w dziedzinie, w której specjalizuje się dana jednostka. Wsparcie otrzyma około 10 jednostek realizujących Międzynarodowe Agendy Badawcze.

TEAM, TEAM-TECH, FIRST TEAM, POWROTY, HOMING

W 2016 roku Fundacja rozpoczęła realizację programów TEAM, TEAM-TECH (w tym modułu TEAM-TECH Core Facility i TEAM-TECH Core Facility PLUS – od 2017 r.), FIRST TEAM, POWROTY i HOMING, finansowanych a z funduszy strukturalnych w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (PO IR) 2014–2020, Działanie 4.4. Zwiększanie potencjału kadrowego sektora B+R. Całkowita suma przeznaczona na realizację tych programów wynosi 615 mln zł. W ramach tych programów realizowane będą projekty B+R prowadzone przez jednostki naukowe, przedsiębiorstwa oraz konsorcja tych podmiotów.

TEAM

Celem programu TEAM jest rozwój kadr sektora B+R i wsparcie projektów zespołowych prowadzonych przez wybitnych uczonych z całego świata (niezależnie od ich narodowości) w jednostkach naukowych lub przedsiębiorstwach w Polsce, pracujących w najbardziej innowacyjnych obszarach, z udziałem partnera zagranicznego.

TEAM-TECH, TEAM-TECH Core Facility i TEAM-TECH Core Facility PLUS

Celem programu TEAM-TECH jest rozwój kadr sektora B+R w projektach zespołowych prowadzonych przez uczonych (niezależnie od narodowości) posiadających wybitne doświadczenie we wdrażaniu wyników prac badawczych do praktyki gospodarczej, bądź w realizowaniu usług badawczych czy obsłudze urządzeń badawczych na rzecz odbiorców biznesowych. W ramach programu realizowany jest również moduł TEAM-TECH Core Facility, którego celem jest finansowanie zespołów badawczych prowadzonych przez wybitnych uczonych realizujących projekty B+R związane z powstawaniem lub rozwojem usług o dużym znaczeniu dla gospodarki. W 2017 r. rozpoczęto realizację programu TEAM-TECH Core Facility PLUS, który oferuje granty dla zespołów prowadzonych przez wybitnych uczonych realizujących projekty B+R związane z opracowaniem lub rozwojem usług badawczych z wykorzystaniem dostępnej aparatury naukowo-badawczej. W ramach programu finansowane będą projekty trwające do 18 miesięcy, o budżecie w wysokości do 1 500 000 zł.

FIRST TEAM

Celem programu FIRST TEAM jest rozwój kadr sektora B+R, wsparcie pierwszych zespołów badawczych prowadzonych przez młodych doktorów z całego świata (niezależnie od ich narodowości) i zachęcenie do powrotu do kraju wybitnych naukowców polskiego pochodzenia na wczesnych etapach ich kariery naukowej lub osób mających przerwę w pracy badawczej. Wsparcie w ramach programu będzie udzielane zespołom prowadzącym badania w jednostkach naukowych lub przedsiębiorstwach w Polsce, pracujących w najbardziej innowacyjnych obszarach i posiadających partnera naukowego.

HOMING

Celem programu HOMING jest rozwój kadr sektora B+R w ramach finansowania przełomowych projektów o charakterze staży podoktorskich realizowanych przez młodych doktorów z całego świata (niezależnie od ich narodowości), ze szczególnym uwzględnieniem powrotów do kraju wybitnych naukowców polskiego pochodzenia, w jednostkach naukowych lub przedsiębiorstwach w Polsce, pracujących w najbardziej innowacyjnych obszarach, z udziałem partnera naukowego.

POWROTY

Celem programu POWROTY jest rozwój kadr sektora B+R w ramach finansowania innowacyjnych projektów o charakterze staży podoktorskich realizowanych przez młodych doktorów z całego świata (niezależnie od ich narodowości), powracających do pracy naukowej po przerwie w pracach B+R, w jednostkach naukowych lub przedsiębiorstwach w Polsce, pracujących w najbardziej innowacyjnych obszarach, z udziałem partnera naukowego.

