Fundacja na rzecz Nauki Polskiej pragnie brać czynny udział w kreowaniu dobrych praktyk etyki zawodowej naukowców prowadzących badania  w Polsce, jak i przyczyniać się do wypracowywania reguł  i doświadczeń w zakresie standardów etycznych, jakie powinny  obowiązywać w polskich instytucjach naukowych. W formie kodeksów definiuje więc zasady i wartości obowiązujące jej pracowników, ale i także beneficjentów, kandydatów oraz recenzentów w konkursach, które prowadzi.

Ponadto, aby umożliwić ocenę stosowania zasad Kodeksu etycznego beneficjentów i kandydatów w programach FNP, ustanowiony został: Regulamin postępowania w FNP w sytuacji potencjalnego naruszenia zasad etycznych lub niestosowania dobrych praktyk w działalności naukowej oraz powołana Komisji Etyki i Dobrych Praktyk.

W skład Komisji Etyki i Dobrych Praktyk wchodzą:

  • Prof. dr hab. Renata Bilewicz – Przewodnicząca – Wydział Chemii, Uniwersytet Warszawski
  • Prof. dr hab. Wojciech Gawlik – Instytut Fizyki, Uniwersytet Jagielloński
  • Prof. dr hab. inż. Leon Gradoń – Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej, Politechnika Warszawska
  • Prof. dr hab. Elżbieta Jung – Instytut Filozofii, Uniwersytet Łódzki
  • Prof. dr hab. Kazimierz Stępień – Wiceprzewodniczący – Obserwatorium Astronomiczne Uniwersytetu Warszawskiego
  • Prof. dr hab. Zofia Szweykowska-Kulińska – Wydział Biologii, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu
  • Prof. dr hab. Wojciech Tygielski – Instytut Historii Sztuki, Uniwersytet Warszawski
  • Prof. dr hab. n. med. Magdalena Zielińska – Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego Polskiej Akademii Nauk

O możliwości naruszenia zasad etycznych, zgodnie z ww. Regulaminem, Fundację może poinformować każda osoba posiadająca takie informacje (zaś pracownicy i eksperci Fundacji,  mają taki obowiązek). Zgłoszenia należy kierować na adres etyka@fnp.org.pl.


POLITYKA RÓWNOŚCI I RÓŻNORODNOŚCI

Celem Fundacji jest rozwój naukowców i umożliwienie im pełnego wykorzystania swoich zdolności i pasji badawczych. Działania na rzecz różnorodnego środowiska naukowego –  nie tylko ze względu na płeć,  ale również inne cechy osobiste –  są więc także pracą nad podniesieniem jakości uprawianej nauki. Jesteśmy świadomi, że zapewnienie realnej równości szans grupom narażonym na dyskryminację w rozwijaniu kariery naukowej jest trudne ze względu na strukturalne i historycznie ugruntowane bariery. Nie zwalnia nas to jednak z poczucia odpowiedzialności za współtworzenie kultury akademickiej i wspieranie najlepszych naukowców.