DIAMOL

Diagnostyka molekularna – pomoc w zakupie aparatury do laboratorium 

Program DIAMOL – 1996 rok

Cele

Pragnąc pomóc w zakupie odpowiedniej aparatury najlepszym laboratoriom zajmującym się diagnostyką molekularną, Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej ustanowiła w 1996 roku program DIAMOL. Uwzględniając ogromną rozpiętość tematyki obejmowanej hasłem „diagnostyka molekularna”, postanowiono przyznać priorytet wnioskom dotyczącym zakupów aparatury do badań o znaczeniu aplikacyjnym nad wyznacznikami (markerami) prognostyczno-diagnostycznymi w chorobach, w których istotną rolę odgrywają uwarunkowania dziedziczne lub zaburzenia funkcji genów komórkowych.

Adresaci

Laboratoria zajmujące się diagnostyką molekularną

Oferta

Łączna wartość przyznanych subwencji wyniosła ok. 4 mln zł. W gronie laureatów najliczniejszą grupę stanowili uczeni z placówek uczelnianych – 17 zespołów, 7 zespołów reprezentowało resortowe instytuty badawcze oraz 6 – placówki PAN.

-->

Procedura

Na konkurs napłynęły 134 wnioski na łączną kwotę ok. 26 mln zł. Zarząd Fundacji w oparciu o opinie powołanych ekspertów przeprowadził kwalifikację tych wniosków, podejmując decyzję o udzieleniu subwencji 30 zespołom naukowym.

Laureaci