FIRST TEAM FENG

FIRST TEAM umożliwia zdobycie finansowania na założenie zespołu badawczego i prowadzenie w Polsce innowacyjnych badań z potencjałem aplikacyjnym.

AKTUALNOŚCI

Działanie First TEAM FENG – wyniki I etapu oceny projektów w naborze 1/2023

Informacja dla Wnioskodawców w działaniu 2.2. First Team  FENG (nabór 1/2023) w sprawie terminu ogłoszenia wyników oceny projektów

Aktualizacja dokumentacji do naboru 1/2023 w działaniu First Team FENG

🎥 Obejrzyj video ze spotkania informacyjnego na temat działania FIRST TEAM FENG

ℹ Please note: selected documents in English below ⬇

Cele

Cele działania FIRST TEAM :

  • wsparcie projektów ukierunkowanych na innowacyjne badania naukowe o dużym potencjale wdrożeniowym
  • pomoc w osiągnięciu samodzielności naukowej poprzez prowadzenie zespołu badawczego
  • rozwój naukowej współpracy międzynarodowej i współpracy z podmiotami gospodarczymi działającymi w Polsce.
  • zwiększenie konkurencyjności polskich wniosków składanych do konkursów ERC.

Adresaci

Wnioskodawcami w programie są organizacje badawcze, które wskazują osobę pełniącą rolę głównego wykonawcy projektu – będącą autorem/-ką wniosku o dofinansowanie, posiadającą stopień naukowy doktora nie dłużej niż przez 12 lat, przy czym początek tego okresu wyznacza data roczna uzyskania stopnia, a koniec – rok poprzedzający termin składania wniosków w konkursie (niezależnie od narodowości). Termin 12 lat może zostać przedłużony, o ile  zostaną spełnione warunki opisane w Regulaminie Wyboru Projektów.

Główny wykonawca projektu powinien być zatrudniony w jednostce Beneficjenta co najmniej w wymiarze 50% etatu na rzecz projektu i angażować w swym zespole młodych uczonych: studentów, doktorantów lub młodych doktorów.

Oferta

Finansowanie można otrzymać na prace badawczo-rozwojowe, które przyczynią się do rozwiązywania bieżących lub zmieniających się problemów naukowych mających znaczenie dla globalnego rynku lub wnoszących znaczący wkład do rozwiązania istotnych wyzwań stojących przed społeczeństwem. W ramach projektu obligatoryjna jest współpraca z co najmniej jednym partnerem naukowym z zagranicy oraz krajowym partnerem gospodarczym, przy czym wsparcie finansowe udzielane jest jedynie organizacji badawczej Beneficjenta.

Zakres tematyczny projektów nie jest ograniczony do poszczególnych dziedzin nauki, lecz odnosi się do priorytetów ujętych w wykazie Krajowych Inteligentnych Specjalizacji.

Finansowanie nie obejmuje badań podstawowych.

Maksymalna możliwa do uzyskania kwota dofinansowania dla jednego projektu to 4 mln zł.

Okres kwalifikowalności wydatków nie może być dłuższy niż do 31 grudnia 2029 r.

Procedura

1. Składanie wniosków

Wniosek o dofinansowanie musi być wypełniony zgodnie z Instrukcją składania wniosku.

Obowiązujące dokumenty są udostępniane na stronie działania FIRST TEAM oraz w Bazie Wnioski (zarówno w ramach sekcji „Dokumenty do pobrania”, jak i bezpośrednio w sekcji „Załączniki i oświadczenia”).

2. Ocena wniosków

Procedura oceny wniosków obejmuje dwa etapy: ocenę formalną oraz ocenę merytoryczną. Etap I oceny formalnej przeprowadzany jest przez pracowników IP. Na etapie II, tj. etapie oceny merytorycznej, oceny dokonuje Komitet Oceny Projektów (KOP), w skład którego wchodzą pracownicy IP i eksperci zewnętrzni. KOP na II etapie pracuje w formie paneli. Elementem procesu oceny merytorycznej jest  rozmowa z Głównym wykonawcą Projektu.

Ocena przeprowadzana jest w oparciu o kryteria oceny formalnej i merytorycznej, stanowiące załącznik do Regulaminu Wyboru Projektów (RWP).

Po drugim etapie oceny projekt może otrzymać dofinansowanie (ocena pozytywna), gdy:

a) spełnił wszystkie kryteria obligatoryjne oraz osiągnął co najmniej minimalne progi punktowe określone w każdym z kryteriów rankingujących oraz gdy osiągnął minimalny sumaryczny próg punktowy, warunkujący pozytywną ocenę;

b) kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w naborze pozwala na dofinansowanie wszystkich projektów (w przypadku gdy kwota ta nie pozwala na dofinansowanie tych projektów, o uzyskaniu wsparcia decyduje pozycja rankingowa Projektu w ramach oceny).

Po zakończeniu każdego z dwóch etapów oceny Projektów, IP niezwłocznie zatwierdza ocenę i publikuje listę Wniosków, które zakwalifikowały się do kolejnego etapu lub listę Wniosków wybranych do dofinansowania oraz listę wniosków, które otrzymały ocenę negatywną.

Proces oceny projektu, liczony od dnia następującego po dniu zakończenia naboru wniosków o dofinansowanie do dnia ogłoszenia listy projektów wybranych do dofinansowania, trwa do 100 dni kalendarzowych.

W przypadku negatywnej oceny projektu Wnioskodawcy przysługuje prawo wniesienia protestu.

 

WYNIKI

Nabór 1/2023

Wyniki I etapu oceny projektów w naborze 1/2023

 

NAJBLIŻSZY TERMIN SKŁADANIA APLIKACJI

Nabór był prowadzony w terminie 18.09.2023 - 18.10.2023 do godziny 16.00 (GTM+1)

Terminy kolejnych naborów

Harmonogram naborów znajduje się na stronie FENG: https://www.nowoczesnagospodarka.gov.pl/

Kontakt

Dodatkowe Informacje

MATERIAŁY POMOCNICZE

 

PRZYDATNE DOKUMENTY:

 

SELECTED DOCUMENTS IN ENGLISH:

Expense Justification

Instructions for completing the Application

Main Contractor Statement

Project Work Schedule

Template of the application

 

🎥 Video ze spotkania informacyjnego na temat działania FIRST TEAM FENG

Pliki do pobrania

Pliki archiwalne do pobrania