Do czego służy nam ewaluacja?

Zasady ewaluacji programów FNP

Skala działania Fundacji oraz jej znaczenie dla całego systemu nauki w Polsce wymagają objęcia jej działalności programowej systematyczną ewaluacją. Ewaluacja służy analizie celowości, jakości i efektów prowadzonych programów, wspierając tym samym proces budowania strategii programowej FNP.

Działania ewaluacyjne FNP prowadzone są w trzech formach:

 • bieżącego monitoringu
 • ewaluacji wewnętrznej
 • ewaluacji zewnętrznej

Monitoring

Po zakończeniu edycji programu lub jego ważnego etapu, dokonywane jest podsumowanie jego przebiegu, wyników i napotkanych problemów. Przy tej okazji formułowane są  wątpliwości, uwagi i sugestie na przyszłość.
Monitoring służy:

 • bieżącej analizie prowadzonej działalności (stanowiąc swoisty system ?wczesnego ostrzegania? o zaistniałych trudnościach),
 • przeprowadzanej okresowo ewaluacji.

Ewaluacja wewnętrzna

Każdy z programów Fundacji regularnie poddawany jest ewaluacji wewnętrznej. Jej celem jest  uważna analiza zasadności i jakości prowadzonych działań, identyfikacja ?punktów krytycznych? oraz rekomendacje na przyszłość. Jeśli zachodzi taka potrzeba przeprowadzane są ewaluacje dodatkowe. Ewaluacja wewnętrzna obejmuje:

 • analizę procedur i dokumentów programowych,
 • badania ankietowe wśród beneficjentów i ewentualnie innych osób zaangażowanych program (np. recenzentów, opiekunów naukowych stypendystów )
 • wywiady z beneficjentami oraz osobami uczestniczącymi w prowadzeniu programów,
 • analizę danych statystycznych dotyczących programów,
 • analizę zewnętrznego kontekstu programów FNP (porównanie ich z ofertą innych instytucji wspierających naukę).

Ewaluacja zewnętrzna

Obiektywizm oceny programów FNP zapewnić ma powierzenie jej zewnętrznym ekspertom ? osobom niezależnym od Fundacji, cieszącym się dużym autorytetem w środowisku naukowym. Celem ewaluacji zewnętrznej jest analiza oferty programowej FNP z uwzględnieniem roli i misji Fundacji, potrzeb środowiska naukowego oraz międzynarodowej perspektywy i standardów działania najlepszych zagranicznych instytucji finansujących rozwój nauki.

Raporty i analizy ewaluacyjne

Zgłoszenia patentowe w projektach finansowanych przez FNP w ramach działań 4.3 i 4.4 POIR. Wnioski z badania ankietowego liderów zespołów i laureatów programów (2023)

Ewaluacja programu START. Wnioski z badania ankietowego stypendystów programu z 2022 r. (wrzesień 2023)

Badanie ankietowe autorów i autorek książek wydanych w serii Monografie FNP w latach 2010-2022 (listopad 2022)

Ewaluacja programu START. Wnioski z badania ankietowego stypendystów programu z 2021 r. (październik 2022)

Badanie laureatów programu FIRST TEAM (czerwiec 2022)

Wpływ pandemii na pracę badawczą i realizację projektów laureatów FNP (październik, 2021)

Budowanie start-upu technologicznego ? perspektywa naukowców (kwiecień, 2021)

Identyfikacja największych trudności w obsłudze grantów finansowanych ze środków Działania 4.4. POIR ? badanie opinii beneficjentów Team, Team-Tech, First-Team, Homing, Powroty (maj 2020 r.)

Monitoring rozwoju karier laureatów i stypendystów FNP – 2 fala (luty 2020 r.)

 

Młodzi naukowcy z krajów obcych w projektach współfinansowanych przez FNP w ramach działania PO IR 4.4 i 4.3 (październik 2019 r.)

Badanie jakości kształcenia doktorantów w projektach wspieranych przez FNP w ramach działania 4.4 PO IR. Badanie jakościowe (kwiecień 2019 r.)