KONKURS APARATUROWY

Laureaci programów FIRST TEAM i MIĘDZYNARODOWE AGENDY BADAWCZE mogą ubiegać się o dofinansowanie zakupu aparatury specjalistycznej w jednostkach naukowych, w których realizują swoje projekty.

Konkurs przewiduje dofinansowanie zakupu aparatury specjalistycznej rozumianej jako zestaw urządzeń badawczych, pomiarowych lub laboratoryjnych o małym stopniu uniwersalności i wysokich parametrach technicznych.

W ramach konkursu możliwy jest zakup aparatury niezbędnej do znaczącego rozwoju projektu w programie FIRST TEAM lub MAB i/lub rozwoju kadr B+R zaangażowanych w projekt, pod warunkiem, że jednostka nie dysponuje aparaturą, która mogłaby zostać użyta zamiennie, a uzyskanie dostępu do takiej aparatury w innej jednostce jest niemożliwe lub nieuzasadnione ekonomicznie.

ZMIANY W PROJEKTACH

Od 1 grudnia 2017 r. kierownicy projektów w programach finansowanych w ramach PO IR 2014–2020, Działanie 4.4 (tj. programy TEAM, TEAM-TECH wraz z konkursami typu core facility, FIRST TEAM, HOMING i POWROTY) mogą składać wnioski o wprowadzenie zmian w swoich projektach.

Zmiany w projektach mogą dotyczyć m.in. zakresu merytorycznego czy przedłużenia czasu realizacji projektu. Zmiany te – o ile są merytorycznie uzasadnione – mogą być związane z adekwatnym zwiększeniem finansowania projektu.

POMOC TECHNICZNA

Fundacja realizuje projekt Pomocy Technicznej PO IR w latach 2017–2019 w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014–2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Celem projektu jest zapewnienie niezbędnego wsparcia w zakresie realizacji przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej projektów w ramach IV osi priorytetowej PO IR, działanie 4.3. „Międzynarodowe Agendy Badawcze” i działanie 4.4. „Zwiększanie potencjału kadrowego sektora B+R”.

Dofinansowanie projektu z UE wynosi 17 941 560 zł.

 

 

Dotychczasowe wykorzystanie funduszy europejskich przez FNP

W 2008 r. Fundacja rozpoczęła realizację programów finansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007–2013 (Działanie 1.2 Wzmocnienie potencjału kadrowego nauki). Jako beneficjent programów kluczowych PO IG Fundacja otrzymała 421 mln zł. Środki te były wydatkowane w latach 2008–2015.

W 2011 r. Fundacja rozpoczęła realizację projektu SKILLS finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Działanie 4.2 Rozwój kwalifikacji kadr systemu B+R i wzrost świadomości roli nauki w rozwoju gospodarczym). Fundacja przeznaczyła na realizację projektu ponad 35 mln zł. Środki te były wydatkowane w latach 2010–2015.

Zachęcamy do zapoznania się z raportem Talenty, odkrycia, innowacje. Jak wykorzystaliśmy fundusze strukturalne na naukę (2007-2013), który podsumowuje realizację 6 programów Fundacji finansowanych z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Bilans tych programów to m.in. ponad 421 mln zł budżetu, 448 indywidualnych laureatów (w tym 12 badaczy z zagranicy), 2248 zatrudnionych w ich projektach stypendystów oraz 179 naukowców-obcokrajowców, którzy podjęli pracę w polskich laboratoriach.

