Zapytanie ofertowe 26/POIR/2019 Obsługa dziennikarska działań promujących programy grantowe finansowane w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (PO IR) oraz badania beneficjentów FNP realizujących projekty naukowe w ramach PO IR.

Dodano: :: Kategorie: Zamówienia
-A A+

Rozstrzygnięte: Informujemy, że Zapytanie ofertowe nr 26/POIR/2019 wygrała firma:

MK Publishing Marta Koton-Czarnecka, ul. Zakręcona 16, 03-030 Warszawa, z ceną brutto: 96 813,30 zł,

Uzasadnienie wyboru: Wybrana oferta spełnia wymagania określone w Zapytaniu ofertowym oraz otrzymała najwyższą łączną ilość punktów.

Termin i sposób składania ofert:

  • Ofertę należy przesłać do Zamawiającego e-mailem na adres: zamowienia@fnp.org.pl w terminie do końca dnia 07.01.2020r.
  • Oferta powinna mieć formę skanu.
  • Oferta powinna być opatrzona podpisem osoby upoważnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy.

Osoby do kontaktu w sprawach dotyczących niniejszego zapytania ofertowego:

  • Sprawy formalne: Andrzej Czajka, czajka@fnp.org.pl lub tel. (+48) 22 311 84 48, godz. 07:00-15:00.

Pliki do pobrania:

17.12.19 26POIR19 !Zapytanie ofertowe dziennikarz

17.12.19 26POIR19 Zał nr 1 Formularz ofertowy

17.12.19 26POIR19 Zał nr 2 Formularz cenowy

17.12.19 26POIR19 Zał nr 3 Opis przedmiotu zamowienia

17.12.19 26POIR19 Zał nr 4 Istotne postanowienia umowy

17.12.19 26POIR19 Zał nr 5 Wzor protokolu odbioru