Fundacja na rzecz Nauki Polskiej (FNP)

działa od 1991 roku. Jest pozarządową, apolityczną instytucją typu non profit, która realizuje misję wspierania nauki. Jest największym w Polsce pozabudżetowym źródłem finansowania nauki.

 

Statut Fundacji na rzecz Nauki Polskiej

 

Fundacja realizuje swoje cele statutowe poprzez:

 • wspieranie wybitnych uczonych i zespołów badawczych we wszystkich dziedzinach nauki,
 • wspomaganie innowacyjnych przedsięwzięć i komercjalizacji odkryć oraz wynalazków naukowych.

Zasady przyznawania wsparcia przez Fundację:

 • główna dewiza FNP: „wspierać najlepszych, aby mogli stać się jeszcze lepsi”,
 • wsparcie bezpośrednie – kierowane do uczonych i grup badawczych
 • tryb konkursu – wszystkie subwencje, nagrody i stypendia przyznawane są na zasadach konkursu,
 • metoda peer-review – ocena osiągnięć uczestników konkursów Fundacji przez naukowców,
 • doskonałość naukowa – najważniejsze kryterium decydujące o przyznaniu wsparcia
 • zasada „trudnego pieniądza” – wysoka selektywność w udzielaniu wsparcia we wszystkich programach, ścisłe procedury rozliczania przyznanych środków.

Fundacja w szczególny sposób dba także o przejrzystość i jawność swoich działań, uważając to za podstawę budowania zaufania społecznego zarówno do niej, jak i do całego sektora organizacji pozarządowych. Sprawozdania finansowe Fundacji badane są co roku przez renomowane firmy audytorskie. Obszerne sprawozdanie ze swej działalności Fundacja publikuje co roku w swoim Raporcie Rocznym dostępnym w biurze FNP oraz na stronie internetowej. Sprawozdania finansowe FNP przesyłane są do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej oraz właściwych ministerstw.

Fundacja nie przyznaje subwencji na:

 • realizację zadań statutowych i uzupełnianie budżetu placówek naukowych;
 • dofinansowanie studiów wyższych, studiów doktoranckich i studiów podyplomowych;
 • organizowanie seminariów, konferencji, szkół letnich i studenckich wypraw naukowych;
 • dofinansowanie udziału w kursach i wyjazdach szkoleniowych;
 • publikowanie wyników badań, materiałów konferencyjnych i dofinansowanie czasopism (z wyjątkiem publikacji w systemie Open Access, których finansowanie dostępne jest w ramach niektórych programów);
 • uzupełnianie zasobów bibliotecznych i muzealnych;
 • zakupy wyposażenia o charakterze typowo dydaktycznym.

 

Obecnie prowadzimy akcję na rzecz najzdolniejszych młodych naukowców ? stypendystów programu START. Nasz program istnieje już od ponad 30 lat. Abyśmy mogli dalej pomagać młodym ludziom w starcie ich kariery naukowej, potrzebujemy Państwa wsparcia.

Mogą Państwo pomóc młodym naukowcom, przekazując Fundacji na rzecz Nauki Polskiej 1,5% podatku dochodowego.

Numer KRS Fundacji to: 0000109744.

Mogą Państwo również dołączyć do grona naszych Darczyńców, dokonując wpłaty online na rzecz młodych stypendystów programu START na stronie www.start.fnp.org.pl.

Wesprzyj młodych naukowców!

Numer konta bankowego Fundacji dla darowizn to: 06 1090 1870 0000 0001 3538 5719. Tytuł wpłaty: ?Darowizna ? program START?.

Otrzymane od naszych Darczyńców środki w całości przekazujemy młodym stypendystom, zaś wszystkie koszty administracyjne pokrywamy sami.

Gorąco zachęcamy do przyłączenia się do naszych działań. W imieniu naszych laureatów serdecznie dziękujemy za przekazane wsparcie!

 

Pobierz:

Oferta programowa FNP 

Zarys strategii FNP na lata 2020-2024