Aktualne programy FNP realizowane z funduszy europejskich

Międzynarodowe Agendy Badawcze

W 2015 roku Fundacja rozpoczęła realizację programu Międzynarodowe Agendy Badawcze (MAB) finansowanego z funduszy strukturalnych w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (PO IR) 2014?2020, Działanie 4.3. Międzynarodowe Agendy Badawcze. Całkowita suma przeznaczona na realizację programu MAB wynosi 532 mln zł.

Celem programu jest  stworzenie w Polsce wyspecjalizowanych, wiodących w skali światowej jednostek naukowych stosujących najlepsze światowe praktyki w zakresie identyfikowania programów i tematów badawczych, polityki personalnej, zarządzania pracami B+R, komercjalizacji wyników prac B+R.

Jednostki te będą realizować międzynarodowe agendy badawcze, tj. programy badań tworzone przez wnioskodawców i przedstawicieli międzynarodowego środowiska naukowego będących uznanymi na świecie autorytetami w dziedzinie, w której specjalizuje się dana jednostka. Wsparcie otrzyma około 10 jednostek realizujących Międzynarodowe Agendy Badawcze.

TEAM, TEAM-TECH, FIRST TEAM, POWROTY, HOMING

W 2016 roku Fundacja rozpoczęła realizację programów TEAM, TEAM-TECH (w tym modułu TEAM-TECH Core Facility i TEAM-TECH Core Facility PLUS – od 2017 r.), FIRST TEAM, POWROTY i HOMING, finansowanych a z funduszy strukturalnych w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (PO IR) 2014?2020, Działanie 4.4. Zwiększanie potencjału kadrowego sektora B+R. Całkowita suma przeznaczona na realizację tych programów wynosi 615 mln zł. W ramach tych programów realizowane będą projekty B+R prowadzone przez jednostki naukowe, przedsiębiorstwa oraz konsorcja tych podmiotów.

TEAM

Celem programu TEAM jest rozwój kadr sektora B+R i wsparcie projektów zespołowych prowadzonych przez wybitnych uczonych z całego świata (niezależnie od ich narodowości) w jednostkach naukowych lub przedsiębiorstwach w Polsce, pracujących w najbardziej innowacyjnych obszarach, z udziałem partnera zagranicznego.

TEAM-TECH, TEAM-TECH Core Facility i TEAM-TECH Core Facility PLUS

Celem programu TEAM-TECH jest rozwój kadr sektora B+R w projektach zespołowych prowadzonych przez uczonych (niezależnie od narodowości) posiadających wybitne doświadczenie we wdrażaniu wyników prac badawczych do praktyki gospodarczej, bądź w realizowaniu usług badawczych czy obsłudze urządzeń badawczych na rzecz odbiorców biznesowych. W ramach programu realizowany jest również moduł TEAM-TECH Core Facility, którego celem jest finansowanie zespołów badawczych prowadzonych przez wybitnych uczonych realizujących projekty B+R związane z powstawaniem lub rozwojem usług o dużym znaczeniu dla gospodarki. W 2017 r. rozpoczęto realizację programu TEAM-TECH Core Facility PLUS, który oferuje granty dla zespołów prowadzonych przez wybitnych uczonych realizujących projekty B+R związane z opracowaniem lub rozwojem usług badawczych z wykorzystaniem dostępnej aparatury naukowo-badawczej. W ramach programu finansowane będą projekty trwające do 18 miesięcy, o budżecie w wysokości do 1 500 000 zł.

FIRST TEAM

Celem programu FIRST TEAM jest rozwój kadr sektora B+R, wsparcie pierwszych zespołów badawczych prowadzonych przez młodych doktorów z całego świata (niezależnie od ich narodowości) i zachęcenie do powrotu do kraju wybitnych naukowców polskiego pochodzenia na wczesnych etapach ich kariery naukowej lub osób mających przerwę w pracy badawczej. Wsparcie w ramach programu będzie udzielane zespołom prowadzącym badania w jednostkach naukowych lub przedsiębiorstwach w Polsce, pracujących w najbardziej innowacyjnych obszarach i posiadających partnera naukowego.

