Fundacja na rzecz Nauki Polskiej pragnie brać czynny udział w kreowaniu dobrych praktyk etyki zawodowej naukowców prowadzących badania  w Polsce, jak i przyczyniać się do wypracowywania reguł  i doświadczeń w zakresie standardów etycznych, jakie powinny  obowiązywać w polskich instytucjach naukowych. W formie kodeksów definiuje więc zasady i wartości obowiązujące jej pracowników, ale i także beneficjentów, kandydatów oraz recenzentów w konkursach, które prowadzi.

Ponadto, aby umożliwić ocenę stosowania zasad Kodeksu etycznego beneficjentów i kandydatów w programach FNP , ustanowiony został: Regulamin postępowania w FNP w sytuacji potencjalnego naruszenia zasad etycznych lub niestosowania dobrych praktyk w działalności naukowej oraz powołana Komisji Etyki i Dobrych Praktyk.

W skład Komisji Etyki i Dobrych Praktyk wchodzą:

Prof. dr hab. Irena Kotowska (przewodnicząca)

Prof. dr hab. Jan Albrecht

Prof. dr hab. n. med. Andrzej Członkowski

Prof. dr hab. inż. Adam Proń

Prof. dr hab. Kazimierz Stępień

O możliwości naruszenia zasad etycznych, zgodnie z ww. Regulaminem, Fundację może poinformować każda osoba posiadająca takie informacje (zaś pracownicy i eksperci Fundacji,  mają taki obowiązek). Zgłoszenia należy kierować na adres etyka@fnp.org.pl.