Zasady ewaluacji programów FNP

Skala działania Fundacji oraz jej znaczenie dla całego systemu nauki w Polsce wymagają objęcia jej działalności programowej systematyczną ewaluacją. Ewaluacja służy analizie celowości, jakości i efektów prowadzonych programów, wspierając tym samym proces budowania strategii programowej FNP.

Działania ewaluacyjne FNP prowadzone są w trzech formach:

 • bieżącego monitoringu
 • ewaluacji wewnętrznej
 • ewaluacji zewnętrznej

Monitoring

Po zakończeniu edycji programu lub jego ważnego etapu, dokonywane jest podsumowanie jego przebiegu, wyników i napotkanych problemów. Przy tej okazji formułowane są  wątpliwości, uwagi i sugestie na przyszłość.
Monitoring służy:

 • bieżącej analizie prowadzonej działalności (stanowiąc swoisty system „wczesnego ostrzegania” o zaistniałych trudnościach),
 • włączeniu koordynatorów w ocenę prowadzonych przez siebie programów,
 • przeprowadzanej okresowo ewaluacji.

Ewaluacja wewnętrzna

Każdy z programów Fundacji poddawany jest co 4-5 lat ewaluacji wewnętrznej. Jej celem jest  uważna analiza zasadności i jakości prowadzonych działań, identyfikacja „punktów krytycznych” oraz rekomendacje na przyszłość.
Ewaluacja wewnętrzna obejmuje:

 • analizę procedur i dokumentów programowych,
 • badania ankietowe wśród beneficjentów i ewentualnie innych osób zaangażowanych program (np. recenzentów, opiekunów naukowych stypendystów )
 • wywiady z beneficjentami oraz osobami uczestniczącymi w prowadzeniu programów,
 • analizę danych statystycznych dotyczących programów,
 • analizę zewnętrznego kontekstu programów FNP (porównanie ich z ofertą innych instytucji wspierających naukę).

Ewaluacja zewnętrzna

Obiektywizm oceny programów FNP zapewnić ma powierzenie jej zewnętrznym ekspertom – osobom niezależnym od Fundacji, cieszącym się dużym autorytetem w środowisku naukowym. Celem ewaluacji zewnętrznej jest analiza oferty programowej FNP z uwzględnieniem roli i misji Fundacji, potrzeb środowiska naukowego oraz międzynarodowej perspektywy i standardów działania najlepszych zagranicznych instytucji finansujących rozwój nauki.

Raporty i analizy ewaluacyjne

Młodzi naukowcy z krajów obcych w projektach współfinansowanych przez FNP w ramach działania PO IR 4.4 i 4.3 (październik 2020 r.)

Badanie jakości kształcenia doktorantów w projektach wspieranych przez FNP w ramach działania 4.4 PO IR. Badanie jakościowe (kwiecień 2019 r.)

Badanie zasad współpracy i relacji pomiędzy instytucjami naukowymi i gospodarczymi w programie TEAM-TECH – Raport przygotowany przez EGO – Evaluation for Government Organizations s.c. oraz LB&E (kwiecień 2019 r.)

Analiza efektów projektu SKILLS (luty 2019 r.)

Badanie jakości kształcenia doktorantów będących stypendystami FNP. Badanie ilościowe (czerwiec 2018 r.)

Statystyki konkursów PO IR (czerwiec 2018) pobierz w języku polskim

Monitoring karier zawodowych beneficjentów FNP (luty 2018 r.)

Monitoring karier zawodowych beneficjentów FNP (luty 2018 r.)

Ocena konkursów FNP przez wnioskodawców (grudzień 2017 r.)

Ocena obsługi administracyjnej i procesu rekrutacji (grudzień 2017 r.)

Rekrutacja zespołów badawczych w projektach POIR (grudzień 2017 r.)

Wspieranie transferu polskich osiągnięć naukowych do praktyki gospodarczej przez FNP w latach 1991-2015. Analiza efektów realizacji 2. i 3. celu statutowego FNP od początku jej działalności (sierpień 2017 r.)

Badanie możliwości finansowania badań oraz roli FNP w polskim systemie wspierania nauki (luty 2017 r.)

 Wpływ programów INNOWATOR, VENTURES i IMPULS na komercjalizację wyników badań i umiejętności naukowców w tym zakresie – ewaluacja wewnętrzna” (styczeń 2017 r.) pobierz raport w jęz. polskim

Ewaluacja projektów sfinansowanych w ramach programów TEAM POIG i WELCOME (marzec 2016 r.)

pobierz w języku angielskim

Ewaluacja projektu SKILLS (listopad 2015 r.) pobierz raport w jęz. polskim

Badanie bibliometryczne dorobku laureatów programów Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (maj 2015 r.)

Pobierz:

Badanie bibliometryczne dorobku laureatów programów Fundacji na rzecz Nauki Polskiej

Raport bibliometryczny 2015

Raport bibliometryczny 2015: analiza sieci współpracy między naukowcami