Badanie zasad współpracy i relacji pomiędzy instytucjami naukowymi i gospodarczymi w programie TEAM-TECH – Raport przygotowany przez EGO ? Evaluation for Government Organizations s.c. oraz LB&E (kwiecień 2019 r.)

Analiza efektów projektu SKILLS (luty 2019 r.)

Badanie jakości kształcenia doktorantów będących stypendystami FNP. Badanie ilościowe (czerwiec 2018 r.)

Statystyki konkursów PO IR (październik 2018) pobierz w języku polskim

Monitoring karier zawodowych beneficjentów FNP (luty 2018 r.)

Ocena konkursów FNP przez wnioskodawców (grudzień 2017 r.)

Ocena obsługi administracyjnej i procesu rekrutacji (grudzień 2017 r.)

Rekrutacja zespołów badawczych w projektach POIR (grudzień 2017 r.)

Wspieranie transferu polskich osiągnięć naukowych do praktyki gospodarczej przez FNP w latach 1991-2015. Analiza efektów realizacji 2. i 3. celu statutowego FNP od początku jej działalności (sierpień 2017 r.)

Badanie możliwości finansowania badań oraz roli FNP w polskim systemie wspierania nauki. Badanie na ogólnopolskiej próbie naukowców z tytułem profesora (luty 2017 r.)

 Wpływ programów INNOWATOR, VENTURES i IMPULS na komercjalizację wyników badań i umiejętności naukowców w tym zakresie ? ewaluacja wewnętrzna? (styczeń 2017 r.) pobierz raport w jęz. polskim

Ewaluacja projektów sfinansowanych w ramach programów TEAM POIG i WELCOME (marzec 2016 r.)

pobierz w języku angielskim

Ewaluacja projektu SKILLS (listopad 2015 r.) pobierz raport w jęz. polskim

Badanie bibliometryczne dorobku laureatów programów Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (maj 2015 r.)

Pobierz:

Badanie bibliometryczne dorobku laureatów programów Fundacji na rzecz Nauki Polskiej

Raport bibliometryczny 2015

Raport bibliometryczny 2015: analiza sieci współpracy między naukowcami

 

Środki własne

W 1991 roku FNP otrzymała jako fundusz założycielski kwotę 95 mln zł (część zlikwidowanego w 1990 r. Centralnego Funduszu Rozwoju Nauki i Techniki). Od tej pory środki na działalność statutową oraz zabezpieczenie wartości funduszu Fundacja uzyskuje przede wszystkim z działań na rynku finansowym. Ze środków wypracowanych w ten sposób Fundacja przyznała nauce do końca 2020 r. ponad 521,1 mln zł.

Dodatkowe środki na wspieranie nauki, w wysokości ponad 51 mln zł, Fundacja uzyskała w roku 2003 i 2004 na mocy ustawy z 29 marca 2000 r. ?O zmianie ustawy o komercjalizacji przedsiębiorstw??. Ze środków uzyskanych w ramach działania ustawy prywatyzacyjnej Fundacja utworzyła wyodrębniony fundusz przeznaczony w całości na finansowanie stypendiów krajowych dla młodych naukowców (program START).

FUNDRAISING

Od 2018 r. Fundacja prowadzi zintensyfikowane działania fundraisingowe. Głównym ich celem jest program START. W efekcie działań fundraisingowych Fundacja:

Czytaj więcej

Fundusze Europejskie

Od 2008 r. Fundacja realizuje również programy współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego:

 • w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 w wysokości 421 mln zł (programy zakończone i rozliczone),
 • w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w wysokości 35 mln zł (programy zakończone i rozliczone),
 • w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjny Rozwój w wysokości 1 315 mln zł (programy aktualnie realizowane, wartość podpisanych umów).

Czytaj więcej

Sprawozdawczość finansowa

Sprawozdania finansowe Fundacji badane są co roku przez renomowane firmy audytorskie i publikowane w Raporcie Rocznym, dostępnym w biurze FNP oraz zamieszczanym na stronie internetowej. Są także przesyłane są do Krajowego Rejestru Sądowego oraz właściwych ministerstw.