HOMING

Celem programu HOMING jest rozwój kadr sektora B+R w ramach finansowania przełomowych projektów o charakterze staży podoktorskich realizowanych przez młodych doktorów z całego świata (niezależnie od ich narodowości), ze szczególnym uwzględnieniem powrotów do kraju wybitnych naukowców polskiego pochodzenia, w jednostkach naukowych lub przedsiębiorstwach w Polsce, pracujących w najbardziej innowacyjnych obszarach, z udziałem partnera naukowego.

POWROTY

Celem programu POWROTY jest rozwój kadr sektora B+R w ramach finansowania innowacyjnych projektów o charakterze staży podoktorskich realizowanych przez młodych doktorów z całego świata (niezależnie od ich narodowości), powracających do pracy naukowej po przerwie w pracach B+R, w jednostkach naukowych lub przedsiębiorstwach w Polsce, pracujących w najbardziej innowacyjnych obszarach, z udziałem partnera naukowego.

TEAM-NET

W 2018 roku Fundacja rozpoczęła realizację programu TEAM-NET finansowanego z funduszy strukturalnych w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (PO IR) 2014?2020, Działanie 4.4. Zwiększanie potencjału kadrowego sektora B+R. Celem programu TEAM-NET jest umożliwienie realizacji w Polsce zakrojonych na szeroką skalę interdyscyplinarnych badań naukowych; wzmocnienie ponadregionalnej współpracy pomiędzy jednostkami naukowymi oraz budowanie kompetencji dotyczących wykorzystywania dostępnej infrastruktury badawczej lub rozwoju nowych technologii i usług badawczych.

Program zapewnia kontynuację dotychczasowych działań Fundacji w zakresie rozwoju kadr sektora B+R poprzez wsparcie projektów zespołowych realizowanych przez doświadczonych uczonych z całego świata, badaczy na wczesnych etapach rozwoju kariery z uwzględnieniem staży podoktorskich, jak również młodych doktorów zakładających swoje pierwsze zespoły badawcze.

KONKURS APARATUROWY

Laureaci programów FIRST TEAM i MIĘDZYNARODOWE AGENDY BADAWCZE mogą ubiegać się o dofinansowanie zakupu aparatury specjalistycznej w jednostkach naukowych, w których realizują swoje projekty.

Konkurs przewiduje dofinansowanie zakupu aparatury specjalistycznej rozumianej jako zestaw urządzeń badawczych, pomiarowych lub laboratoryjnych o małym stopniu uniwersalności i wysokich parametrach technicznych.

W ramach konkursu możliwy jest zakup aparatury niezbędnej do znaczącego rozwoju projektu w programie FIRST TEAM lub MAB i/lub rozwoju kadr B+R zaangażowanych w projekt, pod warunkiem, że jednostka nie dysponuje aparaturą, która mogłaby zostać użyta zamiennie, a uzyskanie dostępu do takiej aparatury w innej jednostce jest niemożliwe lub nieuzasadnione ekonomicznie.

ZMIANY W PROJEKTACH

Od 1 grudnia 2017 r. kierownicy projektów w programach finansowanych w ramach PO IR 2014?2020, Działanie 4.4 (tj. programy TEAM, TEAM-TECH wraz z konkursami typu core facility, FIRST TEAM, HOMING i POWROTY) mogą składać wnioski o wprowadzenie zmian w swoich projektach.

Zmiany w projektach mogą dotyczyć m.in. zakresu merytorycznego czy przedłużenia czasu realizacji projektu. Zmiany te ? o ile są merytorycznie uzasadnione ? mogą być związane z adekwatnym zwiększeniem finansowania projektu.

NAUKI HUMANISTYCZNO-SPOŁECZNE W KIS

W ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój preferowane są do dofinansowania projekty zgodne z tematami wskazanymi w Krajowej Inteligentnej Specjalizacji.

