Do czego służy nam ewaluacja?

Zasady ewaluacji programów FNP

Skala działania Fundacji oraz jej znaczenie dla całego systemu nauki w Polsce wymagają objęcia jej działalności programowej systematyczną ewaluacją. Ewaluacja służy analizie celowości, jakości i efektów prowadzonych programów, wspierając tym samym proces budowania strategii programowej FNP.

Działania ewaluacyjne FNP prowadzone są w trzech formach:

  • bieżącego monitoringu
  • ewaluacji wewnętrznej
  • ewaluacji zewnętrznej

Monitoring

Po zakończeniu edycji programu lub jego ważnego etapu, dokonywane jest podsumowanie jego przebiegu, wyników i napotkanych problemów. Przy tej okazji formułowane są  wątpliwości, uwagi i sugestie na przyszłość.
Monitoring służy:

  • bieżącej analizie prowadzonej działalności (stanowiąc swoisty system ?wczesnego ostrzegania? o zaistniałych trudnościach),
  • przeprowadzanej okresowo ewaluacji.

Ewaluacja wewnętrzna

Każdy z programów Fundacji regularnie poddawany jest ewaluacji wewnętrznej. Jej celem jest  uważna analiza zasadności i jakości prowadzonych działań, identyfikacja ?punktów krytycznych? oraz rekomendacje na przyszłość. Jeśli zachodzi taka potrzeba przeprowadzane są ewaluacje dodatkowe. Ewaluacja wewnętrzna obejmuje:

  • analizę procedur i dokumentów programowych,
  • badania ankietowe wśród beneficjentów i ewentualnie innych osób zaangażowanych program (np. recenzentów, opiekunów naukowych stypendystów )
  • wywiady z beneficjentami oraz osobami uczestniczącymi w prowadzeniu programów,
  • analizę danych statystycznych dotyczących programów,
  • analizę zewnętrznego kontekstu programów FNP (porównanie ich z ofertą innych instytucji wspierających naukę).

Ewaluacja zewnętrzna

Obiektywizm oceny programów FNP zapewnić ma powierzenie jej zewnętrznym ekspertom ? osobom niezależnym od Fundacji, cieszącym się dużym autorytetem w środowisku naukowym. Celem ewaluacji zewnętrznej jest analiza oferty programowej FNP z uwzględnieniem roli i misji Fundacji, potrzeb środowiska naukowego oraz międzynarodowej perspektywy i standardów działania najlepszych zagranicznych instytucji finansujących rozwój nauki.

Raporty i analizy ewaluacyjne

Zgłoszenia patentowe w projektach finansowanych przez FNP w ramach działań 4.3 i 4.4 POIR. Wnioski z badania ankietowego liderów zespołów i laureatów programów (2023)

Ewaluacja programu START. Wnioski z badania ankietowego stypendystów programu z 2022 r. (wrzesień 2023)

Badanie ankietowe autorów i autorek książek wydanych w serii Monografie FNP w latach 2010-2022 (listopad 2022)

Ewaluacja programu START. Wnioski z badania ankietowego stypendystów programu z 2021 r. (październik 2022)

Badanie laureatów programu FIRST TEAM (czerwiec 2022)

Wpływ pandemii na pracę badawczą i realizację projektów laureatów FNP (październik, 2021)

Budowanie start-upu technologicznego ? perspektywa naukowców (kwiecień, 2021)

Identyfikacja największych trudności w obsłudze grantów finansowanych ze środków Działania 4.4. POIR ? badanie opinii beneficjentów Team, Team-Tech, First-Team, Homing, Powroty (maj 2020 r.)

Monitoring rozwoju karier laureatów i stypendystów FNP – 2 fala (luty 2020 r.)

 

Młodzi naukowcy z krajów obcych w projektach współfinansowanych przez FNP w ramach działania PO IR 4.4 i 4.3 (październik 2019 r.)

Badanie jakości kształcenia doktorantów w projektach wspieranych przez FNP w ramach działania 4.4 PO IR. Badanie jakościowe (kwiecień 2019 r.)

Badanie zasad współpracy i relacji pomiędzy instytucjami naukowymi i gospodarczymi w programie TEAM-TECH – Raport przygotowany przez EGO ? Evaluation for Government Organizations s.c. oraz LB&E (kwiecień 2019 r.)

Analiza efektów projektu SKILLS (luty 2019 r.)

Badanie jakości kształcenia doktorantów będących stypendystami FNP. Badanie ilościowe (czerwiec 2018 r.)

Statystyki konkursów PO IR (październik 2018) pobierz w języku polskim

Monitoring karier zawodowych beneficjentów FNP (luty 2018 r.)

Ocena konkursów FNP przez wnioskodawców (grudzień 2017 r.)

Ocena obsługi administracyjnej i procesu rekrutacji (grudzień 2017 r.)

Rekrutacja zespołów badawczych w projektach POIR (grudzień 2017 r.)

Wspieranie transferu polskich osiągnięć naukowych do praktyki gospodarczej przez FNP w latach 1991-2015. Analiza efektów realizacji 2. i 3. celu statutowego FNP od początku jej działalności (sierpień 2017 r.)

Badanie możliwości finansowania badań oraz roli FNP w polskim systemie wspierania nauki. Badanie na ogólnopolskiej próbie naukowców z tytułem profesora (luty 2017 r.)

 Wpływ programów INNOWATOR, VENTURES i IMPULS na komercjalizację wyników badań i umiejętności naukowców w tym zakresie ? ewaluacja wewnętrzna? (styczeń 2017 r.) pobierz raport w jęz. polskim

Ewaluacja projektów sfinansowanych w ramach programów TEAM POIG i WELCOME (marzec 2016 r.)

pobierz w języku angielskim

Ewaluacja projektu SKILLS (listopad 2015 r.) pobierz raport w jęz. polskim

Badanie bibliometryczne dorobku laureatów programów Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (maj 2015 r.)

Pobierz:

Badanie bibliometryczne dorobku laureatów programów Fundacji na rzecz Nauki Polskiej

Raport bibliometryczny 2015

Raport bibliometryczny 2015: analiza sieci współpracy między naukowcami