Strategia inwestycyjna Fundacji

Działalność Fundacji finansowana jest zarówno ze źródeł zewnętrznych (fundusze strukturalne, środki z darowizn), jak i z dochodów pochodzących z operacji na rynku finansowym.

Podstawowe zasady regulujące strategię finansową Fundacji służą realizacji dwóch celów:

 • maksymalizacji dochodów, które stanowią źródło finansowania działalności statutowej FNP,
 • utrzymywaniu w długim terminie realnej wartości posiadanych kapitałów.

Strategia ta opiera się na strukturze portfela skonstruowanej tak, aby minimum jego 50% stanowiły bezpieczne instrumenty finansowe ? głównie obligacje Skarbu Państwa, jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych dłużnych i instrumenty rynku pieniężnego. Maksymalnie 50% portfela mogą stanowić obarczone większym ryzykiem instrumenty ? takie jak akcje i jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych akcyjnych i innych nie należących do funduszy dłużnych lub certyfikaty inwestycyjne funduszy inwestycyjnych. Kształt powyższej struktury portfela wynika z oczekiwanej, długoterminowej stopy zwrotu koniecznej do utrzymania poziomu wydatków programowych i pokrycia innych kosztów działalności Fundacji oraz ochrony kapitałów własnych.

Fundacja korzysta z ze zwolnień podatkowych, dostosowując do nich swoją strategię inwestycyjną. Kwestię możliwości zwolnienia podatkowego inwestycji kapitałowych organizacji pozarządowych w Polsce reguluje Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych. Artykuł 17 ust 1e określa przedmiot zwolnień z podatku dochodowego, dotyczący podatników przeznaczających dochody na cele statutowe lub inne cele określone w przepisie.

Część aktywów FNP powierza w zarządzanie koncesjonowanym podmiotom uprawnionym do świadczenia usług zarządzania portfelem klienta na zlecenie (asset management). W ramach usługi asset management Fundacja współpracuje z następującymi firmami: Ipopema TFI S.A., PZU TFI S.A., Quercus TFI S.A. FNP posiada także jednostki uczestnictwa funduszy otwartych należących do Quercus TFI S.A, Generali Investments TFI S.A. i Caspar TFI.

FNP inwestuje również w sektor ventures capital poprzez spółkę zależną FNP Ventures.

Więcej w dokumencie Zarys strategii FNP na lata 2020-2024 w części finansowanie działalności.

Strategia podatkowa

Informacja o realizowanej przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej strategii podatkowej za rok 2021

Od 2007 roku Fundacja przyznaje Honorowe Odznaczenie Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. Wyróżnienie to otrzymać mogą osoby, które w szczególny sposób przyczyniły się do powstania Fundacji i jej rozwoju lub podjęły znaczące działania, wpływając na budowę dobrego imienia lub wizerunku Fundacji. Wniosek o przyznanie Odznaczenia złożyć mogą członkowie Rady i Zarządu Fundacji oraz jej pracownicy. Decyzję o przyznaniu wyróżnienia podejmuje Kapituła, w skład której wchodzą: Prezes Fundacji, Przewodniczący Rady Fundacji, przedstawiciel pracowników Fundacji oraz osoba delegowana przez Radę FNP.

Laureaci Honorowego Odznaczenia Fundacji na rzecz Nauki Polskiej

 1. prof. Maciej Władysław Grabski
 2. prof. Marian Grynberg
 3. prof. Witold Karczewski
 4. prof. Henryk Samsonowicz
 5. prof. Janusz Sławiński
 6. prof. Andrzej Zoll
 7. dr Konrad Buschbeck
 8. prof. Barbara Skarga
 9. prof. Lech Szczucki
 10. dr Jan Krzysztof Frąckowiak
 11. Krzysztof Michalski
 12. prof. Klaus Hahlbrock
 13. dr Ewa Ger
 14. dr Beate Konze-Thomas
 15. dr Tamara Kołakowska
 16. prof. Adam Sobiczewski
 17. Krystyna Frąk
 18. Helene Zaleski
 19. Jadwiga Czartoryska

Regulamin Honorowego Odznaczenia FNP

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej (FNP)

działa od 1991 roku. Jest pozarządową, apolityczną instytucją typu non profit, która realizuje misję wspierania nauki. Jest największym w Polsce pozabudżetowym źródłem finansowania nauki.