Plik do pobrania: Raport Talenty, odkrycia, innowacje. Jak wykorzystaliśmy fundusze strukturalne na naukę (2007-2013)

 

Programy archiwalne finansowane z funduszy europejskich

 

Programy finansowane z funduszy europejskich w ramach Działania 1.2 „Wzmocnienie potencjału kadrowego nauki” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

 • Program TEAM – projekty, w których uczestniczyli studenci, doktoranci i uczestnicy staży podoktorskich, zgodnie z wskazanymi w PO IG priorytetami, realizowane w najlepszych zespołach badawczych w Polsce.
 • Program Międzynarodowe Projekty Doktoranckie (MPD) – projekty realizowane w trakcie studiów doktoranckich w Polsce w ramach współpracy międzynarodowej jednostek naukowych.
 • Program VENTURES  – projekty aplikacyjne realizowane przez studentów, absolwentów i doktorantów mające zastosowanie w gospodarce.
 • Program WELCOME – projekty realizowane przez wybitnych uczonych z zagranicy zgodnie z priorytetami wskazanymi w PO IG, tworzących zespoły badawcze w polskich jednostkach naukowych.
 • Program POMOST – projekty realizowane przez naukowców powracających do pracy naukowej po przerwach związanych z opieką nad dzieckiem oraz wsparcie w trakcie realizacji projektów naukowych dla kobiet w ciąży.
 • Program HOMING PLUS  – projekty realizowane przez młodych doktorów przyjeżdżających do Polski z zagranicy.

Programy finansowane z funduszy europejskich w ramach Działania 4.2 „Rozwój kwalifikacji kadr systemu B+R i wzrost świadomości roli nauki w rozwoju gospodarczym” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Projekt SKILLS – doskonalenie kwalifikacji pracowników sektora badawczo-rozwojowego i doktorantów w zakresie zarządzania projektami i zespołami badawczymi, rozwój umiejętności z zakresu komunikacji naukowej i kształtowanie postaw proinnowacyjnych.

W ramach projektu SKILLS realizowane były szkolenia dla naukowców prowadzone przez najlepszych specjalistów z Polski i z zagranicy oraz następujące programy:

 • Program MENTORINGwspieranie młodych naukowców w nawiązywaniu kontaktów i współpracy mentoringowej z doświadczonymi uczonymi z Polski lub z zagranicy. W ramach programu realizowany był również moduł coachingowy, którego celem było udzielenie młodym naukowcom wsparcia w podejmowaniu wyzwań zawodowych i osiąganiu kolejnych etapów kariery naukowej, w procesie podejmowania decyzji oraz w rozwiązywaniu problemów pojawiających się w pracy zawodowej.
 • Program INTER rozwój umiejętności z zakresu popularyzacji nauki.
 • Konkurs IMPULS – promowanie badań aplikacyjnych oraz rozwój umiejętności uczonych z zakresu komercjalizacji wyników prac badawczo-rozwojowych.
 • Program STAŻE – podniesienie kwalifikacji z zakresu zarządzania badaniami naukowymi, zarządzania zespołami naukowymi, współpracy interdyscyplinarnej, komercjalizacji wyników badań oraz przedsiębiorczości w ramach stażu odbywanego w zagranicznej jednostce naukowej lub firmie.
 • Konkurs eNgage – rozwój umiejętności z zakresu popularyzacji nauki lub prezentacji wyników badań naukowych dla różnych grup odbiorców niebędących naukowcami.
 • Akademia Menadżerów Programowych podnoszenie umiejętności z zakresu zarządzania programami grantowymi i stypendialnymi oraz zacieśnianie współpracy między menadżerami nauki w Polsce.
 • Spotkania z inicjatywyprezentacja najnowszych kierunków badań, wymiana myśli i doświadczeń oraz integracja środowiska naukowego.

_MG_5286

Od 26 maja 2014 roku Fundacja na rzecz Nauki Polskiej działa
w swojej nowej siedzibie przy ulicy Krasickiego 20/22 w Warszawie.