Zgodnie z dokumentem ?Relacja zakresu nauk humanistyczno-społecznych z Krajową Inteligentną Specjalizacją?, przedstawionym przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii i opracowanym na bazie konsultacji z Grupami Roboczymi ds. KIS, obszar nauk humanistyczno-społecznych wpisuje się w zakres merytoryczny następujących KIS:

 • KIS 1 ds. zdrowego społeczeństwa,
 • KIS 12 ds. inteligentnych sieci i technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz geoinformacyjnych,
 • KIS 15 ds. fotoniki,
 • KIS 16 ds. inteligentnych technologii kreacyjnych.

Ocena zgodności tematu projektu z daną krajową inteligentną specjalizacją dokonywana jest każdorazowo przez ekspertów oceniających dany wniosek o dofinansowanie projektu.

POMOC TECHNICZNA

W latach 2017-2018 Fundacja realizowała projekt Pomocy Technicznej PO IR w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014?2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Celem projektu było zapewnienie niezbędnego wsparcia w zakresie realizacji przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej projektów w ramach IV osi priorytetowej PO IR, działanie 4.3. ?Międzynarodowe Agendy Badawcze? i działanie 4.4. Zwiększanie potencjału kadrowego sektora B+R88.

Dofinansowanie projektu z UE wynosiło 11 848 200 zł.

Logotypy_pasek_PL

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej kontynuuje działania z zakresu pomocy technicznej jako Instytucja Wdrażająca PO IR podległa NCBR IP PO IR poprzez realizację projektu dofinansowanego z Funduszy Europejskich ?Wsparcie zadań FNP jako IW PO IR w ramach działania 4.4 PO IR poprzez realizację projektu Pomocy Technicznej PO IR w latach 2019-2020?

Celem projektu jest zapewnienie niezbędnego wsparcia w zakresie realizacji przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej projektów w ramach IV osi priorytetowej PO IR, działanie 4.4. ?Zwiększanie potencjału kadrowego sektora B+R?.

Wartość projektu wynosi 6 500 000 zł , z czego wkład z UE to 5 500 950 zł, a wartość środków budżetu państwa wynosi 999 050 zł.

poir_ncbr_rp_ueefrr

 

Zgłaszanie podejrzeń wystąpienia nieprawidłowości i nadużyć finansowych w projektach i konkursach nadzorowanych przez FNP w ramach POIR, Działanie 4.4. oraz FENG, Działania 2.1; 2.2; 2.3 i 2.7

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej pełniąca rolę Instytucji Wdrażającej dla działania 4.4 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (POIR) oraz Instytucji Pośredniczącej dla działań 2.1; 2.2; 2.3 i 2.7 Programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027 (FENG), zobowiązuje się przestrzegać norm prawnych i etycznych na najwyższym poziomie, zasad rzetelności, obiektywizmu i uczciwości oraz pragnie stanowczo zapobiegać nadużyciom finansowym, w tym konfliktowi interesów i korupcji.

Obowiązek przestrzegania zasad prawości, obiektywności, odpowiedzialności i uczciwości spoczywa także na kandydatach i beneficjentach projektów POIR, FENG oraz ich kontrahentach.

FNP udostępnia mechanizm, który umożliwia sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach, nadużyciach lub podejrzeniach ich występowania, za pośrednictwem poczty elektronicznej pod  adresem e-mail: zglosnaduzycie@fnp.org.pl.

Zgłoszenia o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach można przysłać anonimowo przy czym zgłaszający może zostać poproszony o kolejne informacje, w celu ułatwienia wyjaśnienia problemu oraz o ujawnienie swej tożsamości i kontaktu, w przypadkach informacji zawierających dane osobowe. Jednocześnie gwarantujemy zachowanie poufności wszystkich danych.

FNP, zgodnie z wdrożoną polityką przeciwdziałania nadużyciom finansowym w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 oraz Programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027, będzie z pełną surowością i konsekwencją zwalczać wszelkie przypadki nadużyć finansowych, korzystając przy tym ze wsparcia odpowiednich służb i organów ścigania.

