HR_01

Europejska Karta Naukowca i Kodeks Postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych opublikowane w 2005 r. przez Komisję Europejską zawierają zalecenia dotyczące praw i obowiązków naukowców, instytucji naukowych oraz instytucji finansujących badania.

Celem Europejskiej Karty Naukowca jest stworzenie w Europie konkurencyjnego i otwartego rynku pracy dla naukowców, zwiększenie atrakcyjności zawodu naukowca i intensyfikacja mobilności badaczy, w tym również przepływu między instytucjami akademickimi a biznesem i innymi sektorami gospodarki.

Instytucje, które wdrażają Kartę i Kodeks, świadomie i aktywnie dostosowując własne zasady do zaleceń obu dokumentów, otrzymują od Komisji Europejskiej wyróżnienie: ?HR Excellence in Research?. Fundacja, jako pierwsza instytucja w Polsce, została w ten sposób wyróżniona w 2012 r.

W 2011 prezes FNP, Maciej Żylicz podpisał ?Deklarację poparcia dla stosowania zasad Europejskiej Karty Naukowca oraz Kodeksu Postępowania przy rekrutacji pracowników?. W kolejnym kroku Fundacja przygotowała analizę zgodności swoich procedur i sposobu działania z zaleceniami Komisji, a na jej podstawie plan działań służących pełniejszej implementacji zasad Europejskiej Karty Naukowca i Kodeksu Postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych. Po weryfikacji tych dokumentów 25 czerwca 2012 r. Komisja przyznała Fundacji wyróżnienie ?HR Excellence in Research?.

Wdrażanie Europejskiej Karty Naukowca i Kodeksu Postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych rozumiane jest jako proces ciągły, wymagający regularnej ewaluacji i doskonalenia działania instytucji. W 2014 r. Fundacja przeprowadziła wewnętrzną ewaluację wdrażania zasad, a w szczególności realizacji działań zaplanowanych dwa lata wcześniej. W 2017 r. przeprowadzono  kolejną analizę postępów w urzeczywistnieniu zaleceń Karty i Kodeksu. W 2018 r. Zgodność działania Fundacji z zasadami Karty i Kodeksu poddana została ocenie zewnętrznych ekspertów Komisji Europejskiej. Ocena ta wypadła bardzo pozytywnie i Fundacja utrzymała wyróżnienie ?HR Excellence in Research?.

Z uwagi na zmiany naszych programów i procedur, a także całego systemu instytucjonalno-prawnego, w ramach którego działamy, wdrażanie zasad Karty i Kodeksu jest procesem ustawicznym. Wciąż identyfikowane są nowe luki i wyzwania w tej sferze i wciąż dyskutowane są nowe działania.

Dokumenty do pobrania:

  • Realizacja zasad Europejskiej Karty Naukowca i Kodeksu Postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej. Styczeń 2022: pobierz
  • Declaration of support for the European Charter for Researchers and the Code of Conduct for the Recruitment of Researchers: pobierz
  • The European Charter for Researchers and the Code of Conduct for the Recruitment of Researchers Internal gap analysis for the Foundation for Polish Science 2012: pobierz 
  • Fundacja na rzecz Nauki Polskiej wobec Europejskiej Karty Naukowca i Kodeksu postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych ? analiza wewnętrzna 2012: pobierz
  • The European Charter for Researchers and the Code of Conduct for the Recruitment of Researchers. Internal analysis of implementation 2014: pobierz
  • Implementation of the European Charter for Researchers and Code of Conduct for the Recruitment of Researchers. Internal Review. Listopad 2017: pobierz
  • Strategia otwartej, przejrzystej i opartej na merytorycznych kryteriach rekrutacji  pracowników naukowych: pobierz
  • Open, Transparent and Merit-based recruitment strategy: pobierz