BIOS

Ochrona zbiorów przyrodniczych

Program realizowany w latach 2004-2006

Cele

Wsparcie ochrony zbiorów przyrodniczych w celu powstrzymanie ich degradacji oraz zapewnienia im warunków funkcjonowania zgodnych z uznanymi, międzynarodowymi standardami. Wsparcie obejmowało cenne zbiory paleontologiczne, botaniczne i zoologiczne o ogromnej wartości dokumentacyjnej.

Adresaci

Placówki naukowe oraz inne instytucje, których cele statutowe obejmują prowadzenie badań naukowych, posiadające cenne zbiory przyrodnicze

Oferta

W ramach programu Fundacja przyznawała środki m.in. na:

  • ochronę zbiorów przed biologiczną i mechaniczną degradacją, będącą wynikiem działania szkodników, pyłu, wilgoci, światła itd.;
  • podniesienie standardów przechowywania zbiorów;
  • zabezpieczenie przeciwko kradzieżom, włamaniom i pożarom.

Dodatkowo program obejmował działania uzupełniające, takie jak:

  • poprawa warunków udostępniania i ekspozycji zbiorów;
  • elektroniczne katalogowanie, tworzenie baz danych i ekspozycji on-line.

Dodatkowe Informacje

W ciągu trzech lat realizacji programu BIOS Fundacja przyznała 25 subwencji w łącznej wysokości 3 mln zł.

Laureaci