Fundacja na rzecz Nauki Polskiej pragnie brać czynny udział w kreowaniu dobrych praktyk etyki zawodowej naukowców prowadzących badania  w Polsce, jak i przyczyniać się do wypracowywania reguł  i doświadczeń w zakresie standardów etycznych, jakie powinny  obowiązywać w polskich instytucjach naukowych. W formie kodeksów definiuje więc zasady i wartości obowiązujące jej pracowników, ale i także beneficjentów, kandydatów oraz recenzentów w konkursach, które prowadzi.

Ponadto, aby umożliwić ocenę stosowania zasad Kodeksu etycznego beneficjentów i kandydatów w programach FNP , ustanowiony został: Regulamin postępowania w FNP w sytuacji potencjalnego naruszenia zasad etycznych lub niestosowania dobrych praktyk w działalności naukowej oraz powołana Komisji Etyki i Dobrych Praktyk.

W skład Komisji Etyki i Dobrych Praktyk wchodzą:

Prof. dr hab. Irena Kotowska /Przewodnicząca/ (Instytut Statystyki i Demografii, Szkoła Główna Handlowa)

Prof. dr hab. Jan Albrecht (Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego Polskiej Akademii Nauk)

Prof. dr hab. Renata Bilewicz (Wydział Chemii, Uniwersytet Warszawski)

Prof. dr hab. n. med. Andrzej Członkowski (Katedra i Zakład Farmakologii Doświadczalnej i Klinicznej, Warszawski Uniwersytet Medyczny)

Prof. dr hab. Elżbieta Jung (Instytut Filozofii, Uniwersytet Łódzki)

Prof. dr hab. inż. Adam Proń (Wydział Chemiczny, Politechnika Warszawska)

Prof. dr hab. Kazimierz Stępień (Obserwatorium Astronomiczne Uniwersytetu Warszawskiego)

Prof. dr hab. Wojciech Tygielski (Instytut Historii Sztuki, Uniwersytet Warszawski)

Prof. dr hab. n. med. Magdalena Zielińska (Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego Polskiej Akademii Nauk)

O możliwości naruszenia zasad etycznych, zgodnie z ww. Regulaminem, Fundację może poinformować każda osoba posiadająca takie informacje (zaś pracownicy i eksperci Fundacji,  mają taki obowiązek). Zgłoszenia należy kierować na adres etyka@fnp.org.pl.

POLITYKA RÓWNOŚCI I RÓŻNORODNOŚCI

Celem Fundacji jest rozwój naukowców i umożliwienie im pełnego wykorzystania swoich zdolności i pasji badawczych. Działania na rzecz różnorodnego środowiska naukowego –  nie tylko ze względu na płeć,  ale również inne cechy osobiste –  są więc także pracą nad podniesieniem jakości uprawianej nauki. Jesteśmy świadomi, że zapewnienie realnej równości szans grupom narażonym na dyskryminację w rozwijaniu kariery naukowej jest trudne ze względu na strukturalne i historycznie ugruntowane bariery. Nie zwalnia nas to jednak z poczucia odpowiedzialności za współtworzenie kultury akademickiej i wspieranie najlepszych naukowców.