Fundacja na rzecz Nauki Polskiej pragnie brać czynny udział w kreowaniu dobrych praktyk etyki zawodowej naukowców prowadzących badania  w Polsce, jak i przyczyniać się do wypracowywania reguł  i doświadczeń w zakresie standardów etycznych, jakie powinny  obowiązywać w polskich instytucjach naukowych. W formie kodeksów definiuje więc zasady i wartości obowiązujące jej pracowników, ale i także beneficjentów, kandydatów oraz recenzentów w konkursach, które prowadzi.

Ponadto, aby umożliwić ocenę stosowania zasad Kodeksu etycznego beneficjentów i kandydatów w programach FNP , ustanowiony został: Regulamin postępowania w FNP w sytuacji potencjalnego naruszenia zasad etycznych lub niestosowania dobrych praktyk w działalności naukowej oraz powołana Komisji Etyki i Dobrych Praktyk.

W skład Komisji Etyki i Dobrych Praktyk wchodzą:

Prof. dr hab. Irena Kotowska (przewodnicząca)

Prof. dr hab. Jan Albrecht

Prof. dr hab. n. med. Andrzej Członkowski

Prof. dr hab. Grażyna Jurkowlaniec

Prof. dr hab. Ewa Łętowska

Prof. dr hab. inż. Adam Proń

Prof. dr hab. Kazimierz Stępień

O możliwości naruszenia zasad etycznych, zgodnie z ww. Regulaminem, Fundację może poinformować każda osoba posiadająca takie informacje (zaś pracownicy i eksperci Fundacji,  mają taki obowiązek). Zgłoszenia należy kierować na adres etyka@fnp.org.pl.