 

Zgłaszanie podejrzenia niezgodności projektów lub działań z Konwencją ONZ o Prawach Osób Niepełnosprawnych (KPON) oraz Kartą Praw Podstawowych Unii Europejskiej (KPP) w związku z wdrażaniem programu FENG

Zgłoszenie podejrzenia niezgodności projektów lub działań z KPON lub KPP należy – w zależności od rodzaju zgłoszenia – kierować do następujących instytucji:

a) w zakresie projektów realizowanych na podstawie umowy o dofinansowanie projektu, zawartej przez FNP jako IP, zgłoszenia należy kierować do FNP w formie elektronicznej lub pisemnej.
b) Zgłoszenia w formie elektronicznej muszą być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobisty i należy je składać na następujący adres e-mail: naruszeniekponikpp@fnp.org.pl
c) Zgłoszenia w formie pisemnej muszą być opatrzone własnoręcznym podpisem i należy je składać na adres: ul. I. Krasickiego 20/22, 02-611 Warszawie, do kancelarii Fundacji, za pośrednictwem operatora pocztowego, w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1640 z późn.zm.), osobiście lub za pośrednictwem posłańca.

 • w zakresie projektów realizowanych przez IP (FNP) lub działań IP (FNP) związanych z wdrażaniem programu FENG, zgłoszenia należy kierować w formie pisemnej (lub innej – jeśli wynika to ze szczególnych potrzeb komunikacyjnych zgłaszającego) bezpośrednio do IZ. Zgłoszenie omyłkowo przesłane do IP (FNP) zostanie przekazane  do IZ;
 • w zakresie projektów realizowanych w ramach innych programów finansowanych ze środków UE, zgłoszenia należy kierować  w formie pisemnej (lub innej – jeśli wynika to ze szczególnych potrzeb komunikacyjnych zgłaszającego) bezpośrednio do właściwej IP / IZ / Rzecznika Funduszy Europejskich. Zgłoszenie omyłkowo przesłane do IP (FNP) zostanie przekazane do właściwej instytucji.

Zgłoszenia, które powinny trafić do organu zewnętrznego należy kierować  w formie pisemnej (lub innej – jeśli wynika to ze szczególnych potrzeb komunikacyjnych zgłaszającego) bezpośrednio do właściwego organu zewnętrznego. Zgłoszenie omyłkowo przesłane do IP (FNP) zostanie przeanalizowane, a wyniki analizy zostaną przekazane zgłaszającemu wraz ze wskazaniem właściwego podmiotu, a także prawo do złożenia skargi zgodnie z obowiązującym systemem ochrony praw
w zakresie zaskarżania działań organów przed sądem.

 

 

Dotychczasowe wykorzystanie funduszy europejskich przez FNP

W 2008 r. Fundacja rozpoczęła realizację programów finansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007?2013 (Działanie 1.2 Wzmocnienie potencjału kadrowego nauki). Jako beneficjent programów kluczowych PO IG Fundacja otrzymała 421 mln zł. Środki te były wydatkowane w latach 2008?2015.

W 2011 r. Fundacja rozpoczęła realizację projektu SKILLS finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Działanie 4.2 Rozwój kwalifikacji kadr systemu B+R i wzrost świadomości roli nauki w rozwoju gospodarczym). Fundacja przeznaczyła na realizację projektu ponad 35 mln zł. Środki te były wydatkowane w latach 2010?2015.

Zachęcamy do zapoznania się z raportem Talenty, odkrycia, innowacje. Jak wykorzystaliśmy fundusze strukturalne na naukę (2007-2013), który podsumowuje realizację 6 programów Fundacji finansowanych z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Bilans tych programów to m.in. ponad 421 mln zł budżetu, 448 indywidualnych laureatów (w tym 12 badaczy z zagranicy), 2248 zatrudnionych w ich projektach stypendystów oraz 179 naukowców-obcokrajowców, którzy podjęli pracę w polskich laboratoriach.