Historia nowej siedziby FNP

Potrzeba zmiany dotychczasowej siedziby powstała w wyniku znacznego rozwinięcia działalności programowej Fundacji. W 2008 roku FNP rozpoczęła realizację kilku dużych programów finansowanych z europejskich funduszy strukturalnych, co wiązało się z koniecznością zwiększenia liczby pracowników. Dotychczasowa siedziba nie pozwalała na pomieszczenie wszystkich osób w jednym budynku, w 2008 r. dokonaliśmy więc zakupu nieruchomości na potrzeby biurowe, położonej  przy ul. Krasickiego 20/22. Składała się ona ze zniszczonego budynku otoczonego ogrodem. Choć nieruchomość powstała w latach 30-tych XX wieku, okres świetności miała już dawno za sobą. W trakcie wojny została poważnie zniszczona, a po wojnie bardzo niewiernie odbudowana. Fundacja zastała budynek w bardzo złym stanie technicznym. Po otrzymaniu zgody Stołecznego Konserwatora Zabytków,  przystąpiono więc do jego przebudowy i modernizacji.

Naszym zamiarem było doprowadzenie do powstania nie tylko funkcjonalnego miejsca zaspokajającego nasze potrzeby biurowe, ale przede wszystkim niepowtarzalnego, atrakcyjnego wizualnie i przyjaznego dla  środowiska obiektu, który podkreśli prestiż Fundacji i polskiej nauki, ale też – stanie się wizytówką dzielnicy i miasta, miejscem otwartym i inspirującym dla różnych środowisk.

W 2009 r. ogłosiliśmy konkurs na opracowanie koncepcji architektoniczno – budowlanej modernizacji i rozbudowy budynku przy ulicy Krasickiego 20/22 na potrzeby nowej siedziby FNP. Wygrała go firma FAAB Architektura. Prace budowlane ruszyły jesienią 2012 r.

W efekcie przeprowadzonych zmian powstał zmodernizowany budynek przebudowany zgodnie z zasadami budownictwa ekologicznego, oparty m.in. na rewitalizacji już istniejącej substancji budowlanej, wykorzystującej w maksymalnym stopniu strukturę starego budynku, z pozostawieniem tych ścian, które nie zostały przebudowane po wojnie i których stan techniczny pozwalał na ich zachowanie (w trakcie prac budowlanych okazało się jednak, że np. odbudowana po wojnie część elewacji nie spełnia norm budowlanych i grozi zawaleniem). Budynek po remoncie składa się z czterech kondygnacji – kubatura powierzchni biurowej to 1527m2. Przywrócono pierwotny, przedwojenny ład elewacji frontowej, z wejściem od strony ulicy, funkcjonuje także oryginalna lastrykowa klatka schodowa. Zrewitalizowany budynek wyposażono w nowoczesne, ekologiczne rozwiązania technologiczne, m.in. w system racjonalnego gospodarowania wodą, ściekami i energią elektryczną. O atrakcyjności nieruchomości stanowi także „żywa fasada”, czyli pionowy ogród zainstalowany na frontowej elewacji.

 

Zastosowane rozwiązania projektowe:

Oszczędność energii

 • Żywa fasada – nowa siedziba FNP jest pierwszym budynkiem w Polsce pokrytym „żywą fasadą” w postaci ogrodu elewacyjnego o powierzchni 250 m2. Rośliny zaopatrywane są w wodę i składniki mineralne za pomocą specjalnego układu nawadniającego, którego elementem jest geowłóknina tworząca „podłoże” dla roślinności. Waga systemu, łącznie z roślinnością, nie przekracza 30 kg na metr kwadratowy powierzchni. Ogród elewacyjny jest też izolatorem termicznym – ociepla budynek w zimie, a chłodzi w lecie, zmniejszając jego zapotrzebowanie energetyczne.
 • Dzienne światło: wewnętrzne atrium, biegnącego przez wszystkie naziemne kondygnacje, doprowadza światło naturalne do wnętrza budynku. Światło dzienne dochodzi też do garaży, w których zastosowano system świetlików.
 • W budynku zostały zastosowane urządzenia o najwyższej klasie energooszczędności – pompy ciepła zmniejszające zapotrzebowanie na energię.