 

Statut Fundacji na rzecz Nauki Polskiej

 

Fundacja realizuje swoje cele statutowe poprzez:

 • wspieranie wybitnych uczonych i zespołów badawczych we wszystkich dziedzinach nauki,
 • wspomaganie innowacyjnych przedsięwzięć i komercjalizacji odkryć oraz wynalazków naukowych.

Zasady przyznawania wsparcia przez Fundację:

 • główna dewiza FNP: „wspierać najlepszych, aby mogli stać się jeszcze lepsi”,
 • wsparcie bezpośrednie – kierowane do uczonych i grup badawczych
 • tryb konkursu – wszystkie subwencje, nagrody i stypendia przyznawane są na zasadach konkursu,
 • metoda peer-review – ocena osiągnięć uczestników konkursów Fundacji przez naukowców,
 • doskonałość naukowa – najważniejsze kryterium decydujące o przyznaniu wsparcia
 • zasada „trudnego pieniądza” – wysoka selektywność w udzielaniu wsparcia we wszystkich programach, ścisłe procedury rozliczania przyznanych środków.

Fundacja w szczególny sposób dba także o przejrzystość i jawność swoich działań, uważając to za podstawę budowania zaufania społecznego zarówno do niej, jak i do całego sektora organizacji pozarządowych. Sprawozdania finansowe Fundacji badane są co roku przez renomowane firmy audytorskie. Obszerne sprawozdanie ze swej działalności Fundacja publikuje co roku w swoim Raporcie Rocznym dostępnym w biurze FNP oraz na stronie internetowej. Sprawozdania finansowe FNP przesyłane są do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej oraz właściwych ministerstw.

Fundacja nie przyznaje subwencji na:

 • realizację zadań statutowych i uzupełnianie budżetu placówek naukowych;
 • dofinansowanie studiów wyższych, studiów doktoranckich i studiów podyplomowych;
 • organizowanie seminariów, konferencji, szkół letnich i studenckich wypraw naukowych;
 • dofinansowanie udziału w kursach i wyjazdach szkoleniowych;
 • publikowanie wyników badań, materiałów konferencyjnych i dofinansowanie czasopism (z wyjątkiem publikacji w systemie Open Access, których finansowanie dostępne jest w ramach niektórych programów);
 • uzupełnianie zasobów bibliotecznych i muzealnych;
 • zakupy wyposażenia o charakterze typowo dydaktycznym.

 

Obecnie prowadzimy akcję na rzecz najzdolniejszych młodych naukowców ? stypendystów programu START. Nasz program istnieje już od ponad 30 lat. Abyśmy mogli dalej pomagać młodym ludziom w starcie ich kariery naukowej, potrzebujemy Państwa wsparcia.

Mogą Państwo pomóc młodym naukowcom, przekazując Fundacji na rzecz Nauki Polskiej 1,5% podatku dochodowego.

Numer KRS Fundacji to: 0000109744.

Mogą Państwo również dołączyć do grona naszych Darczyńców, dokonując wpłaty online na rzecz młodych stypendystów programu START na stronie www.start.fnp.org.pl.

Wesprzyj młodych naukowców!

Numer konta bankowego Fundacji dla darowizn to: 06 1090 1870 0000 0001 3538 5719. Tytuł wpłaty: ?Darowizna ? program START?.

Otrzymane od naszych Darczyńców środki w całości przekazujemy młodym stypendystom, zaś wszystkie koszty administracyjne pokrywamy sami.

Gorąco zachęcamy do przyłączenia się do naszych działań. W imieniu naszych laureatów serdecznie dziękujemy za przekazane wsparcie!

 

Pobierz:

Oferta programowa FNP 

Zarys strategii FNP na lata 2020-2024