Środki własne

W 1991 roku FNP otrzymała jako fundusz założycielski kwotę 95 mln zł (część zlikwidowanego w 1990 r. Centralnego Funduszu Rozwoju Nauki i Techniki). Od tej pory środki na działalność statutową oraz zabezpieczenie wartości funduszu Fundacja uzyskuje przede wszystkim z działań na rynku finansowym. Ze środków wypracowanych w ten sposób Fundacja przyznała nauce do końca 2020 r. ponad 521,1 mln zł.

Dodatkowe środki na wspieranie nauki, w wysokości ponad 51 mln zł, Fundacja uzyskała w roku 2003 i 2004 na mocy ustawy z 29 marca 2000 r. ?O zmianie ustawy o komercjalizacji przedsiębiorstw??. Ze środków uzyskanych w ramach działania ustawy prywatyzacyjnej Fundacja utworzyła wyodrębniony fundusz przeznaczony w całości na finansowanie stypendiów krajowych dla młodych naukowców (program START).

FUNDRAISING

Od 2018 r. Fundacja prowadzi zintensyfikowane działania fundraisingowe. Głównym ich celem jest program START. W efekcie działań fundraisingowych Fundacja:

Czytaj więcej

Fundusze Europejskie

Od 2008 r. Fundacja realizuje również programy współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego:

  • w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 w wysokości 421 mln zł (programy zakończone i rozliczone),
  • w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w wysokości 35 mln zł (programy zakończone i rozliczone),
  • w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjny Rozwój w wysokości 1 315 mln zł (programy aktualnie realizowane, wartość podpisanych umów).

Czytaj więcej

Sprawozdawczość finansowa

Sprawozdania finansowe Fundacji badane są co roku przez renomowane firmy audytorskie i publikowane w Raporcie Rocznym, dostępnym w biurze FNP oraz zamieszczanym na stronie internetowej. Są także przesyłane są do Krajowego Rejestru Sądowego oraz właściwych ministerstw.

Strategia inwestycyjna Fundacji

Działalność Fundacji finansowana jest zarówno ze źródeł zewnętrznych (fundusze strukturalne, środki z darowizn), jak i z dochodów pochodzących z operacji na rynku finansowym.

Podstawowe zasady regulujące strategię finansową Fundacji służą realizacji dwóch celów:

  • maksymalizacji dochodów, które stanowią źródło finansowania działalności statutowej FNP,
  • utrzymywaniu w długim terminie realnej wartości posiadanych kapitałów.

Strategia ta opiera się na strukturze portfela skonstruowanej tak, aby minimum jego 50% stanowiły bezpieczne instrumenty finansowe ? głównie obligacje Skarbu Państwa, jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych dłużnych i instrumenty rynku pieniężnego. Maksymalnie 50% portfela mogą stanowić obarczone większym ryzykiem instrumenty ? takie jak akcje i jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych akcyjnych i innych nie należących do funduszy dłużnych lub certyfikaty inwestycyjne funduszy inwestycyjnych. Kształt powyższej struktury portfela wynika z oczekiwanej, długoterminowej stopy zwrotu koniecznej do utrzymania poziomu wydatków programowych i pokrycia innych kosztów działalności Fundacji oraz ochrony kapitałów własnych.

Fundacja korzysta z ze zwolnień podatkowych, dostosowując do nich swoją strategię inwestycyjną. Kwestię możliwości zwolnienia podatkowego inwestycji kapitałowych organizacji pozarządowych w Polsce reguluje Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych. Artykuł 17 ust 1e określa przedmiot zwolnień z podatku dochodowego, dotyczący podatników przeznaczających dochody na cele statutowe lub inne cele określone w przepisie.

Część aktywów FNP powierza w zarządzanie koncesjonowanym podmiotom uprawnionym do świadczenia usług zarządzania portfelem klienta na zlecenie (asset management). W ramach usługi asset management Fundacja współpracuje z następującymi firmami: Ipopema TFI S.A., PZU TFI S.A., Quercus TFI S.A. FNP posiada także jednostki uczestnictwa funduszy otwartych należących do Quercus TFI S.A, Generali Investments TFI S.A. i Caspar TFI.

FNP inwestuje również w sektor ventures capital poprzez spółkę zależną FNP Ventures.

Więcej w dokumencie Zarys strategii FNP na lata 2020-2024 w części finansowanie działalności.

Strategia podatkowa

Informacja o realizowanej przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej strategii podatkowej za rok 2021