Oszczędność wody

 • Woda deszczowa (tzw. „szara woda”) jest magazynowana w zbiorniku retencyjnym i następnie wykorzystywana do spłukiwania toalet.

 

Materiały multimedialne

Zdjęcia

Filmy

Fundacja pragnie brać czynny udział w procesach zmian i jakościowej poprawy w polskiej nauce, m.in. poprzez wskazywanie najlepszych praktyk stosowanych z powodzeniem na całym świecie. W formie kodeksów etycznych definiuje zasady i wartości obowiązujące: pracowników FNP, laureatów i beneficjentów FNP oraz recenzentów opiniujących wnioski złożone do konkursów FNP.

 

 

 

Zasady ewaluacji programów FNP

Skala działania Fundacji oraz jej znaczenie dla całego systemu nauki w Polsce wymagają objęcia jej działalności programowej systematyczną ewaluacją. Ewaluacja służy analizie celowości, jakości i efektów prowadzonych programów, wspierając tym samym proces budowania strategii programowej FNP.

Działania ewaluacyjne FNP prowadzone są w trzech formach:

 • bieżącego monitoringu
 • ewaluacji wewnętrznej
 • ewaluacji zewnętrznej

Monitoring

Po zakończeniu edycji programu lub jego ważnego etapu, dokonywane jest podsumowanie jego przebiegu, wyników i napotkanych problemów. Przy tej okazji formułowane są  wątpliwości, uwagi i sugestie na przyszłość.
Monitoring służy:

 • bieżącej analizie prowadzonej działalności (stanowiąc swoisty system „wczesnego ostrzegania” o zaistniałych trudnościach),
 • włączeniu koordynatorów w ocenę prowadzonych przez siebie programów,
 • przeprowadzanej okresowo ewaluacji.

Ewaluacja wewnętrzna

Każdy z programów Fundacji poddawany jest co 4-5 lat ewaluacji wewnętrznej. Jej celem jest  uważna analiza zasadności i jakości prowadzonych działań, identyfikacja „punktów krytycznych” oraz rekomendacje na przyszłość.
Ewaluacja wewnętrzna obejmuje:

 • analizę procedur i dokumentów programowych,
 • badania ankietowe wśród beneficjentów i ewentualnie innych osób zaangażowanych program (np. recenzentów, opiekunów naukowych stypendystów )
 • wywiady z beneficjentami oraz osobami uczestniczącymi w prowadzeniu programów,
 • analizę danych statystycznych dotyczących programów,
 • analizę zewnętrznego kontekstu programów FNP (porównanie ich z ofertą innych instytucji wspierających naukę).

Ewaluacja zewnętrzna

Obiektywizm oceny programów FNP zapewnić ma powierzenie jej zewnętrznym ekspertom – osobom niezależnym od Fundacji, cieszącym się dużym autorytetem w środowisku naukowym. Celem ewaluacji zewnętrznej jest analiza oferty programowej FNP z uwzględnieniem roli i misji Fundacji, potrzeb środowiska naukowego oraz międzynarodowej perspektywy i standardów działania najlepszych zagranicznych instytucji finansujących rozwój nauki.

Raporty i analizy ewaluacyjne

 •  Wpływ programów INNOWATOR, VENTURES i IMPULS na komercjalizację wyników badań i umiejętności naukowców w tym zakresie – ewaluacja wewnętrzna” (styczeń 2017 r.) pobierz raport w jęz. polskim
 • Podsumowanie ewaluacji merytorycznej laureatów programów TEAM POIG i WELCOME (marzec 2016 r.) pobierz w języku angielskim
 • Raport bibliometryczny (maj 2015 r.) Pobierz:

Raport bibliometryczny: komentarz

Raport bibliometryczny 2015

Raport bibliometryczny 2015: analiza sieci współpracy między naukowcami