Plik do pobrania: Raport Talenty, odkrycia, innowacje. Jak wykorzystaliśmy fundusze strukturalne na naukę (2007-2013)

 

Programy archiwalne finansowane z funduszy europejskich

 

Programy finansowane z funduszy europejskich w ramach Działania 1.2 ?Wzmocnienie potencjału kadrowego nauki? Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

 • Program TEAM ? projekty, w których uczestniczyli studenci, doktoranci i uczestnicy staży podoktorskich, zgodnie z wskazanymi w PO IG priorytetami, realizowane w najlepszych zespołach badawczych w Polsce.
 • Program Międzynarodowe Projekty Doktoranckie (MPD) ? projekty realizowane w trakcie studiów doktoranckich w Polsce w ramach współpracy międzynarodowej jednostek naukowych.
 • Program VENTURES  ? projekty aplikacyjne realizowane przez studentów, absolwentów i doktorantów mające zastosowanie w gospodarce.
 • Program WELCOME ? projekty realizowane przez wybitnych uczonych z zagranicy zgodnie z priorytetami wskazanymi w PO IG, tworzących zespoły badawcze w polskich jednostkach naukowych.
 • Program POMOST ? projekty realizowane przez naukowców powracających do pracy naukowej po przerwach związanych z opieką nad dzieckiem oraz wsparcie w trakcie realizacji projektów naukowych dla kobiet w ciąży.
 • Program HOMING PLUS  ? projekty realizowane przez młodych doktorów przyjeżdżających do Polski z zagranicy.

Programy finansowane z funduszy europejskich w ramach Działania 4.2 ?Rozwój kwalifikacji kadr systemu B+R i wzrost świadomości roli nauki w rozwoju gospodarczym? Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Projekt SKILLS ? doskonalenie kwalifikacji pracowników sektora badawczo-rozwojowego i doktorantów w zakresie zarządzania projektami i zespołami badawczymi, rozwój umiejętności z zakresu komunikacji naukowej i kształtowanie postaw proinnowacyjnych.

W ramach projektu SKILLS realizowane były szkolenia dla naukowców prowadzone przez najlepszych specjalistów z Polski i z zagranicy oraz następujące programy:

 • Program MENTORING ? wspieranie młodych naukowców w nawiązywaniu kontaktów i współpracy mentoringowej z doświadczonymi uczonymi z Polski lub z zagranicy. W ramach programu realizowany był również moduł coachingowy, którego celem było udzielenie młodym naukowcom wsparcia w podejmowaniu wyzwań zawodowych i osiąganiu kolejnych etapów kariery naukowej, w procesie podejmowania decyzji oraz w rozwiązywaniu problemów pojawiających się w pracy zawodowej.
 • Program INTER ? rozwój umiejętności z zakresu popularyzacji nauki.
 • Konkurs IMPULS ? promowanie badań aplikacyjnych oraz rozwój umiejętności uczonych z zakresu komercjalizacji wyników prac badawczo-rozwojowych.
 • Program STAŻE ? podniesienie kwalifikacji z zakresu zarządzania badaniami naukowymi, zarządzania zespołami naukowymi, współpracy interdyscyplinarnej, komercjalizacji wyników badań oraz przedsiębiorczości w ramach stażu odbywanego w zagranicznej jednostce naukowej lub firmie.
 • Konkurs eNgage ? rozwój umiejętności z zakresu popularyzacji nauki lub prezentacji wyników badań naukowych dla różnych grup odbiorców niebędących naukowcami.
 • Akademia Menadżerów Programowych ? podnoszenie umiejętności z zakresu zarządzania programami grantowymi i stypendialnymi oraz zacieśnianie współpracy między menadżerami nauki w Polsce.
 • Spotkania z inicjatywy ? prezentacja najnowszych kierunków badań, wymiana myśli i doświadczeń oraz integracja środowiska